2024

2024_1_(121)

SATURS / CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI / RESEARCH ARTICLES

Elīna Guščika, Valdis Bērziņš, Inga Doniņa-Kalniņa, Aija Ērkšķe, Normunds Stivriņš, Antonija Vilcāne, Guntis Zemītis. The Mortuary Landscape of the 1st–12th Centuries: Major Research Questions, Approaches, and Methods in the History of Research on the Latvian Iron Age  5

Elīna Guščika, Valdis Bērziņš, Inga Doniņa-Kalniņa, Aija Ērkšķe, Normunds Stivriņš, Antonija Vilcāne, Guntis Zemītis. Apbedīšanas ainava 1.–12. gadsimtā: galvenie jautājumi, pieejas un metodes Latvijas dzelzs laikmeta pētniecības vesture  33

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Dzīvās izstādes Rīgā 19. gadsimta pēdējās un 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs    36

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Live Exhibitions in Riga During the Last Decades of the 19th Century and First Decades of the 20th Century      61

Valentinas Kulevičius. In Search for Alternatives to German Domination: The Construction of the Maritime Past in Latvian and Lithuanian National Historiography   64

Valentins Kulevičus. Meklējot alternatīvas vācu kundzībai: jūrniecības pagātnes konstruēšana latviešu un lietuviešu nacionālajā historiogrāfijā         91

Harijs Tumans. Optimisma, progresa un cīņas ideju atspoguļojums Rīgas arhitektūras dekorā 20. gadsimta sākumā         94

Harijs Tumans. Reflection of the Ideas of Optimism, Progress, and Struggle in the Architectural Decor of Riga at the Beginning of the 20th Century 117

VĒSTURES AVOTI / SOURCES OF HISTORY

Toms Čeļķis, Martīns Jakulis. 1541. gadā noslēgtais robežlīgums starp Lietuvas dižkunigaitiju un vācu ordeņa Livonijas atzaru          120

Tomas Čelkis, Martynas Jakulis. The 1541 Delimitation Treaty Between the Grand Duchy of Lithuania and the Livonian Branch of the Teutonic Order        141

Viktors Dāboliņš. Gifts Presented to the Polish–Lithuanian King Stephen Báthory Upon His Entry in Riga City (13 March 1582)     142

Viktors Dāboliņš. Rīgas rātes pasniegtās dāvanas Polijas–Lietuvas karalim Stefanam Batorijam (Rīga, 1582. gada 13. marts)  153

SARUNAS PAR VĒSTURI / DISCUSSING HISTORY

Marģers Vestermanis sarunā ar Edgaru Engīzeru par piedzīvotā un pārdzīvotā lomu vēstures uztverē un rakstīšanā. Autobiogrāfiskā vēsture          155

An academic conversation between historians Marģers Vestermanis and Edgars Engīzers about the role of personal experience in the perception and writing of history. Autobiographical History     165

ZINĀTNES DZĪVE / CURRENT ACTIVITIES

Gustavs Strenga. Latvijas vēstures kongress un Latvijas vēstures rudens     167

Gustavs Strenga. The Congress of Latvian History and the Autumn of Latvian History      173

RECENZIJAS-ESEJAS / REVIEW ESSAYS

Łukasz Wróbel. Józef Jerzy Hylzen. Studium kariery magnackiej w XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 (aut. Edvards Seliška)   174

GRĀMATU RECENZIJAS / BOOK REVIEWS

Lars Kjær, Gustavs Strenga (eds.). Gift-Giving and Materiality in Europe, 1300–1600: Gifts as Objects. London; New York; Oxford; New Delhi; Sydney: Bloomsbury Academic, 2022 (aut. Rūta Bruževica)       187

Juhan Kreem. Ordu sügis. Saksa ordu 16. sajandi Liivimaal. Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv, 2022 (Tallinna Linnaarhiivi toimetised 17) [The Autumn of the Order. The Teutonic Order in 16th century Livonia. Tallinn: Tallinn City Archives, 2022] (aut. Mihkel Mäesalu)          191

Jonas Nordin, Gustavs Strenga, and Peter Sjökvist (eds.). The Baltic Battle of Books. Formation and Relocation of European Libraries in the Confessional Age (c. 1500 – c. 1650) and Their Afterlife. (Library of the Written Word – The Handpress World, Volume 116). Leiden; Boston: Brill, 2023 (aut. Kaspar Kolk)   199

Kristīne Beķere. Latvijas labā: Politiskā darbība trimdā 20. gadsimta 40.–80. gados. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022 (aut. Raimonds Cerūzis)            207

AUTORI / AUTHORS           215

2024_Speciālizlaidums_(120)

Speciālizlaidums sagatavots Latvijas Zinātnes padomes projekta “Between Surveillance and Non-Interference of State Authorities: The Practices of Same-Sex Sexual Subcultures in Soviet Latvia, 1954–1991 / Starp valsts iestāžu uzraudzību un neiejaukšanos: viendzimuma seksuālo subkultūru prakses Padomju Latvijā, 1954–1991” (lzp-2021/1-0167) ietvaros (vad. Ineta Lipša)

SATURS / CONTENTS

IEVADS / INTRODUCTION

Researching the Baltic Queer History    5

ZINĀTNISKIE RAKSTI / RESEARCH ARTICLES

Tomas Vaiseta. Investigating the History of Homosexuality in Soviet Lithuania: Deconstructing Court Verdicts    10

Tomass Vaiseta. Pētot homoseksualitātes vēsturi padomju Lietuvā: tiesu spriedumu atšifrēšana    30

Rasa Navickaitė. Political Homophobia in Soviet Lithuania Revisited: The Case of the Dissident Viktoras Petkus    32

Rasa Navickaite. Politiskā homofobija padomju Lietuvā: pārvērtējot disidenta Viktora Petkus gadījumu    57

Andrei Vazyanau. Queer and Ethnicity in Minsk, 1952: Belarusian Reading of Kaspars Irbe’s Diary    59

Andrejs Vazjanavs. Kvīrs un etniskā piederība Minskā 1952. gadā: Kaspara Aleksandra Irbes dienasgrāmatas baltkrievu lasījums    79

Jānis Ozoliņš. Accumulating Negative Affects: The Diary of the Soviet Latvian Film Director Gunārs Piesis    81

Jānis Ozoliņš. Akumulējot negatīvos afektus: padomju Latvijas kinorežisora Gunāra Pieša dienasgrāmata    101

Kārlis Vērdiņš. Two Peters: Queer Domestic Space and Artist’s Sensibility in Soviet Latvia    103

Kārlis Vērdiņš. Divi Pēteri: kvīru mājas dzīves telpa un mākslinieka sensibilitāte padomju Latvijā    120

​​​​​​​Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane. Lesbian Lives in Soviet Latvia: The Narratives    122

Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane. Lesbiešu dzīve padomju Latvijā: naratīvu analīze     141

​​​​​​​Brigitta Davidjants. Between Women: Narratives of Estonian Lesbians and a Bisexual During the Transition from Soviet Times    143

Brigita Davidjanca. Starp mums, igaunietēm: lesbiešu un biseksuālas sievietes naratīvi par padomju un pēcpadomju pārejas laiku    162

​​​​​​​Kaspars Zellis. Presence of Queer Sexuality in Memories of Latvian Non-Homosexuals of the Soviet Era    165

Kaspars Zellis. Kvīru seksualitātes klātbūtne padomju laika latviešu nehomoseksuāļu atmiņā    185

AUTORI / AUTHORS    187
 

2023

2023_2_(119)_TEMATISKAIS (BRUŅOTĀS PRETOŠANĀS KUSTĪBAS VĒSTUREI VELTĪTS) NUMURS / THEMATIC ISSUE (DEDICATED TO THE HISTORY OF ARMED RESISTANCE MOVEMENT)

SATURS/CONTENTS

   

PRIEKŠVĀRDS. Bruņotās pretošanās kustības vēsturi pārdomājot 5

PREFACE. Reconsidering history of armed resistance movement   7

ZINĀTNISKIE RAKSTI / RESEARCH ARTICLES

Jānis Tomaševskis. Between Resistance and Collaboration: Latvian Partisan and Self-Defence Units at the Beginning of the German-USSR War in the Summer of 1941    9

Jānis Tomaševskis. Starp pretošanos un kolaborāciju: latviešu partizānu un pašaizsardzības vienības Vācijas–PSRS kara sākumā 1941. gada vasarā          31

Peeter Kaasik. Soviet Partisan Movement in Estonia 1941–1944     33

Pēters Kāsiks. Padomju partizānu kustība Igaunijā, 1941–1944        58

Uldis Neiburgs. Neiespējamā sadarbība: latviešu nacionālie un padomju latviešu pretvācu bruņotie formējumi Kurzemē (1944–1945)      60

Uldis Neiburgs. The Impossible Cooperation: Latvian National and Soviet Latvian Anti-German Armed Formations in Kurzeme (1944–1945)     86

Ivan Patryliak, Oleksandr Pahiria. An Unfinished War: The Historiography of the Organisation of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army Problems            88

Ivans Patriljaks, Oleksandrs Pahiria. Nepabeigtais karš: Ukraiņu nacionālistu organizācijas un Ukrainas Sacelšanās armijas problemātika historiogrāfijā     117

Reinis Ratnieks. Latvijas nacionālo partizānu darbība 1944. gadā – 50. gados: atspoguļojums Latvijas historiogrāfijā  120

Reinis Ratnieks. Latvian Historiography on the Latvian National Armed Resistance Movement in 1944–1950s               140

Mirosław Surdej. Role of Historical Studies on the Post-War Pro-Independence Underground in Poland 142

Miroslavs Surdejs. Polijas pēckara pagrīdes neatkarības cīņai veltīto vēstures pētījumu loma         163

SARUNAS PAR VĒSTURI / DISCUSSING HISTORY

Vēsturnieku diskusija. Bruņotā pretošanās kustība padomju okupētajā Latvijā                     165

Historians’ Discussion. Armed Resistance Movement in the Soviet-Occupied Latvia         182

GRĀMATU RECENZIJAS / BOOK REVIEWS

Valters Nollendorfs, Valters Ščerbinskis (eds.). The Impossible Resistance: Latvia Between Two Totalitarian Regimes 1940–1991. (Symposium of the Commission of the Historians of Latvia, Vol. 29). Rīga: Zinātne, 2021 (aut. Matthew Kott)        184

20. gadsimta Latvijas vēsture. III sējums: 1940–1944/45. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022 (aut. Aivars Stranga)           192

20. gadsimta Latvijas vēsture, IV sējums: 1944/1945–1964. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022 (aut. Jānis Taurēns) 202

Zigmārs Turčinskis. Ziemeļlatgales “Neatkarības vienība”. Pretošanās padomju okupācijai 1946.–1954. gads. Rīga: Latvijas Mediji, 2021 (aut. Ainārs Bambals)        208

Haralds Bruņinieks. Nāvi mānot: Sēlijas – Aknīstes, Biržu, Elkšņu, Gārsenes, Saukas, Susējas un Viesītes pagasta nacionālie partizāni, 1944.–1952. gads. Rīga: Latvijas Mediji, 2022 (aut. Jānis Viļums)   219

Arūnas Streikus (ed.). The Unknown War. Anti-Soviet armed resistance in Lithuania and its legacies. London and New York: Routledge, 2022 (aut. Toomas Hiio)            227

AUTORI / AUTHORS           239

 

2023_1_(118)

ZINĀTNISKIE RAKSTI / RESEARCH ARTICLES

Gunita Zariņa, Vanda Visocka, Dardega Legzdiņa, Aija Ceriņa, Eduards Plankājs, Janta Meža. Dietary Practices During the Late Neolithic and the Bronze Age in the Territory of Latvia: A Case Study of Lake Lubāns Wetland and the Lower Daugava    5

Gunita Zariņa, Vanda Visocka, Dardega Legzdiņa, Aija Ceriņa, Eduards Plankājs, Janta Meža. Vēlā neolīta un bronzas laikmeta iztikas stratēģijas Latvijas teritorijā Lubāna mitrājā un Daugavas lejtecē    26

Edvards Seliška. Konfesionālās piederības nozīmes augstāko un stārastu amatu sadalē Pārdaugavas hercogistē (1582–1629) analīze    29

Edvards Seliška. Analysis of the Importance of Religious Affiliation in the Distribution of the Highest Offices and Offices of Elders (Starosta) in the Duchy of Livonia (1582–1629)    60

Imants Frederiks Ozols. Koloniālisms un koloniālā situācija Latvijā kā potenciāla vēstures pētniecības un literatūrzinātnes problēma    63

Imants Frederiks Ozols. Colonialism and Colonial Situation in Latvia as a Potential Research Problem in History and Literary Studies    86

Anastasija Miņenkova. Sociālistisko ieražu konceptualizācija padomju Latvijā 20. gadsimta 60.–80. gados    88

Anastasija Miņenkova. Conceptualisation of the Socialist Customs in Soviet Latvia, 1960s–1980s    114

VĒSTURES AVOTI / SOURCES OF HISTORY

Ernests Vasiļausks. Kurzemes un Zemgales hercogistes un Lietuvas dižkunigaitijas 1585. gada robežas karte Zviedrijas Nacionālajā arhīvā    117

Ernestas Vasiliauskas. The Map of the 1585 Border Between the Duchy of Courland and Semigallia and the Grand Duchy of Lithuania Kept at the National Archive of Sweden    136

POLEMIKA / POLEMICS

Jānis Šiliņš. Dažas domas par Krievijas vēsturi    137

Jānis Šiliņš. A Few Thoughts about the History of Russia    148

SARUNAS PAR VĒSTURI / DISCUSSING HISTORY

Vēstures brīvība. Aivars Stranga sarunā ar Edgaru Engīzeru par brīvību, izvēlēm un modi vēstures rakstīšanā    150

The Freedom of History. An academic conversation between historians Aivars Stranga and Edgars Engīzers about freedom, choices, and fashion in history-writing    160

ZINĀTNES DZĪVE RADNIECĪGAJĀS NOZARĒS / CURRENT ACTIVITIES IN ALLIED DISCIPLINES

Gatis Ozoliņš. Pilsētas pieradināšana: Krišjāņa Barona konference 2022 “Pieredze pilsētā”    162

Gatis Ozoliņš. Taming of the City: 2022 Krišjānis Barons Conference “Urban Experiences”    169

GRĀMATU RECENZIJAS / BOOK REVIEWS

Anti Selart (ed.). Baltic Crusades and Societal Innovation in Medieval Livonia, 1200–1350. Leiden: Brill, 2022 (aut. Rūta Bruževica)    171
Francis Young (ed. and trans.). Pagans in the Early Modern Baltic: Sixteenth-Century Ethnographic Accounts of Baltic Paganism. Leeds: Arc Humanities Press, 2022 (aut. Aldis Pūtelis)    176
Tomasz Pudłocki, Kamil Ruszala (eds.) Postwar Continuity and New Challenges in Central Europe, 1918–1923. The War That Never Ended. New York: Routledge, 2022 (aut. Kristīne Beķere)    184
Ineta Lipša. Viena. Grozāmo sarakstu slazdā: Sieviešu politiskā vēsture Latvijā. 1922–1934. Rīga: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2022 (aut. Vita Zelče)    190
Aivars Stranga. Latvija: Neatkarības pēdējais cēliens. 1939. gada 23. augusts – 1940. gada 17. jūnijs. Rīga: Mansards, 2022 (aut. Kaspars Zellis)    196

AUTORI / AUTHORS    203

2022

2022_2_(117)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/RESEARCH ARTICLES

Ieva Ose. Jauno laiku arheoloģija Latvijā – sasniegumi un problēmas/Ieva Ose. Post-Medieval Archaeology in Latvia: Achievements and Problems    5

Anita Čerpinska. Rīgas rāte 18. gadsimtā: uzbūve un personības/Anita Čerpinska. Riga Town Council in the 18th Century: Structure and Personalities    34

Lauri Kann. When Soldiers Open Fire on a Protest. Massacres in Riga, Tallinn, and Minsk in 1905/Lauri Kanns. Kad karaspēks atklāj uguni pret protestētājiem. 1905. gada slaktiņi Rīgā, Tallinā un Minskā    71

Katja Wezel. Exile, Flight and Loss of Homeland: Margarete von Pusirewsky – A Baltic German Life Lost Between War and Resettlement/Katja Vēcele. Trimda, bēgšana un dzimtenes zaudēšana: Margareta fon Puširevska – vācbaltietes dzīve starp karu un pārvietošanu    99

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Toms Zariņš. “Pilnīgi nenokārtota joprojām ir televīzijas raidījumu cenzūra”: “Glavļit” priekšnieka Valentīna Agafonova 1962. gada 31. janvāra vēstule Radioraidījumu un televīzijas komitejas priekšsēdētājam Valentīnam Pūriņam/Toms Zariņš. “The issue of television broadcast censorship remains outstanding”: 31 January 1962 letter of Latvian SSR Glavlit head Valentīns Agafonovs to Latvian SSR State Radio and Television Committee chairman Valentīns Pūriņš    136

POLEMIKA/POLEMICS

Mārtiņš Mintaurs. Cīņa ar ēnu. Par pieminekļu derīgumu un kaitīgumu dzīvei/Mārtiņš Mintaurs. Fighting With One’s Own Shadow. On the Use and Abuse of Monuments    149

SARUNAS PAR VĒSTURI/DISCUSSING HISTORY

Vēstures metodoloģija. Ilgvars Butulis sarunā ar Edgaru Engīzeru par metodikas un metodoloģijas lomu vēstures zinātnē/Historical Methodology. An academic conversation between historians Ilgvars Butulis and Edgars Engīzers on the role of methods and methodology in history-writing    162

GRĀMATU RECENZIJAS/BOOK REVIEWS

Karsten Brüggemann, Detlef Henning, Konrad Maier, Ralph Tuchtenhagen (Hrsg.). Das Baltikum. Geschichte einer europäischen Region. Band 1: Von der Vor- und Frühgeschichte bis zum Ende des Mittelalters. Stuttgart: Hiersemann Verlag, 2018; Karsten Brüggemann, Detlef Henning, Ralph Tuchtenhagen (Hrsg.). Das Baltikum. Geschichte einer europäischen Region. Band 2: Vom Beginn der Frühen Neuzeit bis zum Gründung der modernen Staaten. Stuttgart: Hiersemann Verlag, 2021; Karsten Brüggemann, Ralph Tuchtenhagen, Anja Wilhelmi (Hrsg.). Das Baltikum. Geschichte einer europäischen Region. Band 3: Die Staaten Estland, Lettland und Litauen. Stuttgart: Hiersemann Verlag, 2020 (aut. Gvido Straube)    181

Aleksander Pluskowski (ed.). Environment, Colonisation, and the Baltic Crusader States. Terra Sacra I. Turnhout: Brepols, 2019; Aleksander Pluskowski (ed.). Ecologies of Crusading, Colonisation, and Religious Conversion in the Medieval Baltic. Terra Sacra II. Turnhout: Brepols, 2019 (aut. Muntis Auns)    186

Vitalii Penskoi. Polotskaia voina. Ocherki istorii russko-litovskogo protivostoianiia vremen Ivana Groznogo. 1562–1570. Moskva: Tsentrpoligraf, 2019; Witalij Pienskoj. Szkice z historii wojny inflanckiej z lat 1558–1561. Pogląd strony rosyjskiej. Trans. by Ryszard Przybyliński. Zabrze; Tarnowskie Góry: Inforteditions, 2019 (aut. Mariusz Adrian Balcerek)    192

Ervins Oberlenders. Pētījumi Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturē. Rakstu krājums. Ventspils: Ventspils muzejs, 2021 (aut. Mārīte Jakovļeva)    202

Maksim Korolev, Andrei Gerberg. Latyshskaia operatsiia v BSSR. Riga, 2021 (aut. Ēriks Jēkabsons)    208

AUTORI/AUTHORS    214

 

2022_SPECIĀLIZLAIDUMS (116)

Speciālizlaidums sagatavots Valsts pētījumu programmas projekta “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos / Interaction between the individual, the society and the state in process of the history of Latvia: Conflicting values and formation of shared values during historical turning points” (Nr. VPP-IZM-2018/1-0018) ietvaros (vad. G. Zemītis)

PRIEKŠVĀRDS/PREFACE    3

ZINĀTNISKIE RAKSTI/RESEARCH ARTICLES

Jānis Lazdiņš. Laime Jāņa Pliekšāna (Raiņa) tiesību filozofijā/ Jānis Lazdiņš. Happiness in Jānis Pliekšāns’ (Rainis’) philosophy of law            7

Ineta Lipša. Valsts sankcionētā vardarbība pret sievietēm 1905. gada revolūcijā: Matildes Krēgeres un Emmas Lietuvietes gadījumi/ Ineta Lipša. State-sanctioned violence against women in the 1905 revolution: The cases of Matilde Krēgere and Emma Lietuviete  23

Uldis Krēsliņš. Latvia as a partner in the political security system of Western democracies in the early 1920s: Latvia’s relations with Great Britain, the United States and Germany/ Uldis Krēsliņš. Latvija kā partnere Rietumu demokrātiju politiskās drošības sistēmā 20. gadsimta 20. gadu sākumā: Latvijas attiecības ar Apvienoto Karalisti, ASV un Vāciju           40

Igor Kopõtin, Andrejs Gusačenko. The vision of foreign intervention in the USSR as planned by Russian military émigrés at the end of 1920s: The Baltic context/ Igor Kopõtin, Andrejs Gusačenko. Krievu militārās emigrācijas bruņotas intervences vīzijas PSRS 20. gs. 20. gadu nogalē: Baltijas konteksts    57

Arto Oll. Estonian and Latvian naval collaboration during the interwar period of 1920–1940/ Arto Oll. Igaunijas un Latvijas jūrniecības spēku sadarbība starpkaru laikā no 1920. gada līdz 1940. gadam   79

Ginta Ieva Bikše. Spanish Civil War participants in the internment camps in France: Latvian case (1939–1941)/ Ginta Ieva Bikše. Latvijas izcelsmes Spānijas pilsoņu kara dalībnieki internēto nometnēs Francijā (1939–1941)   99

Valdis Tēraudkalns. Kaulēšanās par padomju reliģisko organizāciju dalību Pasaules baznīcu padomē, 1948–1962/ Valdis Tēraudkalns. Bargaining for the participation of Soviet religious organizations in the World Council of Churches, 1948–1962    117

Daina Bleiere. Komjaunatnes funkcionāri kā pārmaiņu aģenti (20. gs. 70. gadi)?/ Daina Bleiere. Komsomol functionaries in the 1970s as agents for change?          137

AUTORI/AUTHORS  158

2022_1_(115)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/RESEARCH ARTICLES

Andrejs Vasks. Late Bronze and Pre-Roman Iron Age Bronze Rings – Jewellery or Ingots?/ Andrejs Vasks. Vēlā bronzas un senākā dzelzs laikmeta bronzas riņķi – rotas vai lietņi?     5

Ieva Pauloviča. Mālpils Dievmātes patvēruma (Pokrova) draudze 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā/ Ieva Pauloviča. Mālpils Pokrova Congregation in the Second Half of the 19th Century and Early 20th Century         27

Inna Gīle. 1918.–1920. gada gripas pandēmijas norise Latvijā/ Inna Gīle. The Course of the 1918–1920 Influenza Pandemic in Latvia       58

Ineta Lipša. Observing and Performing Male Same-Sex Desire: Appropriation of Public Space in Latvia during the Second World War and Late Stalinism (1940–1953)/ Ineta Lipša. Vīriešu viendzimuma seksuālo vēlmju performance publiskajā telpā Rīgā Otrajā pasaules karā un vēlīnajā staļinismā (1940–1953)        86

SARUNAS PAR VĒSTURI/DISCUSSING HISTORY

Vēstures objektivitāte. Ēriks Jēkabsons sarunā ar Edgaru Engīzeru par vēsturi starp objektivitāti, politiku un nacionālo identitāti/ Historical Objectivity. An academic conversation between historians Ēriks Jēkabsons and Edgards Engīzers about history in the context of historical objectivity, politics, and national identity            119

ZINĀTNES DZĪVE/CURRENT ACTIVITIES

Rūdolfs Brūzis, Roberts Spirģis. Starptautiskā zinātniskā konference “No pagānisma uz kristietību. Apbedīšanas paražas transformācijas laikā”/ Rūdolfs Brūzis, Roberts Spirģis. International Research Conference “From Paganism to Christianity. Burial Rites during the Transition Period”     138

Alberts Rokpelnis. Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII. Atskats uz septiņos gados paveikto (2015–2021)/ Alberts Rokpelnis. The Scholarly Readings of Young Historians VII. An Insight into the Seven Years of Conferences (2015–2021)            148

Elīna Guščika. Arheoloģija Baltijā 21. gs. sākumā: jaunākie pētījumi, aktuālās diskusijas un mūsdienu izaicinājumi. Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences arheoloģijas sekcija/ Elīna Guščika. Archaeology in the Baltic in the Early 21st Century: Latest Research, Topical Discussions and Present Challenges. Archaeology Section of the 80th International Research Conference of the University of Latvia       157

Kaspars Zellis. Sabiedrības un vēstures saskarsmes jautājumi LU konferencē: diskursīvas piezīmes/ Kaspars Zellis. Issues of Contacts between Society and History at the Conference of the University of Latvia: Discursive Remarks  167

RECENZIJAS/REVIEWS

Matthias Asche, Werner Buchholz, Mathias Niendorf, Patrick Schiele, Anton Schindling (Hrsg.). Protestantismus in den baltischen Landen und in Litauen. Nation und Konfession vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Reformationsgeschichte Studien und Texte, Bd. 170). Münster: Aschendorff Verlag, 2021 (aut. Gvido Straube)     176

Aivars Stranga. Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā: Latvijas–Padomju Krievijas (PSRS) attiecības 1919.–1925. gadā. Rīga: Mansards, 2020 (aut. Jānis Šiliņš)    181

Ēriks Jēkabsons (atb. red.). Karš un sabiedrība Latvijā 1914–1920. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021 (aut. Andrejs Gusačenko)        189

Tomasz Błaszczak, Iryna Matiash, Dorota Michaluk. Iwan Kraskowski (1880–1955): w służbie Białorusi i Ukrainy. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Historyczne, 2019 (aut. Ēriks Jēkabsons)     199

Marek Tamm, Anu Mänd (eds.). Making Livonia: Actors and Networks in the Medieval and Early Modern Baltic Sea Region. London; New York: Routledge, 2020 (aut. Rūdolfs R. Vītoliņš)          206

AUTORI/AUTHORS     214

2021

2021_ 2 (114)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/RESEARCH ARTICLES

Elīna Guščika, Muntis Auns, Valdis Bērziņš, Māris Zunde. Kokogļu ieguve un Kurzemes hercogistes Engures manufaktūras darbība/Elīna Guščika, Muntis Auns, Valdis Bērziņš, Māris Zunde. Charcoal-Burning and Engure Manufactory Site of the Duchy of Courland 5–35

Anita Čerpinska. Avotpētniecisks ieskats Latvijas arhīvu materiālos par Rīgas pilsētas attiecībām ar Krievijas impērijas varas iestādēm 18. gadsimtā/Anita Čerpinska. Relations between Riga and Higher Authorities in the 18th Century: An Insight into Sources for Research   36–57

Luboš Švec. Czechoslovak–Latvian Relations during the Interwar Period: The Role of Political Parties/Lubošs Švecs. Čehoslovākijas–Latvijas attiecības starpkaru periodā: politisko partiju loma      58–84

Dzintars Ērglis. Pareizticība Ziemeļkurzemē: Dundagas draudze (1918–1936)/Dzintars Ērglis. Orthodoxy in the Northern Courland: Dundaga Parish (1918–1936)  85–104

Aija Jansone. Ar tamborējumu rotātās liturģiskās tekstilijas (19. gs. beigas – 20. gs.) Latgalē/Aija Jansone. Crochet-Decorated Liturgical Textiles in Latgale in the End of the 19th and 20th Century          105–124

POLEMIKA/POLEMICS

Gints Apals. Priekšstati par nācijas tapšanu: primordiālisma triumfs pār modernizāciju?/Gints Apals. The Birth of a Nation: the Triumph of Primordialism over Modernisation?   125–134

SARUNAS PAR VĒSTURI/DISCUSSING HISTORY

Vēstures māksla. Andris Levāns sarunā par vēstures jēgu ar Edgaru Engīzeru/The Art of History. An academic conversation between Latvian historians Andris Levāns and Edgars Engīzers about the meaning of history         135–150

ZINĀTNES DZĪVE/CURRENT ACTIVITIES

Nadežda Pazuhina. Reliģiozitātes un garīgo meklējumu izpausmes padomju ideoloģijas kontekstā. Konferences ““Padomju garīgums”: fenomens un tā izpētes iespējas” apskats/Nadežda Pazuhina. Expressions of the Religious and Spiritual Search in the Context of the Soviet Ideology. Review of the Conference ““Soviet Spirituality”: The Phenomenon and Its Research Possibilities”         151–162

Uldis Neiburgs, Jānis Tomaševskis. Pretošanās, kolaborācija un holokausts: Zinātniskie lasījumi “Limbaži padomju un nacistu okupācijas varu krustpunktā (1941): cerības un vilšanās”/Uldis Neiburgs, Jānis Tomaševskis. Resistance, Collaboration and Holocaust: Scholarly Readings “Limbaži at the Point of Intersection of Soviet and Nazi Occupation Rules (1941): Hope and Disappointment”   163–170

RECENZIJAS/REVIEWS

Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā. Sast. Andris Šnē. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020 (aut. Andris Levāns)       171–182

Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums. Sast. Andris Levāns, Ilgvars Misāns, Gustavs Strenga. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019 (aut. Edgars Plētiens)        183–187

Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.–18. gadsimtā. Sast. Valda Kļava. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019 (aut. Viktors Dāboliņš)       188–193

Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā. Sast. Gvido Straube. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020 (aut. Toms Ķikuts)           194–200

Latvijas zemes no 19. gadsimta beigām līdz 1918. gadam: ceļš līdz valstij. Sast. Ēriks Jēkabsons. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020 (aut. Kristīne Ante)         201–208

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Arheoloģei Annai Zariņai – 100 (aut. Gunita Zariņa)/On the Occasion of the Centenary of the Birth of Archaeologist Anna Zariņa (1921–2015) (aut. Gunita Zariņa)          209–213

AUTORI/AUTHORS  214–216

 2021 1 (113)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/RESEARCH ARTICLES

Viktors Dāboliņš. Rīgas monetārā vēsture Polijas–Lietuvas kundzības laikā (1581–1621)/Viktors Dāboliņš. The Monetary History of Riga Under the Polish–Lithuanian Rule (1581–1621)       5–35

Vija Daukšte. Vidzemes muižniecības un luterāņu garīdzniecības vīzija par zemnieku kārtas izglītošanu pēc dzimtbūšanas atcelšanas/Vija Daukšte. From a Serf to a Teacher: the Abolition of Serfdom in the Governorate of Livonia and Peasant Education       36–70

Ginta Ieva Bikše. Latvijas iedzīvotājs – Spānijas pilsoņu kara (1936–1939) dalībnieks: rakstnieka Žaņa Grīvas (Folmaņa) piemērs/Ginta Ieva Bikše. Latvian Citizen as a Participant of the Spanish Civil War (1936 –1939): Writer Žanis Grīva (Folmanis)      71–92

Māris Zunde. Vēsturisko ozolkoku dendrohronoloģiskās datēšanas pirmie rezultāti Latvijā/Māris Zunde. The First Results of Dendro-Dating Work on Historical Oak Timbers in Latvia  93–118

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Toms Zariņš. “Tas ir viens liels eksperiments, ko jūs esat ar cilvēkiem izdarījuši” – administrācijas pārstāvju tikšanās ar Latvijas televīzijas Liepājas galvenās redakcijas kolektīvu 1973. gada 22. maijā: sarunas skaņu ieraksta transkripcija/Toms Zariņš. “It’s One Big Experiment, What You’ve Done to People” – the Meeting of Representatives of the Electronic Media Administration with the Liepāja Editorial Board of Latvian Television on 22 May 1973: Transcript of the Audio Recording      119–147

 
ZINĀTNES DZĪVE/CURRENT ACTIVITIES

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbību 2020. gadā/Ilze Boldāne-Zeļenkova. Overview of the Activities of the Institute of Latvian History in 2020 148–163

Rūdolfs R. Vītoliņš. “Bēgt ātri un atgriezties lēni”: vēsturiskā pieredze dzīvē ar sērgu. Uztveres pārmaiņu zinātniskās izpētes perspektīvas/Rūdolfs R. Vītoliņš. “To Flee Quickly and Return Slowly”: Historical Experience in Cohabitation with a Disease. Perspectives of Scholarly Research into a Change of Perception        164–173

Edgars Engīzers. Starp replikām un jautājumiem: interesantu pieeju, formulējumu un kontekstu iezīmēšana 79. LU starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā “Indivīds un vara Baltijas kultūrtelpā”/Edgars Engīzers. Between Comments and Questions: Interesting Approaches, Definitions and Contexts Outlined in the Section “The Individual and State Power in the Baltics” of the 79th International Conference of the University of Latvia           174–183

Antonija Vilcāne. LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Arheologu un etnogrāfu pētījumi Latvijā 2018.–2020. gadā”/Antonija Vilcāne. Session “Research by Archaeologists and Ethnographers in Latvia in 2018–2020” of the University of Latvia 79th International Scholarly Conference     184–189

RECENZIJAS/REVIEWS

Jaunākās publikācijas par Viktora Arāja noziegumiem un tiesāšanu (aut. Didzis Bērziņš)/Latest Publications on Viktors Arājs’ Crimes and Trials (by Didzis Bērziņš): Ričards Pļavnieks. Apsūdzības pret Viktoru Arāju un Latviešu drošības palīgpoliciju: Nacistu kolaboracionistu tiesas prāvas Aukstā kara laikā. Rīga: Latvijas Mediji, 2020; Uldis Neiburgs (zin. red.). Viktora Arāja tiesas prāva: Kā Hamburgā notiesāja masu slepkavu, iesaistītu nacistu karas noziegumos Latvijā [žurnālista Kārļa Štamera pierakstos]. Rīga: Latvijas Mediji, 2020          190–202

Aivars Stranga. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika 1934–1940. Otrais, papildinātais izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020 (aut. Ēriks Žagars)  203–206

AUTORI/AUTHORS  207–208

2020

2020 2 (112)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Ieva Pīgozne. Tradicionālā apģērba novadu izveides varianti. Latgales piemērs/Ieva Pīgozne. Versions of Dividing Traditional Dress into Regions. Example of Latgale  5–31

Grzegorz Szymborski. The Duchy of Courland and Semigallia between the Polish–Lithuanian Commonwealth and the Russian Empire. The Diplomatic Dispute on Charles Christian Wettin’s Reign 1759‒1763. Analysis of Selected Aspects/Gžegožs Šimborskis. Kurzemes un Zemgales hercogiste starp Polijas-Lietuvas valsti un Krievijas impēriju. Diplomātiskais strīds par Kārļa Kristiana Vetīna valdīšanu, 1759‒1763. Atsevišķu aspektu analīze         32–64

Ēriks Jēkabsons. Latvijas Neatkarības karš 1919.‒1920. gadā: savējo karavīru noziegumi/Ēriks Jēkabsons. Latvian War of Independence in 1919‒1920: Crimes of Latvian Army Soldiers          65–93

Pēteris Pabērzs. 1919. gada janvāra un februāra notikumi Kuldīgā: pretrunīgais un noklusētais/Pēteris Pabērzs. Events of January and February 1919 in Kuldīga: the Contradictory and the Concealed 94–115

Jana Dreimane. Alfrēda Rozenberga štāba darbība nacistu okupētajā Latvijā 1941.‒1944. gadā: Digitalizēto vēstures avotu gaismā/Jana Dreimane. Activities of the Reichsleiter Rosenberg Taskforce in Nazi-Occupied Latvia in 1941‒1944: in the Light of Digitized Historical Sources 116–160

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ieva Pauloviča. Mālpils pils 1582. un 1590. gada revīziju protokoli/Ieva Pauloviča. Audit Records of Mālpils Castle in 1582 and in 1590            161–175

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Edīte Pauna, Agita Misāne. Nāves studiju konferences 2020. gadā     176–182

Kristīne Beķere. Starptautiskā konference “Cilvēks un karš. Atzīmējot simtgadi kopš Neatkarības kara beigām Latvijā” 183–186

Mārcis Kalniņš. Zinātniskā konference “Cilvēktiesību loma un nozīme kultūras mantojuma jomā: vērtības, tiesības un mantojums interešu grupu saskarsmē”           187–191

RECENZIJAS/REVIEWS

Kristīne Zaļuma. Neredzamā bibliotēka: Latvijas Nacionālās bibliotēkas 14 vēsturiskās kolekcijas. Rīga: LNB, 2019 (aut. Rasa Pārpuce-Blauma)         192–196

Aiga Bērziņa, Guntis Vāveris. Drošības dienests starpkaru Latvijā, 1918–1940: vēsture. Rīga: Valsts drošības dienests, 2020 (aut. Aivars Stranga)  197–200

IN MEMORIAM

Tamāra Puškina (16.04.1945.‒29.09.2020.) (aut. Antonija Vilcāne)    201–202

Tatjana Berga (09.12.1944.–02.10.2020.) (aut. Antonija Vilcāne)       203–206

AUTORI/AUTHORS  207–208

2020 1 (111)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Harijs Tumans. Triumfa arkas tēma Rīgas arhitektūrā/Harijs Tumans. The Theme of Triumphal Arch in Riga Architecture    5-31
Sanita Osipova. Latvijas Universitātes dibināšanas juridiskie aspekti/Sanita Osipova. Legal Aspects of the Establishing the University of Latvia     32-56
Guntis Vāveris. Sieviete un atturības kustība starpkaru Latvijā: biedrības “Baltā Lenta” darbības piemērs (1923–1941)/Guntis Vāveris. Woman and Temperance Movement in Interwar Latvia: Activities of the Association “Baltā Lenta” (“White Ribbon”, 1923–1941)     57-93
Valdis Tēraudkalns. Latviešu luterāņu draudzes Lielbritānijā, 1945–1963/Valdis Tēraudkalns. Latvian Lutheran Churches in Great Britain, 1945–1963    94-128

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ēriks Jēkabsons. Amerikas Palīdzības administrācijas darba sākums Liepājā 1919. gada 9.–22. oktobrī: amerikāņu liecības/Ēriks Jēkabsons. American Relief Administration starting work in Liepāja, 9–22 October 1919: American reports    129-162

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbību 2019. gadā    163-172
Vija Daukšte. Latvijas valsts simtgades programmas projekts “Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā”    173-176
Vladislavs Volkovs, Guntis Zemītis. Zinātniskā konference “Politiskās, sociālās un kultūras atmiņas antropoloģija: Centrālās un Austrumeiropas prakses”    177-184

RECENZIJAS/REVIEWS

Jānis Straubergs. Rīgas vēsture XII–XX gadsimts. Rīga: Latvijas Mediji, 2019 (aut. Viktors Dāboliņš)    185-191
Latvija: kultūru migrācija. Atb. red. Anita Rožkalne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019 (aut. Kaspars Zellis)    192-201

IN MEMORIAM

Dr. habil. chem., Dr. h.c. hist. Jānis Stradiņš (10.12.1933.–29.11.2019.) (aut. Guntis Zemītis)    202-205

AUTORI/AUTHORS    206-208

2019

2019_2_(110)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Mihai Dragnea. Verbal and Non-Verbal Communication between Germans and Wends in the Second Half of the Tenth Century/Mihajs Dragnea. Vāciešu un vendu savstarpējā verbālā un neverbālā saziņa 10. gadsimta otrajā pusē 5–33

Liene Rokpelne. Valmieras oriģināldokumentu izpēte: pilsētas senākā zīmoga un ģerboņa problēmas/Liene Rokpelne. Research of Valmiera’s Original Documents: Problems of the Oldest Seal and Coat of Arms of the City      34–52

Anita Čerpinska. Rīgas pilsētas vadības un nevācu amatu attieksme pret sabiedriskajām klaušām no 18. gs. vidus līdz 19. gs. sākumam/Anita Čerpinska. The Attitude of the Riga Town Authorities and the Non-German Craftsmen Towards Public Duties from the mid 18th up to the Early 19th Century 53–81

Daina Bleiere. Komunistiskā ētika kā nomenklatūras uzvedības kontroles instruments Latvijas Komunistiskās partijas politikā (1944–1982)/Daina Bleiere. Communist Ethics as an Instrument of Control of Nomenklatura Conduct in the Policy of the Latvian Communist Party (1944–1982)          82–115

Aukse Noreikaite. Lietuvas latviešu tēls Lietuvas un Latvijas pierobežā/Auksė Noreikaitė. The Image of Lithuanian Latvians on the Lithuania–Latvia Borderland        116–151

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Edgars Ceske. Andreass Meijers un viņa “Kāda jauna Vidzemes, Kurzemes un Vācijas apceļotāja vēstules” (1777) (turpinājums)/Edgars Ceske. Andreas Meyer and His “Letters of a Young Traveller through Livland, Courland and Germany” (1777) (continuation)          152–175

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici XV” Polijā        176–179

Vanda Visocka. Konference “Mijiedarbība Baltijas lokā bronzas laikmetā” Hamburgā            179–185

RECENZIJAS/REVIEWS

Michael Minkenberg. The Radical Right in Eastern Europe. Democracy under Siege? New York: Palgrave Macmillan, 2017 (aut. Pēteris Timofejevs)  186–191

Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos. 1. daļa: 1918. gada 18. novembris – 1919. gada 16. aprīlis. Sast.: Ēriks Jēkabsons, Jānis Šiliņš. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2019 (aut. Aivars Stranga)          191–198

Pravoslavie v Pribaltike: religiia, politika, obrazovanie 1840-e – 1930-e gg. Sost. Irina Piart. Tartu: University of Tartu Press, 2018 (aut. Agita Misāne)   198–202

Priit Raudkivi. Der livländische Landtag: zur Entstehung einer mittelalterlichen Institution (Schriften der baltischen Historischen Kommission. Hrsg. von Stefan Donecker, Matthias Thumser und Ralph Tuchtenhagen. Bd. 21). Berlin: Lit. Verlag, 2018 (aut. Vija Stikāne)  202–206

AUTORI/AUTHORS  207–208

2019 1 (109)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Andrejs Vasks. Simple Stone Work Axes in Latvia: Typology, Chronology and Distribution/Andrejs Vasks. Vienkāršie akmens darba cirvji Latvijā: tipoloģija, hronoloģija, izplatība           5–29

Jānis Tirziņš. Zemnieku ģimenes savstarpējo attiecību atspoguļojums 19. gadsimta Vidzemes guberņas latviešu daļas pagasttiesu dokumentos/Jānis Tirziņš. Reflection of Peasant Family Relations in 19th Century Parish Court Materials in the Latvian Part of Vidzeme Province       30–59

Andrejs Gusačenko. Latvijas Neatkarības karš krievu iedzīvotāju skatījumā 1919. gada pirmajā pusē/Andrejs Gusačenko. Latvian War of Independence in the Perception of the Russian Community in Latvia in the First Half of 1919 60–92

Dzintars Ērglis. Pareizticība Ziemeļkurzemē: Kolkasraga draudze un tās priesteri (1934–1940)/Dzintars Ērglis. The Orthodoxy in the Northern Courland: the Kolkasrags Parish and Its Priests (1934–1940) 93–140

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Edgars Ceske. Andreass Meijers un viņa “Kāda jauna Vidzemes, Kurzemes un Vācijas apceļotāja vēstules” (1777)/Edgars Ceske. Andreas Meyer and His “Letters of a Young Traveller through Livland, Courland and Germany” (1777)  141–166

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Antonija Vilcāne. Latvijas arheologu zinātniskās atskaites sesija par 2016. un 2017. gada lauka pētījumu rezultātiem      167–169

Ilga Zagorska, Mārcis Kalniņš. Arheologu forums Parīzē, 2018        170–174

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbību 2018. gadā        175–184

RECENZIJAS/REVIEWS

Līga Lapa. Kaujinieki un mežabrāļi 1905. gada revolūcijā Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018 (aut. Jānis Šiliņš)          185–190

Latvija, 1918–2018: Valstiskuma gadsimts. Sast. Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns, Ervīns Oberlenders. Rīga: Mansards, 2018 (aut. Ineta Lipša)            191–197

Maik Fielitz, Laura Lotte Laloire (eds.). Trouble on the Far Right. Contemporary Right-Wing Strategies and Practices in Europe. Bielefeld: Transcript Verlag, 2016 (aut. Pēteris Timofejevs)          197–206

AUTORI/AUTHORS  207–208

2018

2018 3 (108)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Viktors Dāboliņš. Rīgas monētu meistari Vulfi (1557–1659)/Viktors Dāboliņš. The Wulffs, Mint Masters of Riga (1557–1659)      5–33

Oleg Yevstratyev. Chronological Dating of the Duchy of Courland’s Colonial Policy/Oļegs Jevstratjevs. Kurzemes hercogistes koloniālās politikas vēstures datējumi    34–72

Uldis Krēsliņš. 15 May 1934 coup d’état in Latvia: Regularity of Development of the Existing Parliamentary System or a Breakthrough Called by the Actual Situation. The View of the USA Legation in Latvia/Uldis Krēsliņš. 1934. gada 15. maija apvērsums Latvijā: pastāvošās parlamentārās sistēmas attīstības likumsakarība vai aktuālās situācijas izsaukts pārrāvums. ASV sūtniecības Latvijā skatījums   73–87

Daina Bleiere. Nacionālkomunistu ekonomiskā programma – vai tāda bija?/Daina Bleiere. Economic Programme of National Communists – was there one? 88–119

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ēriks Jēkabsons. Cēsu kauju atskaņas Liepājā 1919. gada jūnija beigās: britu un amerikāņu misiju dalībnieku liecības/Ēriks Jēkabsons. Aftermath of Cēsis battles in Liepāja at the end of June 1919: British and American missions evidences      120–142

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Anete Karlsone. Vēsturisko krāsu pētnieku konference Lisabonā       143–151

RECENZIJAS/REVIEWS

Ilze Konstante. Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā 1940–1956. Rīga: Neputns, 2017 (aut. Mārtiņš Mintaurs)      152–160

Ēriks Jēkabsons. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018 (aut. Valdis Bērziņš)   160–166

Baltų religijos ir mitologijos reliktai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIV–XVIII a.): šaltinių rinkinys. Sudarė ir parengė Vytautas Ališauskas. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016 (aut. Reinis Norkārkls)      166–171

Dace Dzenovska. School of Europeanness: Tolerance and Other Lessons in Political Liberalism in Latvia. Ithaca: Cornell University Press, 2018 (aut. Agita Misāne)     171–175

IN MEMORIAM

Akadēmiķis Ēvalds Mugurēvičs (06.04.1931.–23.11.2018) (aut. Guntis Zemītis, Antonija Vilcāne)          176–186

Lietuviešu vēsturnieks Viļus Ivanausks (26.08.1979.–08.11.2018.) (aut. Daina Bleiere)         186–187

AUTORI/AUTHORS  188–189

2018_2_(107)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Valdis Bērziņš. A Figurally Sculpted Bone Knife from the River Užava (Western Latvia) and the Invisible Lampreys of Prehistory/Valdis Bērziņš. Figurāli veidots kaula nazis no Užavas upes (Rietumlatvijā) un aizvēstures neredzamie nēģi          5–25

Māris Zunde. Vēsturisko koka konstrukciju dendrohronoloģiskās datēšanas rezultātu atbilstība un ticamība: Latvijas piemēri/Māris Zunde. The Relevance and Validity of Dendrochronological Dating of Historical Wooden Structures: Examples from Latvia 26–61

Anete Karlsone. Tradicionālās prasmes – krāsaugu lietojuma zināšanas/Anete Karlsone. The Traditional Skills – Knowledge of Plant Dyes Use          62–81

Inna Gīle. Pašnāvību kultūra Latvijā: Latvijas armijas 1928. gada piemērs/Inna Gīle. Suicide Culture in Latvia: Example of year 1928 in the Latvian Army          82–112

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Vācbaltietes Luīzes Meijeres atmiņas par 1919. gada notikumiem Latvijā (tulkojusi Indra Čekstere)/Memories of Baltic German Luize Meijere about the events of 1919 in Latvia (translated by Indra Čekstere)          113–165

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Vanda Visocka. Keramikas petroloģijas biedrības ikgadējie zinātniskie lasījumi 2017  166–170

Liene Rokpelne. Starptautiska konference “Viena vēsturnieka trīs dzīves: Roberts Vipers (1859–1954) krievu, latviešu un padomju historiogrāfijā”      170–177

Kristīne Beķere. Latvijas vēsturnieku II kongress. 2018. gada 18.–19. jūnijs  177–182

RECENZIJAS/REVIEWS

Cēsu pils raksti: arheoloģija, arhitektūra, vēsture. I [sēj.]. B.v.: Cēsu pils saglabāšanas fonds, 2017 (aut. Ieva Ose)       183–188

Ceļā uz latviešu tautu. Sast. Vitolds Muižnieks. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Nr. 24). Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018 (aut. Guntis Zemītis)        189–199

Vadim I. Musaev. Pravoslavie v Pribaltike v 1890–1930-e gg. Sankt-Peterburg: Izdatelʼstvo Politehnicheskogo universiteta, 2018 (aut. Sergejs Coja, Ivans Petrovs)        200–205

AUTORI/AUTHORS  206

2018 1 (106)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Andrejs Vasks. Kāstuve, deglis vai ogļu trauks?/Andrejs Vasks. Colander, Burner, or Container for Embers?    5–22

Anita Čerpinska. Krustvecāku izvēle Rīgas pārcēlāju amata locekļu bērniem 18./19. gadsimta mijā/Anita Čerpinska. Choice of Godparents for Riga Ferrymen Children at the Turn of the 19th Century     23–64

Dangirs Mačulis. Lietuvas sūtniecība Latvijā un Latvijas lietuviešu kopiena 1926.–1940. gadā/Dangiras Mačiulis. Lithuanian Legation in Latvia and Lithuanian Community in Latvia, 1926s–1940s    65–92

Dzintars Ērglis. Pareizticība Ziemeļkurzemē: Kolkasraga draudze (1918–1934)/Dzintars Ērglis. The Orthodoxy in the Northern Courland: the Kolkasrags Parish (1918–1934)            93–142

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbību 2017. gadā           143–157

Aija Jansone. IOV 14. starptautiskā zinātniskā konference Andorfā (Austrija)   158–163

RECENZIJAS/REVIEWS

Inesis Feldmanis (zin. red.). 15. maija Latvija. Rīga: AS Latvijas Mediji, 2017 (aut. Kaspars Zellis)    164–170

David J. Smith (ed.). Latvia – A Work in Progress?: 100 years of state- and nation-building. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2017 (aut. Edgars Engīzers)    170–183

Sheila Fitzpatrick. Mischka’s War: A Story of Survival from War-Torn Europe to New York. London; New York: I. B. Tauris, 2017 (aut. Metjū Kots)        183–189

AUTORI/AUTHORS   190–191

2017

2017­_4_(105)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Vanda Visocka. Švīkāts–apmests trauks Vīnkalna pilskalna keramikas kolekcijā/Vanda Visocka. Striated-Coarse Slipped Vessel in the Pottery Collection of Vīnakalns Hillfort    5–24

Armands Vijups. Dzelzs ieguve no purva rūdas: 2016. gada arheoloģiskā eksperimenta rezultāti Piejūras brīvdabas muzejā un tā priekšvēsture/Armands Vijups. Iron Production from Bog Ore: Results of an Archaeological Experiment at the Seaside Open-air Museum in 2016 and the Lead-up to It    25–44

Inna Gīle. Latviešu piedalīšanās 1909. gada 19. marta Rīgas pilsētas domes vēlēšanās 1905. gada revolūcijas kontekstā/Inna Gīle. Participation of Latvians in the Election of Riga City Council on 19 March 1909, in the Context of the 1905 Revolution    45–69

Roberts Šimkus. Nacionālās augstskolas un zinātnieku piesaiste. Kāpēc Eduards Volters neizvēlējās Latvijas universitāti?/Robertas Šimkus. National Universities and Attracting Academic Staff. Why Didn’t Edward Volter Choose the University of Latvia?    70–94

Daina Bleiere. “Franču grupas” tiesāšana 1951. gadā: lietu politiskais konteksts un Valsts drošības ministrijas darbības metodes/Daina Bleiere. Judicature of the “French Group” in 1951: Political Context of the Cases and the Ministry for State Security Operation Methods    95–148

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ēriks Jēkabsons. Stāvoklis Vidzemē (Cēsīs, Valmierā, Valkā un Rūjienā) 1919. gada augustā: Lielbritānijas armijas pulkvežleitnanta Viktora Maikla Beringtona-Varda ziņojums/Ēriks Jēkabsons. State of Affairs in Vidzeme (Cēsis, Valmiera, Valka, and Rūjiena) in August 1919: Report by Lieut.-Colonel Ward on Conditions in Livonia    149–169

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Aija Jansone. Starptautiskais sadarbības un kultūras mantojuma apmaiņas forums Ķīnā    170–173

Aija Jansone. ICOM kostīmu komitejas konference    173–176

Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici XIV” Vācijā        176–180

Anete Karlsone. Starptautiska konference Viļņā “Balkāni un Baltijas valstis apvienotā Eiropā: vēsture, reliģija un kultūra. III”    180–182

Anita Čerpinska, Edvīns, Evarts. III zinātniskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” Valmierā    182–185

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Etnisko un fizisko atšķirību eksponēšanas praksei Centrālajā un Austrumeiropā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā veltīta konference Varšavā    186–190

Anete Karlsone. 36. starptautiskā krāsu pētnieku konference Londonā    190–193

Ilze Boldāne-Zeļenkova, Guntis Zemītis. Vēsturnieki Letonikas VII kongresā    194–199

AUTORI/AUTHORS    200–203

 2017. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF JOURNAL IN 2017    204–208

2017_3_(104)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Anita Čerpinska. Women in the Families of Riga Trade Assistant Professions in the Course of Three Generations in the 18th Century and the First Half of the 19th Century: the Case Study of Tomass Sēlis’ Family/Anita Čerpinska. Sievietes Rīgas tirdzniecības palīgamatu dzimtās 18. gadsimtā un 19. gadsimta pirmajā pusē: Tomasa Sēļa ģimenes piemērs    5–44 

Kristīne Ante. The Religious and Socio-Political Context for the Establishment of rhe First Baptist Parishes in Courland/Kristīne Ante. Pirmo Kurzemes baptistu draudžu veidošanās reliģiskais, sociālais un politiskais konteksts    45–87 

Kaspars Zellis. World War I and Latvian Riflemen in the Collective Memory of Latvia/ Kaspars Zellis. Pirmais pasaules karš un latviešu strēlnieki Latvijas kolektīvajā atmiņā    88–121 

Ilze Boldāne-Zeļenkova. The Invented Traditions: the Calendar of Festive Days and Family Customs in the Latvian SSR/Ilze Boldāne-Zeļenkova. Ieviestās tradīcijas: svētku kalendārs un ģimenes ieražas Latvijas PSR    122–150 

Mārtiņš Mintaurs. Protection of Architectural Heritage in the Latvian SSR (1945–1991): Ideological, Cultural and Political Aspects/Mārtiņš Mintaurs. Arhitektūras mantojuma aizsardzība Latvijas PSR (1945–1991): ideoloģiskie un kultūrpolitiskie aspekti    151–180

ĪSZIŅAS/BRIEFS

Leo Dribins. Grigorija Smirina devums Latvijas historiogrāfijā/ Leo Dribins. Contribution of Grigory Smirin in Latvian Historiography    181–197

RECENZIJAS/REVIEWS

Aivars Stranga. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika 1934–1940. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds (aut. Gatis Krūmiņš)    198–204

IN MEMORIAM

Dr. philol. h. c. Harro fon Hiršheits (14.04.1925.–30.05.2017.) (aut. Andris Caune, Ieva Ose)    205–206

 

AUTORI/AUTHORS    207–208
 

2017_2_(103)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Mārcis Kalniņš, Valdis Bērziņš, Ilga Zagorska. Krama apstrādes tehnoloģiju terminoloģija/Mārcis Kalniņš, Valdis Bērziņš, Ilga Zagorska. Terminology of Flint Technology    5–26

Juris Pavlovičs. Ikdienas dzīve 19. gadsimta pirmās puses latviešu apdzīvotajā Baltijā britu ceļotāju skatījumā/Juris Pavlovičs. Everyday Life of the 19th Century Latvian Baltics from the Viewpoint of the British Travellers    27–51

Rudīte Vīksne. Padomju režīma antireliģiskā politika Latvijā 1954.–1964. gadā/Rudīte Vīksne. Anti-Religious Policy of the Soviet Regime in Latvia, in 1954–1964    52–79

Ineta Lipša. VDK ietekme un Padomju Latvijas ārzemju tūrisma iestāžu vadošais personāls: Vissavienības akciju sabiedrības “Intūrists” Rīgas nodaļa un tās operatīvā vadība (1957–1992)/Ineta Lipša. KGB Interests at the Top Management Level of the Riga Office of GAO Inturist and its Operative Management (1957–1992)    80–128

Māris A. Vinovskis. ASV–PSRS Vēstures kvantitatīvo pētījumu komiteja, 1976–1989: Dažas personīgas atskārsmes/Maris A. Vinovskis. US–USSR Committee on Quantitative Research in History, 1976–1989: Some Personal Reflections    129–156

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Zane Rozīte. Lielbritānijas vēstniecības Maskavā pirmā sekretāra Tomasa Šermana vizīte Rīgā 1945. gada oktobrī/Zane Rozīte. Visit of T. C. Sharman, First Secretary of British Embassy in Moscow, in Riga, October 1945    157–190

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ilze Boldāne. SIEF 13. kongress Getingenē    191–194

Anete Karlsone, Ieva Ose. Reģiona izpētei veltīta konference Šauļos    194–196

Ilze Boldāne-Zeļenkova, Edvīns Evarts. 20. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra” Liepājas Universitātē    196–199

RECENZIJAS/REVIEWS

Raimo Pullat. Tallinlase asjademaailm valgustussajandil. Tallinn: Estopol, 2016 (aut. Ieva Ose)    200–202

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Arheologam Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim Dr. habil. hist. Andrim Caunem – 80 (aut. Guntis Zemītis)    203–205

AUTORI/AUTHORS    206–208

2017_1_(102)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Valdis Bērziņš. Par arheoloģisko apzināšanu/Valdis Bērziņš. On Archaeological Survey    5–34

Jānis Ciglis, Andrejs Vasks. Jauni bronzas un senākā dzelzs laikmeta apbedīšanas vietu datējumi ar radioaktīvā oglekļa metodi/Jānis Ciglis, Andrejs Vasks. New Radiocarbon Datings of Bronze and Earliest Iron Age Burial Sites    35–61

Edvīns Evarts. Daži kultūras dzīves aspekti vācu okupācijas periodā 1941.–1945. gadā: sports/Edvīns Evarts. Some Aspects of Cultural Life during the Ocupation by Nazi Germany:
Sports    62–80

Daina Bleiere. Vēstures avoti par nacionālkomunismu Latvijā – kritisks skatījums/Daina Bleiere. History Sources on National Communism in Latvia – A Critical View        81–110

ĪSZIŅAS/BRIEFS

Alise Šulte, Daniel S. E. Gunnarsson. 17th century Large-Scale Historical Maps of Vidzeme as Sources for Archaeological Research/Alise Šulte, Daniels S. E. Gunnarsons. 17. gadsimta Vidzemes liela izmēra kartes kā avots arheoloģiskajiem pētījumiem    111–126

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Līga Lapa. Skolotāji Vidzemes guberņas lauku pagastos pēc 1905. gada revolūcijas/Līga Lapa. Teachers in Vidzeme Province Rural Parishes after the Revolution of 1905    127–151

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbību 2016. gadā    152–161

Edvīns Evarts. Latvijas vēstures sekcija Latvijas Universitātes 75. konferencē    161–165

Antonija Vilcāne. Arheoloģijas un etnogrāfijas sekcija Latvijas Universitātes 75. konferencē    165–169

RECENZIJAS/REVIEWS

Lielais brālis tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras. Ziņojumi starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2016. gada 11., 12. un 13. augustā Rīgā. Autoru kolektīvs K. Jarinovskas zinātniskajā redakcijā. VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti, 3. sēj. Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, Latvijas Universitāte, 2016 (aut. Daina Bleiere)    170–180

Nikita Petrov. Nagrazhdeny za rasstrel. 1940. Moskva: Mezhdunarodnyi fond Demokratiia, 2016 (aut. Ilze Jermacāne)    181–189

Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Ikdienas dzīve Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941–1945. Rīga: Zinātne, 2016 (aut. Kaspars Zellis)    190–196

Tālis Pumpuriņš. Cēsu ģerbonis: Cēsu pilsētas ģerboņa attīstības un lietošanas vēsture = Cēsis Coat of arms: Cēsis Coat of Arms – History of its Development and Use. Cēsis: Cēsu vēstures un mākslas muzejs, 2017 (aut. Armands Vijups)    197–201

IN MEMORIAM

Tatjana Pāvele (20.02.1918.–27.12.2016.) (aut. Viktorija Bebre)    202–204

Jānis Bērziņš (29.04.1941.–19.02.2017.) (aut. Ilze Boldāne-Zeļenkova)    204–206

AUTORI/AUTHORS    207–208

2016

2016_4_(101)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Māris Zunde. Dendroklimatoloģijas izmantošanas iespējas pagātnes ziemu aukstuma raksturošanai Baltijā/Māris Zunde. Possibilities of Applying Dendroclimatology for Determining the Coldness of Past Winters in the Baltic Region    5–37

Enns Kings. Kurzemes hercoga Jēkaba ieslodzījums Ivangorodā 1659.–1660. gadā/Enn Küng. Duke Jacob of Courland’s captivity in Ivangorod in 1659–1660    38–63

Adam Brode. Ethnicity, Class, and Local Patriotism: Change and Continuity in Riga City Government Before and After the First World War/Ādams Brode. Tautība, šķira un lokālpatriotisms: pārmaiņas un pēctecība Rīgas pilsētas pašvaldībā pirms un pēc Pirmā pasaules kara    64–88

Zigmārs Turčinskis. Padomju drošības dienestu veiktās civiliedzīvotāju slepkavības Abrenes apriņķī 1945. gada septembrī un oktobrī/Zigmārs Turčinskis. Murders of Civilians in Abrene District Performed by Soviet Security Services, in September and October 1945    89–112

Daina Bleiere. Nacionālkomunisms Latvijā (20. gadsimta 50. gadi) – dažas pētniecības problēmas/Daina Bleiere. National Communism in Latvia (the 1950s) – some research problems    113–139

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ēriks Jēkabsons. 1905. gada revolūcija: latviešu sociāldemokrātu propagandistes Mildas Kļaviņas (Salnās) dienasgrāmata/Ēriks Jēkabsons. 1905 Revolution: Diary of Milda Kļaviņa (Salnā), Propagandist of Latvian Social Democrats    140–162

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Guntis Zemītis. Sava ceļa meklējumos – LU Latvijas vēstures institūts pēc neatkarības atjaunošanas    163–172

Dardega Legzdiņa. 41. starptautiskais arheometrijas simpozijs    173–177

Anete Karlsone. Starptautiska konference “Ceļā uz latviešu tautu”    177–179

Antonija Vilcāne. Zinātniskie lasījumi “Viskrievijas arheoloģijas kongress Rīgā un tā ieguldījums Latvijas arheoloģijas attīstībā. 10. Viskrievijas arheoloģijas kongresam Rīgā – 120”    180–183

Viktorija Bebre, Edvīns Evarts. II zinātniskā konference Valmierā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”    184–187

RECENZIJAS/REVIEWS

Eesti ajalugu III. Vene-Liivimaa sõjast Põhjasõjani. Koostaja ja peatoimetaja Enn Küng. Tartu: Tartu Ülikooli ajaloo ja arheologia instituut, 2013 (aut. Daina Jūristo)    188–191

Saulius Grybkauskas. Sovietinis “generalgubernatorius”: Komunistų partijų antrieji sekretoriai Sovietų Sąjungos respublikose. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016 (aut. Daina Bleiere)    191–194

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Ēriks Žagars, Ivars Ločmelis. Akadēmiķis Jānis Bērziņš    195–200

IN MEMORIAM

Vēsturnieks Dr. habil. hist. Indulis Ronis (25.03.1943.–22.12.2016.) (aut. Ivars Ločmelis, Guntis Zemītis)    201–202

AUTORI/AUTHORS    203–204

2016. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF JOURNAL IN 2016    205–208

2016_3_(100)

Guntis Zemītis. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls Nr. 100    5–6

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Andrejs Vasks. Arheoloģija Latvijā pēc Otrā pasaules kara (līdz 1990. gadam)/Andrejs Vasks. Latvian Archaeology after World War II (up to 1990)    7–66

Andris Pētersons. Starpkultūru komunikācijas barjeras starp vāciešiem un Latvijas teritorijā dzīvojošām maztautām 12. gadsimta beigās un 13. gadsimta sākumā pēc Indriķa hronikas un Atskaņu hronikas ziņām/Andris Pētersons. Communication Barriers between German Christians and Natives of Ancient Latvia from the End of the 12th Century to the Beginning of 13th Century According to Chronicle of Henry of Livonia and The Livonian Rhymed  Chronicle    67–89

Marek Kornat. Latvia’s Reaction to Molotov–Ribbentrop Pact of 23 August 1939: Perspective of Polish Diplomacy/Mareks Kornats. Latvijas reakcija uz Molotova–Ribentropa 1939. gada 23. augusta paktu: Polijas diplomātijas redzējums    90–112

Michael Loader. The Rebellious Republic: the 1958 Education Reform and Soviet Latvia/Maikls Louders. Dumpīgā republika: 1958. gada izglītības reforma un Padomju Latvija    113–139

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ēriks Jēkabsons. Rīga 1918. gada beigās – 1919. gada sākumā un Lielbritānijas karakuģu eskadras vecākā virsnieka liecība par situāciju/Ēriks Jēkabsons. Riga in Late 1918 – Early 1919 and Testimony of the Senior Officer of Great Britain’s Warship Squadron about the Situation    140–172

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Eduards Plankājs. III Cēsu arheoloģijas konference Cēsīs    173–175

Aija Jansone. Starptautiska LU LVI etnogrāfu ekspedīcija Saldus novada Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastos    175–177

