2022

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 21. decembrī plkst. 12.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātē, 510. auditorijā.

Darba kārtība: 

  1. Par kritērijiem bāzes un snieguma finansējuma saņemšanai LU LVI (V. Bērziņš, I. Briede);
  2. Par izmaiņām akadēmiskā personāla darba uzdevumos LU LVI (I. Boldāne-Zeļenkova);
  3. Par LU LVI zinātniskās sekretāres kandidatūras apstiprināšanu (G. Straube);
  4. LU LVI pētnieka Rūdolfa Brūža monogrāfijas ““Bisnieku” viensētas arheoloģija“ izskatīšana (R. Brūzis);
  5. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 30. novembrī plkst. 10.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātē, 513. auditorijā.

Darba kārtība:

1. Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos;
2. Par akadēmiskā amata vakances izsludināšanu (G. Straube); 
3. Par darbu izvirzīšanu LZA rīkotajam konkursam "Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi Latvijā 2022. gadā";
4. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 17. oktobrī plkst. 08.30 MT platformā.
Darba kārtība: 

  1. Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos (G. Straube);
  2. Par pilnsapulces sasaukšanu (G. Straube);
  3. Par LU LVI Zinātniskās padomes sēžu sasaukšanas datumiem (I. Boldāne-Zeļenkova);
  4. Dažādi.

LU Latvijas vēstures institūta Zinātniskās padomes sēde 15. septembrī plkst. 13.30 Kalpaka bulv. 4, 2. stāva zālē.
Darba kārtība: 
1. Zinātniskā asistenta Klāva Zariņa promocijas darba izskatīšana (K. Zariņš, Ē. Jēkabsons, K. Beķere); 
2. Par LVI finanšu situāciju (I. Briede); 
3. Par LU bāzes un snieguma finansējumu, ilgtermiņa saistību projektiem (D. Elferts); 
4. Par starptautisko konferenci "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi" (G. I. Bikše); 
5. Dažādi.