20. GADSIMTA PĒTNIECĪBAS NODAĻA  

Materiāli par 20. gadsimta vēsturi:

Kristīne Beķere, Mg. hist.
e-pasts: kristine.bekere@lu.lv
Zinātniskās intereses: latviešu diasporas vēsture (līdz 1991. g.); diasporas politiskās aktivitātes; viedokļi par Latvijas valstiskumu diasporā.
Aiga Bērziņa, Mg. hist.
e-pasts: aigaberzina91@gmail.com
Zinātniskās intereses: 20. gs. sociālā un politiskā vēsture, ieslodzījuma vietu un kriminoloģijas vēsture
Daina Bleiere, Dr. hist.
e-pasts: daina.bleiere@lu.lv
Zinātniskās intereses: padomju režīma politiskā attīstība, ekonomiskā, sociālā, kultūras politika Latvijā 1940.-1990. g.
Elita Egle
tālr. 67034873, e-pasts: npr@lza.lv
krājuma glabātāja
Dzintars Ērglis, Dr. hist.
tālr. 67034873, e-pasts: npr@lza.lv
Zinātniskās intereses: pretošanās kustība, padomju un nacistiskā režīma represijas 1940.-1956. g., holokausts
Edvīns Evarts, Dr. hist.
tālr. 67034873 e-pasts: npr@lza.lv
Zinātniskās intereses: nacistiskā režīma politika Latvijā 1941.-1945. g.
Inna Gīle, Mg. hist.
e-pasts: inna.gile@gmail.com
Zinātniskās intereses: 20. gs. sociālā un militārā vēsture, militārās medicīnas vēsture 
Andrejs Gusačenko, Mg. hist.
tālr. 67034873, e-pasts: ag15029@lu.lv
Zinātniskās intereses: krievu minoritāte starpkaru Latvijā,  krievu emigrācija, pretlielinieku kustība, Pareizticīgā baznīca Latvijā, Latvijas Neatkarības karš
Ēriks Jēkabsons, Dr. hist.
tālr. 67034873, e-pasts: eriks.jekabsons@lu.lv
Zinātniskās intereses: Latvijas jauno un jaunāko laiku vēsture, nacionālās minoritātes Latvijā, Latvijas-Polijas un Latvijas-Lietuvas attiecības 20. gs. pirmajā pusē, Latvijas armijas vēsture
Uldis Krēsliņš, Dr. hist.
e-pasts: lvi@lza.lv
Zinātniskās intereses: Latvijas 20. gs. politiskā vēsture, politiskās partijas Latvijā 20. gs. pirmajā pusē
Līga Lapa, Dr. hist.
tālr. 67034873, e-pasts: lvi@lza.lv
Zinātniskās intereses: Latvijas arodbiedrību vēsture, 1905. gada revolūcija
Ainārs Lerhis, Dr. hist.
tālr.67034873, e-pasts: lvi@lza.lv
Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitikas problēmas, LR Ārlietu dienesta vēsture, "Baltijas jautājums" starptautiskajās attiecībās 1940.-1991. g., Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas starptautiskie aspekti
Ineta Lipša, Dr. hist.
e-pasts: ineta.lipsa@lu.lv
Zinātniskās intereses: 20. gs. sociālā un kultūras vēsture: dzimte, seksualitāte un ideoloģija; vēstures rakstīšana; morāles komunikācija; izklaides kultūra un sociālā kontrole; nācijas veidošana; augstākās izglītības un zinātnes vēsture
Curriculum vitae
Kārlis Kangeris, Dr. hist.
tālr. 26366696, e-pasts: carolusk@inbox.lv
Zinātniskās intereses: vācu okupācijas laiks (1941-1945), Latvijas vēsture 20. gs., diplomātiskās attiecības Baltijas jūras telpā 20. gs., Vilhelms Munters (ārpolitika, biogrāfija, VDK dokumenti)
Klāvs Zariņš, Mg. hist.
e-pasts: klavs.zarins@lu.lv
Zinātniskās intereses: Pirmais pasaules karš Baltijas reģionā, Latvijas 20.gs. politiskā un sociālā vēsture
Grāmata, sagatavota un izdota valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" ietvaros:

 
 Lipša, Ineta (2014). Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā, 1914-1939. Rīga: Zinātne, 622 lpp. (ISBN 978-9984-879-65-9)

Monogrāfijas uzmanības centrā atrodas seksualitāte, tās valdīšana un pārvaldīšana no Pirmā pasaules kara līdz Otrajam pasaules karam, t. i., no 1914. gada līdz 1939. gadam, ciktāl tā izpaudās Latvijas iedzīvotāju publiski fiksētajos priekšstatos un uzvedībā. Šajos 25 gados seksuālās kultūras ietekmēja gan militārie konflikti – Pirmais pasaules karš un Latvijas Neatkarības karš, gan politiskās iekārtas – patvaldība Krievijas impērijā, parlamentārā demokrātija un autoritārais režīms Latvijas Republikā. Pētījums vēstī par to, kā Latvijas iedzīvotāji pieredzēja ‘pareizo’ un ‘nepareizo’ seksuālo uzvedību no pretējā dzimuma seksualitātes līdz viendzimuma seksualitātei, kā attiecīgajos priekšstatos ietvēra miesu un mīlestību, bet uzvedībā – kultūras ieradumus no ‘meitās iešanas’ līdz prostitūcijai. Tas rāda viņu pieredzi laulības, tās reformēšanas un šķiršanas lietās, seksuālo zināšanu komunikācijā un reproduktīvo prakšu ieteikšanā, kā arī centienus šos dažādos seksualitātes aspektus disciplinēt vai pretēji – liberalizēt.

Ineta Lipša ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas zinātņu katedras vadītāja. Viņas publikāciju skaitā ir Rīga bohēmas varā (2002), Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā: personības, struktūras, idejas (1944-1991) (līdzautore, 2010), Izklaides kultūra Latvijā: morāles komunikācijas aspekti, 1918-1934 (2012).
 
   © 2021 LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji