Cilvēks dinamiskā ainavā: Latvijas piejūras smiltāju biogrāfija

Projekta identifikācijas nr.: lzp-2018/1-0171
Projekta izpildes termiņš: 2018. gada 31. augusts – 2021. gada 31. augusts
Projekta kopējais finansējums: EUR 300 000
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. archaeol. Valdis Bērziņš

Projekta mērķis ir izzināt Latvijas smilšainā piejūras līdzenuma ilgtermiņa attīstības galvenos vektorus un būtiskos pagrieziena punktus, pievēršoties resursu izmantošanai un mijiedarbībai starp cilvēka aktivitātēm un ārpus cilvēka kontroles esošajiem spēkiem, kas iedarbojas uz šo dinamisko, jutīgo ainavu. Tiks raksturota apdzīvotība un resursu izmantošana piejūras zonā agrākos laikos saistībā ar ainavas pārveidošanos, pievēršot īpašu uzmanību ūdenslīmeņa izmaiņām, vēja darbībai un veģetācijai. Visbeidzot, tiks savilktas kopā iegūtās dažāda veida liecības, lai galvenajos vilcienos raksturotu izmaiņu gaitu ilgtermiņā. “Ainavas biogrāfijas” koncepts ļauj izzināt, kā ainava tikusi pārmantota un pārveidota no aizvēsturiskiem laikiem līdz mūsdienām, skatot konkrētā stadijā pastāvošo ainavu kā dažādu spēku, struktūru un procesu mijiedarbības iznākumu attiecīgajā brīdī. Pamatojoties uz iepriekšējo sadarbību un tālāk stiprinot starpdisciplinārās saites, projekts apvieno pētījumus arheoloģijā un vēsturē ar virkni dabaszinātņu metožu: seno krasta līniju kartēšanu un datēšanu ar luminiscences metodi, putekšņu analīzi, dendrohronoloģiju, kokogļu analīzi. Projekta rezultāti tiks apkopoti 13 zinātniskos rakstos, un tam paredzama arī būtiska sociālekonomiskā ietekme, jo piejūras reģiona plānošanā un attīstībā iesaistītajām pusēm varēsim piedāvāt jaunu izpratni par ainavas ilgtermiņa attīstību.

Sasaiste ar prioritāro virzienu “Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla”: projektā tiek izmantotas jaunas metodes un tehnoloģijas Latvijas arheoloģiskā mantojuma izpētē, tiek pētīta tehnoloģiju attīstības vēsture un sabiedrības adaptēšanās spēja dažādu ekonomisku izaicinājumu kontekstā. Sasaiste ar prioritāro virzienu “Klimata pārmaiņas, dabas aizsardzība un vide”: projektā ietilpst pētījumi par ekoloģiju.

Sasaiste ar prioritāro virzienu “Vietējo dabas resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana uz zināšanām balstītas bioekonomikas attīstībai”: projektā ietilpst pētījumi par augsni un zemi kā lauksaimniecības pamatresursu.

Projekta mājas lapa.