Žurnāla redaktoram, autoriem un recenzentiem ir pienākums ievērot publicēšanās ētikas standartus. Žurnāla redakcijas atbildības lokā ir publicēšanās ētikas pārkāpumu novēršana. Vadlīnijas žurnāla redaktoram, autoriem un recenzentiem balstītas Publicēšanas ētikas komitejas izstrādātajā Žurnālu redaktoru rīcības kodeksā (COPE Code of Conduct for Journal Editors).