Direktors

Gvido Straube

Citi amati: vadošais pētnieks

Izpilddirektore

Zinātniskās padomes sastāvs:

pētniece Ph.D. Kristīne Beķere, vadošais pētnieks Ph.D. Valdis Bērziņš; pētniece Dr. hist. Daina Bleiere; vadošā pētniece Dr. hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova; vadošais pētnieks Dr. hist. Guntis Gerhards; vadošā pētniece Dr. hist. Anete Karlsone; pētnieks Dr. hist. Uldis Neiburgs; vadošā pētniece Dr. hist. Ieva Ose; vadošais pētnieks Dr. hist. Guntis Zemītis, vadošais pētnieks Dr. biol. Māris Zunde un LU VFF profesors Dr. hist. Ēriks Jēkabsons. 

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Etnogrāfisko materiālu krātuves vadītāja, vadošā pētniece

Dr. hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova

Zinātniskās intereses: citādība un tās uztvere Latvijas sabiedrībā, dzīvās izstādes Latvijas kultūrtelpā, etniskie stereotipi, etnogrāfijas attīstība Latvijā
 

ORCID
 

Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietnieks, vadošais pētnieks

Ph. D. Valdis Bērziņš

Zinātniskās intereses: arheoloģija, akmens laikmets, seno tehnoloģiju izpēte, keramika, mednieku-zvejnieku dzīvesveids un uzturs, cilvēks piejūras ainavā.

Academia.edu

ORCID

Pētniece

Ph. D. Kristīne Beķere

Zinātniskās intereses: latviešu diasporas vēsture līdz 1991. gadam; diasporas attiecības ar Latvijas valsti; latviešu trimdas politiskās aktivitātes.

Academia.edu

ORCID

Pētniece

Dr. hist. Daina Bleiere

Zinātniskās intereses: Latvijas politiskā, sociālā un kultūras vēsture 1940.–1991. gadā. Padomju politiskās, ekonomiskās un sociālās sistēmas transformācija un ietekme uz Latvijas sabiedrību. 

Academia.edu

ORCID

Vadošais pētnieks

Guntis Gerhards

Vadošais pētnieks

Ēriks Jēkabsons

Vadošā pētniece

Dr. hist. Anete Karlsone

Zinātniskās intereses: tradicionālā kultūra vēsturē un mūsdienu procesos; tekstiliju un apģērba vēsture Latvijā; latviešu tautastērpa kā nacionālā simbola izveides vēsture, attīstība un lietojums mūsdienās; etnoloģijas nozares vēsture padomju periodā.

Academia.edu

ORCID

ResearchGate

Vadošais pētnieks

Dr. hist. Uldis Neiburgs

Zinātniskās intereses: Latvijas Otrā pasaules kara vēsture, pretošanās un kolaborācija padomju un nacistu okupācijas laikā, sociālā atmiņa, publiskā vēsture.

ORCID

Vadošā pētniece

Dr. hist. Ieva Ose

Zinātniskās intereses: viduslaiku un agro jauno laiku arheoloģija, Latvijas viduslaiku piļu arhitektūra, Rīgas arheoloģija.

Academia.edu

Vadošais pētnieks

Guntis Zemītis

Vadošais pētnieks, Dendrohronoloģijas laboratorijas vadītājs

Dr. biol. Māris Zunde

Zinātniskās intereses: a) vēsturiskās koksnes dendrohronoloģiskā datēšana, b) dendroklimatoloģija, c) Latvijas mežu vēsture.

Vadošā pētniece

Ineta Lipša

Zinātniskās intereses: 20. gadsimta sociālā vēsture, subjektivitāte, dzimtes un seksualitātes vēsture.

Academia.edu

ORCID

Vadošā pētniece

Elīna Pētersone-Gordina

Vadošā pētniece

Ieva Pīgozne

Zinātniskās intereses: Latviešu apģērba, sociālā un kultūras vēsture Eiropas kontekstā, apģērba vēstures sociālie aspekti, apģērba un apavu darināšanas un valkāšanas tradīciju vēsture, apģērba vēstures izpētes vēsture.

Academia.edu

ORCID:

Scopus Author ID: 57192269496 

 

Vadošā pētniece

Ilga Zagorska

Vadošā pētniece, Bioarheoloģisko materiālu krātuves vadītāja

Dr. hist. Gunita Zariņa

Zinātniskās intereses: bioarheoloģija, Latvijas seno iedzīvotāju demogrāfijas, uztura, veselības un dzīves kvalitātes pētījumi. Sievietes loma sabiedrībā dažādos vēsturiskos periodos. Dabas zinātņu metožu pielietošana Latviešu tautas veidošanās un etnoloģijas procesu izpētē. Arheoloģiskā materiāla senā DNS un ķīmisko elementu stabilo izotopu pētījumi.

Academia.edu

ORCID

ResearchGate

Pētniece

Ph. D. Tatjana Bogdanoviča

Zinātniskās intereses: galvenās zinatniskās intereses ir saistītas ar Inflantijas pētniecību: konfesionalā situācija, vācu muižnieku dzimtas, Dinaburgas vēsture, kā arī ar avotupētniecību, īpašu uzmanību pieveršot Jezuītu ordeņa dokumentārajam mantojumam.  

ORCID

Pētnieks

Dr. hist. Rūdolfs Brūzis

Zinātniskās intereses: viduslaiku un jauno laiku arheoloģija, funerālā arheoloģija, muižu un viensētu arheoloģija.

Academia.edu

ORCID

Pētnieks

Viktors Dāboliņš

Zinātniskās intereses: galvenais pētniecības areāls ir viduslaiku un agro jauno laiku Livonijas numismātika. Disciplīnas ietvaros aplūkoju saimniecisko un monetāro dzīvi raksturojošos tekstuālos un arheoloģiskos avotus, aizrauj iespējas, kas paveras rekonstruējot attiecību dinamiku aģentu un tīklojumu starpā, kā arī kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju datu kolekciju izveide.

Academia.edu

Pētnieks

Ph. D. Andrejs Gusačenko

Pētniece

Aija Macāne

Pētnieks

Klāvs Zariņš

Pētniece

Antonija Vilcāne

Zinātniskā asistente

Aiga Bērziņa-Kite

Zinātniskā asistente

Mg. hist. Ginta Ieva Bikše

Zinātniskās intereses: Spānijas pilsoņu karš, starptautiskās attiecības 20. gadsimtā, Spānijas un Francijas 20. gadsimta vēsture, Latvijas ārpolitikas vēsture.

Academia.edu

Zinātniskā asistente

Mg. hist. Inga Doniņa-Kalniņa

Zinātniskais asistents

Eduards Plankājs

Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla atbildīgā redaktore

Eva Eihmane

Informācijas speciāliste

Arheoloģisko materiālu krātuves vadītāja

Silvija Tilko

Arheoloģisko materiālu krātuves krājuma glabātāja

Enija Zaķe

Bioarheoloģisko materiālu krātuves krājuma glabātāja

Etnogrāfisko materiālu krātuves krājuma glabātāja

Dr. hist. h. c. Lilita Vanaga

Zinātniskās intereses: arhīvistika, kultūrvēsture, etnogrāfiskās ekspedīcijas Latvijā.

Etnogrāfisko materiālu krātuves krājuma glabātāja

Ilze Ulmane

Zinātniskās intereses: kultūrvēsture, tekstiliju vēsture.