PROJEKTI  LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES FINANSĒTIE FUNDAMENTĀLIE UN LIETIŠĶIE PROJEKTI (GRANTI)

LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES FINANSĒTIE SADARBĪBAS PROJEKTI
 
 Sadarbības projekts "Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas pieredze, mācības un starptautiskā nozīme (vēsturiskie, politiskie un tiesiskie aspekti)"
653/2014
Projekta vadītājs:
Tālavs Jundzis

Apakšprojekts 1.1. "Latvijas Republikas dienesta loma un Baltijas jautājums"

Apakšrojekta vadītāja: Ainārs Lerhis


 
 Sadarbības projekts "Kultūru migrācija Latvijā"
660/2014
Projekta vadītājs: V.Hausmanis ( LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts)

Apakšprojekts 2.1. "Kultūru migrācija Latvijā – iedzīvotāju grupu etnokultūras izpausmju izmaiņas un ideoloģisko strāvojumu saskarsmes skatījums"

Apakšrojekta vadītāja: G.ZariņaPROJEKTI VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMĀ "LETONIKA (LATVIJAS VĒSTURE, VALODA, KULTŪRA, VĒRTĪBAS)" 
 Projekts “Latvijas vēsture: kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā”.
Projekta vadītājs: G. Zemītis
ES PROJEKTI 
 Projekts "Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un senās tuberkulozes izpētes procesos"Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/101
Projekta partneri: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (vadošais partneris; zinātniskais vadītājs Dr. biol. Renāte Ranka)
Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2017.- 29.02.2020. (36 mēneši)
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 648 648,24 (ERAF 551 351,00 EUR; Valsts budžeta finansējums 48 648,62 EUR; LU  finansējuma daļa 129 730, 64 EUR, t.sk. LU līdzfinansējums 9728,80 EUR)
Projekta zinātniskais vadītājs: LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, Dr. hist. Guntis Gerhards, e –pasts: guntis.gerhards@lu.lv
Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica, e – pasts: laureta.busevica@lu.lv
Projekta mērķis: raksturot augsnes mikrobioma efektu senās DNS izpētes procesos un pētīt tuberkulozes izraisītāja genoma klātbūtni arheoloģiskajos izrakumos iegūtajā 15. – 18. gadsimta antropoloģiskajā materiālā
Projekta galvenie rezultāti: 4 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, t.sk. 2 oriģināli zinātniski raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos, kura citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa; uzlabota tuberkulozes paleopataloģiskā diagnoze un iegūtas zināšanas par tuberkulozes izplatības procesiem Latvijā.
Informācija sagatavota 01.03.2017

Paveiktais:
2017. gada 1. marts – 2017. gada 31. maijs

 • Šajā periodā izstrādāts protokols indivīdu dzimuma un vecuma, paleopataloģiju  noteikšanai arheoloģiskajos izrakumos iegūtajam antropoloģiskajam materiālam pēc skeleta kaulu morfoloģiskām pazīmēm.
 • Uzsākta 15. – 17. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte un veikta paraugu atlase un sagatavošanas darbi šo paraugu biomolekulārārās analīzes veikšanai.
 • Uzsākta vides paraugu atlase, lai veiktu mikroorganisma profilu noteikšanu ar NextGeneration Sequencing Ion Torrent tehnoloģijām.
 • Veikta zinātniskās literatūras analīze saistībā ar projekta aktivitātēm.
Informācija sagatavota 31.05.2017.


2017. gada 1. jūnijs  – 2017. gada 31. augusts
 • Turpināta 15. – 18. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte.
 • Veikta pirmo kaulu paraugu apstrāde senās DNS iegūšanai, tās daudzuma raksturošana un uzsākta biomolekulārā analīze.
 • Turpināta vides (apbedījumu augsnes) paraugu atlase un uzsākta mikroorganismu profilu noteikšana.
 • Ir uzsākta arheoloģiskās informācijas analīze un vides datu bioinformātikas apstrāde.
 • Turpināta zinātniskās literatūras analīze saistībā ar projekta aktivitātēm.
Informācija sagatavota 31.08.2017.
 

