Informācijas avoti par Latvijas vēstures institūtu dažādos laika posmos

Latvijas vēstures institūts. LNA LVVA 1662–2–50
LPSR ZA Vēstures institūts. LNA LVA 2371–1–1-634
LPSR ZA Etnogrāfijas un folkloras institūts. LNA LVA 2372–1–1-144

Bīrons, Anatolijs (red.) (1976). Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts. Rīga: Zinātne. 

Bleiere, Daina (2021). Vēstures zinātne Latvijā. Nacionālā enciklopēdija. 

Graudonis, Jānis (1995). Latvijas vēstures institūts Latvijas Republikas laikā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. Nr.4 (17). 9.–18. lpp.

Kangeris Kārlis (2007). Baigā gada izpēte vācu okupācijas laikā: vēsture starp zinātni un propagandu. Okupētā Latvija, 1940–1990: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 19. sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds. 190.–218. lpp. 

Pārpuce, Rasa (2011). Vēstures krātuves darbība Otrā pasaules kara gados (vācu okupācijas laikā). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. Nr.3 (80). 34.–65. lpp.

Ronis, Indulis (1995). Latvijas vēstures institūts laikmeta kontekstā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. Nr.4 (17). 19.–37. lpp.

Stradiņš, Jānis, Dzintra Cēbere (2006). Latvijas Zinātņu akadēmijas veidošanās: zinātniskie institūti un sabiedriski politiskie aspekti. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.  Nr. 3. 90.–114. lpp.

Stradiņš, Jānis (2011). Latvijas PSR ZA Vēstures institūta pārtapšana par Latvijas vēstures institūtu. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. Nr.3 (80). 9.–33. lpp. 

Zemītis, Guntis (2016). Sava ceļa meklējumos – LU Latvijas vēstures institūts pēc neatkarības atjaunošanas. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. Nr. 4 (101).  163.–172. lpp.

Zemzaris, Jānis (1993). Kultūras vērtības sargājot (Atmiņu fragmenti par darbību Vēstures krātuvē). Latvijas Vēsture. Nr. 2., 47.–50. lpp.