Redaktors pieņem lēmumu par raksta publicēšanu, balstoties recenzentu atzinumā. Redaktors nodrošina, lai raksti tiktu recenzēti anonīmi un objektīvi, kā arī to, lai lēmums par raksta publicēšanu tiktu pieņemts, pamatojoties vienīgi raksta saturā

Pamatprincipi un prasības

Zinātniski recenzētā “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” redaktore nepieļauj plaģiātismu, nedz arī cita veida neētisku rīcību. Publikācijai iesniegtie raksti, kuri neatbilst šīm prasībām, tiks noraidīti.

  • Redkolēģijai jāsniedz informācija par jebkāda veida interešu konfliktiem
  • Redaktoram un recenzentiem jāvērtē publicēšanai iesniegtie raksti vienīgi pēc to intelektuālā satura
  • Atbildīgā redaktora uzdevums ir iesniegto rakstu nodot diviem recenzentiem aizklātai izvērtēšanai. Katrs recenzents savā recenzijā sniedz rekomendāciju, norādot, vai recenzētais raksts publicējams vai noraidāms, vai arī tajā veicami labojumi vai papildinājumi
  • Redaktors ir atbildīgs par lēmumiem, kas saistīti ar iesniegto rakstu publicēšanu un nodrošina, lai nekāda veida komerciāli ienākumi neietekmētu vai neiespaidotu tās lēmumus