2017. gada 1. septembris  – 2017. gada 30. novembris
 • Turpināta 15. – 18. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte.
 • Veikta vairāku kaulu un zobu paraugu apstrāde senās DNS iegūšanai un uzsākta iegūto DNS paraugu biomolekulārā analīze.
 • Turpināta vides (apbedījumu augsnes) paraugu atlase un uzsākta mikroorganismu profilu noteikšana.
 • Veikta sākotnējo vides datu apkopojums un bioinformātikas apstrāde. Iegūtie rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē stenda referāta veidā.
 • Turpināta zinātniskās literatūras analīze saistībā ar projekta aktivitātēm.
Informācija sagatavota 30.11.2017.


2017. gada 1. decembris – 2018. gada 28. februāris
 • Turpināta 15. – 18. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte.
 • Uzsākta 16S rRNA datu analīze ar dažādām bioinformātikas metodēm, lai pilnīgāk raksturotu apbedījumu vides augsnes paraugu mikroorganismu profilus.
 • Veikta iegūto arheoloģisko/augsnes paraugu mikroorganismu profila savstarpējās līdzības/atšķirības noteikšana.
 • Turpināta zinātniskās literatūras analīze saistībā ar projekta aktivitātēm.
Informācija sagatavota 28.02.2018.


2018. gada 1. marts – 2018. gada 31. maijs
 • Pārskata periodā turpināta 15. – 18. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte. Identificēts jauns indivīds, kura skeleta kaulu morfoloģiskā analizē liecina par saslimstību ar tuberkulozi. Izpētes sākotnējie rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē. Ir uzsākta šī indivīda senās DNS paraugu biomolekulārā analīze.
 • Turpināta  16S rRNA datu analīze ar dažādām bioinformātikas metodēm, lai pilnīgāk raksturotu apbedījumu vides augsnes paraugu mikroorganismu profilus. Vairākos kaulu un zemes paraugos konstatēta Mycobacterium ģints klātbūtne.
 • Turpināta zinātniskās literatūras analīze saistībā ar projekta aktivitātēm.
 • Pārskatā periodā publicētās konferenču tēzes, kas indeksētas Web of Science datubāzē: Elina Petersone – Gordina, Guntis Gerhards, Charlotte Roberts (2018) A child with probable skeletal tuberculosis from a cemetery in Turaida, Latvia (15th – 16th centuries AD) // American Journal of Physical Anthropology Vol. 165:  87th Annual Meeting of the American Association of Physical  Anthropologists, Suppl. S66, p.205-206.
Informācija sagatavota 31.05.2018.


2018. gada 1. marts – 2018. gada 31. maijs
 • Pārskata periodā turpināta 15. – 18. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte un biomolekulārā analīze paraugiem (kauls, zobs) tiem indivīdiem, kuriem pēc skeleta kaulu morfoloģiskajām pazīmēm konstatēta tuberkuloze.
 • Uzsākta 16S rRNA sekvenēšanas datu analīze paraugiem (augsne, kauls). Konstatēta mikrobioma 16S rRNA datu grupēšanās atkarībā no parauga: kauls/zobs/zeme., kas liecina, ka arheoloģisko izrakumu paraugi satur arī savu unikālo mikrobioma „printu”, kas nav tikai apkārtējās augsnes mikrobioms.
 • Turpināta arheoloģisko datu analīze saistībā ar apbedījuma vides raksturošanu.  
 • Uzsākta publikācijas sagatavošana par Rīgas 15. – 17. gs. iedzīvotāju paleopataloģisko un biomolekulāro izpēti.
 • Turpināta zinātniskās literatūras analīze saistībā ar projekta aktivitātēm.
Informācija sagatavota 31.08.2018.


2018. gada 1. septembris – 2018. gada 30. novembris
 • Pārskata periodā turpināta 15. – 18. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte un biomolekulārā analīze. No blīvākas konsistences veiktas atkārtotas analīzes to indivīdu paraugiem, kuri iepriekš deva ļoti vājas konsistences seno DNS.
 • Ir veikta 16S rRNA sekvenēšanas datu analīze paraugiem (augsne, kauls) un uzsākta publikācijas sagatavošana, kuras ietvaros tiek salīdzināti mikrobioma dati no kaulu materiāla un apbedījuma vides.
 • Turpināta arheoloģisko datu analīze saistībā ar apbedījuma vides raksturošanu. 
 • Iegūtie dati par zobu aplikuma mikrobiomu liecina par Mycobacterium klātbūtni, kas sakrīt ar skeleta kaulu morfoloģiskajām izmaiņām. Uzsākta publikācijas sagatavošana.
 • Turpināta zinātniskās literatūras analīze saistībā ar projekta aktivitātēm.
Informācija sagatavota 30.11.2018.

