Recenzents ir atbildīgs par konfidencialitāti raksta manuskripta izskatīšanas gaitā un saglabā objektivitāti. Recenzents nosaka, vai rakstā norādītas atsauces uz visiem izmantotajiem avotiem. Ja recenzents nav pārliecināts par savu kompetenci konkrētā raksta recenzēšanā vai nonāk interešu konfliktā, viņš par to informē redaktoru, lai būtu iespējams piesaistīt citu recenzentu.

Pamatprincipi un prasības

  • Recenzentam jāapliecina, ka viņš neatrodas nekāda veida interešu konfliktā. Recenzents drīkst recenzēt rakstu, tikai un vienīgi balstoties tā saturā.
  • Recenzents nedrīkst izpaust ar rakstu un tā saturu saistīto informāciju.
  • Recenzentam ir pienākums informēt atbildīgo redaktoru par jebkuriem apstākļiem, kuru dēļ publicēšanai iesniegtais raksts būtu noraidāms.
  • Ja recenzentam radušies apstākļi, kuru dēļ recenziju nav iespējams pabeigt, viņam par to nekavējoties jāinformē atbildīgais redaktors, lai publicēšanai iesniegto rakstu varētu nodot citam recenzentam. 

Raksti tiek iesniegti žurnāla atbildīgajam redaktoram, kurš pārbauda, vai raksts atbilst visām formālajām prasībām (tās detalizēti aprakstītas izdevuma mājaslapā). Viņš/viņa, vajadzības gadījumā konsultējoties ar redkolēģijas locekļiem, izvēlas divus recenzentus, kuri anonīmi sagatavos publicēšanai iesniegtā raksta recenzijas. Recenzentu izvēlē stingri ievērojami divi galvenie kritēriji. Pirmkārt, recenzents nedrīkst atrasties nekāda veida interešu konfliktā, kura pamatā būtu saistība ar raksta autoru. Tas nozīmē, ka viņi nedrīkst pārstāvēt vienu institūciju. Otrkārt, recenzentam jābūt atbilstošās jomas pārzinātājam/ekspertam ar doktora grādu. Atbildīgais redaktors meklē recenzentus ne vien starp vietējiem, bet arī ārvalstu pētniekiem. Uzrunātie recenzenti nezina, kas ir rakstu autors, un otrādi. Saziņa starp autoriem un anonīmajiem recenzentiem notiek ar atbildīgā redaktora starpniecību. Ja recenzents piekrīt raksta recenzēšanai, viņš saņem rakstu, kā arī recenzenta veidlapu, kurā iekļauti standartizēti jautājumi ar iespējamajām atbildēm (jā/nē), kā arī vieta viņa rakstiskam vērtējumam brīvā formā, kurā tiek norādītas visas raksta pozitīvās un negatīvās puses, kā arī sniegts gala vērtējums vai raksts ir vai nav rekomendējams publicēšanai, vai arī tam nepieciešami nelieli vai būtiski papildinājumi/labojumi. Recenzijas sagatavošanai tiek dots vidēji mēnesis laika. Pēc tam autoram arī tiek dots apmēram mēnesi ilgs laiks raksta uzlabošanai. Ja objektīvi nepieciešams, raksta pilnveidošanai iespējams dot arī ilgāku laiku. Raksta uzlabotais variants vajadzības gadījumā tiek saskaņots ar recenzentiem. Lēmumu par to katrā atsevišķā gadījumā pieņem atbildīgais redaktors. Visās raksta izvērtēšanas stadijās redaktors savos lēmumos var konsultēties ar redkolēģiju.