Par Latvijas vēstures institūtu

Latvijas vēstures institūts ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kuras misija ir veikt pētījumus un vairot starpdisciplinārā pieejā balstītas zināšanas vēstures, arheoloģijas nozarē un etnoloģijā, uzturēt augstus standartus Latvijas vēstures, arheoloģijas, bioarheoloģijas, dendrohronoloģijas, etnoloģijas pētniecībā, līdzdarboties izglītotas un kritiski domājošas sabiedrības veidošanā un veicināt izpratni par sabiedrības, kultūras, nācijas veidošanās procesiem, uzturēt, papildināt un nodrošināt pieejamību kultūrvēsturiski un zinātniski nozīmīgajiem arheoloģisko un etnogrāfisko vērtību krājumiem.