ARHEOLOĢISKAJOS IZRAKUMOS IEGŪTĀ LATVIJAS ANTROPOLOĢISKĀ MATERIĀLA PALEOPATALOĢISKĀ UN MOLEKULĀRI ĢENĒTISKĀ IZPĒTE

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.1.1.2. aktivitāte “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”.
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 013/0039/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/038
Projekta izpildes termiņš: 20 mēneši (2014. gada 1.janvāris – 2015. gada 31. augusts) 
Projekta īstenošanā iesaistītās institūcijas: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, LU aģentūra LU Latvijas vēstures institūts
Projekta kopējais finansējums: EUR 480 190,78 (BMC – EUR 405 467,24, LUVI – EUR 74 723,54)
Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. biol. I. Jansone
Projekta kontaktpersona no LU LVI puses: Dr. hist. Guntis Gerhards

Projekta mērķis ir jaunas zinātniskas grupas izveide, kas ar molekulārbioloģijas metodēm risinātu ar medicīnu saistītas problēmas Latvijā. Projekts ir starpdisciplinārs un ietver arī bioloģijas, arheoloģijas un vēstures nozares. Senās DNS pētījumi ietver seno populāciju filoģenētiskos pētījumus un molekulāri medicīnisko arheoloģiju.

Projektā paredzētas šādas aktivitātes: 
1) jaunas zinātniskās grupas izveide; 
2) arheoloģiskā materiālā novērtēt DNS kvalitāti un novērtēt tās pielietojamību dziļākai izpētei;
3) infekcijas avotu izpēte un to ģenētiskā variabilitāte Latvijas populācijā viduslaikos;
4) cilvēka ģenētikas izpētes, kuras rezultātā tiks noskaidrota Latvijas senās un mūsdienu populācijas mitohondriālā genoma un Y hromosomas haplotipu ģenētiskā līdzība, kā arī mutāciju un/vai polimorfismu spektrs; kā arī jaunas tehnoloģijas izveidošana – DNS izdalīšanas no osteomateriāla protokola izstrāde, kā arī mtDNSun Y-STRs ģenētiskā profila ieviešana personu identifikācijā tiesu medicīnā.