2022

2022_1_(115)

ZINĀTNISKIE RAKSTI/RESEARCH ARTICLES

Andrejs Vasks. Late Bronze and Pre-Roman Iron Age Bronze Rings – Jewellery or Ingots?/ Andrejs Vasks. Vēlā bronzas un senākā dzelzs laikmeta bronzas riņķi – rotas vai lietņi?     5

Ieva Pauloviča. Mālpils Dievmātes patvēruma (Pokrova) draudze 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā/ Ieva Pauloviča. Mālpils Pokrova Congregation in the Second Half of the 19th Century and Early 20th Century         27

Inna Gīle. 1918.–1920. gada gripas pandēmijas norise Latvijā/ Inna Gīle. The Course of the 1918–1920 Influenza Pandemic in Latvia       58

Ineta Lipša. Observing and Performing Male Same-Sex Desire: Appropriation of Public Space in Latvia during the Second World War and Late Stalinism (1940–1953)/ Ineta Lipša. Vīriešu viendzimuma seksuālo vēlmju performance publiskajā telpā Rīgā Otrajā pasaules karā un vēlīnajā staļinismā (1940–1953)        86

SARUNAS PAR VĒSTURI/DISCUSSING HISTORY

Vēstures objektivitāte. Ēriks Jēkabsons sarunā ar Edgaru Engīzeru par vēsturi starp objektivitāti, politiku un nacionālo identitāti/ Historical Objectivity. An academic conversation between historians Ēriks Jēkabsons and Edgards Engīzers about history in the context of historical objectivity, politics, and national identity            119

ZINĀTNES DZĪVE/CURRENT ACTIVITIES

Rūdolfs Brūzis, Roberts Spirģis. Starptautiskā zinātniskā konference “No pagānisma uz kristietību. Apbedīšanas paražas transformācijas laikā”/ Rūdolfs Brūzis, Roberts Spirģis. International Research Conference “From Paganism to Christianity. Burial Rites during the Transition Period”     138

Alberts Rokpelnis. Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII. Atskats uz septiņos gados paveikto (2015–2021)/ Alberts Rokpelnis. The Scholarly Readings of Young Historians VII. An Insight into the Seven Years of Conferences (2015–2021)            148

Elīna Guščika. Arheoloģija Baltijā 21. gs. sākumā: jaunākie pētījumi, aktuālās diskusijas un mūsdienu izaicinājumi. Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences arheoloģijas sekcija/ Elīna Guščika. Archaeology in the Baltic in the Early 21st Century: Latest Research, Topical Discussions and Present Challenges. Archaeology Section of the 80th International Research Conference of the University of Latvia       157

Kaspars Zellis. Sabiedrības un vēstures saskarsmes jautājumi LU konferencē: diskursīvas piezīmes/ Kaspars Zellis. Issues of Contacts between Society and History at the Conference of the University of Latvia: Discursive Remarks  167

RECENZIJAS/REVIEWS

Matthias Asche, Werner Buchholz, Mathias Niendorf, Patrick Schiele, Anton Schindling (Hrsg.). Protestantismus in den baltischen Landen und in Litauen. Nation und Konfession vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Reformationsgeschichte Studien und Texte, Bd. 170). Münster: Aschendorff Verlag, 2021 (aut. Gvido Straube)     176

Aivars Stranga. Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā: Latvijas–Padomju Krievijas (PSRS) attiecības 1919.–1925. gadā. Rīga: Mansards, 2020 (aut. Jānis Šiliņš)    181

Ēriks Jēkabsons (atb. red.). Karš un sabiedrība Latvijā 1914–1920. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021 (aut. Andrejs Gusačenko)        189

Tomasz Błaszczak, Iryna Matiash, Dorota Michaluk. Iwan Kraskowski (1880–1955): w służbie Białorusi i Ukrainy. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Historyczne, 2019 (aut. Ēriks Jēkabsons)     199

Marek Tamm, Anu Mänd (eds.). Making Livonia: Actors and Networks in the Medieval and Early Modern Baltic Sea Region. London; New York: Routledge, 2020 (aut. Rūdolfs R. Vītoliņš)          206

AUTORI/AUTHORS     214