EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA FINANSĒTAIS PROJEKTS “PĀRVĒRTĒJOT BEZVALSTISKUMA PIEREDZI: PRETESTĪBA UN KOLABORĀCIJA LATVIJĀ PADOMJU UN NACISTU OKUPĀCIJAS LAIKĀ (1940–1953)”

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/738
Projekta īstenošanas termiņš: 2021. g. 1. marts – 2023. g. 30. jūnijs
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: Pētījuma kopējās izmaksas ir plānotas EUR 104 071,24; LU daļa 5 % – EUR 5203,57
Projekta vadītājs: Dr. hist. Uldis Neiburgs

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pēcdoktoranta kvalifikācijas paaugstināšana, attīstot jaunas kompetences pētniecībā un nodrošinot mobilitāti, kas aktivizēs starptautisko sadarbību un apmācību. Pētniecības laukā projekts paredz izpētīt un pārinterpretēt sadarbību un pretošanos divām totalitārām varām padomju un nacistu okupētajā Latvijā 1940.–1953. gadā. 

Projekta gaitā tiks veikti četri salīdzinoši gadījumu pētījumi (dažādas maz pētītas politiskās/militārās un sociālās grupas un indivīdi, kas pretojās vai sadarbojās ar padomju un nacistu okupācijas režīmu): 
1) Nacionālie partizāni/pašaizsardzības vienības Vācijas-PSRS kara sākumā 1941. gada vasarā, 
2) Latvijas Centrālās padomes politiskā darbība un ģenerāļa J. Kureļa grupas bruņotā nepakļaušanās Rendas un Zlēku kaujās 1944. gada novembrī-decembrī, 
3) Padomju partizānu kustība Latvijā nacistu okupācijas laikā, 
4) Nacionālie partizāni padomju okupācijas laikā pēc Otrā pasaules kara. 

Līdztekus tiks pētīta arī Latvijas iedzīvotāju pretošanās, kolaborācijas un izdzīvošanas pieredzes diskursa attīstība mūsdienu sabiedrības kolektīvajā atmiņā Latvijā pēc valstiskuma atjaunošanas 1990./1991. gadā. 

Projekta rezultāti: projekta galvenās aktivitātes ir: 
1) jaunu zināšanu iegūšana un apmācība; 
2) datu vākšana un analīze; 
3) pētniecības rezultātu izplatīšana; 
4) sabiedrības iesaiste un izglītošana. 

Plānots sagatavot publicēšanai 1 zinātnisko monogrāfiju, 2 starptautiski citējamus zinātniskos rakstus, kā arī notiks līdzdalība konferencēs un pētniecības rezultātu popularizēšana plašākai publikai.

Informācija par projekta realizācijas gaitu