2024

LU LVI Zinātniskās padomes sēde notiks klātienē, ceturtdien, 30. maijā plkst. 9.00 Kalpaka bulv. 4, 108. telpā.

Darba kārtībā:

 1. Par Gintas Ievas Bikšes promocijas darba “Spānijas pilsoņu kara (1936–1939) starptautiskā dimensija un Latvija” (vad.: prof. Ē. Jēkabsons) izskatīšanu; 

 2. Par kolektīvās monogrāfijas “Klusumā: Starp uzraudzību un ignoranci: kvīri un valsts institūcijas Padomju Latvijā, 1954-1991" (sast. I. Lipša, K. Vērdiņš, K. Zellis) izskatīšanu un virzīšanu apstiprināšanai LU Humanitāro un sociālo zinātņu padomē;

 3. Par LU konsolidāciju (G. Kitenbergs, G. Straube, I. Boldāne-Zeļenkova);

 4. Par Vācijas – Polijas starpdisciplināro projektu “Pilskalni Daugavas abos krastos”  (V. Haferberga, S. Tilko, E. Zaķe);

 5. Dažādi.

LU LVI Zinātniskās padomes sēde notiks klātienē, ceturtdien, 28. martā plkst. 10.30 Kalpaka bulv. 4, 108. telpā.

Darba kārtībā:
1. Par vēlēšanām akadēmiskajā amatā;
2. Par zinātniskās sekretāres apstiprināšanu;
3. Dažādi.

LU LVI Zinātniskās padomes sēde notiks klātienē, ceturtdien, 22. februārī plkst. 10.45 Kalpaka bulv. 4, 108. telpā.

Darba kārtībā

 1. Par vēlēšanām akadēmiskajā amatā;
 2. Par bāzes un snieguma finansējumu 2024. gadā;
 3. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 15. februārī plkst.10.00, attālināti MS Teams vidē.

Darba kārtībā

 1. Par konkursa izsludināšanu uz akadēmiskā amata vietu un darba uzdevumu apstiprināšanu;
 2. Par bāzes un snieguma finansējumu 2024. gadā;
 3. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 11. janvārī plkst. 10.00, attālināti MS Teams vidē.

Darba kārtībā

 1. Par konkursa izsludināšanu uz akadēmiskā amata vietu un darba uzdevumu apstiprināšanu;
 2. Par bāzes un snieguma finansējumu;
 3. Par LU konsolidācijas pārejas periodu;
 4. Par pārstāvja maiņu VARAM "Pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvajā padomē";
 5. Par rīcību atbildei uz LU LVI apmelojošiem izteikumiem;
 6. Dažādi.

2023

LU LVI Zinātniskās padomes sēde notiks klātienē, ceturtdien, 30. novembrī plkst. 11.00 Kalpaka bulv. 4, 108. telpā.

Darba kārtībā
1. Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos;
2. Dažādi.

LU LVI Zinātniskās padomes sēde notiks klātienē, ceturtdien, 9. novembrī plkst. 10.00 Kalpaka bulv. 4, 121. telpā.

Darba kārtībā

 1. Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos;
 2. Dažādi.

LU LVI Zinātniskās padomes 12. oktobra sēde notiks Kalpaka bulv. 4, 108. telpā. Tās sākums plkst. 10.00.

Darba kārtībā
1. Par Andreja Gusačenko promocijas darba izskatīšanu;
2. Par konkursa izsludināšanu uz akadēmiskā amata vietu;
3. Institūtā īstenoto LZP FLPP (uzsākti 2022. gadā) vadītāju ziņojumi;
4. Par LU LVI krātuvju un DhlL finansējumu 2023. gadā;
5. Par Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla aktualitātēm;
6. Par institūta darbinieku pilnsapulces sasaukšanu;
7. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 14. septembrī plkst. 10.00, Kalpaka bulv. 4, 108. telpā.

Darba kārtībā
1. Par Tatjanas Bogdanovičas promocijas darba izskatīšanu;
2. Par konkursa izsludināšanu uz akadēmisko amatu vietām;
3. Par institūta darbinieku pilnsapulces sasaukšanu;
4. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 31. jūlijā plkst. 16:00, attālināti MS Teams vidē.

Darba kārtībā
1. Par Bāzes un snieguma finansējuma sadalījumu 2023. gadā;
2. Par projekta pieteikuma gatavošanu VPP "20.–21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze";
3. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 28. jūnijā plkst. 10:00, attālināti MS Teams vidē.

Darba kārtībā

1. LU LVI īstenotā LZP FLPP Nr. lzp-2021/1-0167 atskaite par projektā paveikto līdz 28.06.2023. (I. Lipša);
2. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 14. jūnijā plkst. 16.15, attālināti MS Teams vidē.

