EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA FINANSĒTAIS PROJEKTS “APĢĒRBA ATTĪSTĪBA LATGALĒ 19. GADSIMTĀ”

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/092
Projekta īstenošanas termiņš: 2018. g. 1. janvāris – 2020. g. 31. decembris
Projekta kopējais finansējums: EUR 133806,00
Projekta vadītāja: Dr. art. Ieva Pīgozne

Projekta mērķis: Novērst zināšanu trūkumu vai esošo zināšanu kļūdainumu, kā arī pārstrukturēt esošās zināšanas par Latgales tērpa attīstību 19. gadsimtā un papildināt tās ar jaunām zināšanām, kuras fokusētas uz līdz šim maz pētītām jomām, tādā veidā sniedzot savu ieguldījumu visu mērķa grupu vajadzībām noderīgas informācijas radīšanā un popularizēšanā.
Pētījuma mērķis ir izzināt tradicionālo tautas apģērbu Latgalē, iezīmēt tā hronoloģisko attīstību 19. gadsimtā un atklāt reģionālās un ārvalstu ietekmes apģērbā. 

Pētījuma uzdevumi: Latvijas valsts, pašvaldību un privātajos muzejos glabāto 19. gadsimta Latgales tradicionālā apģērba liecību izpēte un datu bāzes izveide; rakstītajos un ikonogrāfiskajos avotos atrodamo ziņu salīdzināšana ar materiālo liecību datiem; hronoloģiska pārskata izveide par Latgales zemnieku apģērba attīstību 19. gadsimtā; reģionālo un ārvalstu ietekmju uzrādīšana Latgales tradicionālā apģērba attīstībā. 

Plānotie rezultāti:
1. Izveidota datu bāze 1
2. Nolasīts referāts starptautiskā zinātniskā konferencē 3
3. Nolasīts referāts vietēja mēroga zinātniskā konferencē 3
4. Sagatavoti un iesniegti zinātniskie raksti 4
5. Sagatavota zinātniska monogrāfija 1
6. Izstrādāts jauns 19. gadsimta Latgales tradicionālā apģērba komplektu (zīmējumu un aprakstu veidā) piedāvājums 1
7. Izstrādāti ieteikumi 19. gadsimta Latgales tradicionālā apģērba komplektēšanai un valkāšanai 1
8. Mobilitāte (Dānija, Nīderlande) 2

Informācija par projekta realizācijas gaitu.