 

 
 Projekts "Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte"


Projekta nosaukums:
„Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte”

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs:
2013/0039/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/038

Projekta izpildes termiņš: 20 mēneši (2014.gada 1.janvāris - 2015.gada 31.augusts)

Projekta īstenošanā iesaistītās institūcijas: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, LU aģentūra LU Latvijas vēstures institūts

Projekta kopējais finansējums: 480 190,78 EUR (BMC – 405 467,24 EUR, LUVI – 74 723,54 EUR)

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr.biol. I.Jansone
Projekta kontaktpersona no LU LVI puses: Dr. hist. Guntis Gerhards


Projekta kopsavilkums: Projekta mērķis ir jaunas zinātniskas grupas izveide, kas ar molekulārbioloģijas metodēm risinātu ar medicīnu saistītas problēmas Latvijā. Projekts ir starpdisciplinārs un ietver arī bioloģijas, arheoloģijas un vēstures nozares. Senās DNS pētījumi ietver seno populāciju filoģenētiskos pētījumus un molekulāri medicīnisko arheoloģiju.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: (1) jaunas zinātniskās grupas izveide; (2) arheoloģiskā materiālā novērtēt DNS kvalitāti un novērtēt tās pielietojamību dziļākai  izpētei; (3) infekcijas avotu izpēte un to ģenētiskā variabilitāte Latvijas populācijā viduslaikos; (4) cilvēka ģenētikas izpētes, kuras rezultātā tiks noskaidrota Latvijas senās un mūsdienu populācijas mitohondriālā genoma un Y hromosomas haplotipu ģenētiskā līdzība, kā arī mutāciju un/vai polimorfismu spektrs; kā arī jaunas tehnoloģijas izveidošana - DNS izdalīšanas no osteomateriāla protokola izstrāde, kā arī mtDNSun Y-STRs ģenētiskā profila ieviešana personu identifikācijā tiesu medicīnā.

Līdz 2014. gada martam:
•    Jaunas zinātniskās grupas izveide.
•    Izstrādāts protokols indivīdu dzimuma un vecuma, paleopataloģiju  noteikšanai arheoloģiskajos izrakumos iegūtajam antropoloģiskajam materiālam pēc skeleta kaulu morfoloģiskām pazīmēm.
•    Uzsākta 15. – 17. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā izpēte, indivīdu vecuma un dzimuma noteikšana (izpētīti 80 indivīdi).
•    Iesākts darbs pie senās DNS (aDNS) izdalīšanas no kauliem un kontaminācijas risku izvērtēšana.
•    Iesākta arheoloģiskajos izrakumos iegūtā antropoloģiskā materiāla cilvēka molekulāri ģenētiskā izpēte: mitohondriālās DNS (mtDNS) nekodējošā rajona sekvenču analīze, Y hromosomas mikrosatelītu jeb haplotipu analīze.
•    Iesākts darbs pie molekulārās dzimumu noteikšanas, izmantojot divus ģenētiskos marķierus (SRY gēna un AMELY/X gēna fragments).
•    Atlasīti paraugi M. tuberculosis un Y. pestis klātbūtnes noteikšanai ar molekulāri ģenētiskām metodēm.
•    Pārskata periodā uzsākta publikācijas sagatavošana par dzimumu noteikšanu arheoloģiskajos izrakumos iegūtajā 15.-17. gadsimta antropoloģiskajā materiālā, pēc morfoloģiskajām un molekulāri ģenētiskajām analīzēm.
Informācija sagatavota 31.03.2014.

