Par Arheoloģisko materiālu krātuvi

Arheoloģisko materiālu krātuvē uzkrātais izziņas materiāls ir uzlūkojams par Latvijas vēstures nacionālo bagātību – mūsu tautas senākās, viduslaiku un jauno laiku vēstures izziņas avotu, kas uzkrāts 75 gadu laikā arheoloģisko pētījumu rezultātā. Arheoloģisko materiālu krātuvē koncentrēts Latvijā lielākais arheoloģisko izrakumu zīmēto plānu krājums (28 553 vienības), izrakumu pārskatu krājums (vairāk nekā 1353 vienības), pirmdokumentācijas krājums (vairāk nekā 2052 vienības), fotonegatīvu krājums (vairāk nekā 230 000 filmu kadru) u. c. 

Arheoloģisko materiālu krātuve nodrošina krātuvē esošo arheoloģisko materiālu saglabāšanu un izpēti, krājumu datu bāzu veidošanu, kā arī rada apstākļus Arheoloģisko materiālu krātuves izziņas materiālu izmantošanai zinātniski pētnieciskajā darbā. Arheoloģisko materiālu krātuvē uzkrātā materiāla nozīme pārsniedz Latvijas robežas. Uz Arheoloģisko materiālu krātuvē pieejamo resursu bāzes tiek izstrādātas nozīmīgas publikācijas Latvijas un ārzemju izdevumiem; sagatavoti referāti vietējas nozīmes un starptautiskām konferencēm; tiek veidoti kursa, bakalaura, maģistra un doktora darbi; tiek precizētas arheoloģisko pieminekļu robežas; materiāli tiek izmantoti dažādu izstāžu veidošanā un citur.

Krātuves kontakti

Adrese: Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas ēkā, Rūpniecības ielā 10, 110., 110.A telpā, Rīgā, LV-1010, tālr. 67033952

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās pulksten 9.00-12.00 un 13.00-17.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26525651.

Krātuves vadītāja: Silvija Tilko ,e-pasts: silvija.tilko@lu.lv, tilkosilvija@inbox.lv

Zinātniskās intereses: vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku kaula apstrāde

Enija Zaķe, krājuma glabātāja, enija.zake@lu.lv