Sociālās transformācijas bronzas laikmetā Daugavas lejtecē

Projekta identifikācijas nr.: lzp-2018/2-0127
Projekta izpildes termiņš: 2018. gada 1. decembris – 2020. gada 1. decembris
Projekta kopējais finansējums: EUR 200 000
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. habil. hist. Andrejs Vasks

Projekta mērķis ir skaidrot jaunu kultūras elementu parādīšanos, sociālekonomisko procesu izmaiņas un pirmās demogrāfiskās pārejas norises bronzas laikmetā Daugavas lejtecē un to ietekmi uz iedzīvotāju sadzīvi, dzīves kvalitāti un veselību. 

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, plānots veikt sekojošus uzdevumus: 

1) veikt apbedīšanas tradīciju izmaiņu arheoloģisko izvērtējumu un interpretāciju, izmantojot divu- Reznu un Ķivutkalna kapulauka apbedījumu datēšanu ar 14C metodi.  

2) izvērtēt apbedīšanas vietās atspoguļoto sabiedrību demogrāfiju, uztura paradumus, populāciju struktūru, reproduktīvo tempu  izmaiņas un veselību izmantojot  stabilo izotopu (δ15 N) un (δ13 C)  analīzes. 

3) veikt apbedījumos atrastās keramikas petrogrāfisko izpēti, lai skaidrotu māla trauku izcelsmi un lipīdu analīzi, izmantošanu, 

4) integrēt bioarheoloģiskos datus un arheoloģiskās liecības par apbedīšanas paražām, lai iegūtu  pamatu jaunām interpretācijām par bronzas laikmeta sabiedrību kopumā, 

5) projekta rezultātus prezentēt starptautiskajās un vietējās konferencēs, kā arī Latvijas plašsaziņas līdzekļos, Latvijas Nacionālajā Vēstures un Latvijas Dabas muzeja topošajās ekspozīcijās, sekmējot  mūsdienīgu izpratni par  Latvijas aizvēstures īpatnībām un vērtībām.

Projekta novitāti nosaka jaunā informācija un izpratne par bronzas laikmeta sabiedrību, īpaši par sieviešu lomu un kritiskā pieeja līdz šim dominējošajām androcentrisma perspektīvām pagātnes sabiedrību vērtējumos.

Informācija par projekta gaitu.