Līdz 2014. gada  jūnijam:
•    Turpināta 15. – 17. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā izpēte, indivīdu vecuma un dzimuma noteikšana.
•    Uzsākta pētīto indivīdu paleopataloģisko un morfoloģisko noteiktā dzimuma un vecuma datu reģistra izveide.
•    Turpināts darbs pie senās DNS (aDNS) izdalīšanas no kauliem un kontaminācijas risku izvērtēšanas. Veikti darbi kontaminācijas risku mazināšanai.
•    Veikti darbi efektīvas mikroorganisma Yersinia pestis klātbūtnes noteikšanas PCR eksperimentu metodikas izstrādei un turpināta kaulu materiāla atlase no masu apbedījumiem (Sv. Gertrūdes baznīcas kapsētas un Rīga Doma laukuma sērijas).
•    Turpināta arheoloģiskajos izrakumos iegūtā antropoloģiskā materiāla cilvēka molekulāri ģenētiskā izpēte: mitohondriālās DNS (mtDNS) nekodējošā rajona sekvenču analīze, Y hromosomas mikrosatelītu jeb haplotipu analīze.
•    Turpināts darbs pie molekulārās dzimumu noteikšanas, izmantojot divus ģenētiskos marķierus (SRY gēna un AMELY/X gēna fragments). Veikta salīdzinoša analīze ar morfoloģiskās izpētes datiem.
•    Projekta ietvaros iegūtie rezultāti prezentēti 3. Baltijas Bioarheoloģijas starptautiskajā konferencē. Publicētas referāta tēzes (Evaluation of ancient DNA preservation by applying molecular approach for sex determination in archaeological human skeletal remains from Riga).
•    Pārskata periodā ir iesniegta publikācija žurnālam “Proceedings of Latvian Academy of Sciences” par dzimumu noteikšanu arheoloģiskajos izrakumos iegūtajā 15.-17. gadsimta antropoloģiskajā materiālā, pēc morfoloģiskajām pazīmēm un molekulāri ģenētiskajām analīzēm.
Informācija sagatavota 30.06.2014.

Līdz 2014. gada  septembrim:
•    Turpināta arheoloģiskajos izrakumos iegūtā 15. – 17. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā izpēte, indivīdu vecuma un dzimuma noteikšana.
•    Uzsākta pētīto indivīdu ķermeņa garuma datu noteikšana, lai raksturotu slimību un dzīves kvalitātes ietekmi uz iedzīvotāju fizisko attīstību.
•    Turpināta konstatēto paleopataloģiju un pētīto indivīdu dzimuma un vecuma datu reģistra izveide
•    Turpināts darbs pie senās DNS (aDNS) izdalīšanas no kauliem un kontaminācijas risku izvērtēšanas. Veikti darbi kontaminācijas risku mazināšanai saistībā ar paraugu atlasi DNS analīzēm.
•    Ir iesākts darbs pie kaulu materiāla padziļinātas analīzes, tiem indivīdiem, kuriem morfoloģiski konstatētas iespējamās M. tuberculosis baktērijas izraisītās kaulu sistēmas izmaiņas. Iesākts darbs pie literatūras apskata veidošanas par M. tuberculosis izraisītajām skeleta kaulu morfoloģiskajām izmaiņām un tās klātbūtnes noteikšanu arheoloģiskajos izrakumos iegūtajā materiālā.
•    Pārskata periodā palaeopataloģiskās izpētes iegūtie rezultāti prezentēti stenda referāta veidā BABAO 16. konferencē Lielbritānijā. Publicētas tēzes (Differential diagnozes of bending deformities in a non-adult skeleton from St. Peter’sChurch cemetery in Riga, Latvia).
•    Turpināts darbs pie molekulārās dzimumu noteikšanas, izmantojot divus ģenētiskos marķierus (SRY gēna un AMELY/X gēna fragments). Ir salīdzinātas divas dažādas senās DNS iegūšanas metodikas. Iegūtie rezultāti prezentēti stenda referāta veidā Eiropas bioķīmijas biedrības federācijas (FEBS) 39. kongresā Francijā (Comparison of several molecular processing approaches of ancient DNA from medieval human remains in Latvia) un publicētas tēzes.
•    Veikti darbi efektīvas mikroorganisma Yersinia pestis klātbūtnes noteikšanas PCR eksperimentu metodikas izstrādei un turpināta kaulu materiāla atlase no masu apbedījumiem (Sv. Gertrūdes baznīcas kapsētas un Rīga Doma laukuma sērijas).
•    Pārskata periodā ir pieņemts publicēšanai raksts žurnālā “Proceedings of Latvian Academy of Sciences” par dzimumu noteikšanu arheoloģiskajos izrakumos iegūtajā 15.-17. gadsimta antropoloģiskajā materiālā, pēc morfoloģiskajām pazīmēm un molekulāri ģenētiskajām analīzēm (Morphological characterization and molecular sex determination of human remains from 15th – 17 centuries in Latvia).
Informācija sagatavota: 30.09.2014