Gunita Zariņa, Guntis Zemītis. Eiropas arheologu asociācijas 22. kongress Viļņā    177–181

RECENZIJAS/REVIEWS

 

Europa Reformata 1517–2017. Reformationsstädte Europas und ihre Reformatoren. Hrsg. Michael Welker, Michael Beintker, Albert de Lange. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016;    

Johann Anselm Steiger. Gedächtnisorte der Reformation. Sakrale Kunst im Norden (16.–18. Jahrhundert). Band 1 (A–K), Band 2 (L–Z). Regensburg: Schnell & Steiner, 2016 (aut. Ojārs Spārītis)    182–187

Aija Jansone. Apģērba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2016 (aut. Iva Stanoeva)    187–189

AUTORI/AUTHORS    190–191​​​​​​​

2016_2_(99)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Anita Čerpinska. Raņķu dzimta Rīgas 18. gadsimta otrās puses un 19. gadsimta sākuma vēstures kontekstā: birģeru tiesību iegūšanas aspekts/Anita Čerpinska. Ranck Family in the Context of the History of the Late 18th Century – Early 19th Century Riga: the Issue of Gaining Burgher Rights    5–34

Jānis Bērziņš. Pagasta pašvaldības reformas jautājums Vidzemes un Kurzemes guberņu provinciālpadomēs 1905.–1907. gadā/Jānis Bērziņš. The Question of Local Government Reform in the Livland and Courland Provincial Councils, 1905–1907    35–67

Vineta Vilcāne. Ieskats mājturības kultūras attīstībā Latvijā 20. gadsimta 20. un 30. gados/Vineta Vilcāne. Overview of Home Economics Culture Development in Latvia in the 1920s and 1930s    68–97

Zigmārs Turčinskis. Bruņotās pretošanās kustības sākums Latvijā 1944. gada rudenī: situācija Abrenes apriņķī/Zigmārs Turčinskis. The Beginnings of Armed Resistance in Latvia in the Autumn of 1944: Situation in the Abrene District    98–122

Arturs Žvinklis, Leo Jansons. Latviešu padomju folklora: klasisko folkloras formu vulgarizācijas mēģinājums (1947–1954)/Arturs Žvinkli, Leo Jansons. Latvian Soviet Folklore: an Attempt at Vulgarization of Classical Folklore Forms (1947–1954)    123–158

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ēriks Jēkabsons. Latvijas un PSRS attiecības: militāro delegāciju apmaiņa 1937. gadā/Ēriks Jēkabsons. Relations between Latvia and USSR: Exchange of Military Delegations in 1937    159–172

Jānis Mažeiks. Pretpadomju doma atvilktnē: atrasts Viļņa Zariņa manuskripts/Jānis Mažeiks. Unpublished manuscript by Vilnis Zariņš    173–185

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2015. gadā    186–192

Edvīns Evarts. 19. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: lokālais un globālais”    193–194

Edvīns Evarts. Konference “Jelgava padomju un vācu okupācijas laikā 1940–1944. Cilvēki un likteņi”    195–196

RECENZIJAS/REVIEWS

Aldis Purs. Baltic Facades. Estonia, Latvia and Lithuania since 1945. London: Reaktion Books, 2012 (aut. Ineta Lipša)    197–201

Vasilijus Safronovas. Kampf um Identität: Die ideologische Auseinandersetzung in Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015 (aut. Kaspars Zellis)    201–205

AUTORI/AUTHORS    206–207

2016_1_(98)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Valdis Bērziņš, Baiba Dumpe. Cūkdelfīnu zobu iespiedumi neolīta keramikas rotājumā/Valdis Bērziņš, Baiba Dumpe. Porpoise Tooth Impressions in Neolithic Pottery Decoration    5–27

Silva Pocytė. Die Litauische Literarische Gesellschaft – die Festhalterin des Erbes einer “Sterbenden Nation” 1879−1923/Silva Pocīte. Lietuviešu literārā biedrība – “mirstošas tautas” mantojuma fiksētāja 1879.–1923. gadā    28–65

Ojārs Spārītis. Artura Baumaņa “klusais disidentisms” un tā evolūcijas veicinātāji mākslā/Ojārs Spārītis. “Silent dissidency” of Arturs Baumanis and Stimulation of Its Evolution in the Art    66–88

Edvīns Evarts. Tiesu vara nacistiskās Vācijas okupācijas laikā Latvijas ģenerālapgabalā/Edvīns Evarts. Judiciary Power in the General District of Latvia during the Period of German Occupation    89–110

Kārlis Kangeris. Evakuācija/bēgšana no Latvijas 1944. gadā: jauns novērtējums uz jaunas datu bāzes/Kārlis Kangeris. Evacuation/Flight of Civilians from Latvia in 1944: A New Evaluation on a New Database    111–135

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ēriks Jēkabsons. Latvijas konsula Ļeņingradā Georga Bisenieka izraidīšana no Padomju Savienības 1934. gada beigās/Ēriks Jēkabsons. Banishment of the Latvian Consul in Leningrad Georgs Bisenieks from the Soviet Union at the end of 1934    136–161

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Elīna Guščika, Aija Vilka. Septītais Baltijas arheoloģijas seminārs (BASE-7) Latvijā    162–166

RECENZIJAS/REVIEWS

Latvieši un Latvija: Akadēmiskie raksti. Galv. red. Jānis Stradiņš. II sēj.: Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā. Atb. red. Tālavs Jundzis, Guntis Zemītis. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013 (aut. Mārtiņš Mintaurs)    167–172

Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne. Aiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne: 1941–1944. Rīga: Lauku Avīze, 2016 (aut. Kaspars Zellis)    172–178

Aivars Stranga. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. 1919.–1940. gads. Attiecības ar lielvalstīm (saimnieciskie, politiski, diplomātiskie aspekti). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (aut. Jānis Šiliņš)    178–182

Andrievs Ezergailis. Caur velna zobiem: vācu laiki šodien: 1941–1945: esejas un domas. Rīga: Atvērtās krātuves, 2016 (aut. Didzis Bērziņš)    183–195

Kultūras studijas: Zinātnisko rakstu krājums, VII: Vēsturiskā atmiņa. Galv. red. Anita Stašulāne. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2015 (aut. Kaspars Zellis)    196–203

IN MEMORIAM

Etnogrāfe Aina Alsupe (10.12.1926.–29.12.2015.) (aut. Aija Jansone)    204–205

Mūžībā aizgājusi māksliniece Edīte Krastenberga (10.05.1929.–01.02.2016.)    206

AUTORI/AUTHORS    207–208

2015

2015_4_(97)

Viesredaktore Vija Daukšte

Vija Daukšte. Priekšvārds/Vija Daukšte. Preface    5–6

IEVADESEJA/THE OPENING ESSAY

Par Edgaru Dunsdorfu. Ilgvars Butulis/On Edgars Dunsdorfs. Ilgvars Butulis    6–11

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Valda Kļava. Agrīnās modernizācijas tēma Edgara Dunsdorfa darbos/Valda Kļava. The Topic of the Early Modernisation in Edgars Dunsorfs’ Works    12–32

Gvido Straube. Edgara Dunsdorfa pētījumi Latvijas jauno laiku vēsturē/Gvido Straube. Edgars Dunsdorfs’ Studies of the Modern History of Latvia    33–45

Viesturs Zanders. Edgars Dunsdorfs un apgāda “Daugava” Latvijas vēstures sērija/Viesturs Zanders. Edgars Dunsdorfs and the Series on the History of Latvia Issued by Daugava Publishers    46–88

* * *
Andrejs Vasks. Arheoloģija Latvijas Republikas (1918–1940) laikā/Andrejs Vasks. Archaeology in the Republic of Latvia (1918–1940)    89–116

Richards Plavnieks. Justice Behind Propaganda: Soviet Prosecutions of the Men of the Arajs Kommando/Rihards Pļavnieks. Tiesa propagandas aizsegā: “sovjetu” veiktās Arāja komandas locekļu vajāšanas    117–140

ĪSZIŅAS/BRIEFS

Gunta Jaunmuktāne. Edgara Dunsdorfa rokrakstu fonds LU Akadēmiskajā bibliotēkā/Gunta Jaunmuktāne. Edgars Dunsdorfs’ Fund of Manuscripts in the Academic Library of the University of Latvia    141–156

Silva Norenberga. Edgara Dunsdorfa personas fonda strukturāla izpēte un arhivēšana Latvijas Nacionālajā arhīvā/Silva Norenberga. Structural Investigation and Archivation of the Edgars Dunsdorfs’ Personal Fund in the National Archives of Latvia    157–168

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Baiba Metuzāle-Kangere. Atmiņas par profesoru Edgaru Dunsdorfu/Baiba Metuzāle-Kangere. My Reminiscences of Professor Edgars Dunsdorfs    169–177

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici XIII” Dānijā        178–182

Aija Jansone. Divas starptautiskas tautas mākslas izstādes Ķīnā 2015. gadā    183–187

RECENZIJAS/REVIEWS

Mara Kalnins. Latvia: A short history. London: C. Hurst & Co, 2015 (aut. Jānis Taurēns)    188–192

Ieva Zake. American Latvians: Politics of a Refugee Community. New Brunswick: Transaction Publishers, 2010 (aut. Maija Krūmiņa)    192–200

AUTORI/AUTHORS    201–203

2015. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF JOURNAL IN 2015    204–208

2015_3_(96)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Edgars Plētiens. Livonijas mazpilsētas: kas tās bija un kāda bija to ietekme?/Edgars Plētiens. Towns of Livonia: What Were They and What Was Their Influence    5–44

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska. Latvia in the Plans and Actions of Polish Diplomacy towards the Soviet Union in 1920–1932/Malgožata Gmurčika-Vronska. Latvija Polijas diplomātijas plānos un rīcībā attiecībā uz Padomju Savienību (1920–1932)    45–63

Raimonds Cerūzis. Latvieši un vācbaltieši starpkaru periodā: no kopīgas kultūras identitātes līdz “pieminekļu kariem”/Raimonds Cerūzis. Latvians and Baltic Germans in the Interwar Period: from Common Identity up to the “War of Monuments”    64–99

Daina Bleiere. Sievietes un vara Padomju Latvijā: sievietes LKP CK sastāvā (1940–1990)/Daina Bleiere. Women and Power in Soviet Latvia: Women in the CC CPL (1940–1990)    100–145

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ēriks Jēkabsons. Latvijas ārlietu ministra Vilhelma Muntera oficiālā vizīte Padomju Savienībā 1937. gada jūnijā: sūtņa Friča Kociņa ziņojums/Ēriks Jēkabsons. Official Visit of the Latvian Foreign Minister Vilhelms Munters to the Soviet Union in June 1937: the Report of Envoy Fricis Kociņš    146–166

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Edvīns Evarts, Guntis Zemītis. LU Latvijas vēstures institūta vēsturnieki Letonikas VI kongresā    167–172

Edvīns Evarts. Starptautiska zinātniskā konference “Salaspils nometne 1941–1944. Vēsture un piemiņa”    173–176

RECENZIJAS/REVIEWS

Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg. Koostaja ja toimetaja Anti Selart. Tartu: Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, 2012. 456 lpp. (aut. Daina Jūristo)

Revolution in Nordosteuropa. Hrsg. von Detlef Henning. Wiesbaden: Harrassowity Verlag, 2011. 215 S. (aut. Līga Lapa)

Nikolai S. Cherushev. Vatsietis – Glavkom Respubliki. Moskva: Veche, 2015. 384 s., il. (aut. Ēriks Žagars)

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Vēsturniekam Ērikam Žagaram – 80 (aut. Valdis Bērziņš)    202–205

IN MEMORIAM

Etnogrāfe Antoņina Zavarina (15.03.1928.–07.10.2015.) (aut. Aija Jansone)    206–207

AUTORI/AUTHORS    208

2015_2_(95)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Manfred Wolf. Edelherr Bernhard II. zur Lippe/Manfreds Volfs. Dižkungs Bernhards II no Lipes    5–16

Inna Gīle. Latvijas armijas 1. Sanitārā vilciena darbība un nozīme Neatkarības karā, 1919–1920/Inna Gīle. The Activities and Importance of the 1st Ambulance Train of the Latvian Army in the War of Independence (1919–1920)    17–36

Māris Goldmanis. Nacionālo naidu pret ebrejiem kurinošo rakstu un izdevumu cenzūras prakse Latvijā parlamentārās iekārtas laikā (1918–1934)/Māris Goldmanis. Censorship of National Hate Spreading in the Press Articles and anti-Semitic Publications during the Parliamentary Rule in Latvia (1918–1934)    37–63

Ieva Garda-Rozenberga, Kaspars Zellis. Atceroties genocīdu: romu iznīcināšana nacistu okupācijas laikā Latvijas romu kolektīvajā atmiņā/Ieva Garda-Rozenberga, Kaspars Zellis. In Remembrance of Genocide: Annihilation of the Romanies during Nazi Occupation in the Collective Memory of Latvian Romanies    64–95

Dagnosław Demski, Dominika Czarnecka. Mapping Meanings in the Post-Soviet Landscape of Borne Sulinowo/Dagnoslavs Demskis, Dominika Čarņecka. Meklējot jēgu Bornas Sulinovas postpadomju pilsētvidē    96–120

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Baltijas guberņu kamerālpalātu ziņojumi par laukstrādnieku ekonomisko stāvokli Vidzemes un Kurzemes guberņās 1905. gadā (Dokumentus no krievu valodas tulkojusi, publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)/Reports of the Baltic Province Treasury Chambers on the Economic Situation of Farm Hands in the Provinces of Vidzeme and Kurzeme, 1905 (Documents translated from the Russian language, prepared for publication and commented upon by Līga Lapa)    121–145

Ēriks Jēkabsons. Latvijas sūtniecības ziņojumi no Maskavas terora laikā 1937.–1939. gadā: PSRS latviešu aspekts/Ēriks Jēkabsons. Reports of the Latvian Legation from Moscow during 1937–1939: An aspect of Latvians in the USSR    146–165

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Līga Irbe. Gadskārtējie Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zinātniskie lasījumi    166–167

Ilze Boldāne-Zeļenkova, Anete Karlsone. SIEF 12. kongress “Utopijas, realitātes, mantojumi: etnogrāfijas 21. gadsimtam”    168–173

RECENZIJAS/REVIEWS

Krzysztof Zajas (2013). Absent Culture: The Case of Polish Livonia. Peter Lang Edition (Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives. Vol. 4) (aut. Ēriks Jēkabsons)    174–180

Per Bolin (2012). Between National and Academic Agendas. Ethnic Policies and ‘National Disciplines’ at the University of Latvia, 1919–1940. Stockholm: Södertörns högskola (Södertörn Studies in History 13) (aut. Ineta Lipša)    180–188

Jānis Šiliņš. Latvija, 1918–1920: bija vai nebija pilsoņu karš?/Jānis Šiliņš. Latvia, 1918–1920: was there or was not there a civil war?    188–196

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Etnogrāfei, profesorei, Dr. habil. hist. Lindai Dumpei – jubileja (aut. Ilze Boldāne-Zeļenkova)    197–199

Arheologam Latvijas ZA īstenajam loceklim Guntim Zemītim – 60 (aut. Roberts Spirģis)    200–201

Akadēmiķim Valdim Bērziņam – 80 (aut. Ēriks Žagars)    202–207

AUTORI/AUTHORS    208

2015_1_(94)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Dāvis Sīmanis. Vēsturiskā kino un vēstures zinātnes diskursīvās atšķirības/Dāvis Sīmanis. Discursive Differences between Historical Films and Scientific Historical Research    5–27

Andrejs Vasks. Dzintars bronzas un senākajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā/Andrejs Vasks. Amber in the Bronze and Pre-Roman Iron Age in the Territory of Latvia    28–47

Konrads Bobjatiņskis. Bauska Žečpospolitas un Zviedrijas kara laikā 1658.–1660. gadā/Konrad Bobiatyński. Bowsk during the War between Polish-Lithuanian Commonwealth and Sweden in 1658–1660    48–69

Leo Dribins. Vāciešu un ebreju deportācija no Kurzemes un Vidzemes guberņām Pirmā pasaules kara gados/Leo Dribins. Deportation of the Germans and Jews from the Provinces of Kurzeme and Vidzeme during World War I        70–87

Līva Klabere. Pēcnāves masku veidošanas tradīcija Latvijas Republikā (1918–1940)/Līva Klabere. Tradition of Death Mask Making in the Republic of Latvia (1918–1940)    88–118

Ainārs Bambals. PSRS VDK un IeM represīvo iestāžu dokumenti Latvijas, Lietuvas un Igaunijas arhīvos/Ainārs Bambals. Documents of the Repressive Institutions of the KGB and the Ministry of the Interior of the USSR in the Archives of Latvia, Lithuania and Estonia    119–156

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ēriks Jēkabsons. Latvijas konsulāta darbība Vitebskā 1930.–1931. gadā: Baltkrievijas latviešu aspekts/Ēriks Jēkabsons. Activities of the Latvian Consulate in Vitebsk (1930–1931): The Aspect of Latvian-born Belarusians    157–179

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2014. gadā    180–188

RECENZIJAS/REVIEWS

Vana Tallinn, XXIV (XXVIII). Väljaandja Raimo Pullat. Tallinn: Estopol, 2013; Vana Tallinn, XXV (XXIX). Väljaandja Raimo Pullat. Tallinn: Estopol, 2014 (aut. Linda Dumpe)    189–195

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Kristīne Ducmane. Veltai Zobiņai 90 dzīves gadi un 50 gadi muzejā    196–197

IN MEMORIAM

Jānis Bērziņš. Vēsturnieci Bangu Vilku mūžībā pavadot    198–200

Irēne Šneidere. Vasilija Savčenko piemiņai    201–202

Antonija Vilcāne. No arheoloģes Annas Zariņas atvadoties        203–206

AUTORI/AUTHORS    207

2014

2014_4_(93)

Viesredaktors Ēriks Jēkabsons

Ēriks Jēkabsons. Ievadam/Ēriks Jēkabsons. Introduction    5–7

IEVADESEJA/THE OPENING ESSAY

Aivars Stranga. Pirmā pasaules kara izcelšanās. 1914. gads/Aivars Stranga. The Outbreak of World War I. 1914    8–62

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Jussi Jalonen. From Volunteer Soldiers to Military Elites. Finnish Jägers and Polish Legionaries during and after World War I/Jusi Jalonens. No brīvprātīgajiem kareivjiem līdz militārajai elitei. Somu jēgeri un poļu leģionāri Pirmā pasaules kara laikā un pēc tā    63–91

Kaspars Zellis. Mūžības skartie: latviešu strēlnieka tēls Latvijas kolektīvajā atmiņā/Kaspars Zellis. Touched by Eternity: Image of the Latvian Rifleman in the Collective Memory of Latvia    92–110

Ēriks Jēkabsons. Latvijas sievietes un bērni militārajā dienestā Pirmajā pasaules karā/Ēriks Jēkabsons. Latvian Women and Children in Military Service during World War I    111–148

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Uldis Neiburgs. “Ja mums arī būs jāmirst, Latvija tomēr dzīvos”: ģenerāļa Kureļa grupas virsnieku privātās vēstules (1944–1946)/Uldis Neiburgs. “Even if we are to die, Latvia, however, will live”: Private Letters of the Officers of General Kurelis Group (1944–1946)    149–170

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Andris Šnē. Diskusija LU Vēstures un filozofijas fakultātē par aizvēsturisko akmens konstrukciju pētniecības un interpretācijas iespējām    171–175

Lilita Vanaga. Noslēdzoties LU Latvijas vēstures institūta etnologu starptautiskajam sadarbības projektam “Identitātes un vērtības: kultūras mantojums kā identitātes veidošanās resurss”    176–178

Anita Čerpinska. Seminārs Līneburgā “Pilsētas dzīve Baltijā 19. gadsimtā”    178–179

Edvīns Evarts. Starptautiskā konference “Pirmais pasaules karš un tā sekas Baltijā”    180–181

Ieva Ose. Hanzas pilsētu arheologu 10. konference Trāvemindē    181–183

Antonija Vilcāne. Starptautiskā pārrobežu projekta “Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā” (Nr. ESTLATRUS/2.2/ELRI-191/2011/22) īstenošanas rezultāti    184–185

RECENZIJAS/REVIEWS

1918.–1920. gads: Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013 (aut. Arturs Žvinklis)    186–188

Latvieši un Latvija: Akadēmiskie raksti. Galv. red. Jānis Stradiņš. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013 (aut. Matīss Metjū Kots)        189–196

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Dendrohronologam Dr. biol. Mārim Zundem – 60 (aut. Zigrīda Apala)    197–198

Arheoloģei un numismātei Tatjanai Bergai – 70 (aut. Antonija Vilcāne)    199–200

IN MEMORIAM

Dr. phil. Frīdrihs Beninghofens (03.03.1925.–22.10.2014.) (aut. Andris Caune, Ēvalds Mugurēvičs, Ieva Ose)    201–202

AUTORI/AUTHORS    203

2014. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF JOURNAL IN 2014    204–208

2014_3_(92)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLE

Andrejs Vasks, Gunita Zariņa. Ķivutkalna pilskalns un kapulauks: jauni dati un jaunas problēmas/Andrejs Vasks, Gunita Zariņa. Ķivutkalns Hill-fort and Cemetery: New Data and New Problems    5–36

Guntis Vāveris. Historiogrāfija par Rīgas pilsētas izbūvi laika posmā no 19. gs. otrās puses līdz 1914. gadam/Guntis Vāveris. Historiography of the Construction of Riga between the Second Half of the 19th Century till 1914    37–56

Jānis Bērziņš. Latviešu deputātu darbība provinciālpadomēs zemstes pašvaldības reformas projekta sagatavošanā           (1905–1907)/Jānis Bērziņš. The Activities of the Latvian Deputies in the Provincial Councils in Drafting a Reform of zemstvo Local Government (1905–1907)    57–92

Jerzy Grzybowski. The Belarusian National Defence: the History of Its Establishment and Activity (1944–1945)/Ježijs Gžibovskis. Baltkrievijas Nacionālā aizsardzība: dibināšanas vēsture un darbība (1944–1945)        93–131

