IGAUNIJAS – LATVIJAS – KRIEVIJAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS “EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS INSTRUMENTA IETVAROS 2007–2013” PROJEKTS ERLI-191 “ARHEOLOĢIJA, PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBA: SADARBĪBA ARHEOLOĢISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANĀ”

Projekta vadošais partneris ir Tartu Universitāte. Projektā iesaistīti 9 partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Projektu plānots īstenot 32 mēnešos līdz 2014. gada beigām. Projekta galvenais mērķis ir arheoloģiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana, pārrobežu sadarbības veicināšana arheoloģisko pieminekļu aizsardzības jomā, sabiedrības izpratnes veicināšana par arheoloģijas mantojuma aizsardzības un saglabāšanas nepieciešamību.

Projekta mājas lapa
Informācija par projekta gaitu

Projekta apkārtraksts #4, 2014. g. decembris
Projekta apkārtraksts #3, 2014. g. februāris
Projekta apkārtraksts #2, 2013. g. februāris​​​​​
Projekta apkārtraksts #1, 2012. g. augusts