Etnogrāfs, sabiedrība, māksla: etnoloģijas un mākslas simbioze un padomju koloniālisma diskurss Latvijā

Projekta identifikācijas nr.: lzp-2023/1-0052
Projekta izpildes termiņš: 01.01.2024.–31.12.2026. 
Projekta kopējais finansējums: EUR 300 000, 00 
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. hist. Anete Karlsone

Projekta īstenošana pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas sniegs etnoloģijas nozares padomju perioda zinātnisku izvērtējumu un veicinās sabiedrības izpratni par padomju totalitārisma režīmā īstenoto zināšanu veidošanas, izplatības un kontroles sistēmu, kā arī par etnogrāfijas un mākslas lomu sabiedrības saliedēšanā un kopīgas identitātes veidošanā. 

Veicot arhīvu dokumentu un citu rakstīto vēstures avotu izpēti, apvienojumā ar padomju perioda aculiecinieku un jaunāku paaudžu respondentu intervijām, tiks pētīta etnoloģisko zināšanu radīšana un to izmantojums gan padomju ideoloģijas mērķiem, gan kā resurss nacionālās identitātes stiprināšanai koloniālisma apstākļos. 

Projekta aktivitātes veicinās sabiedrības izpratni par padomju koloniālisma politikas ietekmi uz zināšanu radīšanas un kontroles sistēmu kā arī par etnogrāfijas un mākslas lomu sabiedrības saliedēšanā un kopīgas identitātes veidošanā. Projekta realizācijā LU LVI sadarbības partneris ir Latvijas Mākslas akadēmija.

Projekta grupā apvienojušies gan LU Latvijas vēstures institūta pētnieces: Dr. hist. Anete Karlsone, Dr. hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr.art. Ieva Pīgozne, Dr. hist. Daina Bleiere un krājuma glabātāja Ilze Ulmane, gan sadarbības partneri no LMA: Dr.art. Inese Sirica, Dr.art. Jānis Kalnačs, doktorante Una Valtere un maģistrante Santa Sleikša.

Projekta Facebook lapa.

 • Publicēšanai iesniegts un atrodas recenzēšanas procesā raksts: A.Karlsone “Researcher between political ideology and personal professional interests: ethnology in Soviet Latvia”. Studia Fennica Ethnologica: Ethnological Knowledge Production in Post-War Europe: Political Ideologies and the Intellectual History of European Ethnology.
 • Noorganizēta un novadīta LU 82. starptautiskās konferences sekcija “Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990. Ethnographer, Society, and Art, 1940–1990”. Tajā nolasīti 15 referāti, kuru autori pārstāvēja 4 valstu zinātniskās institūcijas: Latvijas Universitāti, Latvijas Mākslas akadēmiju, Rīgas Stradiņa Universitātes Ekonomikas un kultūras augstskolu, Lietuvas Vēstures institūtu, Vitauta Dižā Universitāti, Tartu Universitāti, Igaunijas Nacionālo muzeju, Jasī Aleksandra Joana Kuzas Universitāti (Rumānija) un Rumānijas akadēmijas Folkloras un etnoloģijas institūtu.
 • Elektroniski publicēts tēžu krājums Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990: LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas tēzes, 2024. gada 22. marts. The 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia session “Ethnographer, Society, and Art, 1940–1990” Abstracts. Sastād. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Rīga: LU. ISBN:  978-9934-8505-9-2. Pieejams LU Repozitorijā.
 • Publicētas konferencēs nolasīto referātu tēzes:
  • Santa Sleikša. (2024) Sprēslīcas 20. gs 40. -80. gadu etnogrāfisko ekspedīciju liecībās Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuvē. LMA XII Maģistrantu zinātniskā konference. Referātu tēzes. Sastād. Silvija Grosa, Rīga: LMA,12.–13.lpp. ISBN: 978-9934-630-16-3
  • Daina Bleiere (2024) Etnogrāfijas sovetizācijas pirmie soļi (1940–1941, 1944–1946). Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990: LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas tēzes, 2024. gada 22. marts. The 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia session “Ethnographer, Society, and Art, 1940–1990” Abstracts. Sastād. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Rīga: LU, 7.lpp. ISBN:  978-9934-8505-9-2
  • Daina Bleiere (2024) The First Steps in Sovietization of Ethnography (1940–1941, 1944–1946) Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990: LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas tēzes, 2024. gada 22. marts. The 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia session “Ethnographer, Society, and Art, 1940–1990” Abstracts. Sastād. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Rīga: LU, 8.lpp. ISBN:  978-9934-8505-9-2
  • Ilze Boldāne-Zeļenkova (2024) No centra uz perifēriju un atpakaļ: latviešu (padomju) etnogrāfija izdevumā “Sovetskaia Etnografia”. Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990: LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas tēzes, 2024. gada 22. marts. The 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia session “Ethnographer, Society, and Art, 1940–1990” Abstracts. Sastād. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Rīga: LU, 9.lpp. ISBN:  978-9934-8505-9-2
  • Ilze Boldāne-Zeļenkova (2024) From the Centre to the Periphery and Back. Latvian (Soviet) Ethnography in the Journal “Sovetskaya Etnografia”. Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990: LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas tēzes, 2024. gada 22. marts. The 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia session “Ethnographer, Society, and Art, 1940–1990” Abstracts. Sastād. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Rīga: LU, 10.lpp. ISBN:  978-9934-8505-9-2
  • Jānis Kalnačs (2024) Vispārējās etnogrāfijas un latviešu tautas mākslas kursi LVU Filoloģijas fakultātes Mākslas zinātņu nodaļas programmā. Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990: LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas tēzes, 2024. gada 22. marts. The 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia session “Ethnographer, Society, and Art, 1940–1990” Abstracts. Sastād. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Rīga: LU, 15.lpp. ISBN:  978-9934-8505-9-2
  • Jānis Kalnačs (2024) Ethnography and Latvian Folk Art in the Curriculum of the Art History Department of the Faculty of Philology at the State University of Latvia. Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990: LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas tēzes, 2024. gada 22. marts. The 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia session “Ethnographer, Society, and Art, 1940–1990” Abstracts. Sastād. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Rīga: LU, 16.lpp. ISBN:  978-9934-8505-9-2
  • Anete Karlsone (2024) Anna Krastiņa. Etnogrāfe Padomju Latvijā: iespējas, ierobežojumi un sasniegumi. Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990: LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas tēzes, 2024. gada 22. marts. The 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia session “Ethnographer, Society, and Art, 1940–1990” Abstracts. Sastād. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Rīga: LU, 17.lpp. ISBN:  978-9934-8505-9-2
  • Anete Karlsone (2024) Anna Krastiņa. Ethnographer in Soviet Latvia: Opportunities, Limitations, and Achievements. Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990: LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas tēzes, 2024. gada 22. marts. The 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia session “Ethnographer, Society, and Art, 1940–1990” Abstracts. Sastād. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Rīga: LU, 18.lpp. ISBN:  978-9934-8505-9-2
 • Projekta dalībnieki piedalījušies četrās starptautiskās konferencēs:
  • 2024.gada 19. janvāris LMA XII Maģistrantu zinātniskā konference (S.Sleikša)
  • 2024. gada 15. marts Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Apģērba vēsture Latvijā. (U.Valtere)
  • 2024.gada 22.marts LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Etnogrāfs, sabiedrība, māksla, 1940–1990. Ethnographer, Society, and Art, 1940–1990” (D.Bleiere, I.Boldāne-Zeļenkova, A.Karlsone, J.Kalnačs)
  • 2024. gada 16.maijs Viļņas Universitātes Šauļu akadēmijas starptautiskā konference The Region: History, Culture, Language (I.Pīgozne)

Aizstāvēts maģistra darbs. Projekta sadarbības partnera darba grupas dalībniece LMA studente Santa Sleikša 2024. gada 10.jūnijā  aizstāvēja maģistra darbu “Latvijas 19. gs. – 20. gs. sākuma sprēslīcu ornaments un reģionālās atšķirības Latvijas etnoloģijas vēstures un muzealizācijas kontekstā“, iegūstot Mg.art. zinātnisko grādu

Lai iezīmētu pētāmās tēmas ietvaru, aicinājām humanitāro un sociālo zinātņu pētniekus un studentus, kuru interešu lokā ir ar padomju okupācijas perioda etnogrāfiju saistītu zinātņu nozaru vēsture, ikdienas dzīves vai mākslas norises, pieteikt ziņojumus, kas saistīti ar kādu no šiem jautājumiem:  

 • Etnogrāfijas nozares attīstību ietekmējošais politiskais, administratīvais un tiesiskais regulējums;
 • Etnoloģisko zināšanu radīšana un to izmantojums padomju ideoloģijas mērķiem;
 • Etnoloģiskās zināšanas kā resurss nacionālās identitātes stiprināšanai koloniālisma apstākļos;
 • Saskares punkti starp etnogrāfijas, arheoloģijas, folkloristikas u. c. zinātņu nozarēm padomju okupācijas periodā;
 • Etnogrāfiskā kultūras mantojuma un mākslas simbioze;
 • Etnogrāfiskais kultūras mantojums un tā izmantojums padomju okupācijas perioda izglītībā.

Konferencē tika nolasīti 15 referāti, kuru autori bija no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Stradiņa Universitātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Lietuvas Vēstures institūta, Vitauta Dižā Universitātes, Tartu Universitātes, Igaunijas Nacionālā muzeja, Jasī Aleksandra Joana Kuzas Universitātes un Rumānijas akadēmijas Folkloras un etnoloģijas institūta.

Konferences tēžu krājums.