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Uldis Neiburgs. Latvijas Republikas Saeimas priekšsēža Paula Kalniņa 1944. gada 8. septembra deklarācijas par Latvijas  valsts atjaunošanu un valdības izveidošanu/Uldis Neiburgs. Declarations on the Renewal of the Statehood of Latvia and Formation of Government Made by the Chairman of the Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia Pauls Kalniņš on 8 September 1944    132–142

“Tā ir ksendza, nevis Latvijas Kompartijas CK sekretāra valoda.” Par ko 1946. gadā tika atcelts no amata Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas sekretārs Jānis Jurgens? (Avotu publikāciju un komentāru sagatavoja Daina Bleiere)/“This is the Language of a Roman Catholic Priest, not of a Secretary of the CC of the Communist Party of Latvia.” Why was the Secretary of the Communist (Bolshevik) Party of Latvia Jānis Jurgens Dismissed in 1946? (Documents prepared for publication and commented upon by Daina Bleiere)    143–156

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Muntis Auns, Juris Prikulis. Konference “Johana Augusta Maskova grāmatai par brīvo latviešu tiesībām 250 gadu”    157–159

Jānis Stradiņš. 7. Sēlijas kongress Viesītē    159–164

Klāvs Zariņš. Pirmā pasaules kara simtgadei veltīta konference Latvijas kara muzejā    164–169

Guntis Zemītis. Valstiskuma attīstība Latvijas teritorijā no vissenākajiem laikiem līdz valsts dibināšanai 1918. gada 18. novembrī    170–184

RECENZIJAS/REVIEWS

Oľga Danglová. Výšivka na Slovensku. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výraby, 2009 (aut. Aija Jansone)    185–189

IN MEMORIAM

Andris Caune. Dr. hist. Artūrs Heniņš (14.07.1932.–17.09.2014.)    190–191

AUTORI/AUTHORS    192

2014_2_(91)

Viesredaktore Ieva Zaķe

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Ieva Zaķe. Introduction/Ieva Zaķe. Ievadam    5–8

THE ROLE OF DIASPORA LATVIANS AND LATVIAN COMMUNITIES IN NATIONAL AND INTERNATIONAL POLITICS SINCE THE MID-19TH CENTURY

Elga Zālīte. Exploring the Library of Latvian Socialists in San Francisco, California: Activities of the Early Latvian Political Emigration, 1905–1917/Elga Zālīte. Sanfrancisko latviešu sociālistu bibliotēkas izpēte: latviešu agrīnās politiskās emigrācijas aktivitātes Ziemeļkalifornijā, 1905–1917    9–62

Pauli Heikkilä. Baltic Proposals for European Unification during World War II/Pauli Heikile. Otrā pasaules kara laikā izteiktie baltiešu ierosinājumi Eiropas apvienošanai    63–93

Jonathan H. L’Hommedieu. Baltic Language Broadcasting: Émigré Politics and American Cold War Radios/Džonatans H. Lomdjē. Radioraidījumi baltiešu valodās: emigrantu politika un amerikāņu raidstacijas aukstā kara laikā    94–119

* * *
Jānis Bērziņš. Ieskats Latvijas sabiedrības uzskatos par pašvaldības reformu (1905–1907)/Jānis Bērziņš. A Study of Public Opinion in Latvia on the Local Government Reform of 1905–1907    120–138

Daina Bleiere. Par kolaborāciju: definīcijas, klasifikācija, pielietojamība vācu un padomju okupācijas pētniecībā Latvijā/Daina Bleiere. On Collaboration: Definitions, Classification and Application in Research Related to German and Soviet Occupation Regimes in Latvia    139–167

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Anita Čerpinska. Romas katoļticīgie Rīgā 18. gadsimta pirmajā pusē/Anita Čerpinska. Roman Catholics in Riga at the 1st Half of the 18th Century    168–176

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Lāsma Reinvalde, Anete Karlsone. Zinātniskās pieredzes apmaiņas brauciens uz Bulgāriju starptautiskā sadarbības projekta “Identitāte un vērtības: kultūras mantojums kā resurss identitāšu konstruēšanai” ietvaros    177–179

Ilze Boldāne. Trešā starptautiskā konference “Veidojot citādo caur kara prizmu: konkurējošie tēli Austrumeiropā (20. gs. 30.–50. gadi)” Tartu    179–183

Dardega Legzdiņa. 3. Baltijas bioarheologu conference    184–189

Edvīns Evarts. 17. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos” Liepājas Universitātē    189–191

Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici XII” Polijā    191–194

RECENZIJAS/REVIEWS

Svetlana Bogojavlenska. Die jüdische Gesellschaft in Kurland und Riga 1795–1915. Paderborn: Ferdinad Schöning, 2012 (aut. Kaspars Zellis)    195–203

Inese Runce. Mainīgās divspēles. Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906–1940. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013 (aut. Jānis Vējš)    203–206

AUTORI/AUTHORS    207

2014_1_(90)

Viesredaktors Ilgvars Misāns

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Ievadam. Ilgvars Misāns/Introduction. Ilgvars Misāns    5–6

Raitis Simsons. Vietējo iedzīvotāju loma Vācu ordeņa un Prūsijas bīskapiju zemes pārvaldes varas hierarhijā 14. gadsimtā/Raitis Simsons. The Role of Local People in the Power Hierarchy and the Land Administration of the Dioceses of Prussia and the Teutonic Order During the 14th Century    7–32

Eva Eihmane. Rīgas arhibīskapi – Vācu ordeņa varaskāres upuri? Rīgas arhibīskapu varas mērķi Livonijā/Eva Eihmane. Archbishops of Riga: Victims of the Teutonic Knights’ Lust for Power? Power Ambitions of the Archbishops of Riga in Livonia    33–67

Vija Stikāne. Fogtu statuss Rīgas bīskapijā un arhibīskapijā/Vija Stikāne. The Status of Bailiffs of Riga Bishopric and Archbishopric in Land Administration    68–108

Ilgvars Misāns. Hierarhijas aspekti Livonijas pilsētu attiecībās viduslaikos/Ilgvars Misāns. The Aspects of Hierarchy in the Relations of Medieval Livonian Towns    109–125

Valda Kļava. Livonija Svētajā Romas impērijā: problēmas izpēte un attiecību piemērs no 16. gadsimta vidus/Valda Kļava. Livonia in the Holy Roman Empire: Current Stage of Analysis and the Case of the mid-16th Century    126–155

Gvido Straube. Tautskolas ideja varas hierarhijas diskursā/Gvido Straube. The Idea of Elementary Schools in the Discourse of Hierarchy of Power    156–178

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ziņas par Nikolaju Kropotkinu arhīva dokumentos (Dokumentus no krievu valodas tulkojusi, publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)/Information on Nikolai Kropotkin in the archive Documents (Documents translated from Russian, prepared for publication and commented upon by Līga Lapa)    179–193

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2013. gadā    194–199

Ilze Boldāne. Pirmā Baltijas studentu konference Tartu 2013. gada 27. un 28. septembrī    199–201

Anete Karlsone. Starptautiska etnologu konference Viļņā 2013. gada 24.–25. oktobrī    202–204

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Andris Caune, Ēvalds Mugurēvičs. Latvijas ZA Goda doktoram profesoram Mīkolam Mihelbertam  – 75    205–208

AUTORI/AUTHORS    208

2013

2013_4_(89)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Inga Doniņa. Miniatūri kuršu 7.–15. gs. arheoloģiskajā materiālā/Inga Doniņa. Miniature Artifacts in Couronian Archaeological Material of the 7th–15th centuries    5–36

Ivar Leimus. Monetary History of Medieval Courland: Some Speculations/Ivars Leimuss. Viduslaiku Kurzemes naudas vēsture: daži pieņēmumi    37–59

Gvido Straube. “Civillaulība” kā objektīva realitāte: civillaulības kā institūta pastāvēšanas nosacījumi Vidzemē 17.–19. gadsimtā/Gvido Straube. Cohabitation as an Objective Reality: “Life in Sin” as One of the Conditions of Existence in 17th–19th Century Vidzeme    60–79

Kaspars Kļaviņš. Mihaela Johana Borha tikšanās ar Voltēru: Latvijas kultūras vēstures eiropeiskā lappuse/Kaspars Kļaviņš. Meeting of Michael Johann Borch with Voltaire: the European Page in the History of Latvian Culture    80–97

Ginta Brūmane-Gromula. Ideoloģijas un varas atspoguļojums K. Ulmaņa autoritārā režīma politiskajā plakātā: 1934.–1940. gads/Ginta Brūmane-Gromula. Ideology and Power behind Political Posters Issued by Kārlis Ulmanis’ Authoritarian Regime: 1934–1940    98–124

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Latvijas Centrālās padomes radists Emīls Vecmanis (1913–2006) (dokumentus un atmiņas publicēšanai sagatavojis un komentējis Dzintars Ērglis)/Emīls Vecmanis, Wireless Operator of the Latvian Central Council (1913–2006) (documents and memoirs prepared for publication and commented upon by Dzintars Ērglis)        125–136

Uldis Neiburgs. ASV Kara bēgļu padomes un Zviedrijas C biroja dokumenti par latviešu bēgļu laivu akcijām pāri Baltijas jūrai (1944–1945)/Uldis Neiburgs. Documents of the USA War Refugee Board and Swedish C-byrån on boat actions of Latvian refugees across the Baltic Sea (1944–1945)    137–160

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Aija Jansone. Starptautiskā konference “Eiropas tradicionālo kultūru saknes un ceļi 21. gadsimtā”    161–165

Dzintars Ērglis. Latvijas Centrālajai padomei veltīta publiskā diskusija Latvijas Universitātē    165–166

Edvīns Evarts, Guntis Zemītis. Vēsturnieki piektajā Letonikas kongresā    166–169

Aija Jansone. Centieni saglabāt tradicionālo tautas mākslu pasaulē    169–175

Antonija Vilcāne. Starptautiskā projekta “Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” realizācijas gaita    175–179

Ilze Loze. Eiropas arheologu asociācijas 19. gadskārtējais saiets Pilzenē Čehijā    180–184

RECENZIJAS/REVIEWS

Nils Ahlberg. Svensk stadsplanering: arvet från stormaktstiden, resurs i dagens stadsutveckling. Stockholm: Forskningsrådet Formas, 2012 (aut. Ieva Ose)    185–187

Anete Karlsone. Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā. Rīga: Zinātne, 2013 (aut. Lilita Vanaga)    188–193

Utrachennoe sosedstvo: evrei v kul’turnoi pamiati zhitelei Latgalii. Materialy ekspeditsii 2011–2012 gg. Otv. red. S. Amosova. Moskva: Centr nauchnykh rabotnikov i prepodavatelei iudaiki v vuzakh “Sefer”; muzei “Evrei v Latvii”, 2013 (aut. Māris Goldmanis)    193–199

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Akadēmiķim Jānim Stradiņam – 80 (aut. Guntis Zemītis)    200–200

AUTORI/AUTHORS    201–201

2013. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF JOURNAL IN 2013    202–208

2013_3_(88)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Vitolds Muižnieks, Austra Engīzere, Gunita Zariņa, Vita Rudoviča. Jēkabpils 17.–18. gadsimta iedzīvotāji (pēc arheoloģisko un bioarheoloģisko pētījumu rezultātiem)/Vitolds Muižnieks, Austra Engīzere, Gunita Zariņa, Vita Rudoviča. Archaeological and Bioarchaeological Research of the 17th–18th Century Inhabitants of Jēkabpils    5–30

Mati Laurs. Katrīna II un muižniecības autonomija Baltijā/Mati Laur. Catherine II and the Autonomy of the Landed Gentry in the Baltics    31–44

Ēriks Jēkabsons. Latvijas un Polijas konflikts Daugavpils apriņķa poļu skolu jautājumā 1921. gadā: norise un starptautiskās sekas/Ēriks Jēkabsons. The Conflict between Latvia and Poland Regarding the Question of Polish Schools in Daugavpils District in 1921: Process and International Consequences    45–71

Indriķis Veitners. Džezs Latvijas publiskajā telpā: publikāciju analīze laikrakstā “Jaunākās Ziņas” (1922–1940)/Indriķis Veitners. Jazz in the Public Space of Latvia: Analysis of Publications in the Newspaper Jaunākās Ziņas (1922–1940)    72–104

Daina Bleiere. Ņikitas Hruščova izglītības reformas un vispārējās izglītības sovetizācija Latvijā/Daina Bleiere. Nikita Khrushchev’s Educational Reforms and Sovietization of General Education in Latvia    105–136

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Latvijas Centrālās padomes radists Emīls Vecmanis (1913–2006) (dokumentus un atmiņas publicēšanai sagatavojis un komentējis Dzintars Ērglis)/Emīls Vecmanis, Radioman of the Latvian Central Council (1913–2006) (documents and memoirs prepared for publication and commented upon by Dzintars Ērglis)        137–180

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Antonija Vilcāne. Pa arheologa Ādolfa Stubava pētījumu pēdām    181–184

Dzintars Ērglis. Zinātniskā konference “Latvijas Centrālai padomei – 70”    185–187

Anita Čerpinska. XVIII starptautiskā zinātniskā konference “1812. gada karš. Avoti. Pieminekļi. Problēmas”    187–189

RECENZIJAS/REVIEWS

Ēriks Jēkabsons. Aizmirstie karavīri – ebreji Latvijas armijā 1918.–1940. gadā. Rīga: Šamir, 2013 (aut. Kaspars Zellis)    190–193

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Arheologam Jānim Graudonim – 100 (aut. Guntis Zemītis)    194–195

Arheologam Ādolfam Stubavam – 100 (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    195–198

IN MEMORIAM

Latvijas vēstures institūta korespondētājbiedrs arhitekts – restaurators Dr. h.c. Gunārs Alfrēds Jansons (04.04.1928.–27.08.2013.) (aut. Ieva Ose)    199–201

Arheologs Jēkabs Ozols (27.11.1922.–10.01.2013.) (aut. Ēvalds Mugurēvičs)        201–207

AUTORI/AUTHORS    208
 

2013_2_(87)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Kaspars Kļaviņš. Heisterbahas Cēzarija vēstījums par Kaupo uzklausīto grēksūdzi un Livonijas recepcija 13. gadsimta Eiropas intelektuālajā tradīcijā/Kaspars Kļaviņš. The Story of the Confession Admitted by Kaupo as Presented by Caesarius of Heisterbach and Reception of Livonia in the Intellectual Tradition of the 13th Century Europe    5–23

Mārtiņš Mintaurs. Pieminekļu valdes darbs Rīgas vecpilsētas arhitektūras mantojuma saglabāšanā vācu okupācijas laikā (1941. gada jūlijs – 1944. gada jūlijs)/Mārtiņš Mintaurs. Activities of the Monument Board in the Protection of Old Riga Architectural Heritage during the Nazi Occupation (July 1941 – July 1944)    24–73

Irene Elksnis Geisler. Post-war Latvian Refugees Building Foundations in Diaspora: The Grand Rapids Latvian Credit Union/Irene Elksnis Geislere. Pēckara latviešu bēgļu diaspora liek pamatus dzīvei svešumā: Grandrepidsas Latviešu kredītsabiedrība    74–101

Mārtiņš Kaprāns. Padomju laika sociālās reprezentācijas Latvijas sabiedriskajā domā (2004–2012)/Mārtiņš Kaprāns. The Social Representations of the Soviet Period in Latvian Public Opinion (2004–2012)    102–138

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Andrejs Edvīns Feldmanis. Alfrēds Austriņš – diplomāts un kultūras darbinieks (22.08.1893.–26.02.1963.)/Andrejs Edvīns Feldmanis. Alfrēds Austriņš – a diplomate and worker of culture (22.08.1893.–26.02.1963.)    139–157

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2012. gadā    158–165

Ilze Loze. 7. Pasaules arheologu kongress (WAC 7) Jordānijā        165–173

RECENZIJAS/REVIEWS

Vana Tallinn, XXIII (XXVII). Vastutav toimetaja Raimo Pullat. Tallinn: Estopol, 2012. 400 lk. (aut. Linda Dumpe)    174–178

Zigrīda Frīde. Ienest sveci istabā: Latviešu literatūras veidošanās aspekti 19. gadsimta pirmajā pusē. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 342 lpp.: il. (aut. Mārtiņš Mintaurs)    179–183

Rabochie i obshchestvenno-politicheskii process v Rossii v kontse XIX–XX vv. Materialy VI Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii, Kostroma, 20–21 sentiabria 1912 goda. Kostroma: Kostromskii Gosudarstvennii universitet imeni N. A. Nekrasova, 2012. Čast’ I, s. 173; čast’ II, c. 142 (aut. Jānis Bērziņš)    183–191

Ilgvars Misāns. Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas problēmām (Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Raksti. Sērija “Vēsture”, 2. sēj.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 158 lpp.: il. (aut. Arturs Žvinklis)    191–194

Ilgvars Butulis. Dažas piezīmes kāda raksta malās    195–196

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Arheologam Armandam Vijupam – 50 (aut. Rūdolfs Brūzis)    197–197

Vēsturniecei Līgai Lapai jubileja (aut. Guntis Zemītis)    198–198

Vasilijam Savčenko – 90 (aut. Ēriks Žagars)    199–201

Numismātei Rasmai Ceplītei – 100 (20.08.1913.–12.01.1973.) (aut. Kristīne Ducmane)    202–203

IN MEMORIAM

Igauņu arheoloģe Silvija Laula (04.12.1931.–27.03.2013.) (aut. Antonija Vilcāne)        204–205

Vēsturnieks Rihards Treijs (21.07.1931.–29.05.2013.) (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    206–207

AUTORI/AUTHORS    208

2013_1_(86)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Inna Rozentāle. Apģērbs – cilvēka un sabiedrības spogulis: apģērba izpētes iespējas un nozīme vēstures zinātnē/Inna Rozentāle. Clothing – a Mirror of a Man and Society. The Possibilities and Significance of the Study of Clothing in the Science of History    5–28

Eva Eihmane. Livonijas bīskapu delegācijas slepkavība 1428. gadā: zināmais un nezināmais/Eva Eihmane. The Murder of the Delegation of Livonian Bishops in 1428: the Known and Unknown Aspects    29–59

Jānis Bērziņš. Provinciālpadomju izveide un latviešu deputātu vieta tajās (1906–1907)/Jānis Bērziņš. The Formation of Provincial Councils and the Role of the Latvian Deputies in Their Activities (1906–1907)    60–88

Bertrand M. Patenaude. Shooting the Bolsheviks/Betrāns M. Pateno. Boļševiku nošaušana    89–102

Daina Bleiere. Vispārējās izglītības sovetizācija Latvijā: padomju cilvēka veidošana mācību procesā (1944–1964)/Daina Bleiere. Sovietisation of General Education in Latvia: Forming the Soviet Personality within the Educational Process (1944–1964)    103–137

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Bruņotā cīņa Lielvārdes, Skrīveru, Kokneses un Stukmaņu apkaimē 1905. gada rudenī (Dokumentus no krievu valodas tulkojusi, publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)/Armed Uprisal near Lielvārde, Skrīveri, Koknese and Stukmaņi in the Autumn of 1905 (Documents translated from Russian, prepared for publication and commented upon by Līga Lapa)    138–162

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Antonija Vilcāne. LZP projekta “Materiālās un garīgās kultūras attīstība Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos” rezultāti    163–167

Aija Vilka. Diskusija “Zemūdens un piekrastes arheoloģiskais mantojums Latvijā: apzināšana, izpēte un saglabāšana” Vēstures un filozofijas fakultātē    167–172

Apbalvojumi (A. Caune, Ē. Mugurēvičs, D. Bleiere)    172–172

RECENZIJAS/REVIEWS

Daina Bleiere. Kritikas kultūra vēstures zinātnē: dažas pārdomas/Daina Bleiere. Culture of Criticism in the Science of History: Some Reflections    173–175

Juris Pavlovičs. Padomju Latvijas ikdiena: Mūsu vienīgā vakardiena. Rīga: Jumava, 2012 (aut. Mārtiņš Kaprāns; aut. Kaspars Zellis)    176–182

Kaspars Zellis. Ilūziju un baiļu mašinērija. Propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība (1941–1945). Rīga: Mansards, 2012 (aut. Uldis Neiburgs)    182–192

Igor’ Gusev. 1812 god v Pribaltiiskom krae. Riga: Petrovskis & Ko, 2012 (aut. Anita Čerpinska)    193–198

Bībele ar deiterokanoniskajām grāmatām. Latvijas Bībeles biedrība, 2012 (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    198–202

IN MEMORIAM

Arheologs Andris Celmiņš (10.04.1956.–03.01.2013.) (aut. Andris Caune)    203–204

Somijas viduslaiku piļu pētnieks Dr. Knuts Hemings Drake (06.03.1927.–19.02.2013.) (aut. Ēvalds Mugurēvičs, Ieva Ose)    205–207

AUTORI/AUTHORS    208
 

2012

2012_4_(85)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Aleksandrs Ivanovs. Datortehnoloģijas vēstures avotu reprezentācijā, edīcijā un avotpētnieciskajā kritikā/Aleksandrs Ivanovs. Computer-based Technologies in Representation of Historical Records, Editing, and Source Criticism    5–31

Ēriks Jēkabsons. Žečpospolitas (Polijas-Lietuvas valsts) varas posms Latvijas teritorijā 1561.–1795. gadā: stāvoklis latviešu historiogrāfijā/Ēriks Jēkabsons. The Rule of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Territory of the Present-Day Latvia (1561–1795): the State of Latvian Historiography    32–56

Līga Lapa. Kaujinieku operācijas Vidzemē un Kurzemē 1906. gadā/Līga Lapa. The Activities of Combatants of Vidzeme and Kurzeme Provinces in 1906    57–78

Gints Zelmenis. Cenzūra un to reglamentējošā likumdošana Latvijā (1918–1934)/Gints Zelmenis. Censorship and Regulatory Legislation in the Republic of Latvia (1918–1934)    79–104

Daina Bleiere. Vispārējās izglītības sovetizācija Latvijā: vēsturiskais konteksts, institucionālās vadības sistēma un kadru politika (1944–1964)/Daina Bleiere. Sovietisation of General Education in Latvia: Historical Context, Institutional Management System and Human Resources Policy (1944–1964)    105–137

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Gunārs Veisbergs (1922–2012) un viņa atmiņas par neveiksmīgo bēgšanas mēģinājumu no Ventspils uz Zviedriju 1945. gada 8. maijā (atmiņas publicēšanai sagatavojis un komentējis Dzintars Ērglis)/Gunārs Veisbergs (1922–2012) and his Memoirs of an Unsuccessful Escape from Ventspils to Sweden on 8 May 1945 (memoirs prepared for publication and commented upon by Dzintars Ērglis)    138–151

