Projekts "Karš un sabiedrība Latvijā 1914.–1921. gadā"

Projekta identifikācijas nr.: lzp-2018/2-0147
Projekta izpildes termiņš: 2018. gada 1. decembris – 2020. gada 1. decembris
Projekta kopējais finansējums: EUR 200 000
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. hist. Ēriks Jēkabsons

Projekta mērķis ir izpētīt un analizēt, kādas sekas uz sabiedrību Latvijas teritorijā atstāja 1914.–1921. gadā notikušās karadarbības izraisītie procesi. Pētījuma gaitā paredzēts izpētīt sabiedrības stāvokļa radītājus, kas visuzskatāmāk ļauj konstatēt kara procesu un norišu iespaidu uz pārmaiņām tajā: iedzīvotāju skaitu un sastāvu, izmaiņas sabiedrības grupās un to savstarpējās attiecībās, bēgļu kustības iespaidu, izmaiņas sabiedrības sociālajā nodrošinājumā, dzimumu attiecībās un tradīcijās. Projekta paredzamie zinātniskie rezultāti ir Latvijas vēstures zinātnes bagātināšana ar iepriekš nezināmu informāciju par Latvijas vēsturē ļoti nozīmīgu laika posmu, turklāt tādā griezumā (sociālās vēstures), kas līdz šim Latvijā praktiski vispār nav ticis pētīts. Ņemot vērā Latvijas piemēra 1914.–1921. gadā specifiku reģiona un visas Eiropas kontekstā (viena no karā visvairāk ietekmētajām zemēm), pētījuma rezultātā radītā informācija būtiski papildinās un ietekmēs visa reģiona vēstures kopainu, papildinot to ar līdz šim nezināmu informāciju par kara iespaidu uz sabiedrību, t. sk. paverot iespējas tālākiem salīdzinošiem pētījumiem. Projekta rezultātā paredzētā nozīmīgākā publikācija ir visu projekta pētnieku kopīga monogrāfija par kara izraisīto procesu atstātajām sekām uz sabiedrību. Pētījumā tiks iegūtas jaunas zināšanas par Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara norisēm – tās ir viens no Latvijas vēstures centrālajiem un svarīgākajiem notikumiem.