IZTIKAS STRATĒĢIJAS UN PIRMĀ DEMOGRĀFISKĀ PĀREJA LUBĀNA EZERA MITRĀJĀ: ABORAS VĒLĀ NEOLĪTA APMETNES GADĪJUMS

Projekta identifikācijas nr.: lzp-2020/2-0032 
Projekta izpildes termiņš: 2020. g. 1. decembris – 2021. g. 31. decembris  
Projekta kopējais finansējums: EUR 100 389
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. hist. Gunita Zariņa

Projektā paredzēts veikt pētījumu Latvijas aizvēsturē. Viena no mūsdienu arheoloģijas nozīmīgākajām pētījumu tēmām ir pāreja no savācējsaimniecības uz ražotājsaimniecību un tās ietekme uz dažādiem cilvēku dzīves aspektiem. Līdz šim zinātniski vispārpieņemtais uzskats ir, ka ražotājsaimniecība Latvijā izplatījās un aizstāja savācējsaimniecību vēlajā neolītā un pārejā uz agro bronzas laikmetu. Šī interpretācija lielākoties ir balstīta uz Lubāna ezera mitrāja akmens laikmeta materiālu. Pēdējā laika stabilo izotopu un organisko palieku analīžu metožu attīstība un jauni dati ir rosinājuši diskusijas par šādu skaidrojumu ne tikai Latvijā, bet visā Austrumbaltijas reģionā. Šī projekta mērķis ir veikt jaunu stapdisciplināru pētījumu, pielietojot jaunākās analītiskās metodes, pārskatīt līdzšinējos uzskatus un agrākos pētījumus jauniegūto datu gaismā. Aboras apmetne pētījumam izvēlēta kā viena no nozīmīgākajām Lubāna ezera mitrāja akmens laikmeta senvietām. Apmetne visintensīvāk tika apdzīvota vēlajā neolītā un apdzīvotība turpinājās arī agrajā bronzas laikmetā. Papildus tam, Aboras apmetnē bija arī cilvēku apbedījumi, tādējādi nodrošinot bagātīgu osteoloģisko un arheoloģisko materiālu. Projekta blakusmērķis ir attīstīt jauno zinātnieku, tai skaitā maģistrantu un doktorantu izaugsmi, kā arī izglītot plašāku sabiedrību par šī mikroreģiona unikālo dabas un apdzīvotības vēsturi un pašreizējām tās izpētes iespējām. Projekts veicinās ilgstošu starpdisciplināru pētījumu tradīciju, pateicoties ciešai arheoloģijas, bioarheoloģijas un ķīmijas speciālistu un studentu sadarbībai.   

Projekta rezultāti tiks prezentēti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, apkopoti Scopus publikācijās, kā arī izmantoti lekciju kursu izstrādē augstskolās un arheoloģisko ekspozīciju izveidē Latvijas muzejos.