Darba kārtībā
1. Par lēmuma Nr. 40-3/8 anulēšanu
2. Par apstiprināšanu zinātniskā asistenta p.i. amatā
3. Dažādi

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 5. jūnijā plkst. 16.00, Rīgā, Kalpaka bulv. 4–121. telpā

Darba kārtība
1. Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos;
2. Dažādi.
 

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 23. maijā plkst. 11.30, Rīgā, Kalpaka bulv. 4–108. telpā.

Darba kārtība:
1. Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos;
2. LU LVI zinātniskās asistentes Tatjanas Bogdanovičas promocijas darba "Latgales teritorijas reprezentācija Dinaburgas jezuītu arhīva materiālos" izskatīšana;
3. Dažādi.
 

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 26. aprīlī plkst. 10.00, attālināti MS Teams vidē.

Darba kārtība:
1. Konkursa izsludināšana uz akadēmisko amatu vietām vēstures un arheoloģijas nozarē un darba uzdevumu apstiprināšana (ziņo G. Straube);
2. Dažādi.
 

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 22. martā plkst. 10.00, attālināti MS Teams vidē.

Darba kārtība:
1. Konkursa izsludināšana uz vadošā pētnieka vietu vēstures un arheoloģijas nozarē un darba uzdevumu apstiprināšana (ziņo G. Straube);
2. Procedūra vakanču izsludināšanai LU LVI un darba uzdevumi (ziņo V. Bērziņš);
3. Bāzes un snieguma finansējuma administrēšana LU LVI 2023. g. (ziņo A. Karlsone);
4. Dažādi.
 

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 22. februārī plkst. 9.30, attālināti MS Teams vidē.

Darba kārtība:

1.     Pārskats par LU LVI darbību 2022. gadā (G. Straube)
2.     Kritēriju izstrāde bāzes finansējuma sadalījumam (ziņo: V. Bērziņš)
3.     Par procedūru vakanču izsludināšanai LU LVI un darba uzdevumiem (I. Boldāne-Zeļenkova)
4.     Dažādi

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 20. janvārī plkst. 12.40, Rīgā, Kalpaka bulv. 4–215. telpā

Darba kārtība:
1. Par Bāzes un snieguma finansējuma piešķiršanas kritērijiem LU LVI (ziņo I. Briede; G.
Rozenberga un I. Rampāne);
2. Par vēlēšanām akadēmiskajā amatā;
3. Bāzes un snieguma finansējuma projekta atskaite par 2022. gadu (ziņo A. Karlsone);
4. Par atskaitēm un prasībām akadēmisko amatu pretendentiem (ziņo I. Boldāne-Zeļenkova);
5. Dažādi.
 

2022

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 21. decembrī plkst. 12.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātē, 510. auditorijā.

Darba kārtība: 

 1. Par kritērijiem bāzes un snieguma finansējuma saņemšanai LU LVI (V. Bērziņš, I. Briede);
 2. Par izmaiņām akadēmiskā personāla darba uzdevumos LU LVI (I. Boldāne-Zeļenkova);
 3. Par LU LVI zinātniskās sekretāres kandidatūras apstiprināšanu (G. Straube);
 4. LU LVI pētnieka Rūdolfa Brūža monogrāfijas ““Bisnieku” viensētas arheoloģija“ izskatīšana (R. Brūzis);
 5. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 30. novembrī plkst. 10.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātē, 513. auditorijā.

Darba kārtība:

1. Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos;
2. Par akadēmiskā amata vakances izsludināšanu (G. Straube); 
3. Par darbu izvirzīšanu LZA rīkotajam konkursam "Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi Latvijā 2022. gadā";
4. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 17. oktobrī plkst. 08.30 MT platformā.
Darba kārtība: 

 1. Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos (G. Straube);
 2. Par pilnsapulces sasaukšanu (G. Straube);
 3. Par LU LVI Zinātniskās padomes sēžu sasaukšanas datumiem (I. Boldāne-Zeļenkova);
 4. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 15. septembrī plkst. 13.30 Kalpaka bulv. 4, 2. stāva zālē.
Darba kārtība: 
1. Zinātniskā asistenta Klāva Zariņa promocijas darba izskatīšana (K. Zariņš, Ē. Jēkabsons, K. Beķere); 
2. Par LVI finanšu situāciju (I. Briede); 
3. Par LU bāzes un snieguma finansējumu, ilgtermiņa saistību projektiem (D. Elferts); 
4. Par starptautisko konferenci "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi" (G. I. Bikše); 
5. Dažādi.