Lauksaimniecības aizsākumi un apkārtējā vide Lubāna ezera mitrāja Aboras neolīta apmetnē

Projekta identifikācijas numurs: lzp-2022/1-0300
Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. februāris – 2026. gada 31. janvāris
Projekta kopējais finansējums: EUR 300 000
Projekta vadītājs: Dr. hist. Gunita Zariņa
 

Aboras apmetne Lubāna ezera mitrājā, kas bijusi apdzīvota apmēram tūkstoš gadu garumā (~3000-2000 g. p.m.ē.), ir ļoti piemērots arheoloģiskais piemineklis, lai pētītu ražotājsaimniecības attīstības jautājumus Latvijas teritorijā. Apmetne izceļas ar bagātīgu arheoloģisko artefaktu un vides paraugu materiālu, kā arī ar apmetnes apdzīvotības perioda cilvēku apbedījumiem. Līdz ar to šī apmetne nodrošina materiālu jaunu datu iegūšanai un interpretācijai. Projekta mērķis ir detalizēti pētīt Aboras apmetnes ģeomorfoloģiju, veikt nogulumu sastāva, paleobotānisko un putekšņu analīzi, kā arī arheozooloģiskā materiāla izvērtējumu un 14C oglekļa datēšanu, lai precizētu lauksaimniecības aizsākuma laiku. Iztikas stratēģiju rekonstrukcijā tiks pielietotas ķīmisko elementu stabilo izotopu (δ15N un δ13C) analīzes kaulu kolagēnam un zobu dentīnam, kā arī keramikas organisko atlieku analīzes, trauku lietojuma noskaidrošanai. Tiks veikta keramikas petrogrāfiskā izpēte. Projekta rezultātā tiks iegūti jauni dati par cilvēka un vides mijiedarbību Latvijā vēlajā neolītā, izmaiņām lokālajā dabiskajā vidē un iedzīvotāju iztikas stratēģijās un precizēs lauksaimniecības attīstības aizsākumus. Izstrādājot projektu, tiks novērsts mūsdienīgu datu iztrūkums par lauksaimniecības aizsākumiem Latvijā Baltijas un Ziemeļeiropas kontekstā.  Šo jautājumu precizēšana ir svarīga Latvijas un Eiropas arheologiem, studentiem, Latvijas vēstures skolotājiem un skolēniem. Tie ir nepieciešami muzeju ekspozīciju izveidē, skolu un augstskolu mācību programmu pilnveidošanā, Lubāna ezera novadu pašvaldībām un to tūrisma nozarei, Latvijas sabiedrībai plašākā nozīmē.

Plānotie projekta rezultāti:

1) Projektā paredzēts detalizēti pētīt Aboras neolīta apmetnes paleoģeogrāfisko situāciju, iespējamo lauksaimniecības aizsākumu raksturu un veicot radioaktīvā oglekļa datējumus, precizētu laiku, kad šeit parādās pirmie mājlopi un attīstās zemkopības iezīmes.

2) Projekta laikā tiks izstrādātas 7 kvalitatīvas anonīmi recenzētas zinātniski pētnieciskās publikācijas, aizstāvēti divi maģistra un viens promocijas darbs. Projekta rezultāti tiks prezentēti 8 starptautiskās zinātniskās konferencēs.

3) Projekta realizācijas laikā notiks sadarbība ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Madonas muzeju - jaunu ekspozīciju izveidē, Lubānas pašvaldību, Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru - jaunu tūrisma ceļvežu izstrādē. Projekta rezultāti tiks prezentēti populārzinātniskos izdevumos, rādio un televīzijā, sabiedrību izglītojošos semināros.

Zinātniskā grupa: zinātniskais vadītājs Dr. hist. Gunita Zariņa; vadošā izpildītāja, Dr. geogr. Laimdota Kalniņa,  izpildītāji - Mg. geol. Aija Ceriņa, PhD Vanda Visocka, Bc. geogr. Elīna Reire, Bc. hist. Anna Batraga, Mg. hist. Eduards Plankājs, Mg. hist. Gundega Skagale.