LZP finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

Aktuālie projekti

Apbedīšanas tradīcijas ainavā: Latvijas teritorija dzelzs laikmetā (1.–1200. g.)
Etnogrāfs, sabiedrība, māksla: etnoloģijas un mākslas simbioze un padomju koloniālisma diskurss Latvijā
Lauksaimniecības aizsākumi un apkārtējā vide Lubāna ezera mitrāja Aboras neolīta apmetnē
Prasmju sinerģija un amatniecības konteksti: integrēts pētījums par akmens laikmeta tehnoloģijām Austrumbaltijā
Starp valsts iestāžu uzraudzību un neiejaukšanos: viendzimuma seksuālo subkultūru prakses padomju Latvijā, 1954–1991
Vikingu laikmets Latvijā: starpdisciplināra izpēte

Noslēgušies projekti

Dzimte, dzimums un statuss dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (7.–12. gadsimts)
Cilvēks dinamiskā ainavā: Latvijas piejūras smiltāju biogrāfija
Sociālās transformācijas bronzas laikmetā Daugavas lejtecē
Karš un sabiedrība Latvijā 1914.–1921. gadā
Vēstures politizācija: postfaktuālās pieejas Latvijas un Krievijas attiecībām XX gadsimtā, instrumentalizācija, izaicinājumi demokrātijai, mācības un pretlīdzekļi
Pārvērtējot bezvalstiskumu: Pretošanās un kolaborācija Latvijā Otrā pasaules kara laikā
Iztikas stratēģijas un pirmā demogrāfiskā pāreja Lubāna ezera mitrājā: Aboras vēlā neolīta apmetnes gadījums

Projekti valsts pētījumu programmās

Latvijas 20.–21. gadsimta vēsture: sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi

Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos (noslēdzies)

ES struktūrfondu projekti

Noslēgušies projekti

Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un senās tuberkulozes izpētes procesos
Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte
Apģērba attīstība Latgalē 19. gadsimtā
Arheoloģija, pašvaldības un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā

Pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi: Pretestība un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā (1940–1953)
Projekts “Etnogrāfiskie un frīku šovi Latvijas teritorijā 19. un 20. gs. mijā – starp zinātni, izklaidi un homofobiju

Starptautiskie projekti

Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos (noslēdzies)

Komerciālie projekti

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte “Rail Baltica” Latvijas posma trases nodalījuma joslā (noslēdzies)

Šlokenbekas muižas arheoloģiskā izpēte

Valsts kultūrkapitāla fonda projekti

Publisko lekciju cikls “Latvija – Ukraina: vēstures un kultūras krustpunkti"