Līdz 2014. gada  decembrim:
•    Turpināta arheoloģiskajos izrakumos iegūtā 15. – 17. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā izpēte, indivīdu vecuma un dzimuma noteikšana, iegūto datu reģistra izveide.
•    Ir turpināts pētīto indivīdu ķermeņa garuma datu noteikšana, lai raksturotu slimību un dzīves kvalitātes ietekmi uz iedzīvotāju fizisko attīstību.
•    Pārskata periodā tika turpināta padziļināta to indivīdu izpēte, kuriem morfoloģiski skeleta kaulos konstatētās pataloģijas, iespējams, saistāmas ar tuberkulozi. Veikta literatūras analīze un uzsākta publikācijas gatavošana.
•    Turpināts darbs pie senās DNS (aDNS) izdalīšanas no kauliem un kontaminācijas risku izvērtēšanas. Veikti darbi kontaminācijas risku mazināšanai saistībā ar paraugu atlasi DNS analīzēm, kā arī sagatavoti paraugi no salīdzinoši nesen veiktiem arheoloģiskajiem izrakumiem.
•    Turpināts darbs pie molekulārās dzimumu noteikšanas, izmantojot divus ģenētiskos marķierus (SRY gēna un AMELY/X gēna fragments).
•    Veikti darbi efektīvas mikroorganisma Yersinia pestis klātbūtnes noteikšanas PCR eksperimentu metodikas izstrādei un turpināta kaulu materiāla atlase no masu apbedījumiem (Sv. Gertrūdes baznīcas kapsētas un Rīga Doma laukuma sērijas). Analizēti literatūras un arhīvu dati par iespējamām Yersinia pestis izraisītajām epidēmijām Latvijas teritorijā 16. – 18. gadsimtā.
•    Pārskata periodā publicēts raksts žurnālā “Proceedings of Latvian Academy of Sciences” B daļā (indeksēts SCOPUS datubāzē) par dzimumu noteikšanu arheoloģiskajos izrakumos iegūtajā 15.-17. gadsimta antropoloģiskajā materiālā, pēc morfoloģiskajām pazīmēm un molekulāri ģenētiskajām analīzēm (Morphological characterization and molecular sex determination of human remains from 15th – 17 centuries in Latvia).
Informācija sagatavota: 30.12.2014

Līdz 2015. gada  martam:
•   
Turpināta arheoloģiskajos izrakumos iegūtā 15. – 17. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā izpēte, indivīdu vecuma un dzimuma noteikšana, iegūto datu reģistra izveide.
•    Ir turpināts pētīto indivīdu ķermeņa garuma datu noteikšana, lai raksturotu slimību un dzīves kvalitātes ietekmi uz iedzīvotāju fizisko attīstību, uzsākta datu statistiskā apstrāde un analīze.
•    Pārskata periodā tika turpināta padziļināta to indivīdu izpēte, kuriem morfoloģiski skeleta kaulos konstatētās pataloģijas, iespējams, saistāmas ar tuberkulozi. Veikta literatūras analīze un turpināta publikācijas gatavošana.
•    Turpināts darbs pie senās DNS (aDNS) izdalīšanas no kauliem un kontaminācijas risku izvērtēšanas. Veikti darbi kontaminācijas risku mazināšanai saistībā ar paraugu atlasi DNS analīzēm.
•    Turpināts darbs pie molekulārās dzimumu noteikšanas, izmantojot divus ģenētiskos marķierus (SRY gēna un AMELY/X gēna fragments). Ir turpināts darbs pie dažādu molekulāro metožu jutības sliekšņa noteikšanas.
•    Ir uzsākts darbs pie mikroorganisma Yersinia pestis DNS atlikumu klātbūtnes noteikšanas ar izstrādāto PCR metodiku un turpināta kaulu materiāla atlase no masu apbedījumiem (Sv. Gertrūdes baznīcas kapsētas un Rīga Doma laukuma sērijas). Turpināta literatūras un arhīvu datu analīze par iespējamām Yersinia pestis izraisītajām epidēmijām Latvijas teritorijā 16. – 18. gadsimtā.
•    Pabeigta Rīgas Doma baznīcas kapsētas masu apbedījumu paleopataloģiskā izpēte ar morfoloģiskajām metodēm, uzsākta datu apstrāde un analīze.
Informācija sagatavota: 31.03.2015

