“Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” ir anonīmi recenzēts vēstures žurnāls, kurā publicēto zinātnisko rakstu mērķis ir paplašināt un padziļināt zināšanas par procesiem un notikumiem, kas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām norisinājušies, kā arī ietekmējuši procesus Latvijas un pārējo Baltijas valstu teritorijā, vai notikuši ārpus tās, bet ir saistīti ar Latvijas un Baltijas reģiona pagātni.
Žurnāls piedāvā lasītājiem oriģinālus, iepriekš nepublicētus materiālus par vēstures tematiku. Katru iesniegto zinātnisko rakstu anonīmi recenzē divi neatkarīgi recenzenti. Izdevums iznāk kopš 1936. gada (līdz 1940. gadam), tā darbība tika atjaunota 1991. gadā; iznāk divas reizes gadā (līdz 2017. gadam – četras reizes gadā).
“Latvijas Vēstures Institūta žurnāls” iekļauts datubāzēs: EBSCO “Academic Search Ultimate” un Scopus.
Žurnāla izdevējs ir Latvijas Universitāte.

ISSN 1025-8906. 

Žurnāla drukātās versiju var iegādāties izdevēja – LU Akadēmiskā apgāda tirdzniecības vietās. Cena: EUR 2.50.  

Adrese pasta sūtījumiem: Kalpaka bulvāris 4, 125. telpa, Rīga, LV-1050, Latvija.  

Par "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" vēsturi līdz 2017. gadam.