Izmantošanas noteikumi

1. Etnogrāfisko materiālu krātuve apkalpo Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskos darbiniekus, kā arī Latvijas un ārvalstu fiziskas un juridiskas personas (turpmāk – lasītājus), kuru pētnieciskā darbība nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu un ar likumu aizsargātajām valsts un pilsoņu interesēm.

2. Lai saņemtu atļauju darbam Etnogrāfisko materiālu krātuvē, jāiesniedz Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta direktoram adresēts iesniegums (oficiāla vēstule), kurā norādīts lasītāja vārds, uzvārds, darba vieta, ieņemamais amats, zinātniskais grāds, pētījuma tēma un tās hronoloģiskās robežas, pētījuma mērķis.

3. Lasītājiem izsniedz Etnogrāfisko materiālu krātuvē esošos pieprasītos materiālus atbilstoši pētījumu tēmām, ievērojot konkrēto materiālu specifiku (saistībā ar zinātniskā darba autortiesību nodrošinājumu, privātpersonu privātās dzīves datu aizsardzību); nodrošina materiālu kopēšanas iespējas.

4. Lasītājiem izsniedz tikai uzskaitītus, aprakstītus un sakārtotus dokumentus labā fiziskā stāvoklī.

5. Lasītāja pienākums ir atbildēt par savās publikācijās un zinātniskajos darbos sniegtās informācijas atbilstību izmantotajiem Etnogrāfisko materiālu krātuves materiāliem, norādīt izmantoto materiālu glabāšanas vietu un pilnu atsauci ( Etnogrāfisko materiālu krātuves nosaukums, fonda numurs un reģistrētās vienības numurs).

6. Lasītājam aizliegts:

  • iznest no Etnogrāfisko materiālu krātuves fondu materiālus (izņemot Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta darbiniekus) un zinātnisko uzziņu materiālus, nodot tos citām personām;
  • izdarīt Etnogrāfisko materiālu krātuves materiālos atzīmes, ierakstus vai cita veida bojājumus.

7. Etnogrāfisko materiālu krātuvei ir tiesības:

  • noteikt maksas pakalpojumu veidus, to izcenojumus, pamatojoties uz Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta cenrādi, noteikt samaksas kārtību;
  • noteikt lasītāju apkalpošanas kārtību un lasītājam izsniegto lietu uzskaites un pārbaudes kārtību;
  • uz laiku ierobežot Etnogrāfisko materiālu krātuves materiālu izmantošanu, ja pieprasītie materiāli izsniegti Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta darbiniekiem tiešo darba pienākumu pildīšanai;
  • uz laiku ierobežot Etnogrāfisko materiālu krātuves materiālu izmantošanu publikāciju nolūkos, ja atsevišķi materiāli ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātnisko publikāciju plāna objekts.