Līdz 2015. gada  jūnijam:
•    Turpināta arheoloģiskajos izrakumos iegūtā 15. – 17. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā izpēte, indivīdu vecuma un dzimuma noteikšana, iegūto datu reģistra izveide.
•    Ir turpināts pētīto indivīdu ķermeņa garuma datu noteikšana, lai raksturotu slimību un dzīves kvalitātes ietekmi uz iedzīvotāju fizisko attīstību, uzsākta datu statistiskā apstrāde un analīze.
•    Pārskata periodā tika turpināta padziļināta to indivīdu izpēte, kuriem morfoloģiski skeleta kaulos konstatētās pataloģijas, iespējams, saistāmas ar infekcijas slimībām. Veikta literatūras analīze un turpināta publikācijas gatavošana.
•    Turpināts darbs pie senās DNS (aDNS) izdalīšanas no kauliem un kontaminācijas risku izvērtēšanas. Veikti darbi kontaminācijas risku mazināšanai saistībā ar paraugu atlasi DNS analīzēm.
•    Pabeigta Rīgas Doma baznīcas kapsētas apbedījumu paleopataloģiskā izpēte ar morfoloģiskajām metodēm, uzsākta datu apstrāde un analīze, publikācijas gatavošana.
•    Projekta pārskata posma laikā ir sagatavotas tēzes „Next generation sequencing of ancient DNA for the identifying of the Mycobacterium tuberculosis genome in human remains” prezentēšanai starptautiskā konferencē.
•    Iesniegtas tēzes „Palaeopathological analysis of individuals buried in the Riga Dome Church cemetery (13th – 17th centuries) in Riga, Latvia” prezentēšanai 4. Baltijas bioarheologu konferencē.
Informācija sagatavota: 30.06.2015

Līdz 2015. gada  augustam:
•   
Ir veikta arheoloģiskajos izrakumos iegūtā 15. – 17. gadsimta antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā izpēte, indivīdu vecuma un dzimuma noteikšana, iegūto datu reģistra izveide, visa projekta laikā iegūto rezultātu apkopošana un izvērtēšana.
•    Ir veikts darbs pie kontaminācijas risku mazināšanas saistībā ar paraugu atlasi senās DNS analīzēm.
•    Pabeigta to indivīdu izpēte, kuriem morfoloģiski skeleta kaulos konstatētās pataloģijas, iespējams, saistāmas ar infekcijas slimībām (tuberkuloze u.c.). Veikta literatūras analīze un publikācijas sagatavošana.
•    Publicēšanai sagatavots un iesniegts raksts „Palaepathological evidence of infectious disease in a skeletal population from Late Medieval Riga, Latvia (15th – 17 th century AD) (Latvijas ZA Vēstis B daļa).
•    Ir veikta vairāku senās DNS paraugu visa mikrobioma analīze ar jaunākās paaudzes sekvenēšanas protokolu.
•    Publicēšanai sagatavots un iesniegts raksts „Prospects for ancient microbiome analysis as a record of the burial environment” (Journal of Archaeological Science).
•    Pārskata periodā par projekta laikā iegūtajiem rezultātiem ziņots divās starptautiskās konferencēs.
Informācija sagatavota: 31.08.2015

