Arheoloģijā ainava tiek pētīta kā kultūras, sociālās un vides dinamika, kas vienlaicīgi gan ietekmē cilvēka domāšanu, gan ir tā darbību rezultāts. No šādas perspektīvas raugoties, arī kapulauku ierīkošana ir cilvēka izvēles rezultāts attiecībā pret apkārtējo vidi, veidojot īpašu apbedīšanas ainavu. Konferences sekcijas ietvaros uzmanība tiks pievērsta trīs nozīmīgām ar apbedīšanas ainavu saistītām tēmām:

  • ainavas elementu nozīmei un izmantošanai apbedījumu vietu izvēlē;
  • kapulauku iekšējās telpiskās organizācijas un bēru rituālu saistībai ar apkārtnes ainavu;
  • apbedīšanas ainavas ietekmei uz turpmāko teritorijas attīstību.

Papildu tam aicinām prezentēt pētījumus, kas skar ne vien konkrētu apbedīšanas ainavu problemātiku, bet arī vispārējus ar ainavu un vides arheoloģijas izpētes metodēm, pieejām u. tml. saistītus jautājumus, kas rosinātu tālākus un arvien daudzpusīgākus pētījumus par apbedīšanas tradīcijām ainavā.

Sekcija tiek organizēta Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Apbedīšanas tradīcijas ainavā: Latvijas teritorija dzelzs laikmetā (1.–1200. g.)” (lzp-2021/1-0163) ietvaros.

Konferences sekcija notiks klātienē Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 (norises vieta tiks precizēta). Sekcijas darba valoda – latviešu, angļu.

Ziņojumu pieteikšana konferencei līdz 15. martam, aizpildot reģistrācijas formu.

Elektroniskā formā Latvijas Universitātes repozitorijā tiks publicēts konferences tēžu krājums. Tēzes (aptuveni 1500 zīmes) krājumam jāiesniedz līdz 2024. gada 1. aprīlim.

Dalīties