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ieva Ose. Institūta dalība ES finansētā projektā par viduslaiku pilīm    152–154

Muntis Auns. Autīnes sacelšanās 800 gadu atcere Turaidā un Cēsīs    154–156

Guntis Zemītis. Starptautiskās konferences “Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa” sekcija “Vēsturnieks un ētika”    156–159

Jānis Stradiņš. 25. Baltijas zinātņu vēstures konference Viļņā    159–163

Anita Čerpinska, Muntis Auns. Pirmā Baltijas pilsētu vēsturei veltītā konference    163–169

Ieva Ose. Hanzas pilsētu arheologu 9. konference Trāvemindē    170–174

Apbalvojumi (V. Bērziņš, Z. Apala)    174

RECENZIJAS/REVIEWS

Mykolas Michelbertas. Paalksnių archeologijos paminklai: monografija. Vilnius: Vilnius universitetas, 2011 (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    175–177

Eva Eihmane. Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (aut. Muntis Auns)    177–180

Oleg Puhliak. 1812-i v Latvii. Legendarnye imena i pamiatnye mesta. Riga: Etra, 2012 (aut. Anita Čerpinska)    180–184

Rihards Treijs. Miķelis Valters. Politiķis, diplomāts un literāts. Rīga: Jumava, 2012 (aut. Leo Dribins)    185–187

Saulius Grybkauskas. Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965–1985 metais. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011 (aut. Daina Bleiere)    187–191

Vilius Ivanauskas. Lietuviškoji sovietinė nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1968–1988). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011 (aut. Daina Bleiere)    192–195

Tiina Kinnunen, Ville Kivimäki (eds.). Finland in World War II: History, Memory, Interpretations. Leiden: Brill, 2012 (aut. Jusi Jalonens)    195–199

IN MEMORIAM

Bohēmijas viduslaiku piļu pētnieks prof. Tomāšs Durdīks (24.04.1951.–20.09.2012.) (aut. Ieva Ose)    200–202

AUTORI/AUTHORS    203

2012. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF THE JOURNAL IN 2012    204–208

2012_3_(84)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Ilga Zagorska, Malgorzata Winiarska-Kabacińska. A First Glimpse of the Organization of Space in the Late Palaeolithic of Latvia/Ilga Zagorska, Malgožata Viņarska-Kabacinska. Pirmais ieskats telpas organizācijā Latvijas vēlā paleolīta apmetnēs    5–21

Ervīns Oberlenders. Agro jauno laiku koncepts un Igaunijas, Vidzemes un Kurzemes vēsture (1561–1795)/Erwin Oberländer. Concept of the Early Modern Era and the History of Estonia, Vidzeme and Kurzeme (1561–1795)    22–49

Dorota Samborska-Kukuca. 1863. gada poļu sacelšanās notikumi Latgalē aculiecinieku liecībās un atmiņās/Dorota Samborska-Kukuć. Accounts of the Events of the Year 1863 in the Inflanty (Latgale)    50–73

Uldis Neiburgs. Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941–1945): Jēdzieniskā izpratne un teorētiskās nostādnes/Uldis Neiburgs. Resistance Movement in Latvia under National-Socialist German Occupation (1941–1945): Conceptual Perception and Theoretical Approaches    74–99

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Muntis Auns. Vēsturniekam Teodoram Zeidam – 100/Muntis Auns. 100th anniversary of the historian Teodors Zeids    100–111

Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)/Memoirs of Eduards Bīriņš (memoirs prepared for publication and commented upon by Līga Lapa)    112–123

Dzintars Bušs. Eduards Bīriņš – viens no pirmajiem Latvijas diplomātiem/Dzintars Bušs. Eduards Bīriņš – one of the first Latvian diplomats    124–150

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Elīna Guščika. Piektais Baltijas arheoloģijas seminārs (BASE-5)    151–154

Inga Doniņa. Atskaites sesija par arheologu un antropologu pētījumiem Latvijā 2010. un 2011. gadā    154–159

Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici XI” Zviedrijā    160–162

Jānis Stradiņš. 6. Sēlijas kongress pirmajā pētniecības centrā Augšzemē    163–167

Anita Čerpinska. Konference “Napoleona karu laikmets Baltijā: idejas, karš un sabiedrība”    167–169

Ieva Ose. Konference “Château Gaillard XXVI” Dānijā    169–172

Antonija Vilcāne. Starptautisks projekts “Arheoloģija, vara un sabiedrība: Sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai”    172–174

RECENZIJAS/REVIEWS

Ilga Zagorska. Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā. Rīga: Zinātne, 2012 (aut. Valdis Bērziņš)    175–179

Studies in Post-Medieval Archaeology, 4: Written and iconographic sources in post-medieval archaeology. Ed. Jaromír Žegklitz. Praha: Archaia, 2012 (aut. Ieva Ose)    179–185

Oleg Puhliak. Dinaburgskaia krepost’ v vikhre 1812 goda. Riga: Irini, 2012 (aut. Anita Čerpinska)    185–186

Oleg Puhliak. Srazhenie pri Gross-Ekau (Iecava) 7 (19) iiulia 1812 goda. Riga: Etra, 2012 (aut. Anita Čerpinska)    187–191

Ēriks Jēkabsons, Valters Ščerbinskis (sast.). Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Arhīvistu biedrība, 2012 (aut. Kaspars Zellis)    192–195

PERSONĀLIJAS

Arheoloģei Dagnijai Svarānei – 60 (aut. Ieva Ose)    196–198

Arheoloģei Viktorijai Bebrei – jubileja (aut. Antonija Vilcāne)    199–200

Vēsturniekam Vilim Biļķinam – 125 (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    201–202

IN MEMORIAM

Vēsturnieci Austru Mieriņu mūžība pavadot (16.02.1926.–19.08.2012.) (aut. Jānis Bērziņš)    203–205

Vēsturnieks Džons Haidens (1940–2012) (aut. Valters Ščerbinskis)    206–207

AUTORI/AUTHORS    208
 

2012_2_(83)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Aija Vilka. “Bērnu arheoloģija” un Latvijas arheoloģiskā materiāla izmantošana: vidējā un vēlā dzelzs laikmeta kapulauku piemēri/Aija Vilka. Archaeology of Children and Use of Archaeological Material of Latvia: Example of burial fields of Middle and Late Iron Age    5–35

Ēriks Jēkabsons. Vorvika Grīna vadītās Amerikas Savienoto Valstu misijas darbība Latvijā 1919. gada aprīli–maijā: Liepājas posms/Ēriks Jēkabsons. Activities of the USA Mission Led by Warwick Greene in Latvia in 1919 April–May: Liepāja period    36–61

Mārtiņš Mintaurs. Kultūras mantojums un vēsturiskā atmiņa Latvijas PSR: Rīgas Lielo kapu rekonstrukcijas piemērs 20. gadsimta 60.–80. gados/Mārtiņš Mintaurs. Cultural Heritage and Historical Memory Policy in Latvian SSR: the case study of the Great Cemetery reconstruction in Riga (1960s–1980s)    62–88

Wojciech Krawczuk. The Sources on the Early Modern Livonia in the Polish Crown Chancery Books. The first years of Sigismund III Vasa’s reign/Vojcehs Kravčuks. Agro jauno laiku Livonijai veltītie avoti Polijas Kroņa kancelejas reģistros. Sigismunda III Vāsas valdīšanas pirmie gadi    89–97

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)/Memoirs of Eduards Bīriņš (documents prepared for publication and commented upon by Līga Lapa)    98–107

Jūlija Bērziņa liecības par Sarkanās armijas 201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīziju 1942.–1945. gadā (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Ilze Jermacāne)/The evidences of Jūlijs Bērziņš about 201st Latvian Riflemen Division (43rd Guards’ Division) of the Red Army (1942–1945) (memoirs prepared for publication and commented upon by Ilze Jermacāne)    108–152

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2011. gadā    153–159

Lilita Vanaga. Nemateriālā kultūras mantojuma problēmām veltīts seminārs Bulgārijā    159–162

Kaspars Zellis. Diskusija “Runājot par karu un politiku: Otrā pasaules kara vēsture un atmiņa Latvijā un Krievijā” LU Vēstures un filozofijas fakultātē        162–165

Dardega Legzdiņa. Maskavas zinātnieku vieslekcijas    166–168

Irēne Šneidere. Konference “Baltijas valstis PSRS sastāvā”    169–172

RECENZIJAS/REVIEWS

Bernhart Jähnig. Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland. Berlin: LIT, 2011. 333 S. Schriften der Baltischen Historischen Kommission, Nr. 16 (aut. Ilgvars Misāns)    173–176

Vana Tallinn, XXII (XXVI). Vastutav toimetaja Raimo Pullat. Tallinn: Estopol, 2011 (aut. Linda Dumpe)    2    177–179

Ilgvars Butulis. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–1940. gadā. Rīga: Jumava, 2011 (aut. Valters Ščerbinskis)    179–182

Arnolds Klotiņš (red.). Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945. Rīga: Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011 (aut. Kaspars Zellis)    182–186

Uldis Neiburgs, Vita Zelče (red.). (Divas) puses: Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. Rīga: Mansards, 2011 (aut. Ilze Jermacāne)    186–192

POLEMIKA/POLEMICS

Par Latviju un latviešiem “Antisemītisma rokasgrāmatā” (Wolfgang Benz (Hrsg.). Handbuch des Antisemitismus. Bd. 1. Länder und Regionen. München: K. G. Saur, 2008. 444 S.; Bd. 2. Personen. Berlin: W. De Gruyter / K. G. Saur, 2009. 934 S.) (aut. Pēteris Alberts)    193–198

Leo Dribins. Piezīmes par Pētera Alberta recenziju    198–200

PERSONĀLIJAS

Akadēmiķim Andrim Caunem – 75 (aut. Guntis Zemītis)    201–202

Arheologam profesoram Andrejam Vaskam – 65 (aut. Inna Lazdiņa)    202–203

Māksliniecei Martai Jāņkalniņai – 90 (aut. Ilze Loze)    204–205

IN MEMORIAM

Vēsturnieks Heinrihs Strods (20.04.1925.–14.04.2012.) (aut. Valters Nollendorfs)    206–207

AUTORI/AUTHORS    208

2012_1_(82)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Andris Levāns. Cum litterarum testimonio. Dokumentu producēšanas prakse Rīgas arhibīskapijā 13. gadsimta sākumā: piezīmes par medievistikas un diplomātikas attiecībām/Andris Levāns. Cum litterarum testimonio. Practice of Document Production in the Bishopric of Riga during the Early 13th Century. A sketch of the relation between studies of medieval history and diplomatics    5–40

Jānis Bērziņš. Latvijas deputātu darbība Krievijas II Valsts domē (1907. gada 20. februāris – 3. jūnijs)/Jānis Bērziņš. Activities of the Latvian Deputies in the 2nd State Duma of Russia (20 February – 3 June 1907)    41–68

Uldis Krēsliņš. Latviešu pilsonisko partiju ideoloģija un tās attīstība 1917.–1920. gadā. Partiju spektrs/Uldis Krēsliņš. Ideology of Latvian Non-socialist Parties and its Development (1917–1920). Parties’ spectrum    69–90

Leo Jansons. Baltijas jautājuma sociāltiesiskā dimensija ASV Nacionālā arhīva dokumentos (1948–1963)/Leo Jansons. Sociolegal dimension of the Baltic question in the documents of the National Archives of the United States (1948–1963)    91–118

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Silvestra žēlastība un dokuments par muižu mantošanu 1457. gadā (dokumentus publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Vija Stikāne)/Silvestr’s Mercy and the Document on the Heritage of Manors in 1457 (documents prepared for publication and commented upon by Vija Stikāne)    119–134

Fricis Menders. Krievu imperiālisms un latviešu tauta (20. gs. 50.–60. gadi)(dokumentus publicēšanai sagatavojis un komentējis Ivars Silārs)/Fricis Menders. Russian Imperialism and the Latvian people (1950s–60s)(documents prepared for publication and commented upon by Ivars Silārs)    135–152

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Latvijas vēsturnieku I kongresa (2011. gada 16.–17. septembrī) rezolūcija    153–154

Rūdolfs Brūzis. Konference “Eiropas nocietinājumu kultūras mantojuma unikālā vērtība – nocietinātās ideālās pilsētas”    154–156

Viktorija Bebre, Gunita Zariņa. Eiropas arheologu asociācijas 17. konference Oslo    156–158

Anete Karlsone. Starptautiska etnologu konference Pori (Somija)    158–159

Māris Zunde. Par starptautisko konferenci “Eurodendro 2011”    160–162

Inna Lazdiņa. Diskusija par arheoloģisko pieminekļu aizsardzību “Zinātnieku naktī” Latvijas Universitātē    163–168

Irēne Šneidere. Starptautisks simpozijs Eiropas kultūras galvaspilsētā    168–171

Antonija Vilcāne. LU Latvijas vēstures institūta un Šlēsvigas arheologu seminārs    171–173

Ieva Ose. Latvijas ZA goda doktora Mikola Mihelberta vizīte Rīgā    173–175

Zaiga Kipere. Desmito reizi pasniegta “Rīgas balva”    175–178

RECENZIJAS/REVIEWS

Margarita Barzdeviča. Rīga zviedru laika kartēs un plānos. 1621–1710. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011 (aut. Muntis Auns)    179–181

Oleg Puhliak. Deistviia russkogo i angliiskogo flotov pod Rigoi v 1812 godu. Riga: b.i., 2012 (aut. Anita Čerpinska)    181–184

Hans-Christian Petersen, Samuel Salzborn (Hrsg.). Antisemitism in Eastern Europe: History and Present in Comparison. Frankfurt am Main: Peter Lang Gmbh. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010 (aut. Arturs Žvinklis)    185–190

Katrin Reichelt. Lettland unter deutscher Besatzung 1941–1944. Der lettische Anteil am Holocaust. Berlin: Metropol Verlag, 2011. DOKUMENTE – TEXTE – MATERIALIEN. Veröffentlicht vom Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, Bd. 78 (aut. Kārlis Kangeris)    190–196

POLEMIKA/POLEMICS

Andrievs Ezergailis. Vācijas vēsturnieki par holokaustu Latvijā: “Gebelsa skola”    197–203

IN MEMORIAM

Vēsturniece Dr. hist. Melita Svarāne (12.06.1916.–23.12.2011.) (aut. Muntis Auns)    204

Atvadu vārdi akadēmiķim Valentīnam Šteinbergam (04.04.1918.–18.12.2011.) (aut. Ināra Cera)    205–207

AUTORI/AUTHORS    208
 

2011

2011_4_(81)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Eva Eihmane. Skatiens uz krīzi caur vēstures prizmu: 14. gadsimts – 15. gadsimta pirmā puse Rietumu kristīgajā sabiedrībā/Eva Eihmane. Crisis in a Historical Perspective: The 14th Century – First Half of the 15th Century in Western Christendom    5–36

Guntis Gerhards. Epidēmijas viduslaiku un jauno laiku Rīgā/Guntis Gerhards. Epidemics in Riga during the Middle Ages and Early Modern Times    37–65

Konrads Bobjatiņskis. Polijas-Lietuvas cīņa ar Maskavas valsti par Daugavpili 17. gadsimta 60. gados/Konrad Bobiatyński. The Battle for Dünaburg between the Polish-Lithuanian State and the Muscovite State in the 1660s    66–77

Jānis Bērziņš. Kurzemes sabiedrības aktivitātes II Valsts domes vēlēšanās/Jānis Bērziņš. Activities of Kurzeme Society during Election for the 2nd State Duma    78–94

Māris Zunde. Par radioaktīvā oglekļa (14C) datēšanas metodi un tās pielietošanu arheoloģijā/Māris Zunde. On the Radiocarbon (14C) Dating Method and its Application in Archaeology    95–119

ĪSZIŅAS/BRIEFS

Juris Urtāns. Liepnas Purnava    120–133

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Lilita Vanaga. LU Latvijas vēstures institūtam – 75. Institūta etnogrāfi ekspedīcijās    134–142

Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    143–149

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Uldis Krēsliņš. Latvijas vēsturnieku I kongress    150–154

Elīna Guščika. Latvijas vēsturnieku I kongress, 1. sekcija “Aizvēstures problēmas”    154–155

Anita Čerpinska. Latvijas vēsturnieku I kongress, 2. sekcija “Viduslaiku un jauno laiku vēstures problēmas”    155–157

Kārlis Kangeris. Latvijas vēsturnieku I kongress, 3. sekcija “Latvijas politiskā vēsture 20. gadsimtā”    158–159

Ineta Lipša. Latvijas vēsturnieku I kongress, 4. sekcija “Latvijas sociālā un kultūras vēsture”    159–160

Ainārs Lerhis. Latvijas vēsturnieku I kongress, 5. sekcija “Latvija starptautiskajās norisēs”    161–163

Armands Vijups. Latvijas vēsturnieku I kongress, 6. sekcija “Latvijas reģionu vēsture”    163–165

Jānis Keruss. Latvijas vēsturnieku I kongress, 7. sekcija “Latvijas vēstures apguve un mācīšana”    165–166

Ieva Ose. Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcija “Rīgas identitāte vēstures gaitā”    167–172

Dzintars Ērglis, Juris Pavlovičs. Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcija “Nacionālā identitāte un valstiskuma problēmas 19.–21. gs.”    172–175

Apbalvojumi un atzinības (L. Dumpe, R. Spirģis)    175

RECENZIJAS/REVIEWS

Turčinskis Z. Ziemeļvidzemes mežabrāļi. Latvijas nacionālo partizānu cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes apriņķa rietumu daļā, 1944.–1953. gads. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011 (aut. Juris Pavlovičs)    176–178

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

Forschungen zur baltischen Geschichte. Bd. 6 / Hrsg. von Mati Laur und Karsten Brüggemann. – Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2011 (aut. Mārtiņš Mintaurs)    179–182

Михельсон Ф. Я пережила Румбулу. – Москва: Полимед, 2011 (aut. Dzintars Ērglis)    182–184

Segliņš V. Senās Ēģiptes rakstu dārgumi: No piramīdu tekstiem līdz Mirušo grāmatai. – Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011 (aut. Jānis Klētnieks)    184–188

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Arheoloģei Dr. hist. h.c. Zigrīdai Apalai – 75 (aut. Guntis Zemītis)    189–190

Profesoram Leo Dribinam – 80 (aut. Dzintars Ērglis)    191–192

Numismāts un arheologs Dr. phil. Antons Buhholcs (1848–1901) (aut. Tatjana Berga)    193–198

IN MEMORIAM

Akadēmiķa Viļa Samsona piemiņai (03.12.1920.–17.09.2011.) (aut. Jānis Stradiņš)    199–201

AUTORI/AUTHORS    202

2011. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF THE JOURNAL IN 2011

2011_3_(80)

LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTAM – 75

Latvijas vēstures institūta direktora Gunta Zemīša uzruna, atklājot LU LVI jubilejas lasījumus “Latvijas vēstures institūts: 75 gadi Latvijas vēsturē un politikā”    5–8

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Jānis Stradiņš. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta pārtapšana par Latvijas vēstures institūtu, 1988.–1993. gads (laikabiedru liecības un atmiņas)/Jānis Stradiņš. The Transformation of the Institute of History of the Academy of Sciences of the Latvian SSR to the Institute of the History of Latvia, 1988–1993 (the recollections of a contemporary)    9–33

Rasa Pārpuce. Vēstures krātuves darbība Otrā pasaules kara gados (vācu okupācijas laikā)/Rasa Pārpuce. The Activities of the Repository of History during World War II (at the time of Nazi occupation)    34–65

Sergejs Coja. Henriha/Indriķa Chronicon Livoniae autora identitātes problēma krievu historiogrāfijā/Sergey Tsoya. The Problem of the Identity of the Author of Chronicon Livoniae (Henricus de Letti) in the Russian Historiography    66–83

Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Ikdienas dzīve “Kurzemes katlā” 1944.–1945. gadā/Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Everyday Life in the “Cauldron of Courland”, 1944–1945    84–111

Leo Dribins. Latvijas minoritāšu politikas historiogrāfija (1920–1940 un 1990–2010)/Leo Dribins. Historiography of Latvian Minorities Policy (1920–1940 and 1990–2010)    112–123

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Lilita Vanaga. LU Latvijas vēstures institūtam – 75    124–132

Ēriks Žagars. Par Latvijas vēstures institūta darbu 20. gs. 60.–70. gados    133–139

Ēriks Jēkabsons. Stāvoklis Ziemeļlatvijā 1919. gada sākumā: Valkas latviešu sabiedriskā darbinieka Oto Hasmaņa liecība    140–158

Politiskās pārmaiņas 1940. gada vasarā (jūnijs–augusts) Latvijas armijas karavīra skatījumā (dienasgrāmatu publicēšanai sagatavojusi, tulkojusi un komentējusi Rudīte Vīksne)    159–172

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ainārs Lerhis. Zinātniskie lasījumi “Latvijas vēstures institūts un 75 gadi Latvijas vēsturē un politikā”    173–177

Madara Petrova. Starptautiskā dendrohronologu, dendroekologu un dendroklimatologu konference “Trace 2011”    177–179

Rūdolfs Brūzis. Starptautiska konference “2010. gada arheoloģisko pētījumu Baltkrievijas teritorijā rezultāti”    179–181

Roberts Spirģis. Starptautiskā konference “Baznīca–zinātne–sabiedrība: Mijiedarbības jautājumi”    181–183

RECENZIJAS/REVIEWS

Vanaga L. Salaspils novads. Gadsimtu hronoloģija. 9. g.t. pr.Kr. – 21. gs. – Salaspils: Salaspils novada dome, 2011 (aut. Mārtiņš Mintaurs)    184–187

Plakans A. A Concise History of the Baltic States. – New York: Cambridge University Press, 2011 (aut. Irēne Šneidere)    188–190

Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts / Herausgegeben von Detlef Brandes, Holm Sundhaussen, Stefan Troebst. In Verbindung mit Kristina Kaiserová und Krzysztof Ruchniewicz. Redaktion: Dmytro Myeshkov. – Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2010 (aut. K. Volfarte)    190–194

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

Latvijas Kara muzeja gadagrāmata XI / Sastādītājs J. Ciganovs. – Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2010 (aut. Andris Šnē)    195–197

Левко О. Н. Витебск. – Минск: Беларусская навука, 2010 (Древнейшие города Беларуси) (aut. Silvija Tilko)    198–200

Routes between the seas Baltic – Bug – Boh – Pont from the 3rd to the Middle of the 1st millenium BC. Baltic – Pontic Studies. Vol. 14 / Ed. by Aleksander Koško and Victor I. Klocho. – Poznań: Adam Mickiewicz University. Institute of the Eastern studies. Institute of Prehistory, 2009 (aut. Ilze Loze)    200–204

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Arheoloģei Annai Zariņai – 90 (aut. Antonija Vilcāne)    205–206

Vēsturniekam profesoram Rihardam Treijam – 80 (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    206–207

LZA goda loceklim Imantam Lancmanim – 70 (aut. Guntis Zemītis)    207

AUTORI/AUTHORS    208
 

2011_2_(79)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Elīna Guščika. Latvijas un Lietuvas teritorijas uzkalniņu ar akmeņu riņķi kapulauku izpētes vēsture/Elīna Guščika. Research History of the Barrow Cemeteries with Stone Circle in the Territory of Latvia and Lithuania    5–57

Tatjana Berga. Bizantijas monētas Latvijā/Tatjana Berga. Byzantine Coins in Latvia    58–64

Antonija Vilcāne. LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļa laikā no 1995. līdz 2011. gadam: reorganizācija, paaudžu maiņa, pētījumi/Antonija Vilcāne. The Department of Archaeology of the Institute of the History of Latvia at the University of Latvia from 1995 to 2011: reorganization, change of generations, researches    65–87

Mariušs Balcereks. Poļu Vidzemes jeb Inflantijas izveides priekšvēsture. Cīņas par Daugavpili 1625.–1627. gadā/Mariusz Balcerek. The Birth of the Polish Livonia. The Battles of Daugavpils in the Years 1625–1627    88–100

Jānis Bērziņš. Vidzemes sabiedrības dalība II Valsts domes vēlēšanās/Jānis Bērziņš. Participation of Vidzeme Society in the Second State Duma    101–124

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Antonija Vilcāne. Latvijas vēstures institūtam – 75    125–134

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

 

Diskusija par viduslaiku un agro jauno laiku vēstures periodizācijas problēmām (pierakstījusi Ineta Lipša)    135–159

Andris Šnē. Pāreja no aizvēstures uz vēsturiskajiem laikiem: viduslaiku sākuma problēma Austrumbaltijas reģionā    135–140

Ilgvars Misāns. Tradicionālie viduslaiku periodizācijas kritēriji un to pielietošanas iespējas Livonijas vēstures periodizācijā    140–144

Valda Kļava. Jauno laiku sākuma datējuma problēma Latvijas vēsturē    145–148

Anete Karlsone. Starptautiskās etnologu un folkloristu biedrības 10. kongress Lisabonā    159–160

Anita Čerpinska. Starptautiskā konference “Napoleona kontinentālā sistēma: lokālā, Eiropas un globālā pieredze un sekas”    161–162

 

Ēvaldam Mugurēvičam – Latvijas Valsts prezidenta apsveikums 80 gadu jubilejā    163

Vēsturnieku darbam – apbalvojumi (Jānis Bērziņš, Ēvalds Mugurēvičs, Ilze Biruta Loze, Anna Zariņa)    163

RECENZIJAS/REVIEWS

Ivanovs A., Kuzņecovs A. Smoļenskas–Rīgas aktis: 13. gs. – 14. gs. pirmā puse: Kompleksa Moscowitica – Ruthenica dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām = Иванов А., Кузнецов А. Смоленско-рижские акты: XIII в. – первая половина XIV в.: документы комплекса Moscowitica – Ruthenica об отношениях Смоленска и Риги. – [Rīga]: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Latvijas Arhīvistu biedrība; [Daugavpils]: Daugavpils Universitātes Latgales pētniecības institūts, 2009 (Žurnāla “Latvijas Arhīvi” pielikums, sērija “Vēstures avoti”, VI) (aut. Ilgvars Misāns)    164–168

Šteins V. Dižais kurzemnieks Jukums Vācietis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2010; Войтиков С. Троцкий и заговор в Красной Ставке. – Москва: Вече, 2009 (aut. Valdis Bērziņš, Ēriks Žagars)    169–173

Мелер М. Места нашей памяти. Еврейские общины Латвии, уничтоженные в Холокосте. – Рига: Рижская Еврейская община, Музей “Евреи в Латвии”, 2010 (aut. Arturs Žvinklis)    173–178

Kasparavičius A. Lietuva 1938–1939 m. Neutraliteto iluzijos. – Vilnius: Baltos lankos, 2010 (aut. Roberts Šimkus)    178–188

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

Caune A., Ose I. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas. 12. gs. beigas – 16. gs. sākums. Enciklopēdija. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010 (aut. Muntis Auns)    189–190

Ventspils muzeja raksti. VI / Sast. M. Jakovļeva, A. Vijups. – Ventspils: Ventspils muzejs, 2009 (aut. Muntis Auns)    190–192

Ikšķiles almanahs. Veltījums Ikšķiles 825. gadadienai. 3. laidiens / Sastādītājs Valdis Villerušs. – Ikšķile, 2010 (aut. Antonija Vilcāne)    192–194

Anderss E. Latviešu vidū holokausta laikā. – Rīga: Jumava, 2011 (aut. Dzintars Ērglis)    194–196

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Akadēmiķei Ievai Osei – 50 (aut. Guntis Zemītis)    197–198

Vēsturniekam Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim Jānim Bērziņam – 70 (aut. Ainārs Lerhis)    199

Vēstures doktorei Melitai Svarānei – 95 (aut. Muntis Auns)    200

IN MEMORIAM

Atvadoties no raženā vēsturnieka Josifa Šteimana (26.06.1923. Daugavpils – 25.04.2011. Daugavpils) (aut. Leo Dribins)    201–202

Profesors, Daugavpils Universitātes goda doktors Joels Veinbergs (01.09.1922.–20.05.2011.) (aut. Irēna Saleniece)    203–205

Pieminot vēsturnieci docenti Veroniku Kanāli (07.09.1923.–31.05.2011.) (aut. Jānis Bērziņš, Ineta Lipša)    206–207

AUTORI/AUTHORS    208​​​​​​​

2011_1_(78)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Guntis Zemītis. Meinarda izvēle Ikšķile – nejaušība vai likumsakarība?/Guntis Zemītis. Meinards’s Choice: Ikšķile – Coincidence or Causality?    5–18

Ēriks Jēkabsons. Latvija un Amerikas Savienotās Valstis: pirmie sakari 1918.–1919. gadā/Ēriks Jēkabsons. Latvia and the United States of America: the First Contacts in 1918–1919    19–47

Ainārs Lerhis. Latvijas valdības 1940. gada 17. maija ārkārtas pilnvaru jautājums/Ainārs Lerhis. An Issue of the Latvian Government’s Emergency Powers of 17 May 1940    48–79

Juris Pavlovičs. Okupācijas varu maiņa Latvijā – avoti, historiogrāfija, teorija/Juris Pavlovičs. Change of Occupying Powers in Latvia: Source Material, Historical Writings, Theory    80–90

Aija Jansone. Mākslinieku un daiļamatnieku kopas Lielbritānijā centieni saglabāt latvisko identitāti (1949–2006)/Aija Jansone. The Strivings by the Society of Latvian Artists and Applied Artists in England to Maintain Latvian Identity in the Country of Refuge, 1949–2006    91–116

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    117–128

Rasa Pārpuce. Raula Šnores pārskats par Rīgas pilsētas vēstures muzeja darbību no 1940. gada augusta līdz 1941. gada jūlijam    129–142

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2010. gadā    143–148

Daina Bleiere. Starptautiska konference “Atceroties Otro pasaules karu. Monumenti un muzeji Centrālajā un Austrumeiropā”    148–154

Rūdolfs Brūzis, Inna Lazdiņa. Starptautiska konference “Jaunākie arheoloģiskie pētījumi” Lietuvā    154–156

RECENZIJAS/REVIEWS

Mirbaha Vēstules par Kurzemes hercogu Jēkabu (ar atskatiem senatnē). Tulkojusi Elza Stērste. 1899. gada izdevuma teksts ar priekšvārdu un komentāriem. – Jelgava, 2010 (aut. Mārīte Jakovļeva)    157–161

Briedis R. Teksta cenzūras īsais kurss: prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā. – Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010 (aut. Arturs Žvinklis)    161–165

Петренко А. Прибалтийские дивизии Сталина. – Москва: Вече, 2010. – 368 с.: ил. – Серия: 1418 дней Великой Войны (aut. Ēriks Žagars)    165–169

Jüngerkes S. Deutsche Besatzungsverwaltung in Lettland 1941–1945. Eine Kommunikations- und Kulturgeschichte nationalsozialistischer Organisationen. – Koblenz: UVK Verlagsgesellschaft, 2010. – (Historische Kulturwissenschaft. Band 15) (aut. Kārlis Kangeris)    170–172

Alberts Kauls triumfā un traģismā. – Rīga: Jumava, 2010 (aut. Daina Bleiere)    173–175

Recenzija par Vācijas vēstures muzeja (DHM) izstādi “Hitlers un vācieši: tautas kopiena un noziegumi” (aut. Kaspars Zellis)    175–180

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

senā Jelgava / Sastādītāja Elita Grosmane. – Neputns: Rīga, 2010 (aut. Mārīte Jakovļeva)    181–182

Pullat Raimo, Pullat Risto. Viinameri. Salapiiritusevedu Läänemerel kahe sõja vahel. – Tallinn: Estopol, 2010 (aut. Linda Dumpe)    183–185

Arheologu pētījumi Latvijā 2008–2009 // Sast. J. Urtāns, I. Virse. – Rīga: Nordik, 2010 (aut. Ilze Loze)    185–189

Рочко И. Евреи в Латгалии. Исторические очерки. Книга 1. – Даугавпилс, 2010 (aut. Kaspars Zellis)    190–194

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Vēstures doktorei Austrai Mieriņai – 85 (aut. Jānis Bērziņš)    195–196

Arheoloģei Ilzei Birutai Lozei – 75 (aut. Andrejs Vasks)    196–197

Vēsturniecei Dzintrai Cēberei – 70 (aut. Jānis Stradiņš)    198–199

Arheoloģei Silvijai Tilko – jubileja (aut. Inna Lazdiņa)    199–200

Arheologam LZA akadēmiķim profesoram Dr. habil. hist. Ēvaldam Mugurēvičam – 80 (aut. Ieva Ose)    201–202

Arheoloģei Marijai Gimbutienei – 90 (aut. Guntis Zemītis)    203–204

IN MEMORIAM

Arheologs, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Jānis Apals (17.09.1930.–21.02.2011.) (aut. Guntis Zemītis)    205–207

AUTORI/AUTHORS    208

2010

2010_4_(77)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Inna Lazdiņa. Vēlā dzelzs laikmeta jostas sprādzes Austrumlatvijā/Inna Lazdiņa. Late Iron Age Belt Buckles in Eastern Latvia    5–31

Viktorija Bebre. Rīgas 13.–17. gadsimta piešu siksnu tipi/Viktorija Bebre. Types of 13th–17th Century Spur Straps from Riga    32–43

Līga Lapa. Kaujinieku darbība 1905. gada otrajā pusē/Līga Lapa. Activities of Combatants in the Second Part of 1905    44–68

Jānis Bērziņš. Zemes ceļu problēmas risinājums Latvijas valstī (20. gadsimta 20.–30. gadi)/Jānis Bērziņš. The Solution to Dirt Road Problems in the Republic of Latvia (1920–1930s)    69–88

Anete Karlsone. Latvijas Valsts arhīva dokumenti par tautiskajiem koncerttērpiem Latvijā 20. gadsimta 60. gados/Anete Karlsone. Documents in the State Archives of Latvia on national-style performance dress in Latvia in the 1960s    89–104

ĪSZIŅAS/BRIEFS

Ilga Zagorska. Jauna liecība par ziemeļbriežu medniekiem Latvijā    105–112

AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Margarita Barzdeviča. Johana Rodenburga Rīgas nocietinājumu plāni no Valsts arhīva Stokholmā    113–120

Ēriks Žagars. Latvijas vēstures institūts 1936.–1940. gadā    121–134

Guntis Zemītis. Latvijas vēstures institūtam 75 gadi    135–153

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Irēne Šneidere. Skats uz rusifikāciju no Vācijas    154–155

Jānis Stradiņš, Maits Taltss. 24. Baltijas zinātņu vēstures konference Tallinā    155–162

Mārīte Jakovļeva. Kurzemes hercogam Jēkabam – 400    163–166

Antonija Vilcāne. Starptautiska konference “Vitebskas senatne – II”    166–168

Ieva Ose. Hanzas pilsētas arheologu 8. kolokvijs Trāvemindē    168–172

RECENZIJAS/REVIEWS

Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākumi Latvijā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (aut. M. Auns)    173–176

Deland M. Purgatorium. Sverige och Andra världskrigets förbrytare. – Stockholm: Atlas, 2010 (aut. K. Kangeris)    177–182

APSKATI/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

Arheoloģija un etnogrāfija XXIV: Starptautiskās konferences “Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim – 125” materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Sast. Antonija Vilcāne. – Rīga: Zinātne, 2010 (aut. S. Tilko)    183–185

Интеллигенция в многонациональной империи: русские, латыши, немцы. XIX – начало XX в. – Москва, 2009 (aut. A. Bergmanis)    185–187

История России. ХХ век: 1894–1939 / Под ред. А. Б. Зубова. – Москва: АСТ, Астрель, 2009; История России. ХХ век: 1939–2007 / Под ред. А. Б. Зубова. – Москва: АСТ, Астрель, 2009 (aut. I. Šneidere)    187–190

Sommerlat A. La Courlande et les Lumières. – Paris: Berlin, 2010 (aut. A. Čerpinska)    190–193

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Akmens laikmeta pētniecei Ilgai Zagorskai – jubileja (aut. A. Vasks)    194–195

Arheologam Mārim Atgāzim – 75 (aut. A. Vilcāne)    195–198

Vēsturniekam Ērikam Žagaram – 75 (aut. J. Bērziņš)    199

Igauņu vēsturniekam Raimo Pullatam – 75 (aut. L. Dumpe)    200–201

Vēsturniekam Andrievam Ezergailim – 80 (aut. R. Vīksne)    202

AUTORI/AUTHORS    203

2010. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF THE JOURNAL IN 2010    204–208
 

2010_3_(76)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Dagnija Svarāne. Latvijas viduslaiku metāla lejamveidnes/Dagnija Svarāne. Medieval Casting Moulds of Metal from Latvia    5–23

Rita Grāvere. Neliels ieskats Ziemeļaustrumlatgales iedzīvotāju identitātes veidošanās problēmās/Rita Grāvere. Several Problems of Formation of Inhabitants’ Identity in North-Eastern Latgale    24–42

Kaspars Kļaviņš. Dziesma nav vainīga: Solomona Henninga hronikā publicētās Livonijas zemnieku sūdzības ģenēze un interpretācijas jautājumi/Kaspars Kļaviņš. The song is not to blame: Questions concerning the genesis and interpretation of the Livonian Peasant’s Complaint, as published in the Salomon Henning’s Chronicle    43–54

Aija Jansone. Krievijas Etnogrāfijas muzeja Riharda Zariņa 1909.–1911. gadā vāktā kolekcija/Aija Jansone. Assessment of the holdings of the Russian Museum of Ethnography, collected by Rihards Zariņš between 1909 and 1911    55–67

Aldis Bergmanis. Latvieši Tālajos Austrumos un atgriešanās dzimtenē 20. gadsimta 20.–30. gados/Aldis Bergmanis. Latvians in the Far East: Return to Homeland in 1920–1930    68–124

AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    125–136

Dagnis Dedumietis. Latviešu strēlnieku bataljoniem – 95. Latviešu strēlnieku bataljonu formēšana    137–151

Dzintars Ērglis. Nacistu arestēto kureliešu liecības Hūvera institūta arhīvā    152–160

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Normunds Jērums. Atskaites sesija par arheologu, antropologu un etnogrāfu pētījumiem Latvijā 2008. un 2009. gadā    161–166

Aija Jansone. Metodoloģisks seminārs “Bulgārijas pieredze nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā”    167–169

Ilze Loze. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava    170–174

Aija Jansone. 12. Eiropas tautas mākslas konference Polijā    174–181

RECENZIJAS/REVIEWS

Treijs R. Vilhelms Munters. – Rīga: Jumava, 2010 (aut. L. Dribins)    182–185

Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā. Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 13.–14. gadsimta mijā / No latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis Ēvalds Mugurēvičs. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010 (aut. K. Kļaviņš)    186–188

Polija un 1938.–1939. gada starptautiskā krīze Eiropā / Sast., tulkojis, komentējis Ēriks Jēkabsons. – Rīga: LU, 2010 (Sērija “Vēstures avoti augstskolai”, VI sēj.) (aut. K. Zellis)    188–191

APSKATI/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

Burg und Herrschaft. Ausstellungskatalog des Deutschen Historischen Museums, Berlin / Hrsg. von Rainer Atzbach, Sven Lüken und Hans Ottomeyer. – Dresden: Sandstein Verlag, 2010; Mythos Burg. Ausstellungskatalog des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg / Hrsg. von G. Ulrich Großmann. – Dresden: Sandstein Verlag, 2010; Die Burg. Wissenschaftlicher Begleitband zu den Ausstellungen “Burg und Herrschaft” und “Mythos Burg” / Hrsg. von G. Ulrich Großmann und Hans Ottomeyer. – Berlin; Nürnberg; Dresden: Sandstein Verlag, 2010 (aut. I. Ose)    192–194

Senā Rīga 6. Pilsētas arheoloģija, arhitektūra un vēsture / Sast. Viktorija Bebre. – Rīga: Mantojums, 2009 (aut. G. Zemītis)    195–198

Pihlak J. Karutapjad ja Vabaduse risti vennad. – Viljandi, 2010 (aut. J. Ciganovs)    198–199

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Arheologam Latvijas ZA goda doktoram Jānim Apalam – 80 (aut. G. Zemītis)    200–201

Antropoloģei Latvijas ZA goda loceklei profesorei Raisai Denisovai – 80 (aut. G. Zariņa; R. Grāvere)    202–204

IN MEMORIAM

Profesors Alberts Varslavāns (1929–2010) (aut. J. Taurēns)    205–207

AUTORI/AUTHORS    208

2010_2_(75)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Andrejs Vasks. Slīmests vai ādu apstrādes rīks?/Andrejs Vasks. Drawknife or tool for dressing animal pelts?    5–17

Māris Zunde. Rīgā, Miesnieku ielā 4 un Grēcinieku ielā 11/13, atklāto koka senceltņu dendrohronoloģiskā datēšana/Māris Zunde. Dendrochronological dating of historical wooden structures uncovered at No. 4 Miesnieku Street and No. 11/13 Grēcinieku Street, Riga    18–36

Jānis Bērziņš. Latvijas deputātu darbība I Valsts domē (1906. g. 27. aprīlis – 8. jūlijs)/Jānis Bērziņš. Activities of the Latvian deputies in the First State Duma (27 April – 8 July 1906)    37–59

Ainārs Lerhis. Latvijas ārējā tirdzniecība (1934–1936)/Ainārs Lerhis. Foreign trade of Latvia (1934–1936)    60–82

Gatis Krūmiņš. Pirmie soļi Latvijas lauksaimniecības kolektivizācijas virzienā 1940. gadā/Gatis Krūmiņš. The first steps towards collectivization of Latvian agriculture in 1940    83–105

Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Nacistiskās Vācijas okupētā Ostlandes apgabala ikdienas dzīves komparatīvā historiogrāfija/Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Comparison of the historical writings on the everyday life in the Nazi-occupied territories of Ostland (with the exception of Byelorussia)    106–136

AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    137–142

Andris Tomašūns. I pasaules karš – vācu frontē    143–150

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2009. gadā    151–156

Anita Čerpinska. Napoleona karu izpētei veltīta konference Maskavā    157–158

Ilze Boldāne. 13. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra” Liepājas Universitātē    159–161

Guntis Zemītis. Konference “1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti”    161–166

Arturs Žvinklis. Starptautiskā konference “Otrais pasaules karš un Baltijas valstis: starp nacistisko Vāciju un antihitlerisko koalīciju”    166–168

Edvīns Evarts. Starptautiska konference “Otrais pasaules karš un Baltijas valstis”    169–170

Dzintars Ērglis. Latvijas Centrālajai padomei un kureliešiem veltīta konference    170–171

Dzintars Ērglis, Juris Pavlovičs. Apaļā galda diskusija par 1940. gada notikumiem Latvijā    172–173

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ (A. Čerpinska)    174–180

LU GADA BALVA – INSTITŪTA PĒTNIECEI (I. Lipša)    180

RECENZIJAS/REVIEWS

Strods H. PSRS politiskā cenzūra Latvijā 1940–1990. 1. daļa. – Rīga: Jumava, 2010 (aut. A. Žvinklis)    181–187

Represijas pret latviešiem PSRS 1937–1938. Dokumentu krājums / Sast. J. Riekstiņš. – Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2009 (aut. Ē. Žagars)    187–189

Keruss J., Lipša I., Runce I., Zellis K. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā: personības, struktūras, idejas (1944–1991). – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (aut. D. Bleiere)    190–193

APSKATI/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

Vana Tallinn. XXI (XXV) / Vastutav toimetaja Raimo Pullat. – Tallinn: Estopol, 2010 (aut. L. Dumpe)    194–196

Castellologica bohemica 11 / Ed. Tomáš Durdík. – Praha, 2008 (aut. I. Ose)    197–198

Pētījumi par Vidzemes un Zemgales pilīm / Sast. Ieva Ose. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (Latvijas viduslaiku pilis, VI) (aut. I. Ose)    198–199

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Arheoloģei Jolantai Daigai – 90 (aut. A. Vilcāne)    200–204

IN MEMORIAM

Profesors Pāvels Doluhanovs (01.01.1937.–06.12.2009.) (aut. I. Loze)    205–207

AUTORI/AUTHORS    208​​​​​​​

2010_1_(74)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Ilze Loze. Krama vērša galvas figūra Lagažas apmetnē Lubāna mitrājā/Ilze Loze. Ox-head figurine from Lagaža Settlement, Lake Lubāns Wetland    5–15

Rūdolfs Brūzis. Šķēpu gali ar skaldņotu uzmavu Latvijas 14.–16. gs. arheoloģiskajā materiālā/Rūdolfs Brūzis. Spearheads with facetted sockets in Latvian archaeological material of the 14th–16th centuries    16–36

Ēriks Jēkabsons. Amerikas Savienoto Valstu Sarkanā Krusta darbība Latvijā 1919.–1922. gadā/Ēriks Jēkabsons. The activities of the American Red Cross in Latvia during the years 1919–1922    37–70

Ineta Lipša. Sabiedriskā tikumība Latvijā: alkoholisko dzērienu lietošana, 1918–1940/Ineta Lipša. Public morality in Latvia: the use of alcoholic drinks, 1918–1940    71–95

Juris Pavlovičs. Nacionālkomunisms un Latvijas prese: dažu 1957. gada reģionālās informācijas telpas aspektu analīze/Juris Pavlovičs. National communists and the press: some aspects of the Latvian informational space in 1957    96–110

Elīna Guščika. Elvīra Šnore un Latvijas agrā dzelzs laikmeta pētniecība/Elīna Guščika. Elvīra Šnore and research into the Early Iron Age of Latvia    111–138

AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    139–147

Andris Tomašūns. Otrais pasaules karš amatieru fotoattēlos. Jelgava nacistu okupācijas laikā    148–154

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ilze Loze. 15. Eiropas arheologu asociācijas saiets Riva del Gardā Itālijā    155–157

Kārlis Kangeris. Konference par vēsturi un vēstures uztveri    158–160

Roberts Spirģis. Starptautiskā konference “Jaunākie arheoloģiskie pētījumi Lietuvā”    161–164

Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja konference Jelgavā    164–166

Ieva Ose. Vācu viduslaiku piļu apvienības zinātniskās padomes sanāksme Marksburgā    166–168

Muntis Auns. Konference “Ikšķilei – 825”    169–170

RECENZIJAS/REVIEWS

Ducmane K., Ozoliņa A. Latvija Eiropā: Monētu depozīti 1.–20. gadsimtā. – Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2009 (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Nr. 16) (aut. T. Berga)    171–173

Генрих Латвийский. Хроника Ливонии / Подготовлено к изданию А. И. Цепковым. – Рязань: Александрия, 2009 (aut. Ē. Mugurēvičs)    174–176

Wickham Chris. Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400–800. – Oxford: Oxford University Press, 2006 (aut. A. Šnē)    177–182

Milicers K. Vācu ordeņa vēsture. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009 (aut. R. Simsons)    183–186

Latvijas Kara muzeja gadagrāmata X / Sast. Juris Ciganovs. – Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2009 (aut. K. Zellis)    187–191

The “Baltic Frontier” Revisited. Power Structures and Cross-Cultural Interactions in the Baltic Sea Region. International Symposium organized by the Baltic Sea Region Studies Programme at the University of Vienna and the Department of History and Civilization at the European University Institute, Florence / Edited by Imbi Sooman and Stefan Donecker. – Vienna, 2009 (aut. B. Paškevica)    191–193

APSKATI/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

Ecclesiae ornatae. Kirchenausstattung des Mittelalters und der frühen Neuzeit zwischen Denkmalswert und Funktionalität. Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen. Band 6. – Bonn, 2009; Terra sanctae Mariae. Mittallterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preußen. Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen. Band 7. – Bonn, 2009 (aut. O. Spārītis)    194–198

Briežkalns I. No Narofominskas līdz Imulai: ... no pirmās līdz pēdējai stundai frontē... – Talsi, 2009 (aut. Dz. Ērglis)    198–200

Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma / Izdošanai sagatavojusi, tulkojusi un komentējusi Ieva Ose. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008 (aut. M. Barzdeviča)    200–201

Barzdeviča M., Miklāva I. Ķīpsala. – Rīga: Apgāds “Zelta grauds”, 2008 (aut. M. Auns)    201–203

Konovaltjuk P., Lyth E. Vägen till Poltava. Slaget vid Lesnaja 1708. – Borgå: Svenskt Militärhistorisk Biblioteks Förlag, 2009 (aut. M. Jakovļeva)    203–204

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Etnoloģei profesorei Dr. habil. hist. Lindai Dumpei – 80 (aut. L. Vanaga)    205

Ārstei un novadpētniecei Vaidai Villerušai – 80 (aut. M. Auns)    206–207

AUTORI/AUTHORS    208

2009

2009_4_(73)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Roberts Spirģis. Bruņrupuču saktas Gaujas lejtecē 12.–13. gadsimtā/Roberts Spirģis. 12th–13th Century Tortoise Brooches of the Lower Gauja Area    5–30

Vitolds Muižnieks. Arheoloģiskās liecības par 14.–18. gs. apbedīšanas tradīcijām mūsdienu Latvijas teritorijā/Vitolds Muižnieks. Archaeological Evidence on 14th–18th Century Burial Traditions in the Territory of Present-day Latvia    31–63

Muntis Auns. Grobiņas iedzīvotāji pēc Grobiņas 16. gs. beigu – 18. gs. metriku grāmatu ziņām/Muntis Auns. The Inhabitants of Grobiņa according to 16th–18th Century Data of Church Registers    64–70

Līga Lapa. Mežabrāļi Vidzemē 1906. gadā/Līga Lapa. “Forest Brethren” in Vidzeme in 1906    71–91

Anete Karlsone. Latviskā tērpa attīstība saistībā ar dziesmu un deju svētkiem Latvijā 20. gs. četrdesmito gadu otrajā pusē un piecdesmitajos gados/Anete Karlsone. The Development of Latvian-style Dress in Connection with the Latvian Song and Dance Festivals in the Second Half of the 1940s and the 1950s    92–110

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Mirdza Lendiņa. Daugavpils latviešu dramatiskā teātra trupas fotogrāfija 1927./1928. gada sezonā    111–113

“... nevēlos būt Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas pilsonis”: Artura Stūres iesniegumi padomju varas iestādēm 1940. gada rudenī (materiālu publicēšanai sagatavojis Dzintars Ērglis)    114–138

Daina Bleiere. Vēsturnieki un 1958. gada diskusija par jaunlatviešiem    139–154

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Rūdolfs Brūzis. Starptautiskais viduslaiku un jauno laiku arheoloģijas studentu kolokvijs Bambergā    155–156

Ieva Ose. EUROPA NOSTRA Zinātniskās padomes 45. konference Rodā    156–159

Ilga Zagorska. Vēlā paleolīta problēmām veltīta konference Kopenhāgenā    159–162

Guntis Zemītis. LU Vēstures institūta devuma atspoguļojums Letonikas III kongresā    162–165

Māris Zunde. Par starptautisko dendrohronologu un dendrologu konferenci “EuroDendro 2009”    165–168
Valdības atzinības raksti piešķirti vēsturniekiem (D. Bleiere, I. Butulis, I. Feldmanis, A. Stranga, A. Zunda, T. Jundzis)    168 B. Holandera balva (I. Lipša)    168

RECENZIJAS/REVIEWS

Dribins L., Žvinklis A., Stranga A., Bleiere D., Žagars Ē., Šteimans J., Šneidere I. Latvijas ebreji un padomju vara 1928–1953. Zinātnisks apcerējums. – Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2009. – 308 lpp. (aut. Dz. Ērglis)    169–174

Bērziņš J. Latvijas rūpniecības strādnieku sociālais portrets. 1900–1914. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (aut. I. Butulis)    174–177

Zelče V. Latviešu avīžniecība. Laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā. 1822–1865. – Rīga, 2009. – 488 lpp. (aut. G. Straube)    178–181

Felder Björn M. Lettland im Zweiten Weltkrieg. Zwichen sowjetischen und deutschen Besatzen 1940–1946. – Paderborn: Verlag Ferdinand Schöning, 2009 (aut. K. Zellis)    181–185

ATSAUCOTIES UZ PUBLICĒTO

Dzenis Agris. Vēsturisko mītu PAstāvēšana un latviešu vēsturiskā apziņa    185–188

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

Latviešu tautas ēdieni: Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko ekspedīciju materiāli / Sastādītāja L. Dumpe. – Rīga: Zinātne, 2009 (aut. L. Vanaga)    189–191

Die Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert / Bearbeitet von Raimo Pullat. – Tallinn: Estopol, 2009 (aut. L. Dumpe)    191–192

Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561–1795 / Hrsg. E. Oberländer, V. Keller. – Paderborn; München; Wien; Zürich: Ferdinand Schöning, 2008 (aut. M. Auns)    193–194

Соколов К. Б. Художественная культура и власть в постсталинской России: союз и борьба (1953–1985 гг.). – Санкт-Петербург, 2007 (aut. M. Mintaurs)    194–198

Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1991: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences materiāli, 2008. gada 30.–31. oktobris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 25. sēj.) (aut. E. Evarts)    198–200

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Arheologam Francim Zagorskim veltīts atceres pasākums (aut. A. Vilcāne)    201–202

Arheoloģes Emīlijas Brīvkalnes 100 gadu atceres pasākums(aut. A. Vilcāne)    203–205

AUTORI/AUTHORS    206

2009. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF THE JOURNAL IN 2009    207–212

2009_3_(72)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Valdis Bērziņš. Zvejas sezonalitāte akmens laikmetā/Valdis Bērziņš. The Seasonality of Fishing in the Stone Age    5–27

Tatjana Berga. Daugavas lībiešu tirdzniecības inventārs. Atsvariņu komplekti no kapulaukiem/Tatjana Berga. Trading Equipment of the Daugava Livs. Sets of Weights for Scales from Burial Grounds    28–48

Mārīte Jakovļeva. Karadarbība Kurzemes hercogistē un Lietuvas pierobežā (1703. gada vasara – 1705. gads)/Mārīte Jakovļeva. Warfare in the Duchy of Courland and Borderland of Latvia (the Summer of 1701–1705). Conclusion        49–70

Jānis Bērziņš. Pirmās Valsts domes vēlēšanu ietekme Latvijas sabiedrībā/Jānis Bērziņš. The Effects of Election to the First State Duma on Latvian Society    71–93

Aija Jansone. Rihards Zariņš un “Latvju Raksti”/Aija Jansone. Rihards Zariņš and the Collection of Latvian Ornaments Latvju Raksti    93–118

Jānis Šiliņš. Rīgas cietumi un lielinieku terors, 1919. gada janvāris–maijs/Jānis Šiliņš. Prisons in Riga and Bolshevik Terror, January–May, 1919    119–137

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Juris Ciganovs. Fotomateriāli par bermontiādi Latvijas Kara muzeja krājumā    138–146

Margarita Barzdeviča. Senākie Rīgas skati un plāni Berlīnes Valsts bibliotēkā    147–153

Uldis Neiburgs. Jauni fakti par latviešiem ebreju glābējiem vācu okupācijas laikā    154–158

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Tatjana Berga. Baltijas numismātu simpozijs Lietuvā    159–160

Gunita Zariņa. Pirmā Baltijas bioarheologu konference Viļņā    160–162

Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici X” Somijā    162–166

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ Ineta Lipša. Sabiedriskā tikumība Latvijā, 1918.–1940. gads    166–174

RECENZIJAS/REVIEWS

Kruks S. “Par mūziku skaistu un melodisku!” Padomju kultūras politika, 1932–1964. – Rīga: Neputns, 2008 (aut. M. Mintaurs)    175–180

Kļaviņš K. apStāvēšana. – Rīga: Mansards, 2009 (aut. K. Zellis)    180–184

Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Strods H., Šārps Dž. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš (1945–1991). – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2008 (aut. A. Žvinklis)    184–189

Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2009 (Latvijas Universitātes raksti, 725. sēj. Vēsture) (aut. M. Auns)    190–191

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

The Hansa Town Riga as mediator between east and west. Proceedings of an international scientific conference dedicated to 70 years of archaeological research in Riga, held in Riga, Latvia, on 23–25 September 2008 / Ed. by Andris Caune and Ieva Ose. – Rīga: Institute of the History of Latvia Publishers, 2009. – 231 p.: il. Hanzas pilsēta Rīga – starpniece starp austrumiem un rietumiem. Rīgas arheoloģiskās izpētes 70 gadiem veltītās starptautiskās zinātniskās konferences referātu krājums. Rīgā, 2008. gada 23.–25. septembris / Sast. Andris Caune un Ieva Ose. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (aut. I. Ose)    192–193

Рыжакова С. И., Завьялова М. В. Этнические образы и стереотипы: по результатам сравнительного исследования среди молодежи Латвии и Литвы (1999–2003 гг.) – Москва: Институт этнологии и антропологии РАН, 2008 (aut. I. Boldāne)    193–196

Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.–80. gados: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi un starptautiskās konferences “Baltija Otrajā pasaules karā (1939–1945)” materiāli, 2007. gada 6.–7. novembris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 24. sēj.) (aut. J. Pavlovičs)    196–198

Polijas ārējā politika 1918.–1937. gadā. Vēstures avotu krājums / Sast., tulk. un koment. Ē. Jēkabsons. – Rīga, 2009 (sērija “Vēstures avoti augstskolai”, V sēj.) (aut. A. Lerhis)    198–199

PERSONĀLIJAS/NOMINA

LU profesoram Inesim Feldmanim – 60 (aut. J. Taurēns)    200–201

Vēsturniecei Dainai Bleierei – 60 (aut. I. Šneidere)    202–203

Vēstures profesoram Gvido Straubem – 50 (aut. A. Čerpinska)    203–204

Dižā novadnieka piemiņai. Jānim Čakstem – 150 (aut. G. Zemītis)    205–211

AUTORI/AUTHORS    212
 

2009_2_(71)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Māris Zunde. Rīgas Doma baznīcas jumta un torņa koka konstrukciju datēšanas pirmie rezultāti/Māris Zunde. Initial Results of the Dating of Wooden Structures in the Roof and Tower of the Riga Dom    5–24

Inna Lazdiņa. Jostas latviešu folklorā/Inna Lazdiņa. Belts in Latvian Folklore    25–37

Lilita Vanaga. Eduards Volters (1856–1941) Latvijas etnoloģijas kopainā 19. gs. 80.–90. gados/Lilita Vanaga. Eduard Wolter (1856–1941) in the Context of Latvian Ethnology in the 1880s and 90s    38–49

Ēriks Jēkabsons. Latviešu karagūstekņi un internētie sarkanarmieši Vācijā 1919.–1921. gadā/Ēriks Jēkabsons. Latvian Prisoners of War and Interned Red Army Soldiers in Germany (1919–1921)    50–79

Juris Pavlovičs. Vidzemes latviešu komandantūru sistēma vācu militārpārvaldes darbības perioda sākumposmā/Juris Pavlovičs. Latvian Commandantures in the Region of Vidzeme during the Period of the Nazi German Military Administration    80–94

Leo Dribins. Latvijas nacionālo minoritāšu historiogrāfija. II daļa. Latvijas nacionālo minoritāšu historiogrāfija atjaunotajā Latvijas Republikā 1990.–2008. gadā/Leo Dribins. Historiography of National Minorities in Latvia. Part II. 1990–2008    95–117

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Juris Ciganovs. Fotoliecības par 1919. gada Cēsu kaujām    118–127

Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    128–134

Anna Ruciņa. Atmiņu ainas par 1949.–1957. g. izsūtījumā pavadītajiem gadiem (atmiņas publicēšanai sagatavojis un komentējis Dzintars Ērglis)    135–148

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Nacionālkomunisti 1959. gada notikumu kontekstā. Apaļā galda diskusija “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” redakcijā    149–173

Margarita Barzdeviča. Ziemeļu kara (1700–1721) atcerei veltītā konference Mogiļovā    173–175

Edvīns Evarts. Starptautiska konference “Latvijas dzelzceļi: pagātne, tagadne, nākotne”    176–177

Antonija Vilcāne. Akadēmiķa V. Sedova vārdā nosauktais starptautiskais seminārs Pleskavā    177–180

Antonija Vilcāne. Starptautiska konference “Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā”    180–182

Anete Karlsone. Vēstures, kultūras vēstures un filozofijas sekcijas darbs 12. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrības un kultūra: citādība un mazākuma intereses” Liepājā    182–184

Arheologam Valdim Bērziņam – doktora grāds    184–188

RECENZIJAS/REVIEWS

Lettlands viele Völker. Archäologie der Eisenzeit von Christi Geburt bis zum Jahr 1200. – Brandenburg: Arhäologisches Landesmuseum im Paulikloster Brandenburg, 2009 (aut. G. Zemītis)    189–194

Latvijas Kara muzeja gadagrāmata IX / Sast. J. Ciganovs. – Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2008 (aut. K. Zellis)    194–197

Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. – Москва: РОССРПЭ, 2008 (aut. G. Krūmiņš)    198–201

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

Holokausta pētniecības problēmas Latvijā: 2006.–2007. gada pētījumi par holokaustu Latvijā un starptautiskās konferences materiāli, 2007. gada 6.–7. novembris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 23. sēj.) (aut. Dz. Ērglis)    202–203

Talonens J. Baznīca staļinisma žņaugos: Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca padomju okupācijas laikā no 1944. līdz 1950. gadam. – Rīga, 2009 (aut. R. Vīksne)    203–205

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Vēsturniecei Ritai Brambei – 70    206

Etnogrāfam Saulvedim Cimermanim – jubileja (aut. J. Stradiņš)    207–208

IN MEMORIAM

Profesors Kurts Verners Beks (1927–2008) (aut. I. Loze)    209–211

AUTORI/AUTHORS    212

2009_1_(70)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Valdis Bērziņš, Normunds Grasis, Andrejs Vasks, Egita Ziediņa. Jauni 14C datējumi arheoloģiskiem pieminekļiem Rietumlatvijā/Valdis Bērziņš, Normunds Grasis, Andrejs Vasks, Egita Ziediņa. New 14C Datings for Archaeological Sites in Western Latvia    5–20

Kaspars Kļaviņš. Ģerboņu herolds Gelre kā 14. gadsimta Livonijas reprezentētājs Rietumeiropas kultūrā/Kaspars Kļaviņš. The Herald Gelre as Representative of the 14th Century Livonia in the Culture of Western Europe    21–32

Anita Čerpinska. Kauja pie Ķekavas 1812. gada 10. (22.) augustā/Anita Čerpinska. The Battle of Ķekava (10 (22) August 1812)    33–52

Ineta Lipša. Sabiedrības tikumība Latvijā demogrāfisko problēmu aspektā, 1918–1940/Ineta Lipša. Public Morality in Latvia in the Facet of Problems of Demography, 1918–1940    53–80

Gatis Krūmiņš. Daži jauni fakti par 1949. gada marta deportācijas organizēšanu un kolektivizāciju/Gatis Krūmiņš. Some New Facts about the Organization of the Deportation of March 1949 and Collectivization    81–88

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Juris Ciganovs. Latvijas armija Atbrīvošanas cīņu pirmajos mēnešos    89–103

Anna Irene Ruciņa, dzimusi Taube (1910–1997), un viņas atmiņas par 1949. gada 25. marta deportāciju (atmiņas publicēšanai sagatavojis un komentējis Dzintars Ērglis)    104–119

Eduarda Berklava aicinājums latviešiem papildināt LKP rindas: kāda raksta atskaņas (materiālu publicēšanai sagatavojusi Irēne Šneidere)    120–135

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2008. gadā    136–142

Zigrīda Apala, Anda Vilka. Starptautiskā projekta “liveARCH” 5. seminārs Latvijā    142–146

Jānis Stradiņš. 23. Baltijas zinātņu vēstures konference    146–153

Juris Pavlovičs. 11. starptautiskais festivāls “Tikšanās ar vēsturi”    153–154

Uldis Krēsliņš. Starptautiskā konference “Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija” Rīgā    155–161

Roberts Spirģis, Una Cine. Starptautiskā konference “Jaunākie arheoloģiskie pētījumi Lietuvā”    161–164

Guntis Gerhards. 4. starptautiskais Eiropas iedzīvotāju veselības vēsturei veltītais seminārs Francijā    164–167

Rūdolfs Brūzis. Daugavpils universitātes XIX zinātnisko lasījumu vēstures sekcijas darbs    167–169

Lilita Vanaga. Gadskārtējā konference Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā    169–170

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ Evarts Edvīns. Zemes pašpārvalde Latvijas ģenerālapgabalā (1941–1944)    170–177

RECENZIJAS/REVIEWS

Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gadsimtā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008 (aut. G. Zemītis)    178–183

Latvijas PSR Ministru kabineta sēžu protokoli: 1940. gada 23. jūlijs – 24. augusts / Sast., koment. un priekšv. aut. I. Šneidere, A. Žvinklis. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008 (aut. A. Lerhis)    183–186

Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945). – Rīga: Jumava, 2007 (aut. A. Žvinklis)    187–192

Чапенко А. История стран Балтии (Эстония, Латвия, Литва) в первый период независимости и годы второй мировой войны. – Мурманск, 2008 (aut. J. Ciganovs)    193–196

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS

Vana Tallinn. XX (XXIV) / Väljaandja Raimo Pullat. – Tallinn: Estopol, 2009 (aut. L. Dumpe)    197–199

Forschungen zur baltischen Geschichte. Bd. 1 / Hrsg. von Mati Laur und Karsten Brüggemann. – Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2006; Bd. 2 / Hrsg. von Mati Laur und Karsten Brüggemann. – Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2007; Bd. 3 / Hrsg. von Mati Laur und Karsten Brüggemann. – Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2008 (aut. I. Ose)    199–201

Arheologu pētījumi Latvijā 2006. un 2007. gadā / Sast. A. Vilcāne. – Rīga: Zinātne, 2008 (aut. E. Guščika)    201–204

The Danube script. Neo-Eneolithic Writing in Southeastern Europe. Exhibition catalogue. – Brukenthal National Museum, Institute of Archaeomythology, 2008 (aut. I. Loze)    205–207

PERSONĀLIJAS/NOMINA

Ārstam, zinātniekam un rakstniekam Vilim Derumam – 110 (aut. R. Grāvere)    208–209

IN MEMORIAM

Vēsturnieku Pēteri Krupņikovu mūžībā aizvadot (19.03.1920. Florence – 20.02.2009. Rīga)(aut. L. Dribins)    210–211

AUTORI/AUTHORS    212