STARPTAUTISKIE PROJEKTI 
 LU Latvijas vēstures institūta sadarbības projekts ar Bulgārijas ZA Etnoloģijas un folkloras pētniecisko institūtu un Etnogrāfijas muzeju [Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences] "Methods and means for preservation of cultural heritage" (2015-2017)
Projekta vadītājas: prof. M.Santova, vad. pētniece A.Jansone
Dalībnieki: I. Stanoeva, M. Ivanova, D.Fokas, A.Karlsone, I.Boldāne-Zeļenkova, I.Saleniece, L.Vanaga, G.Pakalns, A. Pūtelis

 
 LU Latvijas vēstures institūta sadarbības projekts ar Polijas ZA Arheoloģijas un etnoloģijas institūtu "The Past in the Present. Post-soviet heritage in Poland and Latvia" (2015-2017)
Projekta vadītāji: Asoc. prof., Dr.hab. D.Demskis, pētniece, Dr.hist. I.Boldāne-Zeļenkova
Piedalās no Latvijas puses: Dr. Kamila Baraniecka-Olszewska, Dr.hist. Ineta Lipša, Dr.hist.Kaspars Zellis

 
 Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas "Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007–2013" projekts ERLI-191 "Arheoloģija, pašvaldības un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā"


Projekta vadošais partneris ir Tartu Universitāte. Projektā iesaistīti 9 partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Projektu plānots īstenot 32 mēnešos līdz 2014.gada beigām. Projekta galvenais mērķis ir arheoloģiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana, pārrobežu sadarbības veicināšana arheoloģisko pieminekļu aizsardzības jomā, sabiedrības izpratnes veicināšana par arheoloģijas mantojuma aizsardzības un saglabāšanas nepieciešamību.
Informācija par projekta aktualitātēm.

Projekta apkārtraksts #4, 2014. g. decembris
Projekta apkārtraksts #3, 2014. g. februāris
Projekta apkārtraksts #2, 2013. g. februāris
Projekta apkārtraksts #1, 2012. g. augusts

 
 Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts NFI/R/2014/062, 'Technology transfer in the processing of mineral resources in earlier times ("Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos")


Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV05 „Pētniecība un stipendijas”.

Projekta kopējās izmaksas:  € 480850,00

Realizācijas laiks: 2015. g. 1. jūnijs - 2017. g. 30. aprīlis

Līdzfinansējuma saņēmējs: Latvijas Universitāte (projekts tiek realizēts LU Vēstures un filozofijas fakultātē)
1. partneris: LU Latvijas vēstures institūts
2. partneris: Oslo universitātes Kultūrvēstures muzejs

Zinātniskais vadītājs: Valdis Bērziņš (LU Latvijas vēstures institūts)

Projekta ietvaros tiek pētītas tehnoloģijas, kas aizvēsturiskos un vēsturiskos laikos izmantotas nozīmīgu minerālo resursu apstrādē, īpaši pievēršoties jautājumiem, kas saistīti ar tehnoloģiju pārnesi starp dažādām sabiedrībām un kultūrām.

Nozīmīgs izejmateriāls darbarīku izgatavošanai akmens laikmetā bija krams, tāpēc gadu tūkstošu gaitā attīstījās īpašas metodes šī materiāla apstrādei. Savukārt dzelzs ieguve no purva rūdas Latvijas teritorijā aizsākās pirmajos gadsimtos pēc Kristus un turpinājās vēlākos periodos, plašus apmērus sasniedzot Kurzemes hercogistes laikā.

Piesaistot norvēģu speciālistus, no tehnoloģiju pārneses skatupunkta tiek aplūkota krama apstrāde akmens laikmetā, kā arī dzelzs ieguves tehnoloģiju attīstība Latvijas teritorijā no dzelzs laikmeta līdz agrajiem jaunajiem laikiem. Tiek veikta krama rīku tehniskā analīze; notiek arheoloģiskie izrakumi kādā dzelzs manufaktūras vietā; tiek rekonstruēta sena dzelzs ieguves krāsns; pētījuma rezultātus apkopo publikācijās starptautiskos zinātniskos izdevumos.

Projektam jāsekmē vispārīgā izpratne par tehnoloģijām un to attīstības procesiem Ziemeļeiropā pirmsindustriālajā laikmetā.

Projekta mājas lapa
Projekta Facebook profils   © 2019  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji