LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA APGĀDA PUBLICĒTĀS GRĀMATAS

Prices are given for titles currently available

 
 JAUNĀKĀS GRĀMATAS

VĒSTURES ZINĀTNE LATVIJĀ – 27 GADI PĒC NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS. JOPROJĀM KRUSTCELĒS? Latvijas vēsturnieku II kongresa materiāli. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2019. 223 lpp.

ISBN 978-9984-824-54-3

Cena – € 7.84

 

SATURS

 

Guntis Zemītis. Priekšvārds     7

APSVEIKUMI UN UZRUNAS

Ina Druviete, LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā          13

Valda Kļava, LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāne         15

Guntis Zemītis, LU Latvijas vēstures institūta direktors   16

LATVIJAS VĒSTURNIEKU I KONGRESA LOMA UN NOZĪME

Inesis Feldmanis. Atskats uz Latvijas vēsturnieku I kongresu    18

METODES UN METODOLOĢIJA

Aleksandrs Ivanovs. Vēstures zinātnes metodoloģiskās paradigmas Latvijā: pašreizējais stāvoklis un nākotnes vīzija     25

Ineta Lipša. Padomju subjektivitāte: “vecie” avotu veidi un “citas” pieejas padomju perioda izpētē         33

Andris Levāns. Vēstures vārdi: par avotiem – plūstošiem un mainīgiem  41

Lubošs Švecs. Deconstruction of the Soviet Paradigm: Changes in Latvian Historiography during Perestroika     53

DISKUSIJA    65

VĒSTURES ZINĀTNES KOMUNIKĀCIJA – I

Andris Pētersons. Komunikācijas modeļi attieksmes veidošanai            71

Guntis Zemītis. Vēstures komunikācija 76

Toms Ķikuts. Muzeji kā vēstures atziņu atspoguļotāji    85

Inga Ābele. Vēstures atspoguļojums literatūrā   91

DISKUSIJA    95

VĒSTURES ZINĀTNES KOMUNIKĀCIJA – II

Vija Daukšte.   104

Valdis Klišāns. Vēsture skolā. Nesenā pagātne, aktuālākās problēmas un nākotnes izaicinājumi 105

Valda Kļava. Vēstures izglītība – profesionālu vēsturnieku sagatavošana           111

Irēna Saleniece. Vēstures studiju un pētniecības integrācija: iespējas un problēmas        122

Ainārs Dimants. No trim zvaigznēm uz Latvijas zvaigznāju: vēsturisko reģionālo identitāšu komunikācija valsts drošumspējai         129

DISKUSIJA    137

PAGĀTNI IZZINOŠĀS ZINĀTNES

Andris Šnē. Sociālā arheoloģija: sabiedrības, varas, telpas un identitātes problemātika materiālās kultūras pētniecībā     144

Gunita Zariņa. Vai ir aktualizējušies etniskie pētījumi seno iedzīvotāju izpētē     149

Anete Karlsone. Etnoloģijas pētījumu virzieni Eiropā un Latvijā 156

Beata Paškevica. “Visaptveroši intensīvs” vēstures un literatūras savijums brāļu draudzes rokrakstu literatūrā     161

DISKUSIJA    167

VĒSTURE UN IDEOLOĢIJA

Mārtiņš Mintaurs. Vēsture un nacionālā identitāte        172

Maija Kūle. Vēsture un laikmeta garīgie strāvojumi       182

Gints Apals. Vēsture, sabiedrība un vara mūsu laikā     192

Harijs Tumans. Ideoloģiskie standarti vēstures zinātnē: vienas tēmas piemērs no seno laiku vēstures      198

DISKUSIJA    210

AUTORI     222

Māris Atgāzis. Tuvcīņas ieroči Latvijā 10.–13. gadsimtā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2019. 366 lpp.: il.

ISBN 978-9984-824-55-0 

Grāmata nav pieejama

 

                                                                  SATURS

 

Redkolēģijas priekšvārds 9. lpp.                                                        
Ievads                                                                                                     
    1. nodaļa. Avoti un literatūras apskats 
15. lpp.                                            
    2. nodaļa. Šķēpi 
36. lpp.
           1. Jēdziens, termini, avoti un literatūra
           2. Šķēpu tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija
           3. Šķēpa lietošana
3. nodaļa. Kaujas naži un zobeni 
–  96. lpp.
   A. Kaujas naži un vienasmens zobeni
          1. Jēdziens, termini, avoti un literatūra
          2. Kaujas nažu tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija
          3. Vienasmens zobenu tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija
   B. Divasmeņu zobeni
         1. Jēdziens, termini, avoti un literatūra
         2. Divasmeņu zobenu tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija
  C. Kaujas nažu un zobenu nēsāšanas veids un lietošana
4. nodaļa. Cirvji 
105. lpp.
        1. Avoti, literatūra un termini
        2. Cirvju tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija (vispārējā formu attīstība)
        3. Jautājums par darba un kaujas cirvjiem
        4. Cirvja lietošana
5. nodaļa. Vāles 
146. lpp.
        1. Avoti, literatūra un termini
        2. Vāļu tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija
        3. Vāles lietošana
6. nodaļa. Vairogi, bruņucepures un bruņas 
  157. lpp.
   A. Vairogi
         1. Jēdziens, termini, avoti un literatūra
         2. Vairogu tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija
         3. Vairoga lietošana
  B. Bruņucepures un bruņas
         1. Jēdziens, termini, avoti un literatūra
         2. Bruņucepuru un bruņu tipi, izplatība, izcelšanās un hronoloģija
         3. Bruņucepures un bruņu lietošana
7. nodaļa. Etnisko īpatnību un sociālās noslāņošanās atspoguļojums Latvijas iedzīvotāju 10.–13. gs. apbruņojumā  
182. lpp.
8. nodaļa. Latvijas iedzīvotāju tuvcīņas ieroču attīstības likumsakarības un galvenās tendences 10.–13. gadsimtā 
194. lpp.

                                        1. Avoti un literatūra
                                        2. Tuvcīņas ieroču kompleksi un to izmaiņas no vidējā dzelzs laikmeta beigām līdz 11. gadsimta sākumam
                                        3. Tuvcīņas ieroču kompleksi un to izmaiņas no 11. gadsimta sākuma līdz 13. gadsimtam
Saīsinājumi  203. lpp.
Literatūra  205. lpp.
Close Combat Weapons in Ancient Latvia, 10th–13th Centuries
Summary (tulkojis Valdis Bērziņš)  226. lpp.
Rūdolfs Brūzis. Jaunākie pētījumi ieroču arheoloģijā Latvijā   253. lpp.
PIELIKUMS
 Laikabiedru atmiņas par arheologu Māri Atgāzi (1935–2018)   257. lpp.
Antonija Vilcāne. Arheologs Māris Atgāzis. Dzīve un darbi
Aivars Berķis. Mans sola biedrs Māris
Ilze Gutāne (dzimusi Atgāze). Ilzītes atmiņas par papu
Zigrīda Apala. Daži atmiņu atspulgi par Māri Atgāzi
Andris Caune. Mēs bijām vienaudži
Dagnija Svarāne. Ekspedīcijās kopā ar Māri
Silvija Tilko. Manas atmiņas par Māri Atgāzi
Kristīne Ducmane. Dažas atmiņu drumslas
Guntis Zemītis. Māris Atgāzis – draugs un skolotājs
Rūdolfs Brūzis. Ieroču meistars in memoriam
Sandra Zirne. Māris Atgāzis – mans pirmais skolotājs arheoloģijā
Jānis Ciglis. Dažas atmiņas par Māri Atgāzi
Vitolds Muižnieks. Kolēģi Māri Atgāzi atceroties
Mati Mandels. Manas atmiņas par Māri Atgāzi
Ernests Vasiļausks. Māri Atgāzi atceroties
Atmiņu rakstu autori  336. lpp.
Māra Atgāža publikācijas
(sagatavoja Rūta Kore) – 337. lpp.
Māra Atgāža nepublicētie arheoloģisko izrakumu pārskati Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta arheoloģisko materiālu krātuvē
(sagatavoja Silvija Tilko) 362. lpp.
Attēlu tabulas. Ievērojamākie ieroči Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā (ielikums starp 128. un 129. lpp.)
          Līga Lapa. Kaujinieki un mežabrāļi 1905. gada revolūcijā Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. 446 lpp.: il.
ISBN 978-9984-824-51-2

Grāmata nav pieejama 
 
                                                                             Saturs

PRIEKŠVĀRDS – 9. lpp.
IEVADS – 13. lpp.
AVOTU UN LITERATŪRAS APSKATS – 20. lpp.
Arhīva materiāli – 20. lpp.
Normatīvie akti – 27. lpp.

Prese – 28. lpp.
Atmiņas – 30. lpp.
Uzziņu un zinātniskā literatūra
– 32. lpp.
1. nodaļa. KAUJINIEKU KUSTĪBAS PIRMSĀKUMI – 41. lpp.
Sociāldemokrātiskās kustības izveidošanās – 41. lpp.
Pirmie mēģinājumi veidot bruņotu pretsparu – 42. lpp.

Sadursmes pie Vecās Ģertrūdes baznīcas un guberņas cietuma – 43. lpp.
Cietušie policijas darbinieki – 44. lpp.
Uzbrukumi uzņēmumu administrācijas darbiniekiem – 44. lpp.
Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljons – 48. lpp.
Ģenerālstreika gaita Rīgā – 49. lpp.
Demonstrantu daudzums un kaujinieku klātbūtne – 51. lpp.
Demonstrācijas vadība – 53. lpp.
Demonstrantu atgriešanās Daugavmalā – 53. lpp.

Sadursmes gaita – 55. lpp.
Kritušo un ievainoto apzināšana – 58. lpp.
Deformētās jeb t.s. dum-dum lodes – 60. lpp.
Kaujinieku klātbūtne un mēģinājumi notikumus falsificēt – 61. lpp.
1905. gada 9. un 13. janvāra notikumu atcere – 63. lpp.

Vispārējā streika notikumi Liepājā
– 63. lpp.
2. nodaļa. KAUJINIEKU KUSTĪBAS ATTĪSTĪBA LĪDZ 17. OKTOBRA MANIFESTAM – 68. lpp.
LSDSP pēc 1905. gada 13. janvāra – 68. lpp.
Kritušo apglabāšana – 69. lpp.
Strādnieku cīņas ar fabriku un rūpnīcu administrāciju – 71. lpp.

Vardarbība pret policijas pārstāvjiem – 73. lpp.

Indriķa Asara kaujinieku grupa – 75. lpp.

Bumbas kaujinieku ieroču arsenālā – 80. lpp.

Pirmie laukstrādnieku streiki – 85. lpp.

Baznīcu demonstrācijas 1905. gada vasarā – 87. lpp.
Notikumi Lielsesavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 94. lpp.
Vardarbība akti pret baznīcas pārstāvjiem 1905. gada vasarā un rudenī – 96. lpp.

Vardarbīgi protesti laukos 1905. gada vasarā – 99. lpp.
Cīņa pret policijas pārstāvjiem un “spiegiem” laukos – 103. lpp.
Pilsētas 1905. gada vasarā un rudenī – 109. lpp.
Uzbrukums Rīgas centrālcietumam – 115. lpp.
3. nodaļa. KAUJINIEKI “BRĪVĪBAS DIENĀS” – 127. lpp.
Sadursmes 17. oktobra manifesta priekšvakarā – 127. lpp.
Brīvības dienu sākums – 130. lpp.
Ebreju grautiņu mēģinājums – 131. lpp.
Strādnieku patruļas Rīgā – 135. lpp.
Kaujinieku uzbrukums kreisera “Kondors” komandiera dzīvoklim – 141. lpp.
Ieroču konfiskācija Bieriņmuižā – 146. lpp.
Policijas akcijas 1905. gada decembrī un 1906. gada janvārī – 147. lpp.
Kaujinieku uzbrukums fabrikai “Provodņiks” – 150. lpp.
Kaujinieku uzbrukums dragūnu patruļai – 154. lpp.
Vardarbības eskalācija laukos – 154. lpp.
Notikumi Kokneses–Skrīveru–Lielvārdes apvidū – 157. lpp.

Jaunās un vecās varas orgānu konfrontācija – 163. lpp.
4. nodaļa. MEŽABRĀĻU KUSTĪBA – 171. lpp.
Soda ekspedīciju ierašanās – 171. lpp.
Masveida apcietināšanas – 173. lpp.

Mežabrāļu kustības rašanās – 176. lpp.
Mežabrāļu organizēšanās grupās – 178. lpp.
Madlienas apkaimes mežabrāļi – 180. lpp.
Bezvārža grupa Kuldīgas apkārtnē – 182. lpp.
Bēnes mežabrāļi – 184. lpp.Dobeles mežabrāļi – 185. lpp.
Dundagas mežabrāļi – 186. lpp.

Uzbrukumi pagastu administrācijai – 188. lpp.

Izrēķināšanās ar nodevējiem, represijas pret turīgajiem iedzīvotājiem
– 193. lpp.
Notikumi Drustos – 197. lpp.

Raunas apkaimes mežabrāļi – 202. lpp.
Lielvārdes mācītāja Ludviga Cimmermaņa nogalināšana – 203. lpp.
Represijas pret lauku skolotājiem – 205. lpp.
Lauka karatiesu izveidošana – 208. lpp.
Mežabrāļu kustības noriets – 209. lpp.
Sadursme stikla fabrikā Meņģeles pagastā – 210. lpp.

Mežabrāļi 1906. gada nogalē un 1907. gadā – 211. lpp.
LSDSP un LSD centrālorgānu lēmumi par mežabrāļiem – 212. lpp.
5. nodaļa. KAUJINIEKI 1906. GADĀ – 221. lpp.
Cara administrācijas rīkojumi par ieroču nēsāšanu – 221. lpp.
Uzbrukums policijas pārvaldei – 223. lpp.
Citas sadursmes ar policiju un karaspēka patruļām – 225. lpp.

Uzbrukumi tirdzniecības uzņēmumiem – 226. lpp.
Draudu vēstules – 227. lpp.
Uzbrukumi uzņēmumu kasēm – 228. lpp.
Notikumi Rīgas ostā
– 231. lpp.
Uzbrukums Slokas miestam
– 232. lpp.
Uzbrukums apdrošināšanas kantorim Jaunajā ielā Rīgā
– 234. lpp.
Uzbrukums pasažieru vilcienam – 235. lpp.
Uzbrukums brāļu Bušu uzņēmumam un vēl citas operācijas
– 236. lpp.
Izrēķināšanās ar “spiegiem”
un streiklaužiem – 238. lpp.
Tramvajnieku streiks
– 239. lpp.
Citi uzbrukumi ar bumbām – 243. lpp.
Latviešu sociāldemokrātu savienības organizācijas sagrāve – 244. lpp.

Sprādziens Rīgā, Elizabetes ielā 22
– 248. lpp.
Konspiratīvā dzīvokļa likvidācija Lielajā Ņevas ielā 26
– 250. lpp.
Anarhisti-komunisti
– 251. lpp.
Kaujinieku darbība aiz Latvijas robežām – 253. lpp.

Spīdzināšana Izmeklēšanas nodaļā
– 255. lpp.
NOBEIGUMS – 263. lpp.
Pielikumi:
AVOTI UN LITERATŪRA – 269. lpp.
PERSONU RĀDĪTĀJS – 293. lpp.
1905. GADA 13. JANVĀRA DEMONSTRĀCIJĀ KRITUŠIE, NO IEVAINOJUMIEM MIRUŠIE UN IEVAINOTIE – 402. lpp.

LATVIEŠU SOCIĀLDEMOKRĀTU SAVIENĪBAS KAUJAS ORGANIZĀCIJAS STATŪTI – 437. lpp.

SAĪSINĀJUMI – 439. lpp.

COMBATANTS AND FOREST BROTHERS DURING THE 1905 REVOLUTION IN LATVIA. Summary – 440. lpp.

Rietumvalstu nostāja Baltijas valstu jautājumā 1940.–1991. gadā: Dokumentu krājums. Sast. A. Lerhis. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2017. 623 lpp.

 ISBN 978-9984-824-50-5

 Cena € 7.19

 
SATURS

 
Dokumentu rādītājs– 7. lpp.
Ievads. Ainārs Lerhis, Antonijs Zunda, Ineta Didrihsone-Tomaševska 39. lpp.
I. Rietumvalstu nostāja pirmās padomju okupācijas periodā,  1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs 59. lpp.
II. Rietumvalstu pozīcija Vācijas un PSRS kara, nacistiskās okupācijas
   un otrreizējās padomju okupācijas sākuma periodā,  1941. gada jūnijs – 1945. gada maijs 111. lpp.
III. Rietumvalstu politika otrreizējās padomju okupācijas gados un  Aukstā kara periodā,  1945. gada maijs – 1988. gads. –  155. lpp.
IV. Rietumvalstu nostāja Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas  jautājuma aktualizēšanās periodā,
     1989. gads – 1991. gada augusts  445. lpp.
V. Rietumvalstu pozīcija kopš Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas par to nostāju Baltijas valstu jautājumā to okupācijas un aneksijas
  laikā,  1991. gada augusts – 2016. gads  507. lpp.
Personu rādītājs 579. lpp.
Saīsinājumi  605. lpp.
Position of the Western Countries on the Issue of Baltic States during 1940–1991. Summary  607. lpp.

Andris Caune. Rīga laikmetu griežos, 1901–1918. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. 287 lpp.: il.

 ISBN 978-9984-824-47-5

 Grāmata nav pieejama.


SATURS

Priekšvārds

7

Rīga – viena no pasaules lielpilsētām 20. gadsimta sākumā

10

Rīgas teritorijas izaugsme līdz 20. gadsimta sākumam

14

Iekšrīga

18

Pēterburgas Ārrīga

84

Maskavas Ārrīga

156

Jelgavas Ārrīga

180

Rīgas pieminekļi

212

Satiksmes līdzekļi Rīgā 20. gadsimta sākumā

230

Rīdzinieki gadsimta sākumā

244

Karā postītā Rīga Latvijas valsts tapšanas laikā

266

Ēriks Jēkabsons. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. 831 lpp.; 32 lpp. il.

ISBN 978-9984-824-49-9

Cena – € 15.00

Saturs
Ievads    11. lpp
1. daļa. Politiskās un ekonomiskās attiecības starp Latviju un ASV 1918.–1922. gadā    15. lpp.
1.1. ASV Krievijas politikas galvenās iezīmes un tās Baltijas aspects    15. lpp.
1.2. Pirmie sakari 1918. gadā–1919. gada vasarā un rudenī    27. lpp.
1.2.1. Attiecību priekšvēsture un sākums    27. lpp.
1.2.2. Parīzes Miera konferencē    37. lpp.
Pirmie sakari (37); Amerikas Latviešu apvienības delegāts
Kārlis Ozols Parīzē (40); Jautājums par pārtikas piegādēm
un tā saistība ar stāvokli Latvijā (44)
1.2.3. Vorvika Grīna misija Latvijā 1919. gada aprīlī–augustā    55. lpp.
Misijas izveidošana Ierašanās un darbības sākums Latvijā (55);
16. aprīļa apvērsums un Rīgas atbrīvošana (60); Cēsu kaujas (82);
Darbības noslēgums (95)
1.2.4. Sakari Parīzē un sabiedrības “Konzums” starpniecība
1919. gada vasarā un rudenī. Latvijas parāds ASV    105. lpp.
Kara materiālu jautājums un sabiedrības “Konzums”
iesaistīšana (106); Iepirkumu nogāde Latvijā un Latvijas
parāda jautājums ASV (112); Vienošanās ar Volteru
Čendleru (117)
1.2.5. ASV latviešu darbība 1918.–1919. gadā un Latvijas
konsulārā aģenta iecelšana Ņujorkā    119. lpp.
Latviešu sabiedriski politiskā darbība (119);
Konsulārā aģenta iecelšana (123)
1.3. Amerikas Palīdzības administrācijas (ARA) darbība Latvijā
1919. gada pavasarī–vasarā    147. lpp.
1.3.1. Darbības sākums Latvijā 1919. gadā    149. lpp.
Gatavošanās darbībai Latvijā (149); ARA pārstāvju ierašanās
un darba sākums Liepājā (159); 16. aprīļa apvērsums un miltu
izdales pārtraukšana (163); Miltu izdales atjaunošana
maijā (166)
1.3.2. Džona Grūma misija Liepājā    171. lpp.
Misijas izveidošana un darbība Kurzemē (171);
Versaļā notiekošā atskaņas (182)
1.3.3. ARA Pārtikas misija Rīgā    194. lpp.
Gatavošanās darbībai Rīgā (194); ARA pārstāvju
ierašanās Rīgā un darbības sākums (195); “Baltais terors”
un ARA (206); Darbības pārtraukums sakarā ar notiekošo
Versaļā un atgriešanās Rīgā (211); Varas maiņa valstī un Rīgā
jūlijā un tās sekas (218); Armijas apgāde (229);
Misijas darbības apstākļi un nobeigums (232)
1.3.4. ARA Eiropas Bērnu fonda realizētās ēdināšanas sākums
un Pārtikas misijas aizbraukšana    234. lpp.
Sagatavošanās bērnu ēdināšanai un darba sākums (234);
Liepāja, Kurzeme un Zemgale (239); Rīga (249);
Misijas aizbraukšana (257); Misijas pārskati par darbību
un situāciju (262)
1.4. Attiecību nostabilizēšanās 1919. gada rudenī–1920. gada rudenī    293. lpp.
1.4.1. Attiecības 1919. gada vasarā un rudenī. Bermontiāde    293. lpp.
Bermonta uzbrukuma priekšvakarā (293); Bermonta spēku
uzbrukums un ASV militārā pārstāvja ierašanās (296);
Valsts departamenta komisijas vadītāja Džona Geida ierašanās
un darbība (304); Anrī Nisela komisija (314); ASV preses
pārstāvju darbība Latvijā (316)
1.4.2. 1919. gada beigas un 1920. gada pirmais pusgads    322. lpp.
ASV vispārējā attieksme un pārstāvju darbība Latvijā (322);
Atbalsta meklējumi no ASV (330); Sadarbība ar Latvijas iestādēm
izlūkošanas jautājumos un Padomju Krievijas faktors (332);
Valsts departamenta komisijas citas darbības jomas (339);
Džozefa Stēlina dienests Latvijas armijā (341)
1.4.3. Attiecības 1920. gada vasarā un rudenī    343. lpp.
Valsts Departamenta komisijas vadības maiņa Rīgā (343);
Beinbridža Kolbija nota (347)
1.4.4. Latvijas pārstāvju darbība ASV    353. lpp.
Konsulārais aģents Ņujorkā (353); Tirdznieciskais pārstāvis (354);
Diplomātiskā pārstāvja iecelšanas jautājums (356); Alfrēda Nagela
lieta (358)
1.4.5. Neveiksmīgais darījums ar firmu “U.S.A. International
Corporation”    363. lpp.
Norise (363); Bažu apstiprināšanās (366); Mēģinājumi atgūt
iemaksāto naudu ASV (369); Tiesvedība Latvijā un lietas
izskaņa (371)
1.5. Cīņa par atzīšanu 1920. gada rudenī–1922. gada vasarā    391. lpp.
1.5.1. Atzīšanas panākšanas centieni līdz 1921. gada vasarai    391. lpp.
ASVValsts departamenta komisijas darbība Rīgā (391);
Atzīšana no citu lielvalstu puses (393); Latvijas diplomātiskā
pārstāvja darbības sākums ASV, konsulārā pārstāvja
jautājums (397); Voltera Čendlera darbība ASV (401);
Prezidenta administrācijas maiņa ASV un tās sekas(408);
ASV latviešu nostāja pret Latvijas jautājumu (415)
1.5.2. Atzīšanas jautājums 1921. gada rudenī–1922. gadā    420. lpp.
Atzīšanas jautājuma ģenēze un Latvijas pārstāvniecības
darbība (420); Dažādi sakari un sabiedriskā doma ASV (428);
ASV konsulāts Rīgā, pasažieru satiksme, karakuģi (430);
Latvija kā tranzītzeme izceļotājiem no ASV uz Padomju
Krieviju (434)
1.5.3. Latvijas un ASV saimnieciskie, kultūras, zinātnes
un baznīcu sakari    437. lpp.
Saimnieciskie kontakti (437); Kultūrs sakari (442);
Sakari starp baznīcām (446)
1.5.4. Atzīšana de iure    449. lpp.
Atzīšanas norise (449); Reakcija Latvijā un ASV (451);
ASV pārstāvniecības statusa maiņa (458)
2. daļa. ASV nevalstisko organizāciju palīdzības rakstura darbība Latvijā    477. lpp.
2.1. Amerikas Palīdzības administrācijas Eiropas bērnu fonda
Baltijas valstu misijas Latvijas nodaļa    477. lpp.
2.1.1. ARA darbība Latvijā 1919.–1920. gadā    478. lpp.
2.1.1.1. ARA Bērnu Palīdzības fonda patstāvīgas darbības
sākums, Bermontiāde    478. lpp.
Darba uzsākšana un Tomasa Orbisona aktivitātes (478);
Karadarbības laiks ar Bermonta spēkiem, Tomasa Orbisona
ievainošana (484)
2.1.1.2. Bērnu Palīdzības fonds Latvijā 1919. gada decembrī–
1920. gada jūlijā    496. lpp.
Bērnu virtuvju un klīniku darbība pēc Bermontiādes (496);
Apģērba programmas realizācija (499); Ziemassvētku laiks
un iedzīvotāju pateicība (500); Mēģinājumi iegūt finansējumu
ASV programmas realizācijai Latvijā (505); Amerikāņu
darba apstākļi Latvijā, darbība Rīgā un Liepājā (506);
Darbība Latgalē pēc atbrīvošanas (510); Konflikti ar
sociāldemokrātiem Liepājā un Rīgā (512)
2.1.1.3. Citas fonda darbības sfēras un darba izbeigšana
Latvijā 1920. gada vasarā    518. lpp.
Rūpes par ieslodzītajiem un karavīriem, atbalsts Latvijas
iestādēm (518); Darbības noslēguma posms (521)
2.1.2. ARA darbība Latvijā 1921.–1922. gadā    529. lpp.
2.1.2.1. Darbības atjaunošana 1921. gada sākumā
un Amerikāņu alīdzības centrālkomitejas darbība    529. lpp.
Stāvoklis Latvijā un ARA darbības atjaunošana (529);
“Amerikāņu ķēķu pārvaldes centrālkomiteja” un darba
organizācija (534); Studentu virtuve Rīgā (544)
2.1.2.2. ARA sadarbība ar Latvijas izpostīto apgabalu kongresa
padomi    545. lpp.
Sadarbības sākums (545); Darbības veids un apjoms (546)
2.1.2.3. Darbības sašaurināšana un noslēgums
1921. gada vasarā–1922. gadā    549. lpp.
Darba sašaurināšana (549); Darbības noslēguma posms (559)
2.1.2.4. ARA un Padomju Krievijas līgums Rīgā 1921. gadā
un Latvijas loma tranzīta nodrošināšanā    562. lpp.
Līguma parakstīšana (562); Latvijas loma (563)
2.2. Amerikas Sarkanais Krusts    596. lpp.
2.2.1. Darbība 1919.–1921. gadā    597. lpp.
2.2.1.1. Darbības sākums Latvijā un Bermontiāde    597. lpp.
Sagatavošanās un darba sākums (597); Misijas ierašanās (607);
Kaujas Rīgā (609); Palīdzība Pārdaugavas iedzīvotājiem (612);
Misijas daļas darbība Jelgavā un apvienošanās (615)
2.2.1.2. Darbība pēc Bermontiādes    617. lpp.
Palīdzība armijai (617); Palīdzības formas iedzīvotājiem:
bērni, trūcīgie, ieslodzītie (621); Cīņa ar slimībām (627);
Darbības apstākļi un rezultāti (629); Edvarda Raiena personība
un loma, Padomju Krievijas faktors (638)
2.2.1.3. Darbība provincē    648. lpp.
Liepāja un Ventspils (648); Valmiera (651); Jelgava (651);
Latgale – Daugavpils, Rēzekne u.c. (656)
2.2.1.4. Misijas statuss, iekšējā kārtība, sastāvs
un darbības izmaksas    664. lpp.
Iekšējā kārtība (665); Sastāvs un izmaksas (669); Transports
un preses izdevums (673)
2.2.1.5. Sadarbība ar Latvijas organizācijām    677. lpp.
Latvijas Sieviešu palīdzības korpuss (677); Izpostīto
apgabalu kongresa padome (680); Ārpus Latvijas
sniegtais atbalsts (684)
2.2.2. Darbība 1921.–1922. gadā    686. lpp.
2.2.2.1. Pāreja uz Bērnu labklājības programmu
un darbības sašaurināšana    686. lpp.
Plāna izstrādes gaita (686); Pāreja (690)
2.2.2.2. Darba pēdējais posms 1922. gadā    705. lpp.
Misijas samazināšana (705); Darbības noslēgums (709)
2.3. Jaunekļu kristīgā savienība, Jaunavu kristīgā savienība
un Amerikas Ebreju apvienotās palīdzības komiteja    739. lpp.
2.3.1. Jaunekļu kristīgā savienība    739. lpp.
YMCA darba sākums Latvijas armijā 1920. gadā (740);
Darbības paplašināšana 1921. gada nogalē (745);
YMCA darbība sporta jomā (749); YMCA aktivitātes ārpus
armijas (752); Darbības pēdējais posms 1921. gada beigās–
1922. gadā (753)
2.3.2. Jaunavu kristīgā savienība Latvijā 1921.–1922. gadā    756. lpp.
2.3.3. Amerikas Ebreju apvienotās palīdzības komiteja Latvijā    760. lpp.
Secinājumi    769. lpp.
Avoti un literatūra    773. lpp.
Personu rādītājs    787. lpp.
Saīsinājumi    817. lpp.
Relations between Latvia and the United States 1918–1922. Summary    819. lpp.
Senā Rīga 9: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē / Zin. red. Ieva Ose. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. 343 lpp.: il.

ISBN 978-0084-824-48-2

Cena – € 10.00

SATURS

Priekšvārds    8. lpp.
I. Pētījumi Rīgas arheoloģijā
VIKTORIJA BEBRE. Rīgas 17. gadsimta zirgu krūšu aizjūga siksnas jeb širas    13. lpp.
TATJANA BERGA. Rīgā atrastie 15.–18. gs. skaitīšanas žetoni    24. lpp.
RŪDOLFS BRŪZIS. Mazjumpravas muižas ūdensdzirnavas    41. lpp.
IEVA OSE. Dažas atziņas par Rīgā atrastiem 16. gs. otrās puses krāsns podiņiem ar Saksijas hercogu portretiem    59. lpp.
ILZE REINFELDE. Austrumvācu zemju 16.–18. gs. akmensmasas keramika Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā    73. lpp.
DAGNIJA SVARĀNE. Metālliešana un lejamveidnes Rīgā un Daugavas lejtecē dzelzs laikmetā un viduslaikos    96. lpp.
MĀRIS ZUNDE. Dendrohronoloģiskās datēšanas rezultātu nozīme Rīgas arheoloģijā    121. lpp.
II. Pētījumi Rīgas vēsturē un kultūras vēsturē
MARGARITA BARZDEVIČA. Smiltis Rīgas pilsētvidē 17. gadsimtā un 18. gadsimta sākumā kartogrāfisko attēlu atspoguļojumā    141. lpp.
VIKTORS DĀBOLIŅŠ. Numismātikas aizsākumi Rīgā un Vidzemē 17. gadsimtā un 18. gadsimta pirmajā pusē        157. lpp.
MĀRTIŅŠ MINTAURS. Vēsturnieka Roberta Malvesa (1905–1982) devums Vecrīgas arhitektūras mantojuma izpētē    173. lpp.
TĀLIS PUMPURIŅŠ. Rīgas ilustrēto pastkaršu izdevēja firma “Hebensperger & co.”    190. lpp.
RENĀTE SILIŅA-PIŅĶE. Kā sauca 15. gadsimta rīdziniekus? Sociolingvistisks skatījums    220. lpp.
AGNESE TAMBAKA. Dažas liecības par 17.–19. gadsimta nīderlandiešu flīzēm Rīgā    235. lpp.
INDULIS ZVIRGZDIŅŠ. Fotogrāfs Jānis Glīznieks – 1917. gada 3. septembra notikumu dokumentētājs Rīgā    257. lpp.
III. No Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krātuves
INITA DZELME. Trīsdaļīgo sudraba kosmētikas kārbiņu emblemātika 18. gadsimtā    287. lpp.
ANITA GAILIŠA. Rīgas Mazās ģildes 1856. gada cunftu karogi    296. lpp.
INGRĪDA MIKLĀVA. Ferdinanda Dāvida Vīkmana plāni Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā    318. lpp.

Content/Inhalt
Preface / Vorwort    8
I. Research on the Archaeology of Riga / Untersuchungen zur Archäologie Rigas
VIKTORIJA BEBRE. Riga 17th Century Horse Harnesses with a Breaststrap    13
TATJANA BERGA. Finds of Counting Jetons in Riga, 15th–18th Centuries    24
RŪDOLFS BRŪZIS. Water Mill at Mazjumprava Manor    41
IEVA OSE. Einige Erkenntnisse über die in Riga gefundenen Kacheln aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit den Porträts der Herzöge zu Sachsen    59
ILZE REINFELDE. 16th–18th Century Stoneware Ceramics of Eastern German Countries in the Museum of the History of Riga and Navigation    73
DAGNIJA SVARĀNE. Metal Casting and Moulds in Riga and the Lower Daugava Area in the Iron Age and Middle Ages    96
MĀRIS ZUNDE. The Significance of Dendro-dating Results for the Archaeology of Riga    121
II. Research on the history and culture history of Riga / Untersuchungen zur Geschichte und Kulturgeschichte Rigas
MARGARITA BARZDEVIČA. Widerspiegelung der Sandflächen in Riga und in seiner Umgebung in den kartographischen Abbildungen des 17. un des frühen 18. Jahrhunderts    141
VIKTORS DĀBOLIŅŠ. The Origins of Numismatics in Riga and Vidzeme (17th Century to the First Half of 18th Century)    157
MĀRTIŅŠ MINTAURS. Historian Roberts Malvess (1905–1982) and His Contribution to Research of Architectural Heritage of the Old Town of Riga    173
TĀLIS PUMPURIŅŠ. Rigaer Firma “Hebensperger & co.” – Herausgeber der illustrierten Postkarten    190
RENĀTE SILIŅA-PIŅĶE. Wie hießen die Rigenser im 15. Jahrhundert? Eine soziolinguistische Studie    220
AGNESE TAMBAKA. Some Evidences of 17th–19th Century Dutch Tiles in Riga    235
INDULIS ZVIRGZDIŅŠ. Der Fotograf Jānis Glīznieks – Dokumentarist der Ereignisse in Riga am 3. September 1917    257
III. From the Depository of the Museum of the History of Riga and Navigation / Aus der Sammlung des Rigaer Museums für Stadtgeschichte und Schiffahrt
INITA DZELME. Emblems on 18th Century Tripartite Silver Cosmetics Boxes    287
ANITA GAILIŠA. Fahnen der Zünfte der Rigaer kleinen Gilde, 1856    296
INGRĪDA MIKLĀVA. Pläne von Ferdinand David Wieckmann in der Sammlung des Rigaer Museums für Stadtgeschichte und Schiffahrt    318
Gunārs Alfrēds Jansons. Savas dzīves piemiņai. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2017. 479 lpp.: il.

ISBN 978-9984-824-46-8

Cena – € 6,00

SATURS

Ievadvārdi. Andris Caune. – 7. lpp.
Kurzeme. Tēvs. – 11. lpp.
Zemgale. Māte. – 24. lpp.
Rīga – Maskavas forštate. – 39. lpp.
Papus. – 45. lpp.
Dzelzāmurs. – 62. lpp.
Griezes. – 67. lpp.
Jūrmalas vasaras. – 71. lpp.
Skola. – 91. lpp.
Atvadas no Daugavas. – 123. lpp.
Rocēni. – 136. lpp.
Gulbene. – 145. lpp.
Šalkas. – 158. lpp.
Jelgava. – 165. lpp.
Pārdaugava. – 179. lpp.
Pēdējā miera vasara. – 213. lpp.
Pirmā nestunda. – 239. lpp.
Pirmie krievu laiki. – 247. lpp.
Karš Latvijā arī manai paaudzei. – 270. lpp.
Vācieši!!! – 277. lpp.
Nāves klātbūtne. – 283. lpp.
Vācu laiks. – 287. lpp.
Ulbrokā. – 309. lpp.
Pirmā nāve mūsu nemirstīgajā ģimenītē. – 356. lpp.
Atvadas no Jelgavas. – 362. lpp.
Bēgļu gaitas arī manai paaudzei. – 371. lpp.
“Kurzemes cietoksnī” rudens un ziema. – 378. lpp.
“Kurzemes cietoksnī” pavasaris. – 401. lpp.
Jauno dzīves gaitu miglā. – 415. lpp.

PIELIKUMS

Andris Caune. Latvijas senceltņu restaurācijai veltīts mūžs (arhitekta Gunāra Jansona galvenie dzīves dati). – 425. lpp.
Gunāra Jansona publicētie darbi. Sastādījusi Ieva Ose. – 433. lpp.
Gunāra Jansona zīmējumu pirmpublicējumi un pārpublicējumi citu autoru darbos. Sastādījusi Ieva Ose. – 442. lpp.
Literatūra par Gunāru Jansonu. Sastādījusi Ieva Ose. – 445. lpp.

LAIKABIEDRU ATMIŅAS

Ilgonis Stukmanis. Laiks kopā ar Gunāru Jansonu. – 451. lpp.
Ināra Batraga. Gunāra Jansona padoms bija neatsverams. – 454. lpp.
Gunārs Jansons un Turaidas muzejrezervāts (Fotoattēlu izlase). – 456. lpp.
Ieva Ose. Manas tikšanās ar Gunāru Jansonu. – 459. lpp.
Andris Caune. Mūsu draudzība ilga 50 gadus. – 463. lpp.
Vestfālenes lauku ciemu viduslaiku baznīcu pētnieka Andreasa Zasena atvadu vārdi Gunāram Jansonam. – 468. lpp.
Elita Grosmane. Dažas atmiņas un pārdomas par arhitektu Gunāru Jansonu. – 471. lpp.
Imants Lancmanis. Arhitekta Gunāra Jansona ieguldījums Latvijas arhitektūras mantojuma saglabāšanā. – 474. lpp.
Ojārs Spārītis. Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors Gunārs Jansons (04.04.1928.–27.08.2013.). – 476. lpp.

KRĀJUMĀ IEVIETOTO ATMIŅU AUTORI. – 479. lpp.
Rūdolfs Brūzis. Tuvcīņas ieroči Latvijā 14.–16. gadsimtā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016. 383 lpp.: il. (Rūdolfs Brūzis. Melee Weapons in Latvia in the 14th–16th Century)

ISBN 978-9984-824-45-1

Grāmata nav pieejama

SATURS

Ievads. – 7. lpp.
Izmantotie avoti. – 12. lpp.
Arheoloģiskie artefakti un to kolekcijas. – 12. lpp.
Rakstītie avoti. – 22. lpp.
Ikonogrāfiskie avoti. – 24. lpp.
Antropoloģiskie avoti. – 25. lpp.
Ieroču arheoloģijas historiogrāfija. – 30. lpp.
1. Tuvcīņas ieroču izpētes metodoloģija. – 37. lpp.
2. Tuvcīņas bruņojuma un taktikas attīstība Eiropā 14.–16. gs. – 50. lpp.
3. Tuvcīņas ieroču atspoguļojums Latvijas 14.–16. gs. ikonogrāfiskajos un rakstītajos avotos. – 68. lpp.
4. Durami griežamie ieroči. – 84. lpp.
4.1. Duramie zobeni. – 85. lpp.
4.2. Duramie kaujas naži. – 93. lpp.
4.3. Dunči. – 100. lpp.
4.4. Šķēpi. – 117. lpp.
4.5. Pīķi. – 133. lpp.
5. Cērtamie ieroči. – 166. lpp.
5.1. Cērtamie zobeni. – 167. lpp.
5.2. Cērtamie kaujas naži. – 171. lpp.
5.3. Cirvji. – 176. lpp.
6. Sitamie ieroči. – 210. lpp.
6.1. Kaujas vāles. – 210. lpp.
7. Kombinētu funkciju ieroči. – 218. lpp.
7.1. Kaujas āmuri. – 218. lpp.
7.2. “Mordaksta” tipa cirvji. – 224. lpp.
7.3. Helebardes. – 226. lpp.
8. Medību ieroči. – 233. lpp.
8.1. Dunči. – 233. lpp.
8.2. Šķēpi. – 235. lpp.
9. Ieroču korelācija 14.–16. gs. apbedījumos. – 247. lpp.
Secinājumi. – 259. lpp.
Attēlu tabulas. – 265. lpp.
Izmantoto avotu un literatūras saraksts. – 319. lpp.
Tekstā, attēlu parakstos, atsaucēs un tabulās izmantotie saīsinājumi. – 337. lpp.
Melee weapons in Latvia in the 14th–16th century. Summary. – 340. lpp.
List of illustrations. – 373. lpp.
List of tables. – 381. lpp.
List of plates. – 382. lpp.
Latvijas Republikas oficiālā nostāja Latvijas diplomātiskā dienesta dokumentos 1940.–1991. gadā: Dokumentu krājums / Sast. Ainārs Lerhis. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. – 399 lpp.

ISBN 978-9984-824-44-4

Cena – € 8,00

SATURS

Dokumentu rādītājs. – 7. lpp.
Ievads. Ainārs Lerhis. – 25. lpp.
I. Ārlietu dienesta pozīcija Rietumvalstīs pirmās padomju okupācijas periodā, 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs. – 41. lpp.
II. Diplomātiskā dienesta nostādnes Vācijas un PSRS kara, nacistiskās okupācijas un otrreizējās padomju okupācijas sākuma periodā, 1941. gada jūnijs – 1945. gada maijs. – 88. lpp.
III. Ārlietu dienesta nostāja Latvijas otrreizējās padomju okupācijas gados Latvijas tiesiskā statusa un neatkarības jautājuma uzturēšanā, 1945. gada maijs – 1988. gads. – 187. lpp.
IV. Diplomātiskā dienesta atbalsts valstiskās neatkarības atjaunošanas centieniem Latvijas Tautas frontes “tautas diplomātijas” laikā un pārejas periodā no Neatkarības deklarācijas līdz Konstitucionālajam likumam, 1989. gads – 1991. gada augusts. – 354. lpp.
Personu rādītājs. – 369. lpp.
Saīsinājumi. – 384. lpp.
Official Position of the Republic of Latvia in Latvian Diplomatic Service Documents in 1940–1991
Summary. – 387. lpp.
Dionīsija Fabrīcija Livonijas vēsture = Dionysii Fabricii Livonicae historiae. No latīņu valodas tulkojis un komentārus sarakstījis Ēvalds Mugurēvičs. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016. – 303 lpp.

ISBN 978-9984-824-43-7

Cena –  8,00

SATURS

IEVADVĀRDI. Andris Caune. – 7. lpp.
TULKOTĀJA PRIEKŠVĀRDS. – 11. lpp.
DIONYSII FABRICII LIVONICAE HISTORIA = DIONĪSIJA FABRĪCIJA LIVONIJAS VĒSTURE. – 13. lpp.
KOMENTĀRI. – 265. lpp.
AVOTI UN LITERATŪRA. – 281. lpp.
RĀDĪTĀJS. – 285. lpp.
Andris Caune. Ģenerālis Jānis Balodis Krievijas izsūtījumā un cietumā, 1940–1960. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016. – 271 lpp.: il.

ISBN 978-9984-824-42-0

Cena –  8,00

SATURS

PRIEKŠVĀRDS. – 9. lpp.
ĪSS HISTORIOGRĀFISKS PĀRSKATS. – 11. lpp.
Atsauces un paskaidrojošās piezīmes. – 16. lpp.
1. nodaļa.
ĢENERĀLIS JĀNIS BALODIS OKUPĒTAJĀ LATVIJĀ LĪDZ APCIETINĀŠANAI 1940. GADA 31. JŪLIJĀ
Notikumi līdz jūlija vidum. – 18. lpp.
Notikumi jūlijā otrajā pusē. – 24. lpp.
Ģenerāļa J. Baloža apcietināšana 31. jūlijā. – 28. lpp.
K. Ulmaņa valdības pārējo ministru represēšana. – 34. lpp.
Ģenerāļa J. Baloža tuvāko radinieku liktenis. – 35. lpp.
Atsauces. – 36. lpp.
2. nodaļa.
ĢENERĀLIS JĀNIS BALODIS ADMINISTRATĪVAJĀ NOMETINĀJUMĀ SIZRAŅĀ, 1940. GADA AUGUSTS – 1941. GADA 4. JŪLIJS
Sizraņā administratīvā nometinājuma vietā. – 38. lpp.
Elvīras un Jāņa Baloža vēstules no Sizraņas Elvīras Balodes mātei Lilijai Ernai Blūmai. – 41. lpp.
Elvīras un Jāņa Baloža sarakste ar dzimteni. – 53. lpp.
Ziņas, kādas sniedz publicētās Baložu rakstītās 16 vēstules. – 55. lpp.
Atsauces un paskaidrojošās piezīmes. – 59. lpp.
3. nodaļa.
ĢENERĀĻA JĀŅA BALOŽA UN CITU BALTIJAS VALSTU AUGSTĀKO VALSTSVĪRU DZĪVES APSTĀKĻI IZSŪTĪJUMĀ, 1940.–1941. GADS
Baltijas valstsvīru izsūtīšana uz Krieviju administratīvajā nometinājumā 1940. gada vasarā. – 61. lpp.
Kāpēc tika rakstīts V. Lāča rīkojums par ģenerāļa J. Baloža izsūtīšanu. – 65. lpp.
Valstsvīru deportācijas norise. – 66. lpp.
Deportēto valstsvīru nometinājuma vietas Krievijā. – 67. lpp.
Deportēto valstsvīru dzīves apstākļi nometinājuma vietās. – 67. lpp.
Baltijas valstsvīru apcietināšana pēc kara sākuma ar Vāciju 1941. gada vasarā. – 71. lpp.
Atsauces. – 75. lpp.
4. nodaļa.
ĢENERĀLIS JĀNIS BALODIS KRIEVIJAS CIETUMOS, 1941.–1954. GADS
Apsūdzības izvirzīšana un “nozieguma” izmeklēšana 1941. gada jūlijs–septembris. – 77. lpp.
Aicinājums vadīt partizānu kustību vāciešu okupētajā Latvijā. – 81. lpp.
Kāpēc tapa V. Samsona raksts “Kurā pusē būtu ģenerālis J. Balodis?”. – 85. lpp.
Līdzīgs piedāvājums arī K. Ulmanim. – 89. lpp.
Kara laika internētā statusā Krievijas cietumos 1942.–1952. gadā. – 92. lpp.
Izmeklēšanas atjaunošana un notiesāšana 1952. gadā. – 95. lpp.
Soda izciešana Vladimiras cietumā 1952.–1954. gadā. – 102. lpp.
Atsauces un paskaidrojošas piezīmes. – 110. lpp.
5. nodaļa.
DZĪVE VLADIMIRĀ PĒC AMNESTIJAS UN ATGRIEŠANĀS DZIMTENĒ, 1954.–1960. GADS
Baložu ģimenes dzīves apstākļi Vladimirā pēc iznākšanas no cietuma. – 113. lpp.
Pārējo Baltijas valstsvīru liktenis pēc amnestijas. – 117. lpp.
Vēlēšanās atgriezties dzimtenē. – 119. lpp.
Kāds dīvains apmeklējums. – 121. lpp.
Atsauces un paskaidrojošas piezīmes. – 122. lpp.
PĀRDOMAS PĒC UZRAKSTĪTĀ (POST SCRIPTUM). – 124. lpp.

DOKUMENTU UN MATERIĀLU PIELIKUMI
1. pielikums. MATERIĀLU KOPA PAR “NOZIEGUMA” IZMEKLĒŠANU UN NOTIESĀŠANU, 1941.–1952. GADS
Paskaidrojumi par publicētajiem dokumentiem. – 127. lpp.
J. Baloža krimināllietas 1941. gada dokumenti
Nr. 1. Lēmums (par arestu). 1941. gada 2. jūlijā. – 130. lpp.
Nr. 2. Lēmums (par drošības līdzekļa izraudzīšanu). 1941. gada 2. jūlijā. – 131. lpp.
Nr. 3. [Aresta] orderis nr. 2958. 1941. gada 2. jūlijā. – 132. lpp.
Nr. 4. Arestētā anketa [aizpildīta Kuibiševas cietumā]. 1941. gada 5. jūlijā. – 134. lpp.
Nr. 5. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 5. jūlijā. – 136. lpp.
Nr. 6. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 19. jūlijā. – 138. lpp.
Nr. 7. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 6. augustā. – 139. lpp.
Nr. 8. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 7. augustā. – 147. lpp.
Nr. 9. Lēmums par izmeklēšanas turpināšanu. 1941. gada 30. augustā. – 150. lpp.
Nr. 10. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 12. septembrī. – 154. lpp.
Nr. 11. Lēmums par kratīšanas laikā konfiscēto lietu tālāko likteni. 1941. gada 24. oktobrī. – 157. lpp.
E. Balodes nopratināšanas 1941. gada protokoli
Nr. 12. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 5. jūlijā. – 159. lpp.
Nr. 13. nopratināšanas protokols. 1941. gada 6. jūlijā. – 161. lpp.
Nr. 14. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 17. jūlijā. – 164. lpp.
Nr. 15. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 17. jūlijā. – 166. lpp.
Nr. 16. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 19. jūlijā. – 169. lpp.
Nr. 17. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 25. jūlijā. – 170. lpp.
J. Baloža krimināllietas 1952. gada dokumenti
Nr. 18. Arestētā anketa [aizpildīta Butirku cietumā Maskavā]. Nedatēta. – 172. lpp.
Nr. 19. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 7. martā. – 174. lpp.
Nr. 20. Latvijas PSR Centrālā Valsts arhīva liecība par J. Balodi. 1952. gada 10. martā. – 176. lpp.
Nr. 21. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 11. martā. – 180. lpp.
Nr. 22. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 13. martā. – 182. lpp.
Nr. 23. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 14. martā. – 186. lpp.
Nr. 24. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 15. martā. – 189. lpp.
Nr. 25. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 15. martā. – 195. lpp.
Nr. 26. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 17. martā. – 199. lpp.
Nr. 27. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 17. martā. – 202. lpp.
Nr. 28. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 18. martā. – 205. lpp.
Nr. 29. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 19. martā. – 207. lpp.
Nr. 30. Lēmums par materiālu pievienošanu lietai. 1952. gada 19. martā. – 210. lpp.
E. Balodes nopratināšanas 1952. gada protokoli
Nr. 31. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 7. martā. – 211. lpp.
Nr. 32. nopratināšanas protokols. 1952. gada 12. martā. – 213. lpp.
Nr. 33. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 15. martā. – 215. lpp.
Nr. 34. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 17. martā. – 217. lpp.
Nr. 35. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 18. martā. – 220. lpp.
J. Baloža lietai pievienotie liecību izraksti no citu personu krimināllietām
Nr. 36. Izraksts no J. Vintera nopratināšanas protokola. 1940. gada 24. augustā. – 220. lpp.
Nr. 37. Izraksts no F. Kronberga nopratināšanas protokola. 1940. gada 10.–13. novembrī. – 224. lpp.
Nr. 38. Izraksts no M. Skujenieka nopratināšanas protokola. 1941. gada 20. janvārī. – 226. lpp.
Nr. 39. Izraksts no M. Skujenieka nopratināšanas protokola. 1941. gada 23. janvārī. – 229. lpp.
Nr. 40. Izraksts no J. Fridrihsona-Skraujas nopratināšanas protokola. 1941. gada 9. maijā. – 230. lpp.
Nr. 41. Latvijas armijas bijušā virspavēlnieka arestētā K. Berķa izmeklēšanas materiālu memorands. 1942. gada 5. aprīlī. – 232. lpp.
Apsūdzības slēdziens un spriedums
Nr. 42. J. Baloža un E. Balodes apsūdzības slēdziens. 1952. gada 29. martā. – 235. lpp.
Nr. 43. Izraksts no PSRS VDM Sevišķās apspriedes protokola nr. 28 par J. Baloža notiesāšanu uz 25 gadiem. 1952. gada 16. aprīlī. – 240. lpp.
2. pielikums. MATERIĀLU KOPA PAR SPRIEDUMA PĀRSKATĪŠANU UN VĒLĒŠANOS ATGRIEZTIES DZIMTENĒ, 1953.–1960. GADS
Paskaidrojumi par publicētajiem dokumentiem. – 241. lpp.
Nr. 44. J. Baloža iesniegums PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājam. 1953. gada 3. septembrī. – 244. lpp.
Nr. 45. Centrālās komisijas par lietu pārskatīšanu personām, notiesātām par kontrrevolucionāriem noziegumiem, turētiem nometnēs, kolonijās un PSRS IeM cietumos un esošiem izsūtījuma nometinājumā, sēdes protokola izraksts nr. 13. 1954. gada 16. augustā. – 247. lpp.
Nr. 46. Jānis Riekstiņš. Mājupceļš no Sibīrijas, 1949.–1989. gads. – 248. lpp.
Nr. 47. Jāņa Baloža un Elvīras Balodes iesniegums Ņ. Hruščovam ar lūgumu atļaut dzīvot Latvijā. – 251. lpp.
3. pielikums. MATERIĀLU KOPA PAR REABILITĀCIJU, 1991.–1997. GADS
Paskaidrojumi par publicētajiem dokumentiem. – 253. lpp.
Nr. 48. Slēdziens par Balodi J. P. pēc krimināllietas (arhīva nr. H-21129) materiāliem. 1991. gada 25. decembrī. – 255. lpp.
Nr. 49. Krievijas Federācijas Ģenerālprokuratūras izziņa par reabilitāciju. 1997. gada 8. janvārī. – 258. lpp.
Nr. 50. J. Baloža reabilitācijas apliecība. 1997. gada 13. februārī. – 260. lpp.
SAĪSINĀJUMI. – 262. lpp.
PERSONU RĀDĪTĀJS. – 264. lpp.

Latvijas viduslaiku pilis, IX. Pētījumi par Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilīm. Sastādījusi Ieva Ose. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016. – 383 lpp.: il. (Latvian Medieval Castles IX)
ISBN 978-9984-824-41-3

Cena –   € 8,00

SATURS
Priekšvārds. – 5. lpp.
Ieva Ose. Dažas atziņas par Latvijas viduslaiku piļu priekšpilīm 13.–16. gadsimtā. – 9. lpp.
Arheologu un arhitektu pētījumi
Andris Caune. Arheoloģiskās liecības par Bauskas pils jaunākās daļas grīdu seguma izveidojumu 16. un 17. gadsimtā. – 51. lpp.
Gunārs Jansons. Turaidas pils lielā pusapaļā rietumu torņa arhitektoniskā izpēte un restaurācija 1969.–1985. gadā. – 104. lpp.
Vēsturnieku pētījumi
Ēvalds Mugurēvičs. Senās Livonijas piļu saraksti. – 151. lpp.
Edgars Plētiens. Pils un pilsēta Livonijā 13.–16. gadsimtā: Straupes piemērs. – 176. lpp.
Mārtiņš Mintaurs. Cēsu viduslaiku pils saglabāšanas pasākumi 1903.–1938. gadā. – 209. lpp.
Starpdisciplināri pētījumi
Ieva Ose. Bauskas un Cēsu pils senlietas ar uzrakstiem VDMIE un GWBIE – liecinieces reformācijas ieviešanai Livonijā. – 237. lpp.
Māris Zunde. Jauni dendrohronoloģiski dati par Cēsu viduslaiku pils Dienvidu torņa būvvēsturi. – 260. lpp.
Māris Zunde. Dendrohronoloģiskajos pētījumos iegūtas atziņas par Cēsu Jaunās pils datējumu. – 280. lpp.
Avoti par viduslaiku pilīm
Anita Meinarte. Johana Karla Emanuela Ungerna-Šternberga zīmētie Latvijas pilsdrupu skati un plāni no Igaunijas Vēstures muzeja krājuma. – 303. lpp.
Ieva Ose. Siguldas, Turaidas, Krimuldas un Mālpils piļu plāni no Kara arhīva Stokholmā. – 326. lpp.
Saldus pils (Frauenburg) 1681., 1711. un 1716. gada inventarizāciju apraksti. Tulkojusi un komentējusi Ieva Ose. – 341. lpp.
In memoriam
In memoriam. – 371. lpp.
Dīters Hekmans. Atceroties Frīdrihu Vilhelmu Benninghofenu. – 373. lpp.
Krājumā ievietoto rakstu autori. – 381. lpp.
 
 VISPĀRĒJA RAKSTURA DARBI
Ēriks Jēkabsons. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. 831 lpp.; 32 lpp. il.

ISBN 978-9984-824-49-9

Cena – € 15.00

Saturs
Ievads    11. lpp
1. daļa. Politiskās un ekonomiskās attiecības starp Latviju un ASV 1918.–1922. gadā    15. lpp.
1.1. ASV Krievijas politikas galvenās iezīmes un tās Baltijas aspects    15. lpp.
1.2. Pirmie sakari 1918. gadā–1919. gada vasarā un rudenī    27. lpp.
1.2.1. Attiecību priekšvēsture un sākums    27. lpp.
1.2.2. Parīzes Miera konferencē    37. lpp.
Pirmie sakari (37); Amerikas Latviešu apvienības delegāts
Kārlis Ozols Parīzē (40); Jautājums par pārtikas piegādēm
un tā saistība ar stāvokli Latvijā (44)
1.2.3. Vorvika Grīna misija Latvijā 1919. gada aprīlī–augustā    55. lpp.
Misijas izveidošana Ierašanās un darbības sākums Latvijā (55);
16. aprīļa apvērsums un Rīgas atbrīvošana (60); Cēsu kaujas (82);
Darbības noslēgums (95)
1.2.4. Sakari Parīzē un sabiedrības “Konzums” starpniecība
1919. gada vasarā un rudenī. Latvijas parāds ASV    105. lpp.
Kara materiālu jautājums un sabiedrības “Konzums”
iesaistīšana (106); Iepirkumu nogāde Latvijā un Latvijas
parāda jautājums ASV (112); Vienošanās ar Volteru
Čendleru (117)
1.2.5. ASV latviešu darbība 1918.–1919. gadā un Latvijas
konsulārā aģenta iecelšana Ņujorkā    119. lpp.
Latviešu sabiedriski politiskā darbība (119);
Konsulārā aģenta iecelšana (123)
1.3. Amerikas Palīdzības administrācijas (ARA) darbība Latvijā
1919. gada pavasarī–vasarā    147. lpp.
1.3.1. Darbības sākums Latvijā 1919. gadā    149. lpp.
Gatavošanās darbībai Latvijā (149); ARA pārstāvju ierašanās
un darba sākums Liepājā (159); 16. aprīļa apvērsums un miltu
izdales pārtraukšana (163); Miltu izdales atjaunošana
maijā (166)
1.3.2. Džona Grūma misija Liepājā    171. lpp.
Misijas izveidošana un darbība Kurzemē (171);
Versaļā notiekošā atskaņas (182)
1.3.3. ARA Pārtikas misija Rīgā    194. lpp.
Gatavošanās darbībai Rīgā (194); ARA pārstāvju
ierašanās Rīgā un darbības sākums (195); “Baltais terors”
un ARA (206); Darbības pārtraukums sakarā ar notiekošo
Versaļā un atgriešanās Rīgā (211); Varas maiņa valstī un Rīgā
jūlijā un tās sekas (218); Armijas apgāde (229);
Misijas darbības apstākļi un nobeigums (232)
1.3.4. ARA Eiropas Bērnu fonda realizētās ēdināšanas sākums
un Pārtikas misijas aizbraukšana    234. lpp.
Sagatavošanās bērnu ēdināšanai un darba sākums (234);
Liepāja, Kurzeme un Zemgale (239); Rīga (249);
Misijas aizbraukšana (257); Misijas pārskati par darbību
un situāciju (262)
1.4. Attiecību nostabilizēšanās 1919. gada rudenī–1920. gada rudenī    293. lpp.
1.4.1. Attiecības 1919. gada vasarā un rudenī. Bermontiāde    293. lpp.
Bermonta uzbrukuma priekšvakarā (293); Bermonta spēku
uzbrukums un ASV militārā pārstāvja ierašanās (296);
Valsts departamenta komisijas vadītāja Džona Geida ierašanās
un darbība (304); Anrī Nisela komisija (314); ASV preses
pārstāvju darbība Latvijā (316)
1.4.2. 1919. gada beigas un 1920. gada pirmais pusgads    322. lpp.
ASV vispārējā attieksme un pārstāvju darbība Latvijā (322);
Atbalsta meklējumi no ASV (330); Sadarbība ar Latvijas iestādēm
izlūkošanas jautājumos un Padomju Krievijas faktors (332);
Valsts departamenta komisijas citas darbības jomas (339);
Džozefa Stēlina dienests Latvijas armijā (341)
1.4.3. Attiecības 1920. gada vasarā un rudenī    343. lpp.
Valsts Departamenta komisijas vadības maiņa Rīgā (343);
Beinbridža Kolbija nota (347)
1.4.4. Latvijas pārstāvju darbība ASV    353. lpp.
Konsulārais aģents Ņujorkā (353); Tirdznieciskais pārstāvis (354);
Diplomātiskā pārstāvja iecelšanas jautājums (356); Alfrēda Nagela
lieta (358)
1.4.5. Neveiksmīgais darījums ar firmu “U.S.A. International
Corporation”    363. lpp.
Norise (363); Bažu apstiprināšanās (366); Mēģinājumi atgūt
iemaksāto naudu ASV (369); Tiesvedība Latvijā un lietas
izskaņa (371)
1.5. Cīņa par atzīšanu 1920. gada rudenī–1922. gada vasarā    391. lpp.
1.5.1. Atzīšanas panākšanas centieni līdz 1921. gada vasarai    391. lpp.
ASVValsts departamenta komisijas darbība Rīgā (391);
Atzīšana no citu lielvalstu puses (393); Latvijas diplomātiskā
pārstāvja darbības sākums ASV, konsulārā pārstāvja
jautājums (397); Voltera Čendlera darbība ASV (401);
Prezidenta administrācijas maiņa ASV un tās sekas(408);
ASV latviešu nostāja pret Latvijas jautājumu (415)
1.5.2. Atzīšanas jautājums 1921. gada rudenī–1922. gadā    420. lpp.
Atzīšanas jautājuma ģenēze un Latvijas pārstāvniecības
darbība (420); Dažādi sakari un sabiedriskā doma ASV (428);
ASV konsulāts Rīgā, pasažieru satiksme, karakuģi (430);
Latvija kā tranzītzeme izceļotājiem no ASV uz Padomju
Krieviju (434)
1.5.3. Latvijas un ASV saimnieciskie, kultūras, zinātnes
un baznīcu sakari    437. lpp.
Saimnieciskie kontakti (437); Kultūrs sakari (442);
Sakari starp baznīcām (446)
1.5.4. Atzīšana de iure    449. lpp.
Atzīšanas norise (449); Reakcija Latvijā un ASV (451);
ASV pārstāvniecības statusa maiņa (458)
2. daļa. ASV nevalstisko organizāciju palīdzības rakstura darbība Latvijā    477. lpp.
2.1. Amerikas Palīdzības administrācijas Eiropas bērnu fonda
Baltijas valstu misijas Latvijas nodaļa    477. lpp.
2.1.1. ARA darbība Latvijā 1919.–1920. gadā    478. lpp.
2.1.1.1. ARA Bērnu Palīdzības fonda patstāvīgas darbības
sākums, Bermontiāde    478. lpp.
Darba uzsākšana un Tomasa Orbisona aktivitātes (478);
Karadarbības laiks ar Bermonta spēkiem, Tomasa Orbisona
ievainošana (484)
2.1.1.2. Bērnu Palīdzības fonds Latvijā 1919. gada decembrī–
1920. gada jūlijā    496. lpp.
Bērnu virtuvju un klīniku darbība pēc Bermontiādes (496);
Apģērba programmas realizācija (499); Ziemassvētku laiks
un iedzīvotāju pateicība (500); Mēģinājumi iegūt finansējumu
ASV programmas realizācijai Latvijā (505); Amerikāņu
darba apstākļi Latvijā, darbība Rīgā un Liepājā (506);
Darbība Latgalē pēc atbrīvošanas (510); Konflikti ar
sociāldemokrātiem Liepājā un Rīgā (512)
2.1.1.3. Citas fonda darbības sfēras un darba izbeigšana
Latvijā 1920. gada vasarā    518. lpp.
Rūpes par ieslodzītajiem un karavīriem, atbalsts Latvijas
iestādēm (518); Darbības noslēguma posms (521)
2.1.2. ARA darbība Latvijā 1921.–1922. gadā    529. lpp.
2.1.2.1. Darbības atjaunošana 1921. gada sākumā
un Amerikāņu alīdzības centrālkomitejas darbība    529. lpp.
Stāvoklis Latvijā un ARA darbības atjaunošana (529);
“Amerikāņu ķēķu pārvaldes centrālkomiteja” un darba
organizācija (534); Studentu virtuve Rīgā (544)
2.1.2.2. ARA sadarbība ar Latvijas izpostīto apgabalu kongresa
padomi    545. lpp.
Sadarbības sākums (545); Darbības veids un apjoms (546)
2.1.2.3. Darbības sašaurināšana un noslēgums
1921. gada vasarā–1922. gadā    549. lpp.
Darba sašaurināšana (549); Darbības noslēguma posms (559)
2.1.2.4. ARA un Padomju Krievijas līgums Rīgā 1921. gadā
un Latvijas loma tranzīta nodrošināšanā    562. lpp.
Līguma parakstīšana (562); Latvijas loma (563)
2.2. Amerikas Sarkanais Krusts    596. lpp.
2.2.1. Darbība 1919.–1921. gadā    597. lpp.
2.2.1.1. Darbības sākums Latvijā un Bermontiāde    597. lpp.
Sagatavošanās un darba sākums (597); Misijas ierašanās (607);
Kaujas Rīgā (609); Palīdzība Pārdaugavas iedzīvotājiem (612);
Misijas daļas darbība Jelgavā un apvienošanās (615)
2.2.1.2. Darbība pēc Bermontiādes    617. lpp.
Palīdzība armijai (617); Palīdzības formas iedzīvotājiem:
bērni, trūcīgie, ieslodzītie (621); Cīņa ar slimībām (627);
Darbības apstākļi un rezultāti (629); Edvarda Raiena personība
un loma, Padomju Krievijas faktors (638)
2.2.1.3. Darbība provincē    648. lpp.
Liepāja un Ventspils (648); Valmiera (651); Jelgava (651);
Latgale – Daugavpils, Rēzekne u.c. (656)
2.2.1.4. Misijas statuss, iekšējā kārtība, sastāvs
un darbības izmaksas    664. lpp.
Iekšējā kārtība (665); Sastāvs un izmaksas (669); Transports
un preses izdevums (673)
2.2.1.5. Sadarbība ar Latvijas organizācijām    677. lpp.
Latvijas Sieviešu palīdzības korpuss (677); Izpostīto
apgabalu kongresa padome (680); Ārpus Latvijas
sniegtais atbalsts (684)
2.2.2. Darbība 1921.–1922. gadā    686. lpp.
2.2.2.1. Pāreja uz Bērnu labklājības programmu
un darbības sašaurināšana    686. lpp.
Plāna izstrādes gaita (686); Pāreja (690)
2.2.2.2. Darba pēdējais posms 1922. gadā    705. lpp.
Misijas samazināšana (705); Darbības noslēgums (709)
2.3. Jaunekļu kristīgā savienība, Jaunavu kristīgā savienība
un Amerikas Ebreju apvienotās palīdzības komiteja    739. lpp.
2.3.1. Jaunekļu kristīgā savienība    739. lpp.
YMCA darba sākums Latvijas armijā 1920. gadā (740);
Darbības paplašināšana 1921. gada nogalē (745);
YMCA darbība sporta jomā (749); YMCA aktivitātes ārpus
armijas (752); Darbības pēdējais posms 1921. gada beigās–
1922. gadā (753)
2.3.2. Jaunavu kristīgā savienība Latvijā 1921.–1922. gadā    756. lpp.
2.3.3. Amerikas Ebreju apvienotās palīdzības komiteja Latvijā    760. lpp.
Secinājumi    769. lpp.
Avoti un literatūra    773. lpp.
Personu rādītājs    787. lpp.
Saīsinājumi    817. lpp.
Relations between Latvia and the United States 1918–1922. Summary    819. lpp.
Gunārs Alfrēds Jansons. Savas dzīves piemiņai. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2017. 479 lpp.: il.

ISBN 978-9984-824-46-8

Cena – € 6,00

SATURS

Ievadvārdi. Andris Caune. – 7. lpp.
Kurzeme. Tēvs. – 11. lpp.
Zemgale. Māte. – 24. lpp.
Rīga – Maskavas forštate. – 39. lpp.
Papus. – 45. lpp.
Dzelzāmurs. – 62. lpp.
Griezes. – 67. lpp.
Jūrmalas vasaras. – 71. lpp.
Skola. – 91. lpp.
Atvadas no Daugavas. – 123. lpp.
Rocēni. – 136. lpp.
Gulbene. – 145. lpp.
Šalkas. – 158. lpp.
Jelgava. – 165. lpp.
Pārdaugava. – 179. lpp.
Pēdējā miera vasara. – 213. lpp.
Pirmā nestunda. – 239. lpp.
Pirmie krievu laiki. – 247. lpp.
Karš Latvijā arī manai paaudzei. – 270. lpp.
Vācieši!!! – 277. lpp.
Nāves klātbūtne. – 283. lpp.
Vācu laiks. – 287. lpp.
Ulbrokā. – 309. lpp.
Pirmā nāve mūsu nemirstīgajā ģimenītē. – 356. lpp.
Atvadas no Jelgavas. – 362. lpp.
Bēgļu gaitas arī manai paaudzei. – 371. lpp.
“Kurzemes cietoksnī” rudens un ziema. – 378. lpp.
“Kurzemes cietoksnī” pavasaris. – 401. lpp.
Jauno dzīves gaitu miglā. – 415. lpp.

PIELIKUMS

Andris Caune. Latvijas senceltņu restaurācijai veltīts mūžs (arhitekta Gunāra Jansona galvenie dzīves dati). – 425. lpp.
Gunāra Jansona publicētie darbi. Sastādījusi Ieva Ose. – 433. lpp.
Gunāra Jansona zīmējumu pirmpublicējumi un pārpublicējumi citu autoru darbos. Sastādījusi Ieva Ose. – 442. lpp.
Literatūra par Gunāru Jansonu. Sastādījusi Ieva Ose. – 445. lpp.

LAIKABIEDRU ATMIŅAS

Ilgonis Stukmanis. Laiks kopā ar Gunāru Jansonu. – 451. lpp.
Ināra Batraga. Gunāra Jansona padoms bija neatsverams. – 454. lpp.
Gunārs Jansons un Turaidas muzejrezervāts (Fotoattēlu izlase). – 456. lpp.
Ieva Ose. Manas tikšanās ar Gunāru Jansonu. – 459. lpp.
Andris Caune. Mūsu draudzība ilga 50 gadus. – 463. lpp.
Vestfālenes lauku ciemu viduslaiku baznīcu pētnieka Andreasa Zasena atvadu vārdi Gunāram Jansonam. – 468. lpp.
Elita Grosmane. Dažas atmiņas un pārdomas par arhitektu Gunāru Jansonu. – 471. lpp.
Imants Lancmanis. Arhitekta Gunāra Jansona ieguldījums Latvijas arhitektūras mantojuma saglabāšanā. – 474. lpp.
Ojārs Spārītis. Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors Gunārs Jansons (04.04.1928.–27.08.2013.). – 476. lpp.

KRĀJUMĀ IEVIETOTO ATMIŅU AUTORI. – 479. lpp.

Mugurēvičs Ē. Mana dzīve – no ganuzēna līdz akadēmiķim: Vēsturnieka liecības par savu darbu, laikabiedriem un radiniekiem. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2013. – 591 lpp.: il.
ISBN 978-9984-824-31-4

Cena – 5,00
SATURS

Priekšvārds. Andris Caune. – 5. lpp.
Ievads. – 7. lpp.
Tēva priekšteči Radžēļos un Obsiniekos. Mugurēvič un Tropu dzimtas. – 8. lpp.
Tēvs Staņislavs Mugurevičs (1901.2.II–1946.12.VI). – 16. lpp.
Mālsalas Mugurēviči. Ēku celtniecība. – 18. lpp.
Mammas priekšteči Leimaņi Bārbaļos. – 21. lpp.
Mamma Monika Leimane-Mugureviča (1907.10.X–1973.22.XI). – 28. lpp.
Manu vecāku kopdzīves sākums, rūpes par bērniem. – 29. lpp.
Manas pirmās atmiņas. – 31. lpp.
Mājlopu ganīšana. – 44. lpp.
Uzlabojumi saimniecībā un tēva mājās 30. gadu otrajā pusē. – 45. lpp.
1939./1940. mācību gads un citi vēlāki notikumi. – 46. lpp.
1940./1941. mācību gads un citi notikumi. – 49. lpp.
1941./1942. mācību gads un šī laika notikumi. – 52. lpp.
1942./1943. mācību gads un citi svarīgi notikumi. – 54. lpp.
1943./1944. mācību gads un politiskās izmaiņas Latvijā 1944. gadā. – 55. lpp.
1944./1945. mācību gads un citi notikumi. – 59. lpp.
1945./1946. mācību gads, dramatiskie notikumi – tēva nāve. – 62. lpp.
1946. gada vidus – 1947. gada pirmā puse, saimniekošana mājās. – 68. lpp.
1947. gada pirmā puse. Vīrieša darbi tēva saimniecībā. – 71. lpp.
1947./1948. mācību gads vidusskolā, kopmītne, Dambinieki. – 74. lpp.
1948./1949. mācību gads, deportācijas, kolhozi. – 76. lpp.
1949./1950. mācību gads. – 78. lpp.
1950./1951. mācību gads. – 79. lpp.
1951./1952. mācību gads Latvijas Valsts universitātē. – 81. lpp.
1952./1953. mācību gads LVU. – 85. lpp.
1953. gads – pievēršanās senvēsturei un arheoloģijai. – 87. lpp.
1953./1954. mācību gads LVU. – 89. lpp.
Muzeja prakse Liepājā. – 101. lpp.
1954./1955. mācību gads LVU. – 103. lpp.
1955./1956. mācību gads LVU. – 105. lpp.
Vissavienības jauno arheologu konference Maskavā. – 106. lpp.
1956. gada otrā puse. – 108. lpp.
Iepazīšanās ar Reisu ģimeni, Zeltīte. – 110. lpp.
1957. gads. – 111. lpp.
Laulības ar Zeltīti Reisu. – 113. lpp.
1958. gads. – 115. lpp.
1959. gads. – 129. lpp.
1960. gads. – 133. lpp.
1961. gads. – 135. lpp.
1962. gads. – 137. lpp.
1963. gads. – 140. lpp.
1964. gads. – 142. lpp.
Vēstures institūta Arheologu grupas vadītājs. – 142. lpp.
1965. gads. – 144. lpp.
Vissavienības arheologu sesija Baku. – 145. lpp.
1. Starptautiskais slāvu arheoloģijas kongress 1965. gadā. – 147. lpp.
1966. gads. –151. lpp.
1967. gads. – 156. lpp.
1968. gads. – 159. lpp.
1969. gads. – 162. lpp.
1970. gads. – 166. lpp.
1971. gads. – 169. lpp.
1972. gads. – 174. lpp.
1973. gads. – 178. lpp.
1974. gads. – 191. lpp.
1975. gads. – 195. lpp.
4. Starptautiskais somugristu kongress Budapeštā 1975. gadā. – 199. lpp.
1976. gads. – 201. lpp.
1977. gads. – 206. lpp.
1978. gads. – 217. lpp.
1979. gads. – 222. lpp.
1980. gads. – 226. lpp.
5. Starptautiskais somugristu kongress 1980. gadā. – 233. lpp.
1981. gads. – 238. lpp.
Komandējums uz VFR 1981. gadā. – 239. lpp.
6. Baltijas studiju konference Zviedrijā 1981. gadā. – 242. lpp.
1982. gads. – 246. lpp.
8. Baltijas studiju konference ASV 1982. gadā. – 248. lpp.
1983. gads. – 252. lpp.
1984. gads. – 256. lpp.
Starptautiskā mākslas vēsturnieku konference VFR 1984. gadā. – 258. lpp.
1985. gads. – 261. lpp.
6. Starptautiskais somugristu kongress 1985. gadā. – 262. lpp.
1986. gads. – 265. lpp.
Aizvēstures un agrīnās vēstures zinātņu starptautiskās ūnijas 11. kongress (Vispasaules arheologu kongress) Anglijā 1986. gadā. – 271. lpp.
1987. gads. – 274. lpp.
Starptautiskās konference „Vācu ordenis Livonijā” VFR 1987. gadā. – 277. lpp.
1988. gads. – 281. lpp.
Komandējums uz Zviedriju 1988. gadā. – 285. lpp.
1989. gads. – 298. lpp.
Starptautiska konference par bruņinieku ordeņiem Polijā 1989. gadā. – 302. lpp.
1990. gads. – 304. lpp.
Starptautiskais viduslaiku pētniecības kongress Austrijā 1990. gadā. – 308. lpp.
1991. gads. – 311. lpp.
1992. gads. – 316. lpp.
Starptautiska konference par Centrālās Austrumeiropas vēstures problēmām Polijā 1992. gadā. – 318. lpp.
Komandējums uz arheologu forumiem Dānijā 1992. gadā. – 320. lpp.
Apspriede par Eiropas austrumu daļas enciklopēdiju Berlīnē 1992. gadā. – 322. lpp.
1993. gads. – 324. lpp.
Starptautiskais simpozijs par viduslaiku pilīm Zviedrijā 1993. gadā. – 327. lpp.
Komandējums uz Karalisko zinātņu apvienību Anglijā 1993. gadā. – 328. lpp.
1994. gads. – 330. lpp.
Komandējums uz Stokholmas Universitāti 1994. gadā. – 331. lpp.
Starptautiska konference par baltu tautām Lietuvā 1994. gadā. – 333. lpp.
UISPP seminārs par pieminekļu aizsardzību Šveicē 1994. gadā. – 336. lpp.
Starptautiska konference par kristietības ieviešanu VFR 1994. gadā. – 339. lpp.
1995. gads. – 342. lpp.
Pirmā Baltijas izpētes konference Eiropā, Rīga 1995. gads. – 345. lpp.
CISH 18. Vispasaules vēsturnieku kongress Kanādā 1995. gadā. – 346. lpp.
Starptautisks seminārs par slāvu arheoloģiju Polijā 1995. gadā. – 352. lpp.
1996. gads. – 353. lpp.
13. Starptautiskais Aizvēstures un agrīnās vēstures zinātņu ūnijas kongress Itālijā 1996. gadā. – 355. lpp.
1997. gads. – 359. lpp.
Starptautiska konference par baltiem un viņu kaimiņiem Baltijas reģionā Palangā 1997. gadā. – 360. lpp.
Baltijas vēstures komisijas 50 gadu jubileja VFR 1997. gadā. – 361. lpp.
CISH Ģenerālā asambleja Itālijā 1997. gadā. – 363. lpp.
1998. gads. – 367. lpp.
16. Baltijas studiju konference ASV 1998. gadā. – 369. lpp.
Aizvēstures un agrīnās vēstures zinātņu starptautiskās ūnijas Pastāvīgās komisijas sanāksme Beļģijā 1999. gadā. – 381. lpp.
1999. gads. – 384. lpp.
Konference par viduslaiku eiropeizāciju Somijā 1999. gadā. – 385. lpp.
Viduslaiku hronikām veltītā konference Nīderlandē 1999. gadā. – 387. lpp.
Starptautiska konference par viduslaiku pilīm Dānijā 1999. gadā. – 389. lpp.
Starptautiska konference par cisterciešu ordeni Greifsvaldes Universitātē 1999. gadā. – 390. lpp.
2000. gads. – 392. lpp.
Konference par Baltiju un Eiropas kontinentu viduslaikos Greifsvaldes Universitātē 2000. gadā. – 394. lpp.
19. Starptautiskais vēstures zinātņu kongress Oslo 2000. gadā. – 397. lpp.
Starptautiska konference par baltiem senatnē un viduslaikos Maskavā 2000. gadā. – 400. lpp.
2001. gads. – 401. lpp.
Konferences par Baltija vēsturi Tartu un Ventspilī 2001. gadā. – 403. lpp.
Aizvēstures un agrīnās vēstures zinātņu ūnijas 14. kongress Beļģijā 2001. gadā. – 404. lpp.
Visbijas simpozijs par eiropeizāciju Baltijas telpā 2001. gadā. – 422. lpp.
2002. gads. – 424. lpp.
Viesošanās Floridas štatā ASV 2002. gadā. – 424. lpp.
Viduslaiku hronikām veltītā 3. konference Nīderlandē 2002. gadā. – 428. lpp.
3. Starptautiskā viduslaiku un vēlāku laiku arheoloģijas konference Šveicē 2002. gadā. – 432. lpp.
Vācu arheoloģijas institūta Romiešu-ģermāņu komisijas simtgadu svinības Frankfurtē pie Mainas 2002. gadā. – 435. lpp.
2003. gads. – 437. lpp.
LZA izbraukuma sēde un konference Varakļānos 2003. gadā. – 444. lpp.
Simpozijs par vācu viduslaiku literatūru Heidelbergā 2003. gadā. – 448. lpp.
2004. gads. – 449. lpp.
Aizvēstures un agrīnās vēstures zinātņu starptautiskās ūnijas Pastāvīgās padomes sēde Stambulā 2004. gadā. – 450. lpp.
2005. gads. – 455. lpp.
Vēstures zinātņu starptautiskās komitejas (CISH) 20. kongress Sidnejā 2005. gadā. – 457. lpp.
2006. gads. – 461. lpp.
Aizvēstures un agrīnās vēstures zinātņu starptautiskās ūnijas – UISPP 15. kongress Lisabonā 2006. gadā. – 479. lpp.
2007. gads. – 483. lpp.
2008. gads. – 485. lpp.
2009. gads. – 488. lpp.
2010. gads. – 491. lpp.
2011. gads. – 497. lpp.
Avoti un literatūra. – 515. lpp.
Ēvalda Mugurēviča publikācijas 2006.–2012. gadā. – 521. lpp.
Personu rādītājs. – 526. lpp.
Vietu rādītājs. – 579. lpp.
Letonikas otrais kongress. Letonikas avoti: Latvijas piekraste. Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008. – 359 lpp.: il. (2nd Congress of Latvian Studies (Lettonics). Sources of Latvian Studies: The Latvian Coast. Archaeology, ethnography, history)
ISBN 978-9984-824-11-6

 Cena: € 2,40 


Šajā izdevumā iekļauti referāti, kas nolasīti Rīgā 2007. gada 29.–31. oktobrī Letonikas 2. kongresa sekcijā „Letonikas avoti: Latvijas piekraste”, vadītājs Dr. habil. hist. Saulvedis Cimermanis.


SATURS

Ainārs Bambals. PSRS Valsts drošības ministrijas iznīcinātāju bataljonu darbība Kurzemes piekrastē. – 7. lpp. (kopsav. angļu val.)
Margarita Barzdeviča. 1621.–1710. gada kartogrāfiskie avoti par Daugavgrīvas draudzes teritoriju. – 28. lpp. (kopsav. angļu val.)
Renāte Blumberga. Igaunijas Nacionālā muzeja 1968. gada ekspedīcija uz Ziemeļkurzemi. – 44. lpp. (kopsav. angļu val.)
Ieva Cimermane. Vidzemes piekrastnieku atmiņas kā kultūrvēstures izziņas avots. – 80. lpp. (kopsav. angļu val.)
Mārīte Jakovļeva. Kurzemes hercogistes laika dokumenti par piekrasti un tās iedzīvotājiem. – 102. lpp. (kopsav. vācu val.)
Sandis Laime. Zārtapu zīmju klints un Ziemeļkurzemes piederības zīmes. – 114. lpp. (kopsav. angļu val.)
Līga Lapa. Rīgas apgabaltiesas dokumenti par 1905. gada norisēm Vidzemes guberņā. – 130. lpp. (kopsav. vācu val.)
Ilze Loze. Neolīta māla antropomorfā figūra Ziemeļkurzemes piejūrā. – 154. lpp. (kopsav. angļu val.)
Uģis Niedre. 19. gadsimta Vidzemes lauku krogu vieta pagasta saimniecībā, sabiedrībā un sadzīvē. – 167. lpp. (kopsav. angļu val.)
Ieva Ose. Zviedru skanstis Daugavas lejtecē kā kultūrvēsturiskas izziņas avots. – 230. lpp. (kopsav. vācu val.)
Pārsla Pētersone. Rīgas–Pērnavas–Tallinas ceļš un kultūrvēsturiskās norises Vidzemes piekrastē. – 250. lpp. (kopsav. vācu val.)
Ojārs Spārītis. Georga Švengelna 1621. gadā zīmētais Rīgas plāns kā kultūrvēsturiskas un socioloģiskas izpētes dokuments. – 277. lpp. (kopsav. angļu val.)
Lilita Vanaga. Laikabiedru atmiņas par darbu un sadzīvi Rucavas pagasta Papes ciemā 20. gs. 20.–30. gados. – 300. lpp. (kopsav. angļu val.)
Gunita Zariņa. Ieskats Irbes-Ģipkas un Kolkas draudzes 18. gadsimta demogrāfijā. – 334. lpp. (kopsav. vācu val.)
Guntis Zemītis. Rakstītie un arheoloģiskie avoti par Sateseles pili. – 347. lpp. (kopsav. angļu val.)

Letonikas Otrais kongress. Vēsture un identitāte. Kongresa referāti. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūts. Apgāds „Zinātne”, 2008. – 191 lpp

 Cena:  2,40 

SATURS

VĒSTURE UN IDENTITĀTE
Guntis Gerhards. Etniskā antropoloģija un identitāte. – 9. lpp.
Ilze Boldāne. Daži politiskie priekšnoteikumi etnisko stereotipu izveidē: Latvijas piemērs. – 21. lpp.
Ilga Apine. Vēsturiskā pēctecība Latvijas krievu pašidentifikācijas procesā (18.–21. gadsimts). – 40. lpp.
Anete Karlsone. Tautiskais apģērbs kā nacionālais simbols. – 54. lpp.
Uldis Krēsliņš. Latvieši par latviešiem: nacionālās politikas īpatnības 20. gadsimtā. – 73. lpp.

VĒSTURE
Inesis Feldmanis. Latvijas Otrajā pasaules karā: pētniecības aktuālās problēmas. – 87. lpp.
Ainārs Lerhis. Latvijas Republikas ārlietu dienesta darbība Vācijas–PSRS kara gados (1941–1945). – 98. lpp.
Antonijs Zunda. Baltijas jautājums un Rietumvalstis pirmā pēckara atkušņa posmā: 20. gadsimta 50. gadi. – 113. lpp.
Irēne Šneidere. Vēstures zinātne un komunistiskā ideoloģija Padomju Latvijā (1944–1991): daži aspekti. – 127.. lpp.
Arturs Žvinklis. Homo soveticus audzināšana: latviešu padomju identitātes izveidošana. – 136. lpp.
Daina Bleiere. Komunistiskās partijas etniskais sastāvs un nacionālkomunisma problēmas 1944.–1965. gadā. – 148. lpp.
Iveta Šķiņķe. Latvijas iedzīvotāji padomju režīma ieslodzījuma vietās (1944–1965). – 162. lpp.
Edvīns Evarts. Nacistiskās Vācijas ekonomiskā politika un iedzīvotāju labklājība Latvijā. – 179. lpp.
Dunsdorfs E. Saldenieks pasaules tālēs. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. – 271 lpp.: il.

 Cena: 6,40 


SATURS

Sastādītāja ievadvārdi grāmatai. Andris Caune. – 11. lpp.
Priekšvārdi. Edgars Dunsdorfs. – 14. lpp.
Ievads. – 15. lpp.

PIRMIE CEĻOJUMI PA SALDU, AP SALDU UN KURZEMĒ. – 17. lpp.
Saldus un apkārtnes plāns. – 17. lpp.
Mana dzimšanas vieta un bērnu dienu miteklis Saldū. – 19. lpp.
Krievijas ķeizars un monarchija. – 22. lpp.
Krievu Lieldienu paražas. – 23. lpp.
Kā var ietekmēt likteni. – 24. lpp.
Alberta Irbes stāsts par Saldu. – 24. lpp.
Sirojumi Latvijā. – 33. lpp.
Ar divriteni. – 33. lpp.
Saldus apkārtnes ezeri. – 34. lpp.
Usmas ezers. – 34. lpp.

SALDENIEKS RĪGĀ UN PIRMIE CEĻOJUMI PA LATVIJU UN ĀRPUS LATVIJAS. – 38. lpp.
Saldenieks Rīgā. – 38. lpp.
Kaŗavīra gaitās. – 39.
Richarda Vāgnera piemiņas zīme Rīgā. – 40. lpp.
Pirmais ārzemju ceļojums – uz Dāniju. – 41. lpp.
Ceļā uz Dāniju. – 43. lpp.
Divriteņi, divriteņi. – 50. lpp.
Iespaidi nometnē. – 51. lpp.
Saldenieks ciemojas dāņu ģimenē. – 54. lpp.
Anglijā. – 56. lpp.
Ceļojumi Vidzemē. – 58. lpp.
„Jauki dzīvot Vecaucē”. – 59. lpp.
Zviedrijā. – 61. lpp.
Ungārijā. – 66. lpp.
Kalevipoega zemē Igaunijā. – 67. lpp.
Ceļojumi no Jelgavas uz Rīgu. – 68. lpp.
Agronomi ciemojas Čechoslovākijā. – 70. lpp.

SALDENIEKS DODAS UZ AUSTRĀLIJU. – 72. lpp.
Uz Austrāliju 1948. gadā. – 72. lpp.
„Kā jums patīk Austrālija?” – 81. lpp.

SALDENIEKS NO JAUNĀS MĪTNES ZEMES AUSTRĀLIJAS APCEĻO PASAULI. – 84. lpp.
Uz ASV 1957. gadā. – 84. lpp.
„Mēs labi satikām”. – 93. lpp.
Latvieši Ziemeļkalifornijā. – 95. lpp.
Ceļojumi ASV rietumu krastā. – 96. lpp.

AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU KULTŪRAS DIENAS. – 97. lpp.
Kultūras dienas. – 97. lpp.
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē zinātnes nozares organizētie referāti, 1965–1996. – 100. lpp.

RAKSTU UZMETUMI NO E. DUNSDORFA 1997.–1999. GADĀ ROKRAKSTĀ ATSTĀTAJĀM PIEZĪMĒM. – 104. lpp.
Masku balle. – 104. lpp.
Edgara vērojumi Čechoslovākijā. – 104. lpp.
Berlīnē. – 106. lpp.
Berklejā. – 109. lpp.
Jaunzēlandē. – 110. lpp.
Fidži. – 110. lpp.
Havajā. – 111. lpp.
Ceļojums uz Ēģipti. – 111. lpp.
Ceļojums Ēģiptē gar Nīlu. – 113. lpp.
Krievu lāsts. – 113. lpp.
Palestīnā. – 114. lpp.
Ceilonā. – 114. lpp.
Indijā. – 115. lpp.
Ceļojumi 1962., 1966. un 1967. gadā pa Eiropu. – 115. lpp.
No Ziemeļjūŗas līdz Adrijas jūŗai. – 116. lpp.
Holandē. – 118. lpp.
Francijā. – 119. lpp.
Edgara Dunsdorfa ceļojums pa Eiropu 1971. gadā, sastādījusi Lilija Dunsdorfa pēc Edgara vēstulēm. – 120. lpp.
Norādījumi grāmatas izdevējiem. – 122. lpp.
Edgara Dunsdorfa autobiogrāfija, rakstīta 1995. gadā. – 123. lpp.

RECENZIJAS
Valdemārs Ancītis. Recenzija par grāmatu „Grāmata par Saldu”. – 127. lpp.
Indulis Kažociņš. Saldi saldumi Saldu. – 133. lpp.
Jānis Krēsliņš. Grāmata par Saldu un Edgaru Dunsdorfu. – 135. lpp.
Jānis Liepiņš. Kurzemnieka diždarbs. – 138. lpp.
Eduards Silkalns. Grāmata par Saldu un par Edgaru Dunsdorfu. – 141. lpp.
Heinrihs Strods. Izcilākā latviešu vēsturnieka stāstījums par savu dzimto pilsētu. – 144. lpp.

VELTĪJUMI EDGARAM DUNSDORFAM 95 GADU JUBILEJĀ
Ēvalds Mugurēvičs. Profesora Edgara Dunsdorfa dzīve un zinātniskā darbība. – 149. lpp.
Indriķis Šterns. Latviešu vēsturnieku senioram profesoram Dr. oec., Dr. hist. h.c. Edgaram Dunsdorfam – 95. – 167. lpp.
Dzidra Ozoliņa. Recenzija par izdevumu „Vēsturnieks profesors Dr. oec., Dr. hist. h.c. Edgars Dunsdorfs. Biobibliogrāfija”. – 170. lpp.
Indriķis Šterns. Lielā zinātnieka lielais devums. – 172. lpp.
Ainārs Lerhis. Edgara Dunsdorfa 95 gadu jubilejai veltīta zinātniskā konference. – 175. lpp.
Valda Deruma. Ivars Andersons saņem pirmo Edgara Dunsdorfa prēmiju. – 179. lpp.

EDGARA DUNSDORFA IZVADĪŠANA PĒDĒJĀ GAITĀ 2002. GADĀ
Eduards Silkalns. Kupla izvadīšana Melburnā. – 183. lpp.
Elga Leja. Mūžīgais ozols. Edgaram Dunsdorfam 20.11.1904.–24.3.2002. – 185. lpp.
Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas līdzjūtības apliecinājums E. Dunsdorfa piederīgajiem. – 186. lpp.
Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas līdzjūtības apliecinājums E. Dunsdorfa piederīgajiem, draugiem un visiem sērotājiem. – 186. lpp.
Jānis Stradiņš. Prof. Edgars Dunsdorfs In memoriam. – 187. lpp.
Valdemārs Ancītis. Mūsu dižnovadnieku pieminot. – 189. lpp.
Eduards un Selga Silkalni. Saldenieks atgriežas tēvzemē. – 191. lpp.
Valda Liepiņa. Profesoru Edgaru Dunsdorfu gulda dzimtenes smiltājā. – 192. lpp.
Melburnas latviešu biedrības sarīkojums, veltīta prof. Dr. Edgara Dunsdorfa piemiņai, 2002. gada 10. novembrī. – 197. lpp.

ATMIŅAS PAR EDGARU DUNSDORFU
Arturs Kenne. Prof. Dr. oec. Edgars Dunsdorfs Baltijas universitātē Hamburgā un Pinebergā. – 201. lpp.
Arvids Bolšteins. Viņš zina visu! Dažas atmiņas par profesoru Dunsdorfu. – 203. lpp.
Valters Nollendorfs. Skauts un viņa priekšnieks. – 205. lpp.
Valda Liepiņa. Duncītis. – 207. lpp.
Eduards Silkalns. No grāmatas „Dienu zaglis”. – 209. lpp.
Eduards Silkalns. Edgara Dunsdorfa īpašības un īpatnības. – 212. lpp.
Ansis Vairogs. Saskare ar profesoru Dunsdorfu. – 219. lpp.
Mirdza Stilve. Piemānītais profesors. – 222. lpp.
Elvīra Latiša. Atceroties profesoru Edgaru Dunsdorfu. – 222. lpp.
Eva Brennere. Edgars Dunsdorfs un Melburnas latviešu biedrība. – 224. lpp.
Jānis Stradiņš. Dažas atmiņas un impresijas par LZA goda locekli profesoru Edgaru Dunsdorfu līdz ar viņa vēstulēm. – 228. lpp.
Heinrihs Strods. Profesors Edgars Dunsdorfs atmiņās. – 247. lpp.
Ēvalds Mugurēvičs. Mana sarakste ar profesoru Edgaru Dunsdorfu. – 254. lpp.
Andris Caune. Dažas atmiņu dzirkstis par profesoru Edgaru Dunsdorfu. – 256. lpp.

TURPINĀJUMS 1999. GADĀ LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTĀ IZDOTAJAI PROF. EDGARA DUNSDORFA DARBU BIBLIOGRĀFIJAI. – 264. lpp.

Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. – 639 lpp.: il.
ISBN 978-9984-824-13-0

 Cena:  15,94 


Zinātņu vēsture Latvijā sistemātiskā tvērumā līdz šim nav aplūkota. Akadēmiķa Jāņa Stradiņa monogrāfijā mēģināts traktēt zinātnes un augstākās izglītības attīstību Latvijā kā vienlaidu procesu no vācu invāzijas 13. gs. līdz 1862. gadam, līdz pirmās tehniskās augstskolas – Rīgas Politehnikuma – darbības sākumam. Grāmatā apcerētas galvenās zinātņu nozares, gan eksaktās un dabas zinātnes, gan humanitārās zinātnes. Raksturots Latvijā strādājušo ievērojamāko pētnieku devums pasaules zinātnei, detalizētāk aplūkoti ķīmiķu T. Grothusa un D. H. Grindeļa, fiziķu G. F. Parrota un M. G. Paukera, paleontologa K. Pandera, mineraloga J. J. Ferbera un daudzu citu izcilie sasniegumi. Dots ieskats letonistikas agrīnajā vēsturē no 17. gs., raksturota P. Einhorna, G. F. Stendera, J. G. Herdera, A. Bīlenšteina un citu ievērojamu baltvācu literātu un mācītāju loma letonistikas pamatu veidošanā. Mēģināts atbildēt uz jautājumu, kādēļ Rīga līdz 20. gs. palikusi bez universitātes, iztirzāta 1775. gadā dibinātās Jelgavas Pētera akadēmijas vēsture, raksturots mēģinājums iedibināt universitāti Jelgavā 1800. gādā. Ieskicēta Tērbatas (Tartu) universitāte kā Latvijai un Igaunijai kopējs Eiropas mēroga zinātņu centrs 19. gs., tās loma Latvijas un latviešu inteliģences attīstībā, apcerēta pirmo latviešu ienākšana zinātnē, īpaši detalizēti izklāstīta Rīgā un Jelgavā 19. gs. funkcionējošo zinātnisko un zinātniski tehnisko biedrību darbība, raksturota Rietumu zināšanu recepcija, jauninājumu un izgudrojumu pārņemšana kopš viduslaikiem. Enciklopēdisks vērtējums mijas ar laikmetu raksturojošām detaļām un epizodēm, muzeju un bibliotēkas tapšanas izklāsts – ar aprakstiem, kā sāka kultivēt kartupeļus, ražot degvīnu un Rīgas balzamu, laist gaisā pirmos aerostatus un ierīkot elektromagnētisko telegrāfu. Nobeigumā sniegts hronoloģisks pārskats par galvenajām norisēm Latvijas zinātnes un augstskolu dzīvē. Monogrāfijā ir daudz pirmreizējas informācijas.


SATURS

Priekšvārds. – 11. lpp.
IEVADĪJUMAM. Akadēmiskā lekcija “Zinātne un zinātnieks Latvijas vēsturē”. – 15. lpp.
ĪSS HISTORIOGRĀFISKS PĀRSKATS. – 39. lpp.
Vēres. – 57. lpp.

1. nodaļa. ZINĀŠANU UN MĀKU RECEPCIJA VIDUSLAIKU LIVONIJĀ, 13. GADSIMTS – 1561. GADS. – 67. lpp.
Ziņu avoti par intelektuālo situāciju Livonijā. Vēstures rakstīšanas aizsākumi. – 71. lpp.
Vai Modenas Vilhelms tulkoja Elija Donāta gramatiku baltu valodās? – 72. lpp.
Mūku ordeņa darbība Livonijā. Vai Alberts Lielais vizitēja Rīgu 1255. gadā? – 74. lpp.
Klosteru bibliotēkas. Skolas Rīgā. Livoniešu studenti Eiropas universitātēs. – 81. lpp.
Viduslaiku medicīna un farmācija. – 85. lpp.
Tehnikas jauninājumi un mākas Livonijā. – 90. lpp.
Ārzemju ziņas par Livoniju. Ģeogrāfiskās kartes. – 94. lpp.
Rīgas pilsētas bibliotēkas dibināšana 1524. gadā. Protestantiskās Domskolas sākumi. – 103. lpp.
Livonijas norieta laikmeta retrospektīvi vērtējumi. – 108. lpp.
Vēres. – 111. lpp.

2. nodaļa. “TEOLOĢISKAIS GADSIMTS”. INTELEKTUĀLĀ SITUĀCIJA LATVIJAS TERITORIJĀ, 1561.–1721. GADS. – 119. lpp.
Medicīna un astroloģija – Zaharijs Stopijs. Kalendāru sastādīšana un Kalendāra nemieri. Dāvida Hitreja sakari ar Rīgu. – 122. lpp.
Mēģinājums dibināt katoļu universitāti Rīgā 1583. gadā. Rīgas jezuītu kolēģija. – 129. lpp.
Rīgas Domskolas reorganizācija. Rīgas humānisti 16.–17. gadsimta mijā. – 134. lpp.
Zviedru laiku augstākās skolas Rīgā – akadēmiskā ģimnāzija un Rīgas licejs. – 140. lpp.
“Brīvie zinātnieki” zviedru laiku Rīgā. – 151. lpp.
Tehnikas jauninājumi zviedru laikmeta Rīgā un Vidzemē. S. Guberta “Stratagema Oeconomicum”. – 156. lpp.
Zviedru Tērbatas–Pērnavas universitāte tās saistībā ar Latviju. – 163. lpp.
Zinātne un izglītība Kurzemes hercogistē 17. gadsimtā. G. Mancelis, P. Einhorns, R. Lentīlijs un T. L. Laus. – 167. lpp.
Vēres. – 177. lpp.

3. nodaļa. “FILOZOFISKAIS GADSIMTS”. ZINĀTNE LATVIJĀ 18. GADSIMTĀ, 1721.–1800. GADS. – 187. lpp.
Rīgas augstākās skolas 18. gadsimtā – Rīgas Domskola un Rīgas licejs. – 190. lpp.
Fišeru “zinātniskā dinastija” Rīgā. – 193. lpp.
N. Himzeļa veikums, muzeja un bibliotēkas simbioze Rīgā 18. gadsimtā. – 197. lpp.
Zinātnes popularizēšana Rīgā. – 202. lpp.
Rīgas balzama ģenēze apgaismības laikmetā. – 203. lpp.
Apgaismības laikmeta dižākie rīdzinieki – Bērensu ģimene, J. G. Hāmanis, J. G. Herders, J. K. Broce un G. Merķelis. Rīgas brīvmūrnieki. – 207. lpp.
Pētījumu aizsākumi dabaszinātnēs un tehniskie projekti. – 218. lpp.
Rīgas un Latvijas saistība ar Pēterburgas Ķeizarisko Zinātņu akadēmiju un Brīvo ekonomisko biedrību. – 220. lpp.
Zinātnes situācija Kurzemes hercogistē 18. gadsimtā. Balneoloģijas aizsākumi. – 231. lpp.
Zinātnes popularizēšana latviešiem – Vecais un Jaunais Stenderi un viņu “Augstas gudrības grāmata”. – 234. lpp.
Situācija Latgalē jeb Poļu Inflantijā 18. gadsimtā. Varakļānu grāfs M. Borhs. – 242. lpp.
Vēres. – 244. lpp.

4. nodaļa. JELGAVAS ZINĀTNISKAIS CENTRS 18.–19. GADSIMTĀ. ACADEMIA PETRINA UN JELGAVAS UNIVERSITĀTE. – 251. lpp.
Jelgavas akadēmiskās ģimnāzijas jeb Pētera akadēmijas (Academia Petrina) dibināšanas priekšnoteikumi. J. G. Zulcera plāns. – 255. lpp.
Pētera akadēmijas dibināšana. Pirmie profesori un studenti. – 259. lpp.
J. G. Zulcera, J. G. Herdera un I. Kanta aicināšana par profesoriem Jelgavas akadēmiskajā ģimnāzijā. J. G. Eizens Jelgavā. – 262. lpp.
J. M. G. Bēzekes daudzveidīgā darbība un devums. – 267. lpp.
Pirmais Jelgavas dabaszinātņu profesors J. J. Ferbers un viņa skolnieks J. G. Groške. – 273. lpp.
V. G. F. Beitlers, viņa astronomiskā observatorija un E. J. Bīnemaņa aerostati. – 281. lpp.
Pētera akadēmijas profesori kā zināšanu popularizētāji. – 288. lpp.
Jelgavas universitātes 109 dienas. Jelgavas akadēmiskās ģimnāzijas transformācija pēc Tērbatas universitātes dibināšanas. – 291. lpp.
M. G. Paukera darbība un Jelgavas astronomiskās observatorijas gaitas 19. gadsimtā. – 296. lpp.
Jelgavas ģimnāzijas mācībspēku zinātniskā darbība 19. gadsimtā mežzinātnēs un humanitārajās zinātnēs. – 301. lpp.
Vēres. – 303. lpp.

5. nodaļa. RĪGA KĀ DABASZINĀTŅU CENTRS 18.–19. GADSIMTA MIJĀ. – 309. lpp.
G. F. Parrots un viņa loma Vidzemes vispārderīgās ekonomiskās biedrības dibināšanā. G. F. Parrota izgudrotājdarbība. – 313. lpp.
G. F. Parrota pētījumi par gāzēm un elektrību. – 318. lpp.
D. H. Grindelis un viņa devums. – 327. lpp.
Oto Hūna darbība un pirmo slimnīcu izveidošana Rīgā. – 338. lpp.
V. K. Frībes pasākumi un Vidzemes vispārderīgās ekonomiskās biedrības turpmākās gaitas. – 341. lpp.
Rīgas ķīmiķu un farmaceitu biedrības darbošanās pamatmeti. – 345. lpp.
J. H. Cigra – dārzkopības tradīciju iedibinātājs Rīgā. – 348. lpp.
E. G. Robertsona 1804. gada gaisa kuģojums Rīgas kultūrvēsturē. – 349. lpp.
Vēres. – 355. lpp.

6. nodaļa. “BIEDRĪBU GADSIMTS”. DABASZINĀTNES, MEDICĪNA UN VĒSTURES ZINĀTNE LATVIJĀ 19. GADSIMTA PIRMAJĀ PUSĒ, BALTIJAS VĀCU ZINĀTNISKĀS JEB “MUZEJU BIEDRĪBAS”. – 363. lpp.
Literātu kārta, “muzeju biedrības” un Baltijas jeb Rītjūras guberņu kopība. – 366. lpp.
Kurzemes literatūras un mākslas biedrība (1815. g.) kā zinātņu akadēmijas aizmetnis Latvijā. – 371. lpp.
T. Grothusa darbība Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā. – 377. lpp.
Latviešu pārvācošanas problēma pēc dzimtbūšanas atcelšanas Baltijas guberņās. K. Vatsons un viņa rosinātās diskusijas Kurzemes biedrībā. “Latviešu Avīzes”. – 382. lpp.
Kurzemes provinces muzejs. Biedrības darbības izskaņa 20. gadsimtā. Pēctecība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju. – 388. lpp.
Rīgas literāri praktiskā pilsoņu savienība (1802. g.). – 390. lpp.
E. V. Sīmensa elektromagnētiskais telegrāfs (1852. g.) un Rīgas tehnikas biedrības dibināšana (1858. g.). – 393. lpp.
Rīgas praktizējošo ārstu biedrība (1822. g.) un daži ievērojami 19. gs. mediķi Latvijā. Kūrortu dibināšana. – 395. lpp.
Baltijas provinču vēstures un senatnes pētītāju biedrība (1834. g.). Baltijas vācu vēstures rakstīšanas sākumi un K. Širrens. – 401. lpp.
Dabaszinātnes Latvijā 19. gadsimta pirmajā pusē. – 412. lpp.
K. E. Bērs, E. Eihvalds un K. Panders. – 412. lpp.
R. Mērčisona ekspedīcija un devona ģeoloģiskās formācijas atklāšana. – 417. lpp.
V. Strūves grāda mērījums. – 420. lpp.
Rīgas dabaspētnieku biedrība (1845. g.). – 423. lpp.
Baltijas vācu zinātnisko biedrību duālā loma zinātnes atziņu popularizēšanā. – 426. lpp.
Intelektuālā situācija Latgalē 19. gadsimta pirmajā pusē. – 428. lpp.
Vēres. – 430. lpp.

7. nodaļa. TĒRBATAS UNIVERSITĀTE SAISTĪBĀ AR LATVIJU. – 437. lpp.
Tērbatas universitātes atjaunošana (1802. g.). Tās evolūcija 19. gadsimtā. – 442. lpp.
Sākumposms. – 442. lpp.
Universitāte kuratoru K. Līvena un G. Krafštrēma laikā. – 444. lpp.
Kuratora A. Keizerlinga ieceres. – 449. lpp.
Tērbatas universitātes rusifikācija pēc senatora N. Manaseina revīzijas. – 451. lpp.
Ievērojamākie zinātnieki Tērbatas universitātē 19. gadsimtā. – 453. lpp.
Tērbatas universitātes ietekme Latvijā. – 458. lpp.
Tērbata kā latviešu akadēmiskās inteliģences šūpulis. Pārvācotie latvieši. G. Bārs. Tērbatas latviešu pulciņš. Ievērojamākie jaunlatvieši – K. Valdemārs, K. Barons un J. Alunāns. Matemātiķis K. Pētersons. Latviešu valodas lektori universitātē. – 460. lpp.
Tērbatas universitātes loma Rīgas Politehnikuma un Latvijas Universitātes tapšanā. – 465. lpp.
Vēres. – 467. lpp.

8. nodaļa. ATSKATS UZ LETONISTIKAS SĀKUMIEM. – 471. lpp.
“Letonikas gada” izskaņai – 2008. gads. – 473. lpp.
Latviešu valodas agrīnākie pētījumi. – 474. lpp.
Salīdzināmās valodniecības tapšana un baltu valodu nozīmība. – 477. lpp.
M. Lomonosova interese par letu valodām. A. L. Šlēcera, G. F. Stendera, K. Hardera un K. Vatsona uzskati par valodu radniecību. – 478. lpp.
Indoeiropiešu salīdzināmās valodniecības sākumi. Baltu valodu jēdziens – F. Bops, R. K. Rasks, A. F. Pots, A. Šleihers un F. Neselmanis. – 484. lpp.
A. Bīlenšteina darbi latviešu valodniecībā. – 486. lpp.
B. Bergmaņa sacerējums par latviešu valodas izcelsmi, dialekta atšķirības. – 490. lpp.
Latviešu folkloras vākšanas un pētīšanas sākumi – J. G. Herders. Vācbaltiešu mācītāju devums latviešu folkloras vākšanā un izdošanā – G. F. Stenders, G. Bergmanis, G. Bitners un A. Bīlenšteins. – 491. lpp.
Senvēstures, etnoloģijas un vēsturiskās ģeogrāfijas pētījumu aizsākums – J. G. Herders un K. Vatsons. – 497. lpp.
Pirmie arheoloģiskie atradumi – F. Nīenstede, F. Krūze, K. Grēvinks un A. Bīlenšteins. – 499. lpp.
Latvijas ģeogrāfija un latviešu etnoģenēze – H. Bīnemanis fon Bīnenštams, K. Barons un K. Biezbārdis. – 501. lpp.
Latviešu literārā (draugu) biedrība un žurnāls “Magazin…”. – 503. lpp.
A. Bīlenšteins un Latviešu literārās biedrības “pēcbīlenšteina laiks”. – 509. lpp.
Letonistika Latgalē 19. gadsimtā. G. Manteifelis. – 515. lpp.
Vēres. – 518. lpp.

PIELIKUMI. – 525. lpp.
1. pielikums. Svarīgākie notikumi zinātnes un augstākās izglītības vēsturē Latvijā: hronoloģija, 1184.–1862. gads. – 527. lpp.
2. pielikums. Pēterburgas Ķeizariskās Zinātņu akadēmijas locekļi no Latvijas, 1724.–1917. gads. – 543. lpp.
3. pielikums. Zinātniskās un zinātniski tehniskās biedrības Latvijā, 18. gadsimta beigas – 19. gadsimta pirmā puse. – 548. lpp.
Pēcvārds. – 551. lpp.
The Beginnings of Science and Higher Education in Latvia. Summary. – 557. lpp.
Становление науки и высшей школы в Латвии. Резюме. – 571. lpp.
RĀDĪTĀJI.
Personu rādītājs. – 587. lpp.
Objektu rādītājs. – 626. lpp
Pateicība Sadovsku fondam. – 639. lpp.


 
 VIDUSLAIKU, JAUNO UN JAUNĀKO LAIKU VĒSTURE LĪDZ 1940. GADAM
 (Skat. arī Pilis - arhitektūra, vēsture un arheoloģija"Senā Rīga")

Andris Caune. Rīga laikmetu griežos, 1901–1918. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. 287 lpp.: il.

 ISBN 978-9984-824-47-5

 Grāmata nav pieejama

 SATURS

Priekšvārds
7
Rīga – viena no pasaules lielpilsētām 20. gadsimta sākumā
10
Rīgas teritorijas izaugsme līdz 20. gadsimta sākumam
14
Iekšrīga
18
Pēterburgas Ārrīga
84
Maskavas Ārrīga
156
Jelgavas Ārrīga
180
Rīgas pieminekļi
212
Satiksmes līdzekļi Rīgā 20. gadsimta sākumā
230
Rīdzinieki gadsimta sākumā
244
Karā postītā Rīga Latvijas valsts tapšanas laikā
266


Caune A. Rīgas Latgales priekšpilsēta pirms 100 gadiem. Priekšpilsētas ielas, celtnes un iedzīvotāji 20. gadsimta pirmās puses atklātnēs. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2013. – 279 lpp.: il. (Caune A. Die Lettgallische Vorstadt Rigas vor 100 Jahren)
ISBN 978-9984-824-30-7

 Grāmata nav pieejama

SATURS

Priekšvārds. – 7. lpp.
Latgales priekšpilsētas rašanās un izaugsme gadsimtu gaitā. – 9. lpp.
Marijas iela. – 17. lpp.
Avotu ielas apkaime. – 44. lpp.
Grīziņkalns. – 62. lpp.
Maskavas forštate no Pilsētas kanāla līdz Rodenburga grāvim. – 104. lpp.
Maskavas forštate no Rodenburga grāvja līdz Kuzņecova fabrikai. – 146. lpp.
Daugavas labā krasta salas un Ķengarags. – 196. lpp.
Pētera nometne Salaspilī. – 208. lpp.
Seni notikumi Latgales priekšpilsētā. – 218. lpp.
Priekšpilsētas ļaudis. – 240. lpp.

Caune A. Rīgas Ziemeļu priekšpilsēta pirms 100 gadiem. Priekšpilsētas celtnes un iedzīvotāji 20. gadsimta sākuma atklātnēs. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. – 279 lpp.: il.
ISBN 978-9984-824-10-9

 Grāmata nav pieejama 


SATURS

Priekšvārds. – 7. lpp.
Ziemeļu priekšpilsētas rašanās un izaugsme gadsimtu gaitā. – 9. lpp.
Ķeizardārzs. – 14. lpp.
Daugavas labā krasta lielās salas – Andrejsala, Vējzaķu sala, Kundziņsala. – 38. lpp.
Sarkandaugava. – 54. lpp.
Meža kapi. – 84. lpp.
Brāļu kapi. – 108. lpp.
Čiekurkalns. – 132. lpp.
Mežaparks. – 152. lpp.
Zooloģiskais dārzs Rīgā. – 184. lpp.
Jaunmīlgrāvis. – 208. lpp.
Vecmīlgrāvis. – 226. lpp.
Rinnužu, Mangaļu un Vecāķu zvejniekciems un Jaunciema strādnieku ciemats. – 256. lpp.
Die nördliche Vorstadt Rigas vor 100 Jahren. Zusammenfassung. – 276. lpp.Bērziņš J. Latvijas rūpniecības strādnieku sociālais portrets. 1900–1914. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. – 335 lpp.: il.
ISBN 978-9984-824-08-6

 Cena: € 12,75 

Jānis Bērziņš dzimis 1941. gadā Cesvainē. 1965. gadā beidzis LU Vēstures un filoloģijas fakultātes Vēstures nodaļu. Kopš 1971. gada strādā LU Latvijas vēstures institūtā, vadošais pētnieks, habilitētais vēstures doktors. Pētniecības darba galvenie virzieni – Latvijas vēstures problemātika 19. gadsimta otrajā pusē, rūpniecības un strādnieku vēsture 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, 1905. gada revolūcijas problemātika, Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstības vēstures jautājumi. Monogrāfija „Latvijas rūpniecības strādnieku sociālais portrets. 1900–1914” uzrakstīta, balstoties uz plaša arhīvu, statistikas krājumu un preses materiāla analīzes.


SATURS

PRIEKŠVĀRDS. – 7. lpp.

1. nodaļa. RŪPNIECĪBAS STRĀDNIEKS. – 11. lpp.
1.1. Strādnieku izglītība un kultūras aktivitātes. – 11. lpp.
1.1.1. Elementārās izglītības līmenis. – 11. lpp.
1.1.2. Izglītības iegūšanas iespējas. – 23. lpp.
1.1.3. Kultūras aktivitātes. – 44. lpp.
1.2. Ģimene. – 72. lpp.
1.3. Seksuālā dzīve. – 90. lpp.

2. nodaļa. DARBA LĪGUMATTIECĪBAS UN NOTEIKUMI. – 112. lpp.
2.1. Rūpnieku un strādnieku darba līgumi. – 112. lpp.
2.2. Rūpnīcu iekšējie kārtības noteikumi. – 119. lpp.
2.3. Strādnieku un rūpnieku sadzīviskās attiecības. – 120. lpp.
2.4. Naudas sodi. – 143. lpp.
2.5. Materiālā palīdzība strādniekiem no soda naudas iekrājuma. – 153. lpp.
2.6. Bezdarbs. – 158. lpp.

3. nodaļa. RAŽOŠANAS APSTĀKĻI. – 181. lpp.
3.1. Darba telpas. – 181. lpp.
3.2. Mehanizācijas, ražošanas un darba intensifikācijas līmenis. – 189. lpp.
3.3. Nelaimes gadījumi un traumatisms. – 195. lpp.
3.3.1. Cēloņi un raksturīgās iezīmes. – 195. lpp.
3.3.2. Apjomi. – 199. lpp.

4. nodaļa. DARBASPĒKA SAGLABĀŠANAS FAKTORI. – 206. lpp.
4.1. Ārstnieciskās iestādes un medicīniskā palīdzība. – 206. lpp.
4.2. Materiālie pabalsti strādniekiem. – 228. lpp.
4.3. Atpūtas laiks. – 231. lpp.

5. nodaļa. STRĀDNIEKU APDROŠINĀŠANA. – 238. lpp.
5.1. Sākotnējie apdrošināšanas mēģinājumi. – 238. lpp.
5.2. Apdrošināšanas likumi. – 249. lpp.
5.2.1. 1903. gada 2. jūnija apdrošināšanas likums. – 249. lpp.
5.2.2. 1912. gada 23. jūnija apdrošināšanas likumi. – 258. lpp.

6. nodaļa. STRĀDNIEKU LEGĀLĀS ORGANIZĀCIJAS. – 265. lpp.
6.1. Pašpalīdzības biedrības un kases. – 265. lpp.
6.2. Arodbiedrības. – 273. lpp.
6.3. Patērētāju biedrības. – 278. lpp.
6.4. Krājaizdevu kases. – 282. lpp.

NOBEIGUMS. – 288. lpp.

Rūpniecības uzņēmumu rādītājs. – 292. lpp.
Attēlu saraksts. – 298. lpp.

DIE SOCIALE PORTRÄT DER INDUSTRIELLEN ARBEITERSCHAFT LETTLANDS. 1900–1914. Zusammenfassung. – 302. lpp.

Ģenerāļa Jāņa Baloža pēdējie mūža gadi Latvijā, 1956–1965: Laikabiedru atmiņas un liecības. Sast. Andris Caune. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014. – 335 lpp.: il. (Die lezten Lebensjahre des Generals Jānis Balodis in Lettland, 1956–1965)
ISBN 978-9984-824-35-2

Grāmata nav pieejama 

SATURS

Sastādītāja ievadvārdi. Andris Caune. – 9. lpp.
Andris Caune. Ģenerāļa Jāņa Baloža galvenie dzīves dati. – 17. lpp.
Edgars Andersons. [Ģenerāļa Jāņa Baloža raksturojums]. – 25. lpp.
Jāņa Baloža un Elvīras Balodes iesniegums Ņ. Hruščovam ar lūgumu atļaut dzīvot Latvijā. – 31. lpp.
Kārlis Eliass. Mana tikšanās ar ģenerāli Jāni Balodi. – 35. lpp.
Kārlis Eliass. Ar ģenerāli Jāni Balodi divatā. – 70. lpp.
Modris Eliass. Tikšanās ar ģenerāli Jāni Balodi. – 115. lpp.
Arvīds Krīpens. Latviešu tauta dziļās sērās. Miris ģenerālis Jānis Balodis. – 118. lpp.
Ģenerāļa Baloža pēdējie gadi. – 124. lpp.
Jānis Lejiņš. Atmiņas par ģenerāli Jāni Balodi. – 128. lpp.
Jānis Stradiņš. Dažas atmiņas un pārdomas par “Balto ģenerāli” – ģenerāli Jāni Balodi. – 140. lpp.
Gunta Barbāne. Ģenerāļa Baloža vasaras mītne. – 149. lpp.
Tāds bija ģenerālis Jānis Balodis. Saruna starp Andri Cauni un Maiju Riekstiņu. – 154. lpp.
Andris Caune. Par ģenerāļa Jāņa Baloža dzīvi Latvijā pēdējos mūža gados. – 161. lpp.
Andris Caune. Papildinājumi un precizējumi 1998. gadā publicētajām Andra Caunes atmiņām. – 183. lpp.
Andris Caune. Vai ģenerālis Jānis Balodis bija “čekas kalpībā”. Divu J. Baloža parakstītu “vēstuļu” teksti un zemteksti. – 200. lpp.
Andris Caune. Voldemāra Caunes devums ģenerāļa Jāņa Baloža piemiņas saglabāšanā. – 207. lpp.
Andris Caune. Liecības par ģenerāļa Jāņa Baloža kapa vietas pieminekļa veidošanu. – 255. lpp.
Andris Caune. Ģenerālim Jānim Balodim veltītās piemiņas zīmes un to likteņi. – 275. lpp.
Andris Caune. Latvijas pilsētu ielas, kas nosauktas ģenerāļa Jāņa Baloža vārdā. – 290. lpp.
Andris Caune. Meklējot liecības par ģenerāli Jāni Balodi pēc 50 gadiem. – 292. lpp.
Personu rādītājs. – 325. lpp.
Balodis J. Atmiņu burtnīcas, 1918.–1939. gads. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. – 303 lpp.: il.

ISBN 978-9984-824-38-3

Cena – € 8,00

SATURS

PRIEKŠVĀRDS. Andris Caune. – 9. lpp.
IEVADS. Andris Caune. – 11. lpp.
Ģenerāļa Jāņa Baloža atmiņu vai to daļu publikācijas. – 25. lpp.
Paskaidrojumi ilustrācijām. – 25. lpp.
Grāmatu nosaukumu saīsinājumi ilustrācijās. – 26. lpp.
ĢENERĀĻA JĀŅA BALOŽA ATMIŅU BURTNĪCAS
ATMIŅU TREŠAIS VARIANTS, 1918.–1919. gads (E. Balodes rediģētā manuskripta daļa). – 29. lpp.
Pirmo Latvijas nacionālās armijas vienību formēšana. – 29. lpp.
Apmācības Daugavmalā. – 32. lpp.
Pirmā parāde. – 32. lpp.
Kalpaka ierašanās. – 34. lpp.
Rīgas atstāšana. – 34. lpp.
Jelgavā. – 35. lpp.
Ceļā uz Dobeli. – 37. lpp.
Sarunas ar kapteini fon Bekmani. – 38. lpp.
Brauciens uz Liepāju (1919. gada 14. janvārī). – 38. lpp.
Uzbrukums Lielaucei (1919. gada 16. janvārī). – 39. lpp.
Skrundas ieņemšana (29. janvārī). – 40. lpp.
Noskaņojums. – 41. lpp.
Vispārējais noskaņojums un apstākļi. – 42. lpp.
Studentu rotas ierašanās Rudbāržos un apsardzības ministra J. Zālīša apmeklējums. – 43. lpp.
Incidents ar Studentu rotu. – 45. lpp.
Goda sardzē, K. Ulmanim atgriežoties no Lietuvas. – 48. lpp.
Atgriešanās Rudbāržos. – 48. lpp.
Saldus ieņemšana. – 51. lpp.
Apsardzības ministra J. Zālīša ierašanās. – 52. lpp.
Majora Kīnana ierašanās Saldū. – 53. lpp.
Ceļā no Saldus. – 55. lpp.
Uz Kalnciema ceļa. Kauja pie Batariem. – 56. lpp.
Andrievs Niedra Sumragos. – 59. lpp.
Manteifels Sumragos. – 61. lpp.
Karavīru domas par Liepājas puču. – 63. lpp.
Direktorijas projekts. – 65. lpp.
Mana rakstiska atbilde. – 66. lpp.
Pulkvedis Grīns Kalnciemā. – 67. lpp.
Ķemeros. – 68. lpp.
Andr. Niedra Ķemeros. – 69. lpp.
Pie fon der Golca Tukumā. – 70. lpp.
Vēl viena apspriede virsštābā. – 71. lpp.
Uzbrukums Rīgai tiek atlikts. – 72. lpp.
Pirms uzbrukuma Rīgai. Kapteinis Zolts. – 73. lpp.
Uzbrukums Rīgai. – 75. lpp.
Latviešu ieiešana Rīgā. – 78. lpp.
Vāciešu interese par Juglas virzienu. – 80. lpp.
Dzīves normalizēšanās sākums Rīgā. – 81. lpp.
Komandantūras. – 85. lpp.
Sarunas ar pulkvedis-leitnantu V. Ozolu Carnikavā. – 86. lpp.
Kā izveidojās apstākļi Rīgā (maijs–jūnijs). – 90. lpp.
Pirmo karavīru paaugstināšana. – 91. lpp.
Satikšanās ar Andr. Niedru. – 92. lpp.
Apspriede ar sabiedriskajiem darbiniekiem. – 93. lpp.
Pulkveža Ed. Kalniņa ierašanās. – 95. lpp.
Saruna ar pulkvedi Tallentu. – 96. lpp.
Apmeklēju dienvidgrupu. – 97. lpp.
Bijušā Anglija konsula Aleksandera apmeklējums. – 98. lpp.
Vēl par pulkveža Zemitāna “pavēli”. – 99. lpp.
Saruna ar A. Līvenu slimnīcā. – 101. lpp.
Majora Flečera vienaldzība. – 103. lpp.
Cēsu kaujas. – 104. lpp.
Rīgā pēc Cēsu kaujām. – 105. lpp.
Igauņu kreiseris apšauda Rīgu. – 106. lpp.
Roņu salas ieņemšana. – 106. lpp.
Pēc Strazdumuižas pamiera. – 106. lpp.
Cēsu kaujas izraisīto apstākļu izskaidrošana. – 108. lpp.
Iecelšana par Rīgas garnizona priekšnieku. – 109. lpp.
Ziemeļnieku ienākšanas Rīgā. – 109. lpp.
Valdības atgriešanās Rīgā. – 111. lpp.
Ģenerālis Simonsons – armijas virspavēlnieks. – 112. lpp.
Pļaviņās. Pirmā inspekcija. – 114. lpp.
Latgales partizāni. – 115. lpp.
Ģenerālis Berts (Burt) Pļaviņās. – 117. lpp.
Pie Latgales partizāniem (1919. gada augusta 2. pusē). – 118. lpp.
Pie ģenerāļa Simonsona Rīgā. – 119. lpp.
Ģenerālis Berts pie partizāniem. – 119. lpp.
Partizāni – tēvs un dēls. – 120. lpp.
Notverta spiegu grupa. – 121. lpp.
Līvānu ieņemšana. – 121. lpp.
Ģenerāļa Simonsona ierašanās Pļaviņās. – 122. lpp.
“Zaļā armija”. – 123. lpp.
Bulak-Balachovičs un citi. – 125. lpp.
Par kādu nesaņemtu telegrammu. – 125. lpp.
Z. Meierovics piedāvā man virspavēlnieka posteni. – 126. lpp.
Armijas virspavēlnieka postenī stājoties. – 128. lpp.
Satikšanās ar ģenerāli Bertu. – 130. lpp.
Apspriede Virspavēlnieka štābā. – 130. lpp.
Pulkvedis-leitnants P. Radziņš – štāba priekšnieks. – 131. lpp.
Pulkveža V. Ozola iecelšana par operatīvās daļas priekšnieku. – 132. lpp.

ATMIŅU OTRAIS VARIANTS, 1919.–1939. gads (stāstījuma pierakstu pirmteksts). – 135. lpp.
1. burtnīca. – 135. lpp.
Cēsu kaujas 22. jūnijā 1919. gadā (turpinājums). – 135. lpp.
2. burtnīca. – 147. lpp.
“Ar ticību un drosmi uz priekšu!”. – 154. lpp.
3. burtnīca. – 161. lpp.
Rīgas atbrīvošana. – 161. lpp.
4. burtnīca. – 173. lpp.
Latgales atbrīvošana. – 173. lpp.
Tikšanās ar maršalu J. Pilsudski Daugavpilī. – 182. lpp.
5. burtnīca. – 187. lpp.
Ģenerāļa Niseļa komisija. – 187. lpp.
6. burtnīca. – 198. lpp.
Ģenerālis Rodzjanko un pulkvedis Jezovitovs Rīgā. – 198. lpp.
Ģenerālis Judeničs Rīgā. – 200. lpp.
Saeimas izmeklēšanas komisija Latgalē. – 205. lpp.
Ko runā “mazie” cilvēki. – 208. lpp.
7. burtnīca. – 210. lpp.
Pirms 1934. gada 15. maija. – 210. lpp.
8. burtnīca. – 217. lpp.
Līdzgaitnieki virspavēlnieka laikmetā [1919.–1920. gads]. – 225. lpp.
9. burtnīca. – 231. lpp.
[J. Baloža ierašanās Liepājā 1919. gada februārī]. – 231. lpp.
Pēc valdības ierašanās Rīgā [1919. gads]. – 232. lpp.
[Saruna ar K. Ulmani 1919. gada jūlijā]. – 232. lpp.
[Atmiņas par K. Ulmani]. – 233. lpp.
10. burtnīca. – 244. lpp.
[V. Muntera un A. Bērziņa raksturojums]. – 244. lpp.
11. burtnīca. – 257. lpp.
[J. Kaminska, P. Apkalna un K. Berķa raksturojums]. – 257. lpp.
PASKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES. Andris Caune. – 263. lpp.
PERSONU RĀDĪTĀJS. – 295. lpp.

Andris Caune. Ģenerālis Jānis Balodis Krievijas izsūtījumā un cietumā, 1940–1960. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016. – 271 lpp.: il.

ISBN 978-9984-824-42-0

Cena –  8,00

SATURS

PRIEKŠVĀRDS. – 9. lpp.
ĪSS HISTORIOGRĀFISKS PĀRSKATS. – 11. lpp.
Atsauces un paskaidrojošās piezīmes. – 16. lpp.
1. nodaļa.
ĢENERĀLIS JĀNIS BALODIS OKUPĒTAJĀ LATVIJĀ LĪDZ APCIETINĀŠANAI 1940. GADA 31. JŪLIJĀ
Notikumi līdz jūlija vidum. – 18. lpp.
Notikumi jūlijā otrajā pusē. – 24. lpp.
Ģenerāļa J. Baloža apcietināšana 31. jūlijā. – 28. lpp.
K. Ulmaņa valdības pārējo ministru represēšana. – 34. lpp.
Ģenerāļa J. Baloža tuvāko radinieku liktenis. – 35. lpp.
Atsauces. – 36. lpp.
2. nodaļa.
ĢENERĀLIS JĀNIS BALODIS ADMINISTRATĪVAJĀ NOMETINĀJUMĀ SIZRAŅĀ, 1940. GADA AUGUSTS – 1941. GADA 4. JŪLIJS
Sizraņā administratīvā nometinājuma vietā. – 38. lpp.
Elvīras un Jāņa Baloža vēstules no Sizraņas Elvīras Balodes mātei Lilijai Ernai Blūmai. – 41. lpp.
Elvīras un Jāņa Baloža sarakste ar dzimteni. – 53. lpp.
Ziņas, kādas sniedz publicētās Baložu rakstītās 16 vēstules. – 55. lpp.
Atsauces un paskaidrojošās piezīmes. – 59. lpp.
3. nodaļa.
ĢENERĀĻA JĀŅA BALOŽA UN CITU BALTIJAS VALSTU AUGSTĀKO VALSTSVĪRU DZĪVES APSTĀKĻI IZSŪTĪJUMĀ, 1940.–1941. GADS
Baltijas valstsvīru izsūtīšana uz Krieviju administratīvajā nometinājumā 1940. gada vasarā. – 61. lpp.
Kāpēc tika rakstīts V. Lāča rīkojums par ģenerāļa J. Baloža izsūtīšanu. – 65. lpp.
Valstsvīru deportācijas norise. – 66. lpp.
Deportēto valstsvīru nometinājuma vietas Krievijā. – 67. lpp.
Deportēto valstsvīru dzīves apstākļi nometinājuma vietās. – 67. lpp.
Baltijas valstsvīru apcietināšana pēc kara sākuma ar Vāciju 1941. gada vasarā. – 71. lpp.
Atsauces. – 75. lpp.
4. nodaļa.
ĢENERĀLIS JĀNIS BALODIS KRIEVIJAS CIETUMOS, 1941.–1954. GADS
Apsūdzības izvirzīšana un “nozieguma” izmeklēšana 1941. gada jūlijs–septembris. – 77. lpp.
Aicinājums vadīt partizānu kustību vāciešu okupētajā Latvijā. – 81. lpp.
Kāpēc tapa V. Samsona raksts “Kurā pusē būtu ģenerālis J. Balodis?”. – 85. lpp.
Līdzīgs piedāvājums arī K. Ulmanim. – 89. lpp.
Kara laika internētā statusā Krievijas cietumos 1942.–1952. gadā. – 92. lpp.
Izmeklēšanas atjaunošana un notiesāšana 1952. gadā. – 95. lpp.
Soda izciešana Vladimiras cietumā 1952.–1954. gadā. – 102. lpp.
Atsauces un paskaidrojošas piezīmes. – 110. lpp.
5. nodaļa.
DZĪVE VLADIMIRĀ PĒC AMNESTIJAS UN ATGRIEŠANĀS DZIMTENĒ, 1954.–1960. GADS
Baložu ģimenes dzīves apstākļi Vladimirā pēc iznākšanas no cietuma. – 113. lpp.
Pārējo Baltijas valstsvīru liktenis pēc amnestijas. – 117. lpp.
Vēlēšanās atgriezties dzimtenē. – 119. lpp.
Kāds dīvains apmeklējums. – 121. lpp.
Atsauces un paskaidrojošas piezīmes. – 122. lpp.
PĀRDOMAS PĒC UZRAKSTĪTĀ (POST SCRIPTUM). – 124. lpp.

DOKUMENTU UN MATERIĀLU PIELIKUMI
1. pielikums. MATERIĀLU KOPA PAR “NOZIEGUMA” IZMEKLĒŠANU UN NOTIESĀŠANU, 1941.–1952. GADS
Paskaidrojumi par publicētajiem dokumentiem. – 127. lpp.
J. Baloža krimināllietas 1941. gada dokumenti
Nr. 1. Lēmums (par arestu). 1941. gada 2. jūlijā. – 130. lpp.
Nr. 2. Lēmums (par drošības līdzekļa izraudzīšanu). 1941. gada 2. jūlijā. – 131. lpp.
Nr. 3. [Aresta] orderis nr. 2958. 1941. gada 2. jūlijā. – 132. lpp.
Nr. 4. Arestētā anketa [aizpildīta Kuibiševas cietumā]. 1941. gada 5. jūlijā. – 134. lpp.
Nr. 5. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 5. jūlijā. – 136. lpp.
Nr. 6. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 19. jūlijā. – 138. lpp.
Nr. 7. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 6. augustā. – 139. lpp.
Nr. 8. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 7. augustā. – 147. lpp.
Nr. 9. Lēmums par izmeklēšanas turpināšanu. 1941. gada 30. augustā. – 150. lpp.
Nr. 10. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 12. septembrī. – 154. lpp.
Nr. 11. Lēmums par kratīšanas laikā konfiscēto lietu tālāko likteni. 1941. gada 24. oktobrī. – 157. lpp.
E. Balodes nopratināšanas 1941. gada protokoli
Nr. 12. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 5. jūlijā. – 159. lpp.
Nr. 13. nopratināšanas protokols. 1941. gada 6. jūlijā. – 161. lpp.
Nr. 14. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 17. jūlijā. – 164. lpp.
Nr. 15. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 17. jūlijā. – 166. lpp.
Nr. 16. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 19. jūlijā. – 169. lpp.
Nr. 17. Nopratināšanas protokols. 1941. gada 25. jūlijā. – 170. lpp.
J. Baloža krimināllietas 1952. gada dokumenti
Nr. 18. Arestētā anketa [aizpildīta Butirku cietumā Maskavā]. Nedatēta. – 172. lpp.
Nr. 19. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 7. martā. – 174. lpp.
Nr. 20. Latvijas PSR Centrālā Valsts arhīva liecība par J. Balodi. 1952. gada 10. martā. – 176. lpp.
Nr. 21. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 11. martā. – 180. lpp.
Nr. 22. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 13. martā. – 182. lpp.
Nr. 23. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 14. martā. – 186. lpp.
Nr. 24. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 15. martā. – 189. lpp.
Nr. 25. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 15. martā. – 195. lpp.
Nr. 26. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 17. martā. – 199. lpp.
Nr. 27. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 17. martā. – 202. lpp.
Nr. 28. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 18. martā. – 205. lpp.
Nr. 29. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 19. martā. – 207. lpp.
Nr. 30. Lēmums par materiālu pievienošanu lietai. 1952. gada 19. martā. – 210. lpp.
E. Balodes nopratināšanas 1952. gada protokoli
Nr. 31. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 7. martā. – 211. lpp.
Nr. 32. nopratināšanas protokols. 1952. gada 12. martā. – 213. lpp.
Nr. 33. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 15. martā. – 215. lpp.
Nr. 34. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 17. martā. – 217. lpp.
Nr. 35. Nopratināšanas protokols. 1952. gada 18. martā. – 220. lpp.
J. Baloža lietai pievienotie liecību izraksti no citu personu krimināllietām
Nr. 36. Izraksts no J. Vintera nopratināšanas protokola. 1940. gada 24. augustā. – 220. lpp.
Nr. 37. Izraksts no F. Kronberga nopratināšanas protokola. 1940. gada 10.–13. novembrī. – 224. lpp.
Nr. 38. Izraksts no M. Skujenieka nopratināšanas protokola. 1941. gada 20. janvārī. – 226. lpp.
Nr. 39. Izraksts no M. Skujenieka nopratināšanas protokola. 1941. gada 23. janvārī. – 229. lpp.
Nr. 40. Izraksts no J. Fridrihsona-Skraujas nopratināšanas protokola. 1941. gada 9. maijā. – 230. lpp.
Nr. 41. Latvijas armijas bijušā virspavēlnieka arestētā K. Berķa izmeklēšanas materiālu memorands. 1942. gada 5. aprīlī. – 232. lpp.
Apsūdzības slēdziens un spriedums
Nr. 42. J. Baloža un E. Balodes apsūdzības slēdziens. 1952. gada 29. martā. – 235. lpp.
Nr. 43. Izraksts no PSRS VDM Sevišķās apspriedes protokola nr. 28 par J. Baloža notiesāšanu uz 25 gadiem. 1952. gada 16. aprīlī. – 240. lpp.
2. pielikums. MATERIĀLU KOPA PAR SPRIEDUMA PĀRSKATĪŠANU UN VĒLĒŠANOS ATGRIEZTIES DZIMTENĒ, 1953.–1960. GADS
Paskaidrojumi par publicētajiem dokumentiem. – 241. lpp.
Nr. 44. J. Baloža iesniegums PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājam. 1953. gada 3. septembrī. – 244. lpp.
Nr. 45. Centrālās komisijas par lietu pārskatīšanu personām, notiesātām par kontrrevolucionāriem noziegumiem, turētiem nometnēs, kolonijās un PSRS IeM cietumos un esošiem izsūtījuma nometinājumā, sēdes protokola izraksts nr. 13. 1954. gada 16. augustā. – 247. lpp.
Nr. 46. Jānis Riekstiņš. Mājupceļš no Sibīrijas, 1949.–1989. gads. – 248. lpp.
Nr. 47. Jāņa Baloža un Elvīras Balodes iesniegums Ņ. Hruščovam ar lūgumu atļaut dzīvot Latvijā. – 251. lpp.
3. pielikums. MATERIĀLU KOPA PAR REABILITĀCIJU, 1991.–1997. GADS
Paskaidrojumi par publicētajiem dokumentiem. – 253. lpp.
Nr. 48. Slēdziens par Balodi J. P. pēc krimināllietas (arhīva nr. H-21129) materiāliem. 1991. gada 25. decembrī. – 255. lpp.
Nr. 49. Krievijas Federācijas Ģenerālprokuratūras izziņa par reabilitāciju. 1997. gada 8. janvārī. – 258. lpp.
Nr. 50. J. Baloža reabilitācijas apliecība. 1997. gada 13. februārī. – 260. lpp.
SAĪSINĀJUMI. – 262. lpp.
PERSONU RĀDĪTĀJS. – 264. lpp.


The Hansa town Riga as mediator between east and west. Proceedings of an international scientific conference dedicated to 70 years of archaeological research in Riga, held in Riga, Latvia, on 23−25 September 2008 / Ed. by Andris Caune and Ieva Ose. – Rīga: Institute of the History  of Latvia Publishers, 2009. – 231 p. (Hanzas pilsēta Rīga – starpniece starp austrumiem un rietumiem. Rīgas arheoloģiskās izpētes 70 gadiem veltītās starptautiskās zinātniskās konferences referātu krājums. Rīga, 2008. gada 23.–25. septembris / Sast. Andris Caune un Ieva Ose)
ISBN 978-9984-824-12-3

 Grāmata nav pieejama 


SATURS

Priekšvārds. – 8. lpp.
Rīgas Domes priekšsēdētāja Jāņa Birka uzruna. – 10. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētāja Jāņa Stradiņa uzruna. – 12. lpp.
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktores Klāras Radziņas uzruna. – 15. lpp.
LU Latvijas vēstures institūta direktora Gunta Zemīša uzruna. – 17. lpp.
Andris Caune. Arheoloģiskās liecības par Rīgas kontaktiem ar Rietumeiropu un Krievzemi 13.–14. gs. – 19. lpp.
Valentīns Jaņins. Novgorodas arheoloģijas 75 gadi: galvenie sasniegumi. – 28. lpp.
Manfreds Glēzers. Lībekas arheoloģija 60 gados – apdzīvotības vēsture pēc rakstītajiem avotiem un izrakumu rezultātiem. – 45. lpp.
Jussi-Pekka Tāvitsainens, Kari Uotila. Jaunākie pētījumi pilsētu arheoloģijā Somijā, it īpaši Turku un Naantali. – 58. lpp.
Ēvalds Mugurēvičs. Mārtiņsalas (Holmes) pils kā Rīgas priekšpostenis (12. gs. beigas – 14. gs.). – 68. lpp.
Marians Rembkovskis. Arheoloģiskās liecības par Domus sancti Spiritus in Colbergh. – 80. lpp.
Ralfs Bušs. Hamburga ūdensmalā: senākā kuģu piestātne. – 90. lpp.
Jeļena Ribina. Novgorodas un Rīgas kontakti pēc rakstītajiem un arheoloģiskajiem avotiem. – 99. lpp.
Dīters Bišops. Liecības par krastu nostiprinājumiem Brēmenē viduslaikos un agrajos jaunajos laikos. – 106. lpp.
Tatjana Berga. Monētu kalšana Rīgā 13. gadsimtā. – 118. lpp.
Gražina Navroļska. Elblonga 13. gs. pēc arheoloģiskajiem avotiem. – 124. lpp.
Dorisa Mīrenberga. Atziņas par ikdienas dzīvi viduslaiku Lībekā pēc 60 gadu arheoloģiskiem pētījumiem. – 138. lpp.
Aleksandrs Saksa. Viduslaiku Viborgas celtniecības vēsture un kultūrvēsturiskā stratigrāfija (pēc 1998.–2008. g. arheoloģisko izrakumu materiāliem). – 152. lpp.
Gunārs Jansons. Rīgas rātsnama 14.–18. gs. arhitektūras rekonstrukcija. – 163. lpp.
Roberts Spirģis. Vēlās lībiešu bruņrupuču saktas Rīgas apkārtnē 12.–13. gs. – 175. lpp.
Edgars Rings. Pilsētas arheoloģija Līneburgā – ieguldījums jauno laiku arheoloģijā. – 190. lpp.
Māris Zunde. Dendrohronoloģisko pētījumu ieguldījums Rīgas arheoloģisko objektu datēšanā. – 201. lpp.
Anderss Reisnerts. Malme un Hanzas savienība. – 210. lpp.
Ieva Ose. Rīgas 16. gs. krāsns keramika un tās rotājuma paraugi. – 222. lpp.Broce J. K. Zīmējumi un apraksti. 4. sēj.: Latvijas mazās pilsētas un lauki / Manuskriptu publicēšanai sagatavojis Muntis Auns. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. – 487 lpp.: il.

 Grāmata nav pieejama 

Ievērojamā novadpētnieka Johana Kristofa Broces (1742–1823) zīmējumu un aprakstu krājums „Monumente” ir unikāls 18.–19. gs. kultūras piemineklis. Tajā ietvertie materiāli ir nozīmīgākais vēstures avots, kas veidojis mūsu priekšstatu par Latvijas vizuālo tēlu 18. un 19. gs. mijā.
4. sējums veltīts Latvijas mazajām pilsētām un laukiem. Sējumā ietverti materiāli par Cēsu, Valkas, Alūksnes, Gulbenes un Madonas novadu, kā arī Latgali, Zemgali un Kurzemi.
Pēc katra zīmējuma doti J. K. Broces komentāri vācu valodā un to tulkojums latviešu valodā, tad – sastādītāju komentāri un precizējumi. Pievienots personu, vietu un priekšmetu rādītājs.
Vēsturniekiem, mākslas zinātniekiem, arhitektiem, kā arī plašam interesentu lokam.


SATURS

Ievadvārdi. – 5. lpp.
Johana Kristofa Broces zīmēto Latvijas mazo pilsētu un lauku attēlu izcelsme. M. Auns. – 6. lpp.
LATVIJAS MAZĀS PILSĒTAS UN LAUKI. – 13. lpp.

I
Cēsu apkārtne (1.–112. nr.). – 15. lpp.
Cēsis (1.–22. nr.). – 17. lpp.
Jāņa muiža (23. nr.). – 61. lpp.
Jurģa muiža (24. nr.). – 62. lpp.
Izena vārti (25. nr.). – 64. lpp.
Āraiši (26.–29. nr.). – 65. lpp.
Amatas ieleja (30. nr.). – 72. lpp.
Līgatnes krogs (31. nr.). – 74. lpp.
Saukuma krogs (32. nr.). – 75. lpp.
Nurmiži (33., 34. nr.). – 76. lpp.
Lielstraupe (35.–48. nr.). – 80. lpp.
Mazstraupe (36.–53. nr.). – 103. lpp.
Rozulas muiža (54. nr.). – 110. lpp.
Stalbes muiža (55., 56. nr.). – 112. lpp.
Ungurmuiža (57. nr.). – 115. lpp.
Liepasmuiža (58.–64. nr.). – 116. lpp.
Rauna (65.–76. nr.). – 130. lpp.
Dzērbene (77.–79. nr.). – 153. lpp.
Piebalga (80.–82. nr.). – 156. lpp.
Skujene (83.–85. nr.). – 161. lpp.
Kosa (86.–89. nr.). – 164. lpp.
Nītaure (90.–99. nr.). – 170. lpp.
Jaunpils (Zaube) (100.–108. nr.). – 187. lpp.
Bērzmuiža (109.–111. nr.). – 200. lpp.
Griķu muiža (112. nr.). – 206. lpp.

II
Valkas apkārtne (113.–148. nr.). – 209. lpp.
Valka (113.–122. nr.). – 211. lpp.
Lugaži (123.–125. nr.). – 224. lpp.
Ērģeme (126.–128. nr.). – 230. lpp.
Trikāta (129.–141. nr.). – 236. lpp.
Lubu muiža (142. nr.). – 260. lpp.
Lipškalns (143., 144. nr.). – 262. lpp.
Tiepeles muiža (145. nr.). – 264. lpp.
Smiltene un Cērtene (146.–148. nr.). – 266. lpp.
 
III
Alūksnes apkārtne (149.–168. nr.). – 273. lpp.
Alūksne (149.–158. nr.). – 275. lpp.
Dores muiža (159. nr.). – 293. lpp.
Zeltiņi (160.–163. nr.). – 294. lpp.
Ādama muiža (164. nr.). – 302. lpp.
Gaujiena (165.–168. nr.). – 304. lpp.

IV
Gulbenes un Madonas apkārtne (169.–178. nr.). – 315. lpp.
Lejasciems (169. nr.). – 317. lpp.
Ranka (170., 171. nr.). – 318. lpp.
Ērgļi (172.–174. nr.). – 321. lpp.
Arheoloģiskie atradumi Odzienā (175.–178. nr.). – 324. lpp.

V
Latgale (179.–203. nr.). – 333. lpp.
Daugavpils (179., 180. nr.). – 335. lpp.
Prāmis pār Dubnas upi (181. nr.). –338. lpp.
Pelēču muiža (182. nr.). – 340. lpp.
Puša (183. nr.). – 342. lpp.
Rozentava (184.–186. nr.). – 344. lpp.
Volkenbergas pils (187. nr.). – 349. lpp.
Rēzekne (188. nr.). – 350. lpp.
Ludza (189.–195. nr.). – 352. lpp.
Viļaka (196.–203. nr.). – 362. lpp.
 
VI
Kurzeme un Zemgale (204.–235. nr.). – 379. lpp.
Robeža starp Vidzemi un Kurzemi (204., 205. nr.). – 381. lpp.
Kurzemes un Zemgales pilsētu skati (206., 207. nr.). – 384. lpp.
Jelgava (208.–213. nr.). – 389. lpp.
Turves zemnieku sēta (214. nr.). – 400. lpp.
Bauska (215., 216. nr.). – 402. lpp.
Dobele (217.–219. nr.). – 406. lpp.
Kalnamuiža (220. nr.). – 412. lpp.
Īle (221. nr.). – 415. lpp.
Tukums (222., 223. nr.). – 416. lpp.
Kandava (224. nr.). – 420. lpp.
Sabile (225., 226. nr.). – 422. lpp.
Saldus apkārtnes plāns (227. nr.). – 426. lpp.
Ēdole (228. nr.). – 428. lpp.
Kalvenes muiža (229. nr.). – 430. lpp.
Ventas apkārtnes plāni (230.–232. nr.). – 432. lpp.
Arheoloģiskie atradumi Kurzemē (233., 234. nr.). – 439. lpp.
Kauja pie Mūrmuižas (235. nr.). – 442. lpp.

RĀDĪTĀJI. – 445. lpp.
Personu rādītājs. – 459. lpp.
Vietu rādītājs. – 466. lpp.
Priekšmetu rādītājs. – 472. lpp.
Zīmējumu oriģinālu izmēri. – 480. lpp.          Līga Lapa. Kaujinieki un mežabrāļi 1905. gada revolūcijā Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. 446 lpp.: il.
ISBN 978-9984-824-51-2

Cena – € 11,20
 
 
                                                                             Saturs

PRIEKŠVĀRDS – 9. lpp.
IEVADS – 13. lpp.
AVOTU UN LITERATŪRAS APSKATS – 20. lpp.
Arhīva materiāli – 20. lpp.
Normatīvie akti – 27. lpp.

Prese – 28. lpp.
Atmiņas – 30. lpp.
Uzziņu un zinātniskā literatūra
– 32. lpp.
1. nodaļa. KAUJINIEKU KUSTĪBAS PIRMSĀKUMI – 41. lpp.
Sociāldemokrātiskās kustības izveidošanās – 41. lpp.
Pirmie mēģinājumi veidot bruņotu pretsparu – 42. lpp.

Sadursmes pie Vecās Ģertrūdes baznīcas un guberņas cietuma – 43. lpp.
Cietušie policijas darbinieki – 44. lpp.
Uzbrukumi uzņēmumu administrācijas darbiniekiem – 44. lpp.
Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljons – 48. lpp.
Ģenerālstreika gaita Rīgā – 49. lpp.
Demonstrantu daudzums un kaujinieku klātbūtne – 51. lpp.
Demonstrācijas vadība – 53. lpp.
Demonstrantu atgriešanās Daugavmalā – 53. lpp.

Sadursmes gaita – 55. lpp.
Kritušo un ievainoto apzināšana – 58. lpp.
Deformētās jeb t.s. dum-dum lodes – 60. lpp.
Kaujinieku klātbūtne un mēģinājumi notikumus falsificēt – 61. lpp.
1905. gada 9. un 13. janvāra notikumu atcere – 63. lpp.

Vispārējā streika notikumi Liepājā
– 63. lpp.
2. nodaļa. KAUJINIEKU KUSTĪBAS ATTĪSTĪBA LĪDZ 17. OKTOBRA MANIFESTAM – 68. lpp.
LSDSP pēc 1905. gada 13. janvāra – 68. lpp.
Kritušo apglabāšana – 69. lpp.
Strādnieku cīņas ar fabriku un rūpnīcu administrāciju – 71. lpp.

Vardarbība pret policijas pārstāvjiem – 73. lpp.

Indriķa Asara kaujinieku grupa – 75. lpp.

Bumbas kaujinieku ieroču arsenālā – 80. lpp.

Pirmie laukstrādnieku streiki – 85. lpp.

Baznīcu demonstrācijas 1905. gada vasarā – 87. lpp.
Notikumi Lielsesavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 94. lpp.
Vardarbība akti pret baznīcas pārstāvjiem 1905. gada vasarā un rudenī – 96. lpp.

Vardarbīgi protesti laukos 1905. gada vasarā – 99. lpp.
Cīņa pret policijas pārstāvjiem un “spiegiem” laukos – 103. lpp.
Pilsētas 1905. gada vasarā un rudenī – 109. lpp.
Uzbrukums Rīgas centrālcietumam – 115. lpp.
3. nodaļa. KAUJINIEKI “BRĪVĪBAS DIENĀS” – 127. lpp.
Sadursmes 17. oktobra manifesta priekšvakarā – 127. lpp.
Brīvības dienu sākums – 130. lpp.
Ebreju grautiņu mēģinājums – 131. lpp.
Strādnieku patruļas Rīgā – 135. lpp.
Kaujinieku uzbrukums kreisera “Kondors” komandiera dzīvoklim – 141. lpp.
Ieroču konfiskācija Bieriņmuižā – 146. lpp.
Policijas akcijas 1905. gada decembrī un 1906. gada janvārī – 147. lpp.
Kaujinieku uzbrukums fabrikai “Provodņiks” – 150. lpp.
Kaujinieku uzbrukums dragūnu patruļai – 154. lpp.
Vardarbības eskalācija laukos – 154. lpp.
Notikumi Kokneses–Skrīveru–Lielvārdes apvidū – 157. lpp.

Jaunās un vecās varas orgānu konfrontācija – 163. lpp.
4. nodaļa. MEŽABRĀĻU KUSTĪBA – 171. lpp.
Soda ekspedīciju ierašanās – 171. lpp.
Masveida apcietināšanas – 173. lpp.

Mežabrāļu kustības rašanās – 176. lpp.
Mežabrāļu organizēšanās grupās – 178. lpp.
Madlienas apkaimes mežabrāļi – 180. lpp.
Bezvārža grupa Kuldīgas apkārtnē – 182. lpp.
Bēnes mežabrāļi – 184. lpp.Dobeles mežabrāļi – 185. lpp.
Dundagas mežabrāļi – 186. lpp.

Uzbrukumi pagastu administrācijai – 188. lpp.

Izrēķināšanās ar nodevējiem, represijas pret turīgajiem iedzīvotājiem
– 193. lpp.
Notikumi Drustos – 197. lpp.

Raunas apkaimes mežabrāļi – 202. lpp.
Lielvārdes mācītāja Ludviga Cimmermaņa nogalināšana – 203. lpp.
Represijas pret lauku skolotājiem – 205. lpp.
Lauka karatiesu izveidošana – 208. lpp.
Mežabrāļu kustības noriets – 209. lpp.
Sadursme stikla fabrikā Meņģeles pagastā – 210. lpp.

Mežabrāļi 1906. gada nogalē un 1907. gadā – 211. lpp.
LSDSP un LSD centrālorgānu lēmumi par mežabrāļiem – 212. lpp.
5. nodaļa. KAUJINIEKI 1906. GADĀ – 221. lpp.
Cara administrācijas rīkojumi par ieroču nēsāšanu – 221. lpp.
Uzbrukums policijas pārvaldei – 223. lpp.
Citas sadursmes ar policiju un karaspēka patruļām – 225. lpp.

Uzbrukumi tirdzniecības uzņēmumiem – 226. lpp.
Draudu vēstules – 227. lpp.
Uzbrukumi uzņēmumu kasēm – 228. lpp.
Notikumi Rīgas ostā
– 231. lpp.
Uzbrukums Slokas miestam
– 232. lpp.
Uzbrukums apdrošināšanas kantorim Jaunajā ielā Rīgā
– 234. lpp.
Uzbrukums pasažieru vilcienam – 235. lpp.
Uzbrukums brāļu Bušu uzņēmumam un vēl citas operācijas
– 236. lpp.
Izrēķināšanās ar “spiegiem”
un streiklaužiem – 238. lpp.
Tramvajnieku streiks
– 239. lpp.
Citi uzbrukumi ar bumbām – 243. lpp.
Latviešu sociāldemokrātu savienības organizācijas sagrāve – 244. lpp.

Sprādziens Rīgā, Elizabetes ielā 22
– 248. lpp.
Konspiratīvā dzīvokļa likvidācija Lielajā Ņevas ielā 26
– 250. lpp.
Anarhisti-komunisti
– 251. lpp.
Kaujinieku darbība aiz Latvijas robežām – 253. lpp.

Spīdzināšana Izmeklēšanas nodaļā
– 255. lpp.
NOBEIGUMS – 263. lpp.
Pielikumi:
AVOTI UN LITERATŪRA – 269. lpp.
PERSONU RĀDĪTĀJS – 293. lpp.
1905. GADA 13. JANVĀRA DEMONSTRĀCIJĀ KRITUŠIE, NO IEVAINOJUMIEM MIRUŠIE UN IEVAINOTIE – 402. lpp.

LATVIEŠU SOCIĀLDEMOKRĀTU SAVIENĪBAS KAUJAS ORGANIZĀCIJAS STATŪTI – 437. lpp.

SAĪSINĀJUMI – 439. lpp.

COMBATANTS AND FOREST BROTHERS DURING THE 1905 REVOLUTION IN LATVIA. Summary – 440. lpp.
1905. gads Latvijā: 100. Pētījumi un starptautiskas konferences materiāli, 2005. gada 11.–12. janvāris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. – 583 lpp.: il.

 Cena:  12,75 

SATURS
Priekšvārds. – 7. lpp.
Jānis Bērziņš, Dr. habil. hist., LZA akadēmiķis. Piektajam gadam – 100. – 9. lpp.
Alberts Varslavāns, prof., Dr. habil. hist., LZA korespondētājloceklis. Revolūcija Krievijas impērijā un lielvalstu attiecības 20. gadsimta sākumā. – 40. lpp.
Jans Kusbers, prof., Dr. (Vācija, Mainca). 1905. gada revolūcija cariskajā impērijā un tās nozīme Baltijā. – 58. lpp.
Aleksandrs Ivanovs, acoc. prof., Dr. hist. 1905. gada revolūcija Latvijā. Historiogrāfisks apskats. – 73. lpp.
Tits Rozenbergs, prof., Dr. (Igaunija, Tartu). 1905. gada revolūcijas problēmas Igaunijas historiogrāfijā. – 112. lpp.
Rimants Miknis, Dr. (Lietuva, Viļņa). 1905. gada revolūcijas pētījumi Lietuvas historiogrāfijā. – 125. lpp.
Eduards Mazko, vēst. zin. kandidāts (Baltkrievija, Grodņa). 1905. gada revolūcijas pētījumi Baltkrievijas historiogrāfijā. – 141. lpp.
Dainis Poziņš. Latvijas Kara muzeja krājums kā 1905. gada revolūcijas izpētes avots. – 172. lpp.
Leo Dribins, prof., Dr. hist. 1905. gads Latvijas vācu preses atspoguļojumā. – 186. lpp.
Ilgvars Butulis, prof., Dr. hist. Jaunā strāva un 1905. gada revolūcija Latvijā. – 202. lpp.
Vitālijs Šalda, prof., Dr. habil. hist. Latvijas sociāldemokrātijas organizatoriskās attīstības dažas tendences 1905. gada revolūcijā. – 208. lpp.
Ilga Apine, prof., Dr. habil. hist., LZA korespondētājlocekle. Nacionālais komponents 1905. gada revolūcijā. – 230. lpp.
Ēriks Jēkabsons, asoc. prof., Dr. hist. Lietuvieši un poļi 1905. gada revolūcijā Latvijā. – 246. lpp.
Valters Ščerbinskis, Dr. hist. Latviešu studentu korporācijas un 1905. gada revolūcija. – 260. lpp.
Valdis Bērziņš, prof., Dr. habil. hist., LZA akadēmiķis. 1905. gada revolūcijas notikumi Ainažu un Salacgrīvas apkārtnē. – 277. lpp.
Jurģis Krīgers. 1905. gada revolūcija Valmieras apriņķī. – 304. lpp.
Tālis Pumpuriņš, Dr. hist. Hermanis Enzeliņš un Kārlis Ulmanis 1905. gada revolūcijā. – 323. lpp.
Inese Runce, Mag. hist. Baznīca un 1905. gada revolūcija Latvijā. – 346. lpp.
Indulis Zvirgzdiņš, Mag. hist. 1905. gada revolūcija un cīņa pret degvīna monopolu Madonas apkārtnē. – 359. lpp.
Līga Lapa, Dr. hist. Kaujinieku kustība no pirmsākumiem līdz 1905. gada otrajai pusei. – 386. lpp.
Jānis Stradiņš, prof., Dr. habil. chem., LZA Dr. hist. h.c., LZA akadēmiķis. Latvijas 1905. gada revolūcijas kaujinieki starptautiskā aspektā. – 410. lpp.
Āris Puriņš. Andrievs Niedra pret Jauno strāvu. 1905. gads. – 448. lpp.
Dace Lūse, asoc. prof., Dr. philol. 1905. gada tēlojums Andrieva Niedras prozā. – 479. lpp.
Juris Prikulis, asoc. prof., Dr. phil. Fricis Veinbergs un 1905. gada revolūcija: Cīņa par tās liberālu alternatīvu un Latvijas autonomiju. – 492. lpp.
Detlefs Hennings (Vācija, Līneburga). 1905. gada revolūcija un 1919. gads. – 520. lpp.
Lilita Vanaga, LZA Dr. hist. h.c. Ieskats Latvijas pagastu sabiedrības etnopsiholoģiskajā raksturojumā 1905. gada revolūcijas laikā. – 526. lpp.
Jānis Bērziņš, Dr. habil. hist., LZA akadēmiķis. 1905. gada revolūcijas ietekme uz Latvijas sabiedrības dzīvi. – 553. lpp.
Aivars Stranga, prof., Dr. habil. hist., LZA korespondētājloceklis. Pārdomas par 1905. gada revolūciju. – 567. lpp.

Latvijas Republikas oficiālā nostāja Latvijas diplomātiskā dienesta dokumentos 1940.–1991. gadā: Dokumentu krājums / Sast. Ainārs Lerhis. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. – 399 lpp.

ISBN 978-9984-824-44-4

Cena – € 8,00

SATURS

Dokumentu rādītājs. – 7. lpp.
Ievads. Ainārs Lerhis. – 25. lpp.
I. Ārlietu dienesta pozīcija Rietumvalstīs pirmās padomju okupācijas periodā, 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs. – 41. lpp.
II. Diplomātiskā dienesta nostādnes Vācijas un PSRS kara, nacistiskās okupācijas un otrreizējās padomju okupācijas sākuma periodā, 1941. gada jūnijs – 1945. gada maijs. – 88. lpp.
III. Ārlietu dienesta nostāja Latvijas otrreizējās padomju okupācijas gados Latvijas tiesiskā statusa un neatkarības jautājuma uzturēšanā, 1945. gada maijs – 1988. gads. – 187. lpp.
IV. Diplomātiskā dienesta atbalsts valstiskās neatkarības atjaunošanas centieniem Latvijas Tautas frontes “tautas diplomātijas” laikā un pārejas periodā no Neatkarības deklarācijas līdz Konstitucionālajam likumam, 1989. gads – 1991. gada augusts. – 354. lpp.
Personu rādītājs. – 369. lpp.
Saīsinājumi. – 384. lpp.
Official Position of the Republic of Latvia in Latvian Diplomatic Service Documents in 1940–1991
Summary. – 387. lpp.

Rietumvalstu nostāja Baltijas valstu jautājumā 1940.–1991. gadā: Dokumentu krājums. Sast. A. Lerhis. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2017. 623 lpp.

 ISBN 978-9984-824-50-5

 Cena € 7.19

SATURS  
Dokumentu rādītājs– 7. lpp.
Ievads. Ainārs Lerhis, Antonijs Zunda, Ineta Didrihsone-Tomaševska 39. lpp.
I. Rietumvalstu nostāja pirmās padomju okupācijas periodā,  1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs 59. lpp.
II. Rietumvalstu pozīcija Vācijas un PSRS kara, nacistiskās okupācijas
   un otrreizējās padomju okupācijas sākuma periodā,  1941. gada jūnijs – 1945. gada maijs 111. lpp.
III. Rietumvalstu politika otrreizējās padomju okupācijas gados un  Aukstā kara periodā,  1945. gada maijs – 1988. gads. –  155. lpp.
IV. Rietumvalstu nostāja Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas  jautājuma aktualizēšanās periodā,
     1989. gads – 1991. gada augusts  445. lpp.
V. Rietumvalstu pozīcija kopš Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas par to nostāju Baltijas valstu jautājumā to okupācijas un aneksijas
  laikā,  1991. gada augusts – 2016. gads  507. lpp.
Personu rādītājs 579. lpp.
Saīsinājumi  605. lpp.
Position of the Western Countries on the Issue of Baltic States during 1940–1991. Summary  607. lpp.
Lerhis A. Latvijas Republikas ārlietu dienests. 1918-1940. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. – 326 lpp. + 32 lpp. il.

 Cena:  6,40 


Monogrāfija ir pirmais pētījums par LR ārlietu dienestu starpkaru periodā. Tajā iztirzāti Latvijas ārlietu resora tapšanas un attīstības posmu galvenie fakti, izvērtēti tā administratīvās darbības pamatvirzieni (1918–1940) un nozīmīgākās izmaiņas dienesta struktūrā pēc valsts okupācijas (1940–1941). Drīz pēc Latvijas okupācijas Ārlietu ministriju likvidēja, taču daudzi Latvijas diplomāti ārvalstīs darbu turpināja. Nepārtrauktā darbā viņi 50 gadu ilgajā okupācijas laikā spēja uzturēt dzīvu Latvijas valsts tiesisko jeb de iure pastāvēšanu un panāca to, ka lielākā daļa pasaules valstu neatzina Latvijas varmācīgo iekļaušanu PSRS. 1991. gadā atjaunotā Latvijas Republika tika atzīta par 1918. gada 18. novembra Latvijas valsts tiesisku turpinājumu, un daudzas valstis īsā laikā atjaunoja ar Latviju pārtrūkušās diplomātiskās attiecības.

SATURS
Ievads. – 9. lpp.
Avotu un literatūras apskats. – 15. lpp.
1. Nepublicētie avoti. – 15. lpp.
2. Avotu publikācijas. – 22. lpp.
3. Atmiņas. – 26. lpp.
4. Pētījumi. – 27. lpp.
5. Uzziņu literatūra. – 31. lpp.
1. nodaļa. Latvijas Republikas ārpolitiskā dienesta un Ārlietu ministrijas izveidošana. – 47. lpp.
1. § Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes Ārlietu nodaļas darbība. – 47. lpp.
2. § Latvijas Pagaidu valdības pasākumi ārlietu resora veidošanā. – 60. lpp.
3. § Pārstāvniecības ārzemēs un “delegācija pie Parīzes miera konferences”. – 66. lpp.
4. § Ārlietu ministrijas organizēšana. – 75. lpp.
5. § Latvijas diplomātisko pārstāvniecību darbības aktivizācija. – 87. lpp.
2. nodaļa. Ārlietu resora attīstība un darbība parlamentārisma posmā. – 102. lpp.
1. § Ministrijas struktūras pilnveidošana un stabilizācija. – 102. lpp.
2. § Resora darbības virzieni un augstākās amatpersonas. – 109. lpp.
3. § Diplomātisko pārstāvniecību nostiprināšanās. – 123. lpp.
4. § Pārstāvniecību darbība Krievijā. – 133. lpp.
5. § Konsulāro pārstāvniecību tīkla paplašināšana. – 145. lpp.
6. § Ministrijas darba organizācijas problēmas. – 150. lpp.
3. nodaļa. Ārlietu dienests autoritārā režīma apstākļos. – 174. lpp.
1. § Ulmaņa – Muntera ārpolitikas iezīmes. – 174. lpp.
2. § Ministrijas un pārstāvniecību administratīvo jautājumu risinājums. – 180. lpp.
3. § Dienesta efektivitātes problēmas aktualizēšanās Otrā pasaules kara priekšvakarā. – 193. lpp.
4. § Ārlietu resora darbības īpatnības kara apstākļos. – 197. lpp.
4. nodaļa. Latvijas Ārlietu ministrijas likvidācija un diplomātiskā dienesta reorganizācija. – 224. lpp.
1. § Latvijas Republikas okupācijas sekas ārlietu resorā. – 224. lpp.
2. § Ārlietu ministrijas pilnīga un pārstāvniecību daļēja likvidācija pēc Latvijas aneksijas. – 240. lpp.
3. § Ārpolitiskā dienesta saglabāšanās valsts okupācijas un aneksijas apstākļos. – 255. lpp.
4. § Padomju totalitārā režīma represijas pret Latvijas ārlietu resora darbiniekiem. – 279. lpp.
5. § Latvijas Republikas de iure diplomātiskā pārstāvība valsts okupācijas gados. – 284. lpp.
Nobeigums. – 309. lpp.
Summary. – 313. lpp.
Krēsliņš U. Aktīvais nacionālisms Latvijā, 1922–1934. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. – 319 lpp.; il.

 Grāmata nav pieejama 


Monogrāfijas „Aktīvais nacionālisms Latvijā 1922–1934” pamati likti 1987. gadā, kad autors pievērsās tolaik maz pētīto latviešu labēji radikālo organizāciju pastāvēšanai. Laika gaitā pakāpeniski paplašinājās pētījuma ietvari un mainījās autora priekšstati un uzskati, tomēr nemainīga ir palikusi viņa uzticība izvēlētajai tēmai. Šis pētījums ir par organizācijām un procesiem, bet aiz tā stāv pārdomas par mums, latviešiem. Kāpēc bija latvieši, kuriem 18. novembra republika nebija viņu valsts?... Kāpēc Latvijas Republika jau 1934. gadā bija palikusi bez demokrātiem un latvieši tik bezkaislīgi uzņēma 15. maija režīmu?... Kāpēc mēs nespējam būt vienoti, stipri un droši savas valsts izbūvē?... Te nebūs skaidras atbildes. Drīzāk aicinājums pārdomām.

SATURS

IEVADS. – 7. lpp.

AVOTU UN LITERATŪRAS APSKATS. – 30. lpp.

1. nodaļa. AKTĪVĀ NACIONĀLISMA ĢENĒZE. – 47. lpp.
1.1. Vēsturiskie un sociāli psiholoģiskie priekšnoteikumi. – 49. lpp.
1.2. Idejiskie priekšnoteikumi. – 56. lpp.
1.3. Politiskie priekšnoteikumi: Latvju Nacionālā kluba dibināšana. – 62. lpp.

2. nodaļa. AKTĪVĀ NACIONĀLISMS ORGANIZĀCIJAS. – 91. lpp.
2.1. Latvju Nacionālais klubs, 1922.–1925. gads. Neizmantoto iespēju laiks. – 91. lpp.
2.2. Aktīvā nacionālisma diferenciācija, 1925.–1928. gads. „Kas mēs?” – 101. lpp.
2.3. Idejiskā un organizatoriskā krīze, 1928.–1931. gads. Aktīvā nacionālisma „tumšie viduslaiki”. – 126. lpp.
2.4. Jauns uzplaukums, 1932.–1934. gads. Aktīvais nacionālisms ir miris! Lai dzīvo aktīvais nacionālisms! – 141. lpp.
2.5. 15. maijs un aktīvais nacionālisms. Centienu piepildījums vai nozagtie ideāli. – 152. lpp.

3. nodaļa. Aktīvā nacionālisma ideoloģija.
3.1. Ideoloģijas un teorijas izpratnes duālisms aktīvā nacionālisma vērtību sistēmā. Teorētiskās izstrādes galvenie posmi. – 179. lpp.
3.2. Aktīvā nacionālisma ideoloģijas saturs. – 184. lpp.
3.2.1. Ideoloģijas vispārējs raksturojums. – 184. lpp.
3.2.2. Ideoloģijas struktūra un pamatnostādnes. – 186. lpp.
3.2.3. Nacionālisms. – 190. lpp.
3.2.3.1. Ārējie ienaidnieki. – 196. lpp.
3.2.3.2. Sveštautieši. – 198. lpp.
3.2.3.3. Antikomunisms. – 209. lpp.
3.2.4. Aktīvisms. – 215. lpp.
3.2.5. Aktīvais nacionālisms. – 223. lpp.
3.2.6. Otrā plāna idejas. – 224. lpp.
3.2.6.1. Neomonarhisms. – 224. lpp.
3.2.6.2. Attiecības ar kristīgo reliģiju un Baznīcu. – 227. lpp.

4. nodaļa. AKTĪVĀ NACIONĀLISMA ORGANIZĀCIJU STRUKTŪRA, ĪPAŠAIS „ORGANIZĀCIJAS GARS” UN BIEDRU SASTĀVS. – 246. lpp.
4.1. Organizatoriskā struktūra. – 246. lpp.
4.1.1. Pamatstruktūras. – 248. lpp.
4.1.2. Pārvaldes struktūras. – 252. lpp.
4.2. „Organizācijas gars”. – 254. lpp.
4.3. Biedru sastāvs. – 258. lpp.
4.3.1. Principi. – 258. lpp.
4.3.2. Vadošais sastāvs. – 260. lpp.
4.3.3. Skaits. – 264. lpp.
4.3.4. Biedru sastāva struktūra. – 266. lpp.

NOBEIGUMS. – 289. lpp.

PIELIKUMI. – 301. lpp.
Dionīsija Fabrīcija Livonijas vēsture = Dionysii Fabricii Livonicae historiae. No latīņu valodas tulkojis un komentārus sarakstījis Ēvalds Mugurēvičs. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016. – 303 lpp.

ISBN 978-9984-824-43-7

Cena –  8

SATURS

IEVADVĀRDI. Andris Caune. – 7. lpp.
TULKOTĀJA PRIEKŠVĀRDS. – 11. lpp.
DIONYSII FABRICII LIVONICAE HISTORIA = DIONĪSIJA FABRĪCIJA LIVONIJAS VĒSTURE. – 13. lpp.
KOMENTĀRI. – 265. lpp.
AVOTI UN LITERATŪRA. – 281. lpp.
RĀDĪTĀJS. – 285. lpp.
Vartberges Hermaņa Livonijas hronika = Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae / No latīņu val. tulk., priekšvārdu un komentārus sarakst. Ē. Mugurēvičs. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. – 334 lpp.: il.

 Cena:  8,00 


SATURS

PRIEKŠVĀRDS
Ēvalds Mugurēvičs
7

HERMANNI DE WARTBERGE CHRONICON LIVONIAE
VARTBERGES HERMAŅA LIVONIJAS HRONIKA
37

KOMENTĀRI
Ēvalds Mugurēvičs
155

HRONIKAS PUBLIKĀCIJAS, TULKOJUMI, NORAKSTS
278

AVOTI
279

LITERATŪRA
282

RĀDĪTĀJS
300

ZUSAMMENFASSUNG
Ēvalds Mugurēvičs, vācu valodā tulkojis Valdis Bisenieks
313

20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīga valsts. 1918–1940. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003. – 1022 lpp., il.

Šī grāmata turpina lielas vēsturnieku kopas sagatavotu plašu otrā gadu tūkstoša pēdējā gadsimta Latvijas vēstures izklāstu. Sējums aptver ļoti nozīmīgu laikposmu latviešu tautas vēsturē: Latvijas pirmās neatkarīgās valsts gadus – gan tās demokrātisko posmu, gan autoritāro periodu. Diemžēl jaunās valsts attīstību pārtrauca totalitāro lielvalstu, t.i., nacistiskās Vācijas un komunistiskās Padomju Savienības noziedzīga vienošanās, kam 1940. gada vasarā sekoja visu trīs Baltijas valstu okupācija un iekļaušana padomju impērijā.

 Grāmata nav pieejama 


SATURS

PRIEKŠVĀRDS. – 7. lpp.

IEVADS. – 9. lpp.

1. nodaļa. BRĪVĪBAS CĪŅU SĀKUMS. – 11. lpp.
1. Latvijas Pagaidu valdības pirmie soļi. – 11. lpp.
2. Sarkanās armijas iebrukums. – 27. lpp.
3. Latvijas padomju republika. – 36. lpp.

2. nodaļa. LATVIJAS ATBRĪVOŠANAS CĪŅAS. – 58. lpp.
1. Karadarbība 1919. gada janvārī–aprīlī. – 58. lpp.
2. Baltvāciešu sazvērestība pret Latvijas valsti. Rīgas ieņemšana un Cēsu kaujas. – 75. lpp.
3. Latvijas armijas izveidošana. Cīņas pret bermontiešiem un Latgales atbrīvošana. – 99. lpp.
4. Latvija un Parīzes miera konference. Miera līgums ar Padomju Krieviju. Robežjautājums. – 133. lpp.

3. nodaļa. LATVIJAS VALSTS AUGSTĀKIE PĀRVALDES ORGĀNI UN TO DARBĪBA. – 148. lpp.
1. Satversmes sapulce. – 148. lpp.
2. Pirmo divu Saeimu darbība. – 168. lpp.
3. Trešā un ceturtā Saeima. – 199. lpp.
4. Tiesu sistēma. – 215. lpp.
5. Teritoriāli administratīvie pārkārtojumi. – 226. lpp.

4. nodaļa. PAŠVALDĪBAS. SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS. BAZNĪCA. – 233. lpp.
1. Pilsētu pašvaldības. – 233. lpp.
2. Pašvaldības laukos. – 253. lpp.
3. Biedrības un sabiedriskās organizācijas. – 262. lpp.
4. Lielākās reliģiskās konfesijas. – 275. lpp.

5. nodaļa. NACIONĀLĀS ATTIECĪBAS. – 290. lpp.
1. Iedzīvotāju demogrāfiskais raksturojums. – 290. lpp.
2. Valsts nacionālā politika. – 303. lpp.
3. Latvieši un lībieši. – 317. lpp.
4. Baltvācieši Latvijas valstī. – 338. lpp.
5. Krievi, ebreji, poļi u.c. nacionālās minoritātes. – 347. lpp.

6. nodaļa. DEMOKRĀTISKĀS REPUBLIKAS SAIMNIECĪBA. – 370. lpp.
1. Pirmie soļi saimnieciskās dzīves atjaunošanā. – 370. lpp.
2. Agrārā reforma. – 380. lpp.
3. Lauksaimniecība un mežsaimniecība. Zvejniecība. – 395. lpp.
4. Rūpniecība un tirdzniecība. – 425. lpp.
5. Transports un sakari. – 449. lpp.
6. Valsts finanšu sistēma. Bankas. – 463. lpp.

7. nodaļa. VALSTS DROŠĪBA. – 482. lpp.
1. Latvijas bruņotie spēki. – 482. lpp.
2. Iekšējās drošības risinājums. – 498. lpp.
3. Aizsargu organizācija. – 508. lpp.

8. nodaļa. TAUTAS LABKLĀJĪBAS PROBLĒMAS. – 519. lpp.
1. Valsts nodokļu politika. – 519. lpp.
2. Sociālā nodrošināšana un apdrošināšana. Veselības aizsardzība. – 529. lpp.
3. Kooperācija. – 542. lpp.

9. nodaļa. LATVIJAS DEMOKRĀTISKĀS REPUBLIKAS ĀRPOLITIKA. – 554. lpp.
1. Latvijas atzīšana de iure. – 554. lpp.
2. Valsts ārpolitika 20. gadu pirmajā pusē. – 561. lpp.
3. Latvijas ārpolitiskās aktivitātes 1926.–1934. gadā. – 573. lpp.

10. nodaļa. AUTORITĀRĀ VALSTS. – 582. lpp.
1. 1934. gada 15. maija valsts apvērsums. – 582. lpp.
2. Pārmaiņas valsts iekšpolitikā. – 594. lpp.
3. Lauksaimniecība – tautsaimniecības galvenā nozare. – 629. lpp.
4. Rūpniecība un tirdzniecība. Celtniecība. Transports. – 648. lpp.
5. Finanšu sistēma un bankas. – 672. lpp.

11. nodaļa. AUTORITĀRĀS VALDĪBAS ĀRPOLITIKA. – 681. lpp.
1. No Austrumu pakta līdz Minhenes nolīgumam. – 681. lpp.
2. 1939. gads: pirms un pēc 23. augusta. – 692. lpp.
3. Savstarpējās “palīdzības” pakts ar Padomju Savienību. – 709. lpp.

12. nodaļa. IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA. – 719. lpp.
1. Tautas izglītība. – 719. lpp.
2. Augstskola un zinātne. – 745. lpp.
3. Grāmatniecība un prese. – 764. lpp.
4. Īss kultūras apskats. – 785. lpp.
5. Sports. – 808. lpp.

NOBEIGUMS. – 823. lpp.

Atsauces un piezīmes. – 825. lpp.
Personu rādītājs. – 899. lpp.
Vietvārdu rādītājs. – 966. lpp.
Saīsinājumi. – 1005. lpp.
Attēlu saraksts. – 1006. lpp.

THE 20TH CENTURY HISTORY OF LATVIA. II: The Independent State. 1918–1940. Summary. – 1013. lpp.
Šterns I. Latvijas vēsture. 1180–1290: Krustakari. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. – 735 lpp.: il.

 Grāmata nav pieejama 


SATURS

PRIEKŠVĀRDI. – 9. lpp.

KRUSTAKARU IDEOLOĢIJA. – 11. lpp.
Pāvesta Urbāna II aicinājums. – 11. lpp.
Krusta ceļš uz Svēto Pilsētu. – 15. lpp.
Latīņi Svētajā Zemē. – 19. lpp.
Kristus bruņinieku ordeņi. – 26. lpp.
Norādes. – 34. lpp.

CĪŅA PAR BALTIJAS JŪRU. – 37. lpp.
Vācu austrumu ekspansija. – 37. lpp.
Vikingi un hanzieši. – 44. lpp.
Norādes. – 62. lpp.

KRUSTAKARI SENLATVIJĀ

AVOTI UN PĒTĪJUMI. – 67. lpp.
Avoti. – 67. lpp.
Pētījumi. – 73. lpp.

SENLATVIJĀ KRUSTAKARU PRIEKŠVAKARĀ. – 76. lpp.
No ģimenes līdz ciltij. – 76. lpp.
Maztautas. – 81. lpp.
Kara draudze un pils novads. – 85. lpp.
Pilskalni un pilis. – 93. lpp.
Pils kungs un karaļvalsts. – 109. lpp.
Senpilsētas un ostas. – 112. lpp.
Ciemi un sētas. – 128. lpp.
Norādes. – 141. lpp.

SENLATVIJAS MILITĀRĀ PAKĻAUŠANA. – 152. lpp.
Vācu braukšanas iemesli uz Senlatviju. – 152. lpp.
Pirmie krustneši Senlatvijā. – 156. lpp.
Vācu Rīgas dibināšana. – 158. lpp.
Zobenbrā|u ordeņa un Daugavgrīvas klostera dibināšana. – 168. lpp.
Krustakarā par vācu Rīgu. – 173. lpp.
Krustakarā par Daugavas ūdensceļu. – 179. lpp.
Krustakarā pēc Gaujas ceļa. – 193. lpp.
Latga|i un lībji dodas krustakarā. – 214. lpp.
Krustakarā uz Kursu. – 229. lpp.
Kursas 1253. gada dalāmās grāmatas. – 240. lpp.
Kuršu pakļaušana. – 250. lpp.
Krustakarā uz Zemgali. – 256. lpp.
Zemgaļu pakļaušana. – 268. lpp.
Norādes. – 282. lpp.

SENLATVIJAS IZLĒŅOŠANA. – 291. lpp.
Lēņa kungs un pirmie vācu vasaļi. – 291. lpp.
Zobenbrāļu ordeņa aplēņošana. – 295. lpp.
Iezemiešu vasaļi. – 299. lpp.
Vācu lēņi Austrumlatvijā. – 306. lpp.
Vācu lēņi Kursā. – 315. lpp.
Vācu lēņu raksturs. – 317. lpp.
Norādes. – 323. lpp.

SENLATVIJAS KRISTĪŠANA. – 329. lpp.
Dāņu misionāri Kursā. – 329. lpp.
Pareizticība Senlatvijā. – 331. lpp.
Pirmie vācu misionāri Lībjzemē. – 337. lpp.

AUSTRUMLATVIJAS KRISTĪŠANA ALBERTA EPISKOPĀTA LAIKĀ (1199–1227). – 342. lpp.
Lībju kristīšana. – 342. lpp.
Latgaļu kristīšana. – 347. lpp.

RIETUMLATVUAS KRISTĪŠANA. – 351. lpp.
Kuršu kristīšana. – 351. lpp.
Zemgaļu kristīšana. – 355. lpp.

IUGUM CHRISTIANITATIS. – 356. lpp.

SENLATVIJA UN ROMAS KŪRIJA. – 360. lpp.

SENLATVIJA UN VĀCU ĶEIZARVALSTS. – 371. lpp.
Norādes. – 374. lpp.

LATVIJA KĀ VĀCU KOLONIJA 13. GADSIMTĀ

13. GADSIMTA LIVONIJA. – 383. lpp.

BĪSKAPIJAS. – 386. lpp.
Ikšķiles diecēze. – 386. lpp.
Meinarda episkopāts (1184–1186–1196). – 386. lpp.
Bertolda episkopāts (1196–1198). – 387. lpp.
Rīgas bīskapija. – 387. lpp.
Alberta episkopāts (1199–1229). – 387. lpp.
Nikolaja episkopāts (1231–1253). – 389. lpp.
Arhibīskapi. – 391. lpp.

RĪGAS ARHIBĪSKAPIJA. – 391. lpp.
Teritorija un robežas. – 391. lpp.
Sēlijas un Zemgales bīskapijas. – 393. lpp.
Arhibīskapa valdījumi un ienākumi. – 396. lpp.
Arhibīskapijas reliģiskā dzīve. – 400. lpp.
Rīgas domkapituls. – 402. lpp.
Norādes. – 406. lpp.

LIVONIJAS ORDEŅA VALSTS. – 410. lpp.
Zobenbrāļu ordenis. – 410. lpp.
Vācu ordenis. – 417. lpp.
Livonijas ordenis. – 419. lpp.
Livonijas ordeņa valsts teritorija un robežas. – 427. lpp.
Ordeņa pilis. – 430. lpp.
Ordeņa valsts administratīvais iedalījums un saimniecība. – 439. lpp.
Norādes. – 442. lpp.

KURSAS BĪSKAPIJA. – 447. lpp.
Bīskapijas dibināšana. – 447. lpp.
Teritorija un robežas. – 448. lpp.
Domkapituls. – 451. lpp.
Norādes. – 452. lpp.

RĪGAS PILSĒTA. – 454. lpp.
Teritorija un pārvalde. – 454. lpp.
Teritorija un robežas. – 454. lpp.
Rīgas tiesības. – 460. lpp.
Rātes izveidošanās. – 464. lpp.
Pilsētas būvnoteikumi. – 467. lpp.
Iedzīvotāji 13. gadsimta nogalē. – 475. lpp.
“Rīgas parādnieku grāmata”. – 475. lpp.
Namnieki. – 477. lpp.
Vāci. – 479. lpp.
Lībji. – 483. lpp.
Latvieši. – 483. lpp.
Igauņi. – 485. lpp.
Leiši. – 485. lpp.
Krievi. – 485. lpp.
Rīgas vāciskums. – 487. lpp.
Nauda. – 490. lpp.
Rīgas svara mārka. – 490. lpp.
Rīgas Alberta mārka. – 495. lpp.
Vecā Rīgas mārka. – 498. lpp.
Oseringi. – 503. lpp.
Vaska nauda. – 507. lpp.
Tirdzniecība. – 508. lpp.
Gaujas ceļš. – 508. lpp.
Daugavas ceļš. – 511. lpp.
Rietumu ceļš. – 517. lpp.
Tirgotāji. – 519. lpp.
Tirdzniecības raksturs un paražas. – 521. lpp.
Preces. – 528. lpp.
Amati. – 533. lpp.
Reliģiskā dzīve. – 537. lpp.
Baznīcas. – 537. lpp.
Mūki un klosteri. – 541. lpp.
Svētā Gara hospitālis un Svētā Gara brālība. – 544. lpp.
Norādes. – 547. lpp.

ZEMES KUNGU SAVSTARPĒJĀS CĪŅAS. – 560. lpp.
Bīskapijas posms. – 560. lpp.
Arhibīskapijas posms. – 564. lpp.
Rīgas posms. – 568. lpp.
Norādes. – 574. lpp.

IEZEMIEŠI. – 577. lpp.
Senlatvijas maztautas. – 577. lpp.
Maztautu tiesības. – 577. lpp.
Nodevas. – 581. lpp.
Ķīlnieki. – 581. lpp.
Mesli. – 583. lpp.
Desmitā un kunga tiesa. – 584. lpp.
Desmitās tiesas piedevas. – 587. lpp.
Nodevas vasaļiem. – 590. lpp.
Klaušas. – 591. lpp.
Kara gaitas. – 591. lpp.
Civilās klaušas. – 604. lpp.
Iezemiešu zaudētās un saglabātās tiesības un vācu uzliktās nastas. – 607. lpp.
Senlatvijas kungi, kara draudzes, ciemi un vecākie. – 614. lpp.
Norādes. – 619. lpp.

RĀDĪTĀJI
13. gadsimta Latvijas iezemiešu valdnieki. – 627. lpp.
12. un 13. gadsimta Latvijas nominālo un faktisko svešzemju valdnieku gadskaitļu korelācija. – 628. lpp.
Latviešu vēsture gadskait|os. – 632. lpp.
Karšu avotu rādītājs. – 643. lpp.
Attēlu avotu rādītājs. – 646. lpp.
Bibliogrāfija. – 650. lpp.
Titulu īsinājumi. – 650. lpp.
Oriģināltitulu latviskojumi. – 650. lpp.
Avotu izdevumi. – 651. lpp.
Pētījumi. – 654. lpp.
Personu rādītājs. – 667. lpp.
Ģeogrāfisko vietu rādītājs. – 683. lpp.

HISTORY OF LATVIA 1180–1290. THE CRUSADES. English Summary. – 710. lpp.
Latvija 19. gadsimtā: Vēstures apceres. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000. – 575 lpp.: il.

Grāmatā izklāstītas 19. gadsimta Latvijas vēstures svarīgākās problēmas. Galvenā uzmanība pievērsta industriālās sabiedrības veidošanās procesam, kad cilvēki atbrīvojās no kārtu ierobežojumiem. Latviešu tauta ieguva izglītību, veidojās tās nacionālā pašapziņa. Politiskās, saimnieciskās un sabiedriskās dzīves attīstība radīja priekšnoteikumus patstāvīgas Latvijas valsts izveidei.

 Grāmata nav pieejama 

SATURS

Priekšvārds. – 7. lpp.
Ievads. – 10. lpp.

I nodaļa
18. gadsimta politiskais mantojums. – 15. lpp.

II nodaļa
Iedzīvotāji. – 47. lpp.

III nodala
Zemnieki un lauksaimniecība. – 72. lpp.

IV nodaļa
Pilsētas. – 130. lpp.

V nodaļa
Tirdzniecība. – 157. lpp.

VI nodaļa
Amatniecība. – 191. lpp.

VII nodaļa
Strādnieki un rūpniecība. – 213. lpp.

VIII nodaļa
Iekšzemes transports un sakari. – 250. lpp.

IX nodaļa
Latviešu tautskolas veidošanās. – 261. lpp.

X nodaļa
Zinātne un augstākā izglītība. – 291. lpp.

XI nodaļa
Grāmatniecība un prese. – 352. lpp.

XII nodaļa
Reliģiskās institūcijas. – 377. lpp.

XIII nodaļa
Ideju vēsture. – 398. lpp.

XIV nodaļa
Latviešu nacionālā kustība. – 423. lpp.

XV nodaļa
Jaunā strāva. – 474. lpp.

XVI nodaļa
Strādnieku kustība. – 493. lpp.

XVII nodaļa
Rusifikācijas administratīvie paņēmieni, 1855.–1881. gads. – 506. lpp.

Nobeigums. – 531. lpp.
Personu rādītājs. – 533. lpp.
Attēlu saraksts. – 569. lpp.
20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai. 1900–1918. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000. – 869 lpp.: il.

 Grāmata nav pieejama 

Grāmata aizsāk lielas vēsturnieku kopas sagatavotu plašu otrā gadu tūkstoša pēdējā gadsimta Latvijas vēstures izklāstu. Šis sējums aptver samērā nelielu laikposmu, taču tajā risinājušies tādi latviešu tautas vēsturē svarīgi notikumi kā 1905. gada revolūcija, Pirmais pasaules karš un Latvijas demokrātiskās republikas pasludināšana 1918. gada novembrī.

SATURS

PRIEKŠVĀRDS. – 7. lpp.

IEVADS. – 9. lpp.

1. nodaļa. IESKATS AVOTOS UN PĒTNIECĪBĀ. – 11. lpp.
1. Latvijas vēstures avoti un to krātuves. – 11. lpp.
2. Pētniecības iestādes Latvijā dažādos laikposmos. – 25. lpp.
3. Latvijas vēstures pētniecība Rietumos un bijušajā PSRS. – 46. lpp.
Latvija un latvieši Rietumu vēsturnieku darbos. – 46. lpp.
Pētniecība bijušajā PSRS. – 53. lpp.

2. nodaļa. ADMINISTRATĪVI POLITISKAIS STATUSS GADSIMTU MIJĀ. – 59. lpp.
1. Latvija cara impērijā. – 59. lpp.
2. Lauku pašvaldības. – 73. lpp.
3. Pilsētu pašvaldības un to vēlēšanas. – 83. lpp.

3. nodaļa. TAUTAS UN TAUTĪBAS LATVIJĀ. – 97. lpp.
1. Iedzīvotāju demogrāfiskā aina. – 97. lpp.
2. Pamatiedzīvotāji: latvieši un lībieši. – 111. lpp.
Latvieši. – 113. lpp.
Lībieši. – 127. lpp.
3. Baltvācieši un krievi. – 132. lpp.
Baltvācieši. – 134. lpp.
Krievi. – 144. lpp.
4. Pārējās tautības. – 150. lpp.
5. Lielākās konfesijas. – 164. lpp.

4. nodaļa. LAUCINIEKI UN PILSĒTNIEKI. LATVIEŠU INTELIĢENCE. – 172. lpp.
1. Lauku iedzīvotāji gadsimtu mijā. – 172. lpp.
2. Pilsētu iedzīvotāji. – 191. lpp.
3. Latviešu inteliģence. – 209. lpp.

5. nodaļa. LATVIJAS EKONOMISKĀ UN IEKŠPOLITISKĀ SITUĀCIJA 20. GADSIMTA SĀKUMĀ. – 220. lpp.
1. Lauksaimniecības stāvoklis. – 220. lpp.
2. Rūpniecība un transports. Ostu loma. Bankas. – 235. lpp.
3. Pilsētu pašvaldību komunālā politika. – 265. lpp.
4. Iekšpolitiskā situācija. – 278. lpp.

6. nodaļa. IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA GADSIMTU MIJĀ. – 286. lpp.
1. Tautas izglītība. Augstskolas un zinātne. – 286. lpp.
2. Prese un latviešu grāmatniecība. – 306. lpp.
3. Kultūra. – 313. lpp.

7. nodaļa. 1905. GADA REVOLŪCIJA. – 333. lpp.
1. Revolūcijas izcelšanās un notikumu attīstība līdz 1905. gada rudenim. – 333. lpp.
2. Revolucionāro cīņu izvēršanās. Bruņotās sacelšanās. – 349. lpp.
3. Revolūcijas apspiešana. – 384. lpp.

8. nodaļa. LATVIJA STARP REVOLŪCIJU UN PASAULES KARU. – 402. lpp.
1. Iekšpolitiskā situācija pēc revolūcijas. – 402. lpp.
2. Sabiedriski politiskās norises. Konfesiju situācija. – 419. lpp.
3. Rūpniecības, transporta un lauksaimniecības attīstība. Kredītiestādes. – 441. lpp.

9. nodaļa. TAUTAS IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA PĒC 1905. GADA REVOLŪCIJAS. – 476. lpp.
1. Izglītība un zinātne. – 476. lpp.
2. Prese un latviešu grāmatniecība jaunajos apstākļos. – 495. lpp.
3. Kultūra. Sports. – 502. lpp.

10. nodaļa. PIRMĀ PASAULES KARA LAIKS. – 537. lpp.
1. Frontes šķērsotā Latvija. – 537. lpp.
2. Februāra revolūcijas izraisītie demokrātiskie pārkārtojumi. – 584. lpp.
3. Rīgas krišana. Lielinieku diktatūra Ziemeļvidzemē un Latgalē. – 612. lpp.

11. nodaļa. LATVIJAS DEMOKRĀTISKĀS REPUBLIKAS NODIBINĀŠANA. – 632. lpp.
1. Vācu okupācijas laiks. – 632. lpp.
2. Latviešu kultūra Pirmā pasaules kara laikā. – 653. lpp.
3. Latviešu strēlnieki Krievijā 1918. gadā. – 660. lpp.
4. Valsts dibināšana. – 672. lpp.

NOBEIGUMS. – 692. lpp.

Atsauces un piezīmes. – 694. lpp.
Personu rādītājs. – 754. lpp.
Ģeogrāfisko nosaukumu rādītājs. – 814. lpp.
Saīsinājumi. – 850. lpp.
Attēlu saraksts. – 851. lpp.

THE 20th CENTURY HISTORY OF LATVIA. I: Latvia from Beginning of the Century to the Proclamation of Independence. 1900–1918. Summary. – 855. lpp. 
 PADOMJU UN NACISTISKAIS OKUPĀCIJAS REŽĪMS
Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1991: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences materiāli, 2008. gada 30.–31. oktobris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. – 747 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 25. sēj.).

 Grāmata nav pieejama 

SATURS

Priekšvārds. – 11. lpp.

Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1940–1941)
Daina Bleiere
Latvijas PSR nomenklatūras veidošanās 1940.–1941. gadā. – 17. lpp.
Aigars Urtāns
Padomju cenzūra Latvijā līdz 1990. gadam. – 50. lpp.
Jānis Viļums
Latvijas Nacionālais leģions: pretpadomju pagrīdes organizācija Latvijā 1940.–1941. gadā. – 77. lpp.
Inesis Feldmanis
Latvijas vāciešu pēcizceļošana 1941. gadā. – 100. lpp.
Kārlis Dambītis
Represijas pret 24. teritoriālā strēlnieku korpusa virsniekiem: Noriļskas Lamas ezera nometne. – 117. lpp.

NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1941–1945)
Kārlis Kangeris
Latvijas valsts tiesiskie, pilsonības un materiālo vērtību jautājumi vācu okupācijas laikā (1941–1945). – 137. lpp.
Dzintars Ērglis
Ebreju slepkavošana 1941. gada vasarā Krustpils ebreju kapsētā. – 173. lpp.
Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne
Salaspils nometne: vēstures avoti un historiogrāfiskais materiāls. – 200. lpp.
Uldis Neiburgs
Latvijas Centrālā padome nacistu okupētajā Latvijā (1943–1945): izpētes aktualitātes un rezultāti. – 235. lpp.
Ojārs Stepens
Padomju propaganda Latvijā Vācijas un PSRS kara beigās: 1944. gada jūlijs–1945. gada maijs. – 280. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1944–1990)
Ēriks Jēkabsons
Poļu piedalīšanās nacionālajā pretošanās kustībā Latvijā 1944.–1950. gadā. – 311. lpp.
Ginta Brūmane
Totalitārisma ikonogrāfija: Latvijas padomju politiskais plakāts, 1945.–1965. gads. – 327. lpp.
Antonijs Zunda
Baltijas valstu jautājums un Rietumvalstis detantes veidošanās posma starptautiskajās attiecībās (1963–1969). – 354. lpp.
Aleksandrs Ivanovs
Latvijas PSR historiogrāfija Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas posmā: 1987–1990. – 385. lpp.
Jānis Taurēns
Latvijas neatkarības atjaunošana 1988.–1991. gadā: ārpolitiskās problēmas. – 410. lpp.
Aija Kalnciema
Latvijas valstiskās neatkarības faktiskā atjaunošana: 1990. gada 4. maijs – 1991. gada 21. augusts. – 434. lpp.

OKUPĀCIJAS REŽĪMI BALTIJAS VALSTĪS (1940–1990): IZPĒTES REZULTĀTI UN PROBLĒMAS
Starptautiskās konferences referāti, 2008. gada 30.–31. oktobris

BALTIJAS VALSTU OKUPĀCIJA: TEORĒTISKIE ASPEKTI UN HISTORIOGRĀFIJA
Inesis Feldmanis
Baltijas valstu okupācija: vēsturiskie un starptautiski tiesiskie aspekti. – 459. lpp.
Heinrihs Strods
Ceļā uz Baltijas valstu 20. gadsimta okupācijas vēsturi. – 468. lpp.
Ervīns Oberlenders
Pretrunīgas atmiņu kultūras Krievijā, Latvijā un Rietumos par Baltijas valstu okupāciju 1940.–1991. gadā. – 480. lpp.
Boriss Sokolovs
Padomju režīmi Baltijas valstīs mūsdienu Krievijas historiogrāfijā. – 487. lpp.
Ronalds Račinsks
Atsevišķas vēsturiskās atmiņas. Dažādas izpratnes par nacismu un padomju noziegumiem. – 495. lpp.
Raimonds Cerūzis
Latvijas okupācijas problēma vācbaltiešu publicistikā pēc Otrā pasaules kara. – 507. lpp.
Jānis Taurēns
Latvijas trešā atmoda: izpētes problēmas. – 520. lpp.
Džons Haidens
Pauls Šīmans – jebkādu totalitārisma izpausmju pretinieks. – 536. lpp.

NACISTU OKUPĀCIJA BALTIJĀ (1941–1945): KONCEPTUĀLĀ PIEEJA UN VĒRTĒJUMI
Kārlis Kangeris
Pilsonība un manta – tiesiskie un valststiesiskie jautājumi vācu okupācijas laikā (1941–1944): Latvijas tirdzniecības flote. – 547. lpp.
Uldis Neiburgs
Nacistiskās Vācijas okupācijas atspoguļojums Latvijas Centrālās padomes dokumentos (1943–1945): avotu un to satura analīze. – 562. lpp.
Juris Pavlovičs
Okupācijas varu maiņa 1941. gada vasarā Vidzemē un Dienvidigaunijā: kopīgais un atšķirīgais. – 576. lpp.
Edvīns Evarts
Pārvaldes vienkāršošana Latvijas ģenerālapgabalā 1942.–1944. gadā. – 581. lpp.
Jevgeņijs Grebeņs
Ostlandes reihskomisariāta vēstures dokumentu apskats Baltkrievijas Republikas arhīvos. – 589. lpp.

PIRMĀ UN OTRĀ PADOMJU OKUPĀCIJA (1940–1941, 1945–1990): SOVETIZĀCIJAS NORISE UN SEKAS
Daniels Bočkovskis
“Kopā uz mūžīgiem laikiem”: Padomju okupācija Austrumpolijā Otrā pasaules kara laikā. – 599. lpp.
Juris Ciganovs
Sarkanās armijas gatavošanās iebrukumam Baltijas valstīs 1940. gada jūnijā. – 617. lpp.
Antonijs Zunda
Rietumvalstis un Baltijas valstu okupācijas problēma pēckara posma sākumā (1945–1953). – 622. lpp.
Olafs Mertelsmans
Meklējot piespiedu kolektivizācijas iemeslus Baltijas republikās. – 634. lpp.
Gatis Krūmiņš
Teritorijas pārvaldes organizēšana un vadošo darbinieku atlases politika Latvijā 1944.–1947. gadā. – 641. lpp.
Ritvars Jansons
Padomju represijas okupētā Latvijā 1944.–1945. gadā. – 665. lpp.
Veronika Sajadova
1949. gada deportācija – Latvijas lauksaimniecības sovetizācijas pamats. – 672. lpp.
Jeļena Zubkova
“Cita PSRS”? Padomju projekta realizācijas īpatnības Baltijas republikās (1950–1960). – 677. lpp.
Ilgvars Butulis
Dažas nacionālkomunisma izpausme žurnālā “Zvaigzne” (1956–1959). – 696. lpp.
Ainārs Bambals
Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas iznīcinātāju bataljonu darbība (1944–1956) – kolaborācijas vēstures piemērs. – 709. lpp.
Argita Daudze
Latviešu trimda Zviedrijā un PSRS darbība pret to 20. gadsimta 70.–80. gados. – 721. lpp.
Ārons Šneijers
Ebreju un padomju varas savstarpējās attiecības Baltijas valstīs 1945.–1990. gadā. – 733. lpp.

Krājuma rakstu autori. – 746. lpp.
Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.–80. gados: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi un starptautiskās konferences „Baltija Otrajā pasaules karā (1939–1945)” materiāli, 2007. gada 6.–7. novembris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. – 599 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 24. sēj.).
ISBN 978-9984-824-09-3

 Grāmata nav pieejama 

SATURS

Priekšvārds. – 11. lpp.
Latvijas Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1940–1941)
Inesis Feldmanis
Vācijas nostāja pret Latvijas okupāciju un sovetizāciju (1940–1941). – 17. lpp.

NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1941–1945)
Juris Pavlovičs
Latvijas apriņķu administrācija vācu okupācijas civilpārvaldes ieviešanas laikā. – 47. lpp.
Kārlis Kangeris
Latviešu leģions – vācu okupācijas varas politikas diktāts vai latviešu “cerību” piepildījums. – 62. lpp.
Uldis Neiburgs
Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941–1945): mazpētīti aspekti un to izpratne mūsdienās. – 98. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1944–1990)
Antonijs Zunda
Baltijas jautājums un Rietumvalstis pēckara pirmā atkušņa un jaunu saspīlējumu posmā (1954–1961). – 139. lpp.
Aleksandrs Ivanovs
Latvijas vēsture 20. gadsimta 60. gados – 80. gadu vidū: izpētes gaita un rezultāti (historiogrāfisks apskats). – 188. lpp.
Gatis Krūmiņš
Lauksaimniecības politika Latvijā: 1985–1989. – 242. lpp.

BALTIJA OTRAJĀ PASAULES KARĀ (1939–1945)
Starptautiskās konferences referāti 2007. gada 6.–7. novembris

BALTIJAS VALSTU ĀRPOLITIKA (1939–1940): JAUNU NOSTĀDŅU MEKLĒJUMI UN ALTERNATĪVAS
Jānis Taurēns
Latvijas ārpolitika 1938.–1940. gadā: problēmas historiogrāfijā. – 271. lpp.
Ilgvars Butulis
Otrais pasaules karš Latvijas militāro žurnālu atspoguļojumā (1939–1940). – 289. lpp.
Jānis Ķeruss
Latvijas neitralitāte Otrā pasaules kara sākumā: priekšstati un realitāte. – 303. lpp.
Argita Daudze
Zviedrijas diplomātisko misiju vērtējums par situāciju Latvijā 1939.–1940. gadā. – 320. lpp.
Kārlis Kangeris
Vācijas–PSRS un Zviedrijas–PSRS 1941. gada slepenie līgumi par Latviju/Baltijas valstīm. – 332. lpp.

LATVIJAS, LIETUVAS UN IGAUNIJAS OKUPĀCIJA 1940. GADĀ: IZPĒTES STĀVOKLIS UN PERSPEKTĪVAS
Juris Ciganovs
Latvijas armijas materiāli tehnisko līdzekļu un īpašumu pārņemšana pēc padomju okupācijas 1940. gadā. – 345. lpp.
Olafs Mertelsmans
Pāreja uz plānveida ekonomiku un ekonomiskā ekspluatācija: Igaunijas pieredze 1940.–1941. gadā. – 349. lpp.
Rasa Pārpuce
Vācu izceļotāju kultūras vērtības Baltijā: 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs. – 376. lpp.
Aigi Rahi-Tamma
“Īpašie uzdevumi” padomju aizmugurē. Arhīvu nodaļas darbība: 1941–1944. – 384. lpp.
Antonijs Zunda
Lielbritānija starp de facto un de iure Baltijas valstu okupācijas un aneksijas atzīšanas jautājumā Otrā pasaules kara sākumposmā (1940–1941). – 400. lpp.

VĀCU OKUPĀCIJAS LAIKS BALTIJĀ: SALĪDZINĀMĀ ANALĪZE, PĒTNIECĪBAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
Inesis Feldmanis
Latvija Otrajā pasaules karā: uztveres versijas un izpētes problēmas. – 419. lpp.
Boriss Sokolovs
Baltijas valstis Otrajā pasaules karā mūsdienu Krievijas sabiedriskās domas skatījumā. – 432. lpp.
Uldis Neiburgs
Pretošanās kustība nacistu okupētajās Baltijas valstīs (1941–1945): teorētiskās problēmas un praktiskie risinājumi. – 440. lpp.
Kaspars Zellis
Atbrīvošanas un brīvības tematika okupācijas varu propagandā: Latvijas piemērs nacistu okupācijas laikā (1941–1945). – 455. lpp.
Tomass Hīo
Vācu armijas grupas “Ziemeļi” militārās varas iestādes Igaunijas teritorijā 1941.–1944. gadā: vācu militārā okupācija Igaunijā Hāgas konvencijas “Sauszemes kara likumi un paradumi” skatījumā. – 465. lpp.
Arūns Bubnis
Lietuviešu policijas bataljoni Latvijā 1944.–1945. gadā. – 481. lpp.
Arkadjušs Adamčiks
Baltijas valstis un Baltijas jūras reģions Pilsudska sekotāju ģeopolitiskajās koncepcijās Otrā pasaules kara laikā. – 488. lpp.
Andriejus (Andrus) Stoļarovs
12. lietuviešu policijas bataljons Otrajā pasaules karā (1941–1945). – 503. lpp.
Jevgeņijs Grebeņs
Ostlandes iedzīvotāju ikdienas dzīves aspekti (Baltkrievijas ģenerālapgabala piemērs). – 520. lpp.
Viktors Duks
Otrā pasaules kara norise Latvijā: militārās arheoloģijas devums un iespējas. – 530. lpp.
Heinrihs Strods
PSRS kaujinieki Latvijā (1941–1945). – 540. lpp.

BALTIEŠU KARAVĪRI OTRĀ PASAULES KARA FRONTĒS: JAUNI AVOTI UN PĒTNIECĪBAS IESPĒJAS
Ilze Jermacāne
Sarkanās armijas 201. latviešu strēlnieku divīzija (1941. gada augusts – 1942. gada oktobris) Latvijas Valsts arhīva dokumentos: avoti, informācija, nozīme. – 549. lpp.
Valdis Kuzmins
15. latviešu SS brīvprātīgo divīzija Veļikajas upes pozīcijās (1944. gada 1. marts – 14. aprīlis): zaudējumu analīze. – 570. lpp.
Darjušs Roguts
Latvieši padomju pārbaudes – filtrācijas nometnēs pēc Otrā pasaules kara. – 581. lpp.

Krājuma rakstu autori. – 598. lpp.
Holokausta pētniecības problēmas Latvijā: 2006.–2007. gada pētījumi par holokaustu Latvijā un starptautiskās konferences materiāli, 2007. gada 6.–7. novembris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008. – 375 lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 23. sēj.).

 Grāmata nav pieejama 

SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.

Aivars Stranga
Ievada vietā. Pieminot profesora Raula Hilberga ieguldījumu holokausta pētniecībā. – 11. lpp.

PĒTĪJUMI PAR HOLOKAUSTA PROBLĒMĀM LATVIJĀ
Aivars Stranga
Holokausts vācu okupētajā Latvijā: 1941–1945. – 21. lpp.
Andrievs Ezergailis
Štālekera ziņojumi: holokausta vēstures pirmavots un atslēga. – 30. lpp.
Rebeka Margoliss, Edvards Anderss
Linkimera dienasgrāmata: kā vienpadsmit ebreji pārdzīvoja holokaustu. – 48. lpp.
Aigars Urtāns
Holokausts Latvijas provincē: Abrenes apriņķis. – 72. lpp.
Aigars Urtāns
Ebreju slepkavošana Madonas apriņķī. – 95. lpp.
Aigars Urtāns
Ebreju īpašumu ekspropriācija Ludzas un Madonas apriņķī vācu okupētajā Latvijā. – 118. lpp.

2007. GADA 6.–7. NOVEMBRA KONFERENCES “BALTIJA OTRAJĀ PASAULES KARĀ (1939–1945)” REFERĀTI PAR HOLOKAUSTA TEMATIKU
Metjū Kots
Kādas saistības pastāvēja starp holokaustu Baltijas telpā un SS plāniem okupētajā Norvēģijā? – 139. lpp.
Sergejs Novikovs
Holokausts nacistu okupētajā Baltkrievijā un Latvijā (1941–1944): historiogrāfijas komparatīvā analīze. – 162. lpp.

DOKUMENTU PUBLIKĀCIJAS
Gabriels Civjans – ala Gunārs Cīrulis
(publicēšanai sagatavojis, tulkojis un komentējis Andrievs Ezergailis). – 177. lpp.
Ebreju darbaspēka izmantošana Rīgas geto likvidācijas fāzē
(publicēšanai sagatavojis, tulkojis un komentējis Kārlis Kangeris). – 186. lpp.

NOVADPĒTNIEKU VĀKUMS
Josifs Ročko
No Daugavpils holokausta vēstures. – 213. lpp.
Josifs Ročko
Tas notika Preiļos. – 240. lpp.
Uldis Lasmanis
Holokausts Jēkabpils pilsētā. – 260. lpp.
Uldis Lasmanis
Holokausta upuri un izglābušies Jēkabpilī. – 287. lpp.

ATMIŅAS
Jānis Britāns
Liecinieku vairs nav... – 331. lpp.
Atmiņas par Latgales ebreju bēgļu likteni 1941–1945
(publicēšanai sagatavojis Josifs Ročko). – 340. lpp.


Latvijas PSR Ministru kabineta sēžu protokoli: 1940. gada 23. jūlijs–24. augusts. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008. – 319 lpp.

 Cena: 4,80 


SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.
1940. gada 23. jūlijs – 24. augusts

Protokols nr. 70. 1940. gada 23. jūlijā. – 23. lpp.
Protokols nr. 71. 1940. gada 24. jūlijā. – 28. lpp.
Protokols nr. 72. 1940. gada 25. jūlijā. – 29. lpp.
Protokols nr. 73. 1940. gada 26. jūlijā. – 37. lpp.
Protokols nr. 74. 1940. gada 29. jūlijā. – 40. lpp.
Protokols nr. 75. 1940. gada 30. jūlijā. – 52. lpp.
Protokols nr. 76. 1940. gada 1. augustā. – 53. lpp.
Protokols nr. 77. 1940. gada 2. augustā. – 61. lpp.
Protokols nr. 78. 1940. gada 5. augustā. – 63. lpp.
Protokols nr. 79. 1940. gada 6. augustā. – 69. lpp.
Protokols nr. 80. 1940. gada 7. augustā. – 72. lpp.
Protokols nr. 81. 1940. gada 8. augustā. – 77. lpp.
Protokols nr. 82. 1940. gada 9. augustā. – 79. lpp.
Protokols nr. 83. 1940. gada 12. augustā. – 82. lpp.
Protokols nr. 84. 1940. gada 13. augustā. – 84. lpp.
Protokols nr. 85. 1940. gada 14. augustā. – 87. lpp.
Protokols nr. 86. 1940. gada 16. augustā. – 91. lpp.
Protokols nr. 87. 1940. gada 19. augustā. – 97. lpp.
Protokols nr. 88. 1940. gada 22. augustā. – 100. lpp.
Protokols nr. 89. 1940. gada 24. augustā. – 125. lpp.

Pielikumi
Pielikums nr. 1. Pārgrozījumi nodokļu likumos. – 127. lpp.
Pielikums nr. 2. Pārgrozījumi Iekšlietu ministrijas iekārtā. – 130. lpp.
Pielikums nr. 3. Pārgrozījumi Tieslietu ministrijas iekārtā. – 134. lpp.
Pielikums nr. 4. Papildinājumi likumā par kaitniecības apkarošanu. – 136. lpp.
Pielikums nr. 5. Banku un lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizācija Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas teritorijā. – 137. lpp.
Pielikums nr. 6. Rīkojums par valdības tiesību ņemt pagaidu lietošanā privātu īpašumu (Izdots 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā). – 168. lpp.
Pielikums nr. 7. Papildinājums un pārgrozījums likumā par pavalstniecību. – 169. lpp.
Pielikums nr. 8. Finansu ministra 323. rīkojums par dārgmetālu, to izstrādājumu un dārgakmeņu nodošanu Latvijas Bankas glabāšanā. – 171. lpp.
Pielikums nr. 9. Izglītības ministrijas Pareizrakstības komisijas atzinumi par latviešu pareizrakstību (Pieņemti uz Izglītības un kultūras nolikuma 731. panta pamata). – 172. lpp.
Pielikums nr. 10. Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par pensijām I daļā. – 177. lpp.
Pielikums nr. 11. Nolikums par valsts darbiem un piegādēm. – 179. lpp.
Pielikums nr. 12. Rīkojums par nodokļu parādu un administratīvā kārtā uzlikto sodu anulēšanu darba zemniekiem (Izdots uz Deklarācijas par zemes pasludināšanu tautas īpašumā pamata). – 179. lpp.
Pielikums nr. 13. Nolikums par valsts darbiem un piegādēm. – 180. lpp.
Pielikums nr. 14. Papildinājums likumā par kara resora ieslodzījuma vietām. – 183. lpp.
Pielikums nr. 15. Likums par zemi. – 184. lpp.
Pielikums nr. 16. Likums par Latvijas Zemnieku kredītu bankas pievienošanu Valsts Zemes bankai. – 186. lpp.
Pielikums nr. 17. Papildinājums likumā par izceļojušo vācu tautības pilsoņu nekustamu īpašumu pilsētās iegūšanu. – 187. lpp.
Pielikums nr. 18. Likums par zvērinātu revidentu likuma atcelšanu. – 189. lpp.
Pielikums nr. 19. Pārgrozījums Liepājas brīvostas statūtos. – 197. lpp.
Pielikums nr. 20. Pārgrozījumi Kredītlikuma II pielikumā (Izdoti uz Kredītlikuma 4. p[anta] pamata). – 198. lpp.
Pielikums nr. 21. Pārgrozījums likumā par tonnāžas un svara nodokļiem. – 199. lpp.
Pielikums nr. 22. Pārgrozījumi Lauksaimniecības nolikumā. – 200. lpp.
Pielikums nr. 23. Papildinājumi likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām. – lpp.
Pielikums nr. 24. Likums par dažu darba algas prasījumu tiesību dzēšanu. – 205. lpp.
Pielikums nr. 25. Pārgrozījumi likumā par akciju un paju sabiedrībām. – 208. lpp.
Pielikums nr. 26. Likums par Latvijas pilsētu savienības likvidāciju. – 208. lpp.
Pielikums nr. 27. Pārgrozījums likumā par tirdzniecības kuģu administratīvo personālu. – 209. lpp.
Pielikums nr. 28. Likums par padomju atcelšanu Latvijas Bankā, Valsts Zemes bankā un Latvijas Hipotēku bankā. – 214. lpp.
Pielikums nr. 29. Likums par Latvijas Darba centrāles likvidāciju. – 215. lpp.
Pielikums nr. 30. Likums par Latvijas kredītbankas pievienošanu Latvijas Bankai. – 216. lpp.
Pielikums nr. 31. Likums par Valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvaldi. – 222. lpp.
Pielikums nr. 32. Papildinājums rīkojumā par zīmognodevu. – 242. lpp.
Pielikums nr. 33. Pārgrozījumi likumā par vienreizēju peļņas pieauguma nodokli. – 242. lpp.
Pielikums nr. 34. Pārgrozījums rīkojumā par zīmognodevu. – 243. lpp.
Pielikums nr. 35. Papildinājums zemesgrāmatu likumā. – 244. lpp.
Pielikums nr. 36. Pārgrozījums Kredītlikumā. – 247. lpp.
Pielikums nr. 37. Papildinājums likumā par valsts garantijām tirdzniecībai, rūpniecībai un būvniecībai. – 248. lpp.
Pielikums nr. 38. Papildinājums likumā par pavalstniecību. – 248. lpp.
Pielikums nr. 39. Likums par skatuves mākslas iestādēm. – 250. lpp.
Pielikums nr. 40. Pārgrozījumi Sodu likumā. – 251. lpp.
Pielikums nr. 41. Pārgrozījumi likumā par ieslodzītiem. – 252. lpp.
Pielikums nr. 42. Papildinājumi Valsts civildienesta likumos. – 253. lpp.
Pielikums nr. 43. Papildinājumi noteikumos par valsts darbinieku atalgojumu. – 256. lpp.
Pielikums nr. 44. Likums par tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu kopu likuma atcelšanu. – 258. lpp.
Pielikums nr. 45. PSRS Augstākās Padomes likums par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas uzņemšanu Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā. – 260. lpp.
Pielikums nr. 46. Latvijas pārstāvību saraksts pie Ministru kabineta 1940. g. 8. augusta lēmuma par Latvijas pārstāvību ārzemēs darbības izbeigšanu. – 262. lpp.
Pielikums nr. 47. Papildinājumi un pārgrozījumi Iekšlietu ministrijas un Sabiedrisko lietu ministrijas iekārtā. – 262. lpp.
Pielikums nr. 48. Likums par Galveno literatūras pārvaldi. – 269. lpp.
Pielikums nr. 49. Likums par Latviešu–franču tuvināšanas biedrības uzturētās mācības iestādes “Franču licejs” nodošanu Rīgas pilsētai. – 271. lpp.
Pielikums nr. 50. Likums par Galvenās literatūras pārvaldes fondu. – 272. lpp.
Pielikums nr. 51. Likums par poligrāfiskiem ražojumiem. – 273. lpp.
Pielikums nr. 52. Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par slimo kasēm. – 274. lpp.
Pielikums nr. 53. Likums par Berlīnē starp Latviju un Vāciju 1939. gada 21. decembrī parakstīto Papildu nolīgumu pie 1935. gada 4. decembra Nolīguma starp Latviju un Vāciju par savstarpēju preču apgrozību. – 275. lpp.
Pielikums nr. 54. Papildinājumi un pārgrozījumi likumā par atsavināšanas nodevu. – 277. lpp.
Pielikums nr. 55. Pārgrozījumi Satiksmes likumu I pielikumā. – 279. lpp.
Pielikums nr. 56. Pārgrozījumi noteikumos par valsts darbinieku atalgojumu. – 280. lpp.
Pielikums nr. 57. Pārgrozījumi Valsts civildienesta likumos. – 282. lpp.
Pielikums nr. 58. Pārgrozījumi noteikumos par valsts darbinieku atalgojumu. – 283. lpp.
Pielikums nr. 59. Likums par lauksaimniecības 1940. g. ražojumu sagatavošanu un izvērtēšanu. – 284. lpp.
Pielikums nr. 60. Pārgrozījums Valsts civildienesta likumu I pielikumā. – 284. lpp.
Pielikums nr. 61. Pārgrozījumi Sabiedrisko lietu ministrijas iekārtā. – 288. lpp.
Pielikums nr. 62. Pārgrozījumi Valsts saldētavu pārvaldes statūtos. – 289. lpp.
Pielikums nr. 63. Likums par Ādama un Almas Ešmitu testamenta noteikumu pārgrozīšanu. – 290. lpp.
Pielikums nr. 64. Likums par LPSR apdrošināšanas pārvaldi. – 292. lpp.
Pielikums nr. 65. Likums par valsts banku, autonomo valsts uzņēmumu un valsts uzņēmumu revīzijas komisiju atcelšanu. – 292. lpp.
Pielikums nr. 66. Pārgrozījumi Iekšlietu ministrijas iekārtā. – 295. lpp.
Pielikums nr. 67. Papildinājums likumā par Galveno literatūras pārvaldi. – 296. lpp.
Pielikums nr. 68. Likums par saimniecisko uzņēmumu valsts uzraudzību. – 296. lpp.
Pielikums nr. 69. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Ministru kabineta 1940. g. 22. augusta lēmums par arhīvu organizēšanu Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā. – 297. lpp.
Pielikums nr. 70. Likums par izsoļu atcelšanu zemes vienībām ārpus pilsētu administratīvām robežām. – 298. lpp.
Pielikums nr. 71. Likums par Valsts zemes bankas lauku īpašumu likvidāciju. – 300. lpp.
Pielikums nr. 72. Likums par ēku un zemesgabalu lietošanas tiesību ieķīlāšanu pilsētās un ciemos. –301. lpp.
Pielikums nr. 73. Papildinājums Kredītlikumā. – 302. lpp.
Pielikums nr. 74. Papildinājumi Kriminālprocesa likumā. – 303. lpp.
Pielikums nr. 75. Papildinājumi Sodu likumā. – 304. lpp.
Pielikums nr. 76. Pārgrozījums un papildinājums likumā par kara resoru ieslodzījuma vietām. – 305. lpp.
Pielikums nr. 77. Likums par lauksaimniecības kredītu. – 306. lpp.
Pielikums nr. 78. Likums par zemes parādu dzēšanu un saistību sadalīšanu. – 308. lpp.
Pielikums nr. 79. Pārgrozījumi Iekšlietu ministrijas iekārtā. – 309. lpp.
Pielikums nr. 80. Papildinājums likumā par Galveno literatūras pārvaldi. – 310. lpp.
Pielikums nr. 81. Likums par Valsts saimnieciskās un Valsts kultūras padomju atcelšanu. – 310. lpp.
Personu rādītājs. – 315. lpp.


Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu politiku Latvijā 1940–1968: Dokumentu krājums. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008. – 382 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 22. sēj.).

 Cena: € 10,00 

SATURS

PRIEKŠVĀRDS. – 7. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJAS PIRMAIS GADS. 1940–1941
Padomju valdības plāni Baltijā pirmajā okupācijas gadā. – 17. lpp.
ASV, Lielbritānija un Baltijas valstu okupācija. – 47. lpp.

NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJA. 1941–1945
Nacistu ieceres, situācija un iedzīvotāju noskaņojums Latvijā. 1941–1943. – 73. lpp.
Latvijas Zemes pašpārvalde. 1942–1945. – 93. lpp.
Latviešu SS brīvprātīgo leģions. 1942–1943. – 156. lpp.
Nacistu attieksme pret Latvijas valstiskumu un autonomijas jautājums. 1941–1943. – 173. lpp.
Lielbritānija, ASV un Baltijas jautājums. – 190. lpp.

LATVIJA PADOMJU SAVIENĪBAS SASTĀVĀ. 1945–1968
PSRS okupācijas režīma cīņa pret bruņoto pretošanos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 1946–1952. – 201. lpp.
Padomju režīma īstenotā politika pret Baznīcu. 1945–1947. – 277. lpp.
ASV, Lielbritānija un Baltijas jautājums. 1946–1950. – 337. lpp.
Lielbritānija un Baltijas valstu zelts. 1965–1968. – 361. lpp.

PUBLICĒTO DOKUMENTU SARAKSTS. – 371. lpp.

ARHĪVU NOSAUKUMU SAĪSINĀJUMI. – 381. lpp.

KRĀJUMA SASTĀDĪTĀJI. – 382. lpp.


Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. – 503. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 21. sēj.).

 Cena: € 10,00 

SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1940–1941)
Gints Zelmenis
Kultūras pārraudzība un cenzūra Latvijā padomju okupācijas apstākļos 1940.–1941. gadā. – 15. lpp.

NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1941–1945)
Inesis Feldmanis
Nacistu okupācijas politika Baltijā (1941–1945): koncepcija un izpausmes. – 47. lpp.
Kaspars Zellis
Nacionālsociālistiskās Vācijas propaganda okupētajā Latvijā 1944.–1945. gadā. – 61. lpp.
Kārlis Kangeris
Baltvācieši Latvijas ģenerālapgabalā (1941–1945): labi okupācijas varas “kalpi” vai Latvijā nevēlamas vācu tautības grupas piederīgie? – 84. lpp.
Uldis Neiburgs
Latviešu pretestības kustības dalībnieku apvienība (LPKDA) un tās dokumenti par pretošanās kustību nacistu okupētajā Latvijā (1941–1945). – 122. lpp.
Andris Kūla
Metropolīts Sergijs un Pareizticīgo baznīca nacistu okupētajā Latvijā (1941–1944). – 171. lpp.
Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne
Salaspils nometne nacionālsociālistiskās Vācijas administrācijas plānos un soda nometņu tipoloģijā (1941–1942). – 216. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1944–1990)
Juris Pavlovičs
Latvijas reokupācija 1944–1946: historiogrāfijas apskats. – 253. lpp.
Antonijs Zunda
Baltijas jautājums un Rietumvalstis: 40. gadu otrā puse – 50. gadu sākums. – 271. lpp.
Aleksandrs Ivanovs
Padomju politika Latvijā 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē – 80. gadu vidū: izpētes gaita, rezultāti un turpmākā perspektīva (historiogrāfisks apskats). – 305. lpp.
Daina Bleiere
Latvijas Komunistiskās partijas organizācijas skaitliskais, nacionālais un sociālais sastāvs 1944.–1949. gadā. – 356. lpp.
Ainārs Bambals
Latvijas PSR Valsts Drošības ministrijas iznīcinātāju bataljonu komandējošais un algotais sastāvs (1944–1953): Struktūranalīze. – 374. lpp.
Ritvars Jansons
Kriminālvajāšana par pretpadomju propagandu un aģitāciju PSRS/Latvijas PSR: 1953–1967. – 401. lpp.
Heinrihs Strods
Trimdas izdevumu cenzūra Latvijas PSR (1958–1990). – 425. lpp.
Ilgvars Butulis
Ārzemju informācija žurnālā “Zvaigzne”: 1956–1959. – 452. lpp.

NOVADPĒTNIEKA VĀKUMS
Irēna Šaicāne
Viļakas jauniešu nevardarbīgās pretošanās organizācijas 1945. gadā. – 475. lpp.

KRĀJUMA RAKSTU AUTORI. – 502. lpp.


Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 60.–80. gados: Starptautiskās konferences referāti, 2006. gada 10. oktobris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. – 227 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 20. sēj.).

 Grāmata nav pieejama 

SATURS
Priekšvārds. – 9. lpp.
Latvijas Republikas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzruna konferences dalībniekiem. – 13. lpp.
Antonijs Zunda
Baltijas jautājums 20. gadsimta 60. gadu starptautiskajās attiecībās. – 17. lpp.
Aleksandrs Ivanovs
Nacionālā politika Latvijā 20. gadsimta 60.–80. gados: teorētiskās pieejas, koncepti un izpētes konteksti. – 30. lpp.
Li Benniha-Bjerkmane
Starp pretošanos un opozīciju: pēcstaļinisma laiks. – 45. lpp.
Arvīds Anušausks
Valsts drošības komiteja un sabiedrības kontroles sistēma. – 73. lpp.
Sauļus Grībkausks
Padomju dopusku sistēma kā sabiedrības kontroles līdzeklis Padomju Lietuvas rūpniecībā 1965.–1985. gadā. – 79. lpp.
Heinrihs Strods
Trimdas izdevumu cenzūra Latvijas PSR 1958.–1989. gadā. – 87. lpp.
Valters Nollendorfs
Trimdas literārie sakari ar Latviju un Latviešu Rakstnieku Apvienības dibināšana 20. gadsimta 70. gados. – 96. lpp.
Ritvars Jansons
PSRS cīņa pret kapitālistisko valstu ideoloģisko diversiju (1967–1989). – 107. lpp.
Jānis Rimšāns
Jaunatnes pretošanās izpausmes komunistiskajam režīmam Latvijas PSR (1965–1985). – 116. lpp.
Nikandrs Gills
Reliģiskās minoritātes Latvijā komunistiskā režīma apstākļos 20. gadsimta 40.–80. gados. – 133. lpp.
Māra Zirnīte
Mutvārdu vēstures liecības konfrontācijā ar 20. gadsimta 60.–80. gadu presi. – 146. lpp.
Irēna Saleniece
Mutvārdu vēstures avotu izmantošana 20. gadsimta 60.–80. gadu Latvijas vēstures pētīšanā: reliģiskā dzīve. – 156. lpp.
Edmunds Šūpulis
Atmiņu politika: vēlīnā sociālisma vērtējums dzīvesstāstos. – 166. lpp.
Ilga Kreituse
Latvijas politiskās elites loma un darbība pēc Latvijas KP CK 1959. gada jūlija plēnuma. – 172. lpp.
Juris Ciganovs
Padomju ideoloģijas ietekme uz muzeju darbību Latvijā 20. gadsimta 40.–60. gados. – 179. lpp.
Dorina Orzaca
Pielāgošanās vai transformācija? Deža režīms Rumānijā pēc 1960. gada. – 185. lpp.
Anatolijs Rusnačenko
Ukraina no 20. gadsimta 50. gadu vidus līdz 80. gadu vidum: otrā starp vienlīdzīgajiem vai impērijas kolonija? – 193. lpp.
Alfreds Senns
“Sport – ty mir”. – 205. lpp.
LATVIJAS VĒSTURNIEKU KOMISIJAS RAKSTU BIBLIOGRĀFISKAIS RĀDĪTĀJS: 16.–20. SĒJUMS. – 213. lpp.
KRĀJUMA RAKSTU AUTORI. – 226. lpp.


Okupētā Latvija, 1940–1990: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. – 507 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 19. sēj.)

 Cena: € 10,00 


SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1940–1941)
Aleksandrs Ivanovs
Nacionālā pretošanās Latvijā 20. gadsimta 40.–80. gados Latvijas historiogrāfijā. – 27. lpp.
Antonijs Zunda
Lielbritānijas un Padomju Savienības abpusējās finansiālās pretenzijas un Latvijas zelts. – 71. lpp.
Ojārs Stepens
Padomju propaganda Latvijā Vācijas un PSRS kara sākumā: 1941. gada 22. jūnijs – 8. jūlijs. – 99. lpp.

NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1941–1945)
Inesis Feldmanis
Vācu okupācijas politika Baltijā (1941–1945): vispārējās tendences un specifiskās iezīmes. – 121. lpp.
Juris Pavlovičs
Okupācijas varu maiņa Zemgalē 1941. gada vasarā: Jelgavas apriņķis: 1941. gada jūnija beigās – jūlija sākumā. – 134. lpp.
Heinrihs Strods
Literatūra un avoti par PSRS kaujiniekiem Latvijā 1941.–1945. gadā. – 153. lpp.
Kārlis Kangeris
Baigā gada izpēte vācu okupācijas laikā: vēsture starp zinātni un propagandu. – 190. lpp.
Kaspars Zellis
Nacionālsociālistiskās Vācijas propaganda okupētajā Latvijā 1942.–1943. gadā. – 219. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1944–1990)
Ritvars Jansons
Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāts: 1944–1945. – 251. lpp.
Ainārs Bambals
Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas iznīcinātāju bataljoni: 1944–1956. – 277. lpp.
Dzintars Ērglis
Padomju režīma arestētie Latvijas Centrālās padomes aktīvisti un atbalstītāji (1944–1953): struktūranalīze. – 323. lpp.
Raitis Ābelnieks, Aigars Urtāns
Nacionālā pretošanās kustība un padomju okupācijas represīvo iestāžu pretdarbība Bauskas apriņķī/rajonā (1944. gads – 50. gadu vidus). – 356. lpp.
Jānis Stradiņš
Staļina režīma attieksme pret Latvijas zinātniekiem un akadēmiskajām aprindām (1944–1953). – 408. lpp.
Aldis Bergmanis, Indulis Zālīte
Latvijas PSR Valsts drošības komiteja un sabiedrības ideoloģiskā kontrole (1965–1990). – 449. lpp.

LATVIJAS VĒSTURNIEKU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
Inesis Feldmanis
Nacistu okupācijas politika Latvijā: izpētes rezultāti (ziņojums Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada 3. jūlija sēdē). – 503. lpp.
Krājuma rakstu autori. – 506. lpp.


Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli, 2004. gada 3.–4. jūnijs, Rīga, un 2004.–2005. gada pētījumi par holokaustu Latvijā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. – 383. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 18. sēj.).

 Cena: € 10,00 

   
SATURS
 
Priekšvārds. – 9. lpp.

2004. GADA 3.–4. JŪNIJA KONFERENCES “TOTALITĀRIE REŽĪMI BALTIJĀ: IZPĒTES REZULTĀTI UN PROBLĒMAS” REFERĀTI PAR HOLOKAUSTA TEMATIKU

Aivars Stranga
Holokausta vēstures pētniecība un holokausta piemiņa Latvijā. – 13. lpp.
Emanuels Zingeris
Lietuvas Starptautiskās vēsturnieku komisijas sagatavotie ziņojumi par nacistu okupāciju Lietuvā. – 33. lpp.
Andrievs Ezergailis
Zināšanas par holokaustu 1941. gadā. – 38. lpp.
Josifs Ročko
Ebreju iznīcināšana Ilūkstes apriņķī 1941. gadā (vietējo iedzīvotāju atmiņas). – 49. lpp.

PĒTĪJUMI PAR HOLOKAUSTA PROBLĒMĀM LATVIJĀ

Andrievs Ezergailis
Sešas versijas par holokaustu Latvijā. – 65. lpp.
Grigorijs Smirins
Rīgas ebreji nacistiskās okupācijas laikā (1941–1944). – 83. lpp.
Aigars Urtāns
Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Kuldīgas apriņķī. – 118. lpp.
Eva Treiģe-Treide, Ēriks Prokopovičs, Andis Jēkabsons
Valdemārpils ebreju kopienas liktenis un ebreju īpašuma ekspropriācija. – 137. lpp.
Andris Tomašūns
Jelgavā nogalinātie ebreji: padomju un nacistu dati. – 162. lpp.
Dzintars Ērglis
Holokausts Krustpils pagastā 1941. gada vasarā: Piejūtu un Smanu sādža. – 185. lpp.
Rudīte Vīksne
Holokausts Latvijas mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti. – 217. lpp.

NOVADPĒTNIEKA VĀKUMS

Uldis Lasmanis
Holokausts Viesītes mazpilsētā. – 239. lpp.
Uldis Lasmanis
Holokausts Jēkabpils apriņķa pagastos. – 273. lpp.

HOLOKAUSTU PĀRDZĪVOJUŠĀ LIECĪBA

Elmāra Rivoša atmiņas (fragmenti). – 313. lpp.
Krājuma rakstu autori. – 382. lpp.

Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara: Starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.–8. jūnijs, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. – 287 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 17. sēj.).

 Cena: € 10,00 

 
SATURS
 
Latvijas Republikas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vēstule starptautiskās vēsturnieku konferences “Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara” atklāšanai. – 9. lpp.
Ievadam. – 11. lpp.

KONFERENCES REFERĀTI
Heinrihs Strods
Nacionālie un padomju partizāni Baltijā 1941.–1956. gadā: kopējais un atšķirīgais. – 19. lpp.
Boriss Sokolovs
Pretošanās kustība Padomju Savienībā un Austrumeiropas valstīs pēc Otrā pasaules kara Krievijas historiogrāfijā. – 36. lpp.
Ronalds Račinsks
Komunistiskā režīma noziegumi Lietuvā pēc Otrā pasaules kara un nacionālā pretošanās kustība: Lietuvas Starptautiskās vēsturnieku komisijas secinājumi. – 45. lpp.
Janušs Vrubels
Poļu pretošanās komunistiskajam režīmam pēc Otrā pasaules kara. – 64. lpp.
Vitālijs Skalabans
Pretpadomju pretošanās kustība Baltkrievijā pēc Otrā pasaules kara. – 83. lpp.
Raitis Ābelnieks
Nacionālās bruņotās pretošanās kustības īpatnības Bauskas apriņķī (1944–1950). – 88. lpp.
Ritvars Jansons
Čekistu militārās operācijas pret Latvijas nacionālajiem partizāniem (1944–1956). – 96. lpp.
Zigmārs Turčinskis
Čekas aģentu kaujinieku loma Latvijas Nacionālo partizānu apvienības sagrāvē (1944–1953). – 104. lpp.
Aldis Bergmanis
Latvijas PSR slepenā dienesta cīņa ar Latvijas nacionālajiem partizāniem 1953. gadā. – 116. lpp.
Bjerns M. Felders
Pagrīdes sakaru tīkls: Latvijas pretpadomju pretošanās kustības nacionālie un starptautiskie kontakti (1944–1950). – 124. lpp.
Aleksandrs Ivanovs
Nacionālā pretošanās kustība Latvijā pēc Otrā pasaules kara Latvijas historiogrāfijā (40. gadu otrā puse – 80. gadu otrā puse). – 136. lpp.
Ainārs Bambals
Lietiskie pierādījumi Latvijas PSR VDK krimināllietās – nacionālo partizānu vēstures avots (1944–1956). – 154. lpp.
Inese Dreimane
Nacionālie partizāni Ziemeļlatgales iedzīvotāju atmiņās. – 178. lpp.

ATMIŅAS UN DOKUMENTI
Ziemeļlatgales iedzīvotāju atmiņas (Ineses Dreimanes komentārs). – 191. lpp.
PSRS IeTK (VDM) iekšējā karaspēka 4. un 5. divīzijas vienību dislokācija un darbība Baltijas valstīs 1945.–1951. gadā (publicēšanai sagatavojis Heinrihs Strods). – 241. lpp.

Krājuma rakstu autori. – 286. lpp.
Latvija un Otrā pasaules kara beigas Eiropā: Atzīmējot nacistu kapitulācijas 60. gadadienu / Latvia and the End of the Second World War in Europe: Commemorating the 60th Anniversary of the Nazi Capitulation. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. – 226 lpp.

 Cena: € 3,20 SATURS

Ievads. Latvija un Otrā pasaules kara beigas Eiropā: pieminot nacistu kapitulācijas 60. gadadienu. Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Valsts prezidente. – 9. lpp.

LATVIJAS VALSTS PREZIDENTES VAIRAS VĪĶES-FREIBERGAS PAZIŅOJUMS SAKARĀ AR 2005. GADA 9. MAIJU, 2005. gada 12. janvāris. – 19. lpp.

ĀRVALSTU VADĪTĀJU ATBILDES UZ LATVIJAS VALSTS PREZIDENTES VAIRAS VĪĶES-FREIBERGAS PAZIŅOJUMU SAKARĀ AR 2005. GADA 9. MAIJU. – 27. lpp.
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes premjerministra Tonija Blēra 2005. gada 15. februāra vēstule. – 29. lpp.
Itālijas Republikas prezidenta Karlo Čampi 2005. gada 25. februāra vēstule. – 33. lpp.
Austrijas Republikas prezidenta Heinca Fišera 2005. gada 1. marta vēstule. – 37. lpp.
Šveices Konfederācijas prezidenta Zamuela Šmida 2005. gada 2. marta vēstule. – 41. lpp.
Dānijas Karalistes premjerministra Andersa Foga Rasmusena 2005. gada 4. marta vēstule. – 45. lpp.
Nīderlandes Karalistes premjerministra Jana Pētera Balkenendes 2005. gada 4. marta vēstule. – 49. lpp.
Īrijas Republikas premjerministra Bertija Aherna 2005. gada 4. marta vēstule. – 53. lpp.
Horvātijas Republikas prezidenta Stjepana Mesiča 2005. gada 8. marta vēstule. – 57. lpp.
Norvēģijas Karalistes premjerministra Hjella Magnes Bunnevīka 2005. gada 9. marta vēstule. – 65. lpp.
Francijas Republikas prezidenta Žaka Širaka 2005. gada 10. marta vēstule. – 69. lpp.
Vatikāna Valsts sekretāra kardināla Andželo Sodano 2005. gada 10. marta vēstule. – 75. lpp.
Čehijas Republikas prezidenta Vāclava Klausa 2005. gada 11. marta vēstule. – 79. lpp.
Islandes Republikas premjerministra Haldūra Asgrimsona 2005. gada 14. marta vēstule. – 87. lpp.
Vācijas Federatīvās Republikas prezidenta Horsta Kēlera 2005. gada 16. marta vēstule. – 91. lpp.
Somijas Republikas prezidentes Tarjas Halonenas 2005. gada 22. marta vēstule. – 95. lpp.
Kanādas premjerministra Pola Martina 2005. gada 22. marta vēstule. – 99. lpp.
Vācijas Federatīvas Republikas Federāla kanclera Gerharda Šrēdera 2005. gada 24. marta vēstule. – 103. lpp.
Spānijas Karalistes premjerministra Hosē Luisa Rodrigesa Sapatēro 2005. gada 28. marta vēstule. – 107. lpp.
Turcijas Republikas prezidenta Ahmeta Nedždeta Sezera 2005. gada 29. marta vēstule. – 113. lpp.
Zviedrijas Karalistes premjerministra Jērana Pēšona 2005. gada 31. marta vēstule. – 117. lpp.
Bulgārijas Republikas prezidenta Georgija Parvanova 2005. gada marta vēstule. – 121. lpp.
Ungārijas Republikas prezidenta Ferenca Madla 2005. gada 6. aprīļa vēstule. – 125. lpp.
Grieķijas Republikas prezidenta Karola Papulija 2005. gada 18. aprīļa vēstule. – 135. lpp.
Portugāles Republikas prezidenta Žorža Fernandu Branku de Sampaiju 2005. gada 20. aprīļa vēstule. – 139. lpp.
Beļģijas Karalistes premjerministra Gija Ferhofštata 2005. gada 26. aprīļa vēstule. – 143. lpp.
Igaunijas Republikas prezidenta Arnolda Rītela 2005. gada 28. aprīļa vēstule. – 149. lpp.
Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Džordža V. Buša 2005. gada 29. aprīļa vēstule. – 155. lpp.
Japānas premjerministra Juničiro Koizumi 2005. gada 6. maija vēstule. – 159. lpp.
Lietuvas Republikas prezidenta Valda Adamkus 2005. gada 11. maija vēstule. – 165. lpp.

UZRUNAS UN DOKUMENTI 2005. GADĀ PAR BALTIJAS VALSTU OKUPĀCIJU UN ANEKSIJU. – 169. lpp.
Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Džordža V. Buša runa Rīgā 2005. gada 7. maijā. – 171. lpp.
Polijas Republikas prezidenta Aleksandra Kvasņevska uzruna par godu Otrā pasaules kara noslēguma 60. gadadienai Vroclavā 2005. gada 7. maijā. – 187. lpp.
Eiropas Savienības Komisijas paziņojums Eiropas dienā, 2005. gada 9. maijs. – 199. lpp.
Eiropas Parlamenta rezolūcija par 60. gadadienu kopš Otrā pasaules kara beigām, 2005. gada 12. maijs. – 205. lpp.
ASV Senāta vienlaicīgā rezolūcija nr. 35 par Baltijas valstu nelikumīgo okupāciju, 2005. gada 19. maijs. – 211. lpp.
Krievijas Federācijas Valsts Domes paziņojums “Par mēģinājumiem falsificēt vēsturi”, 2005. gada 27. maijs. – 217. lpp.
Okupētā Latvija 20. gadsimta 40. gados: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. – 450 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 16. sēj.).

 Cena: € 6,40 SATURS

Priekšvārds. – 7. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1940–1941)
Aleksandrs Ivanovs
Okupācijas varu maiņa Latvijā 1940.–1945. gadā Latvijas historiogrāfijā. – 11. lpp.
Antonijs Zunda
Baltijas valstis un Apvienotā Karaliste Otrā pasaules kara sākumā (1939–1941). – 73. lpp.

NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1941–1945)
Inesis Feldmanis
Nacistu okupācijas politika Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (1941–1945): salīdzinošs raksturojums. – 93. lpp.
Heinrihs Strods
Latvijas pirmās padomju okupācijas aktīvistu vajāšanas (1941. gada 23. jūnijs – 1945. gads). – 106. lpp.
Juris Pavlovičs
Okupācijas varu maiņa Rīgā 1941. gada vasarā. – 205. lpp.
Kaspars Zellis
Nacionālsociālistiskās Vācijas propaganda okupētajā Latvijā (1941. gada jūnijs–decembris). – 235. lpp.
Kārlis Kangeris
Policijas struktūras Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–1945). – 278. lpp.
Inese Dreimane
Sieviešu sadarbība ar nacistu represīvajām struktūrām Latvijā 1941.–1944. gadā. – 319. lpp.
Uldis Neiburgs
Latvijas Republikas diplomāti Rietumos un Latvijas Centrālā padome (1943–1944): politiskā nostāja, pretrunas un risinājumi. – 369. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1944–1945)
Ritvars Jansons
Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas ietekme uz Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta darbību (1944–1945). – 395. lpp.
Jānis Riekstiņš
Latvijas iedzīvotāju mobilizācija Sarkanajā armijā (1944–1945). – 415. lpp.

Krājumā ievietoto rakstu autori. – 450. lpp.

Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas: Starptautiskās konferences materiāli, 2004. gada 3.–4. jūlijs, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. – 283 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 15. sēj.)

 Cena: € 4,78 SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA 1940–1941
Alfreds Erihs Senns
Baltijas kaujas lauks. – 15. lpp.
Arvids Anušausks
Padomju režīma veiktās militārpersonu un civiliedzīvotāju slepkavības. – 31. lpp.
Ksenija Petročenko
Nošķirto ģimeņu problēmas un to piemērošanās jaunajiem apstākļiem. – 44. lpp.

LATVIJA NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJAS VARĀ
Inesis Feldmanis
Nacistu okupācijas politika Latvijā (1941–1945): pētniecības problēmas, iespējamie risinājumi un varianti. – 53. lpp.
Antonijs Zunda
Baltijas valstu problēma un Lielbritānija Otrā pasaules kara gados (1939–1945). – 71. lpp.
Boriss Sokolovs
Baltijas valstis (1939–1945) Krievijas historiogrāfijā: kontrnacionālisms. – 92. lpp.
Marku Jokisipile
Somija un Baltijas republikas Padomju Savienības un Vācijas spīlēs (1939–1944). – 99. lpp.
Kārlis Kangeris
1995.–2004. gadā ārzemēs publicētie vēstures pētījumi par vācu okupācijas laiku Latvijā/Baltijā. – 126. lpp.
Juris Pavlovičs
Okupācijas varu maiņa Rīgas apriņķa austrumu daļā – neitrālās zonas fenomens (1941. gada 28. jūnijs – 6. jūlijs). – 144. lpp.
Uldis Neiburgs
Latvijas Republikas diplomāti Rietumos un nacistu okupētā Latvija (1941–1945): avoti un izpētes iespējas. – 154. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA 1944–1959
Heinrihs Strods
Latvijas sovetizācija (1944–1959). – 173. lpp.
Daina Bleiere
Pēckara posms (1944–1953) Baltijas valstu vēsturē: aktuālie pētniecības virzieni un problēmas. – 193. lpp.
Ritvars Jansons
Latvijas PSR drošības iestāžu vēstures pētīšanas rezultāti un perspektīvas. – 211. lpp.

LATVIJAS VĒSTURNIEKU KOMISIJAS PAZIŅOJUMI
Inesis Feldmanis
Latvijas okupācija: vēsturiskie un starptautiski tiesiskie aspekti. – 225. lpp.
Inesis Feldmanis, Kārlis Kangeris
Par Latviešu SS brīvprātīgo leģionu. – 236. lpp.

LATVIJAS VĒSTURNIEKU KOMISIJAS RAKSTU BIBLIOGRĀFISKS RĀDĪTĀJS: 1.–15. SĒJUMS. – 247. lpp.

Krājumā ievietoto rakstu autoru saraksts. – 283. lpp.

The Hidden and Forbidden of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940–1991: Selected Research of the Commission of the Historians of Latvia. – Rīga: Institute of the History of Latvia Publishers, 2005. – 383 pages (Symposium of the Commission of the Historians of Latvia, Vol. 14).

 Grāmata nav pieejama 

The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940–1991 is the first major collection of scholarly articles by Latvian historians in English dealing with the long occupation period. During that time much of the history of the country and its people was indeed both hidden and forbidden. It was hidden not only from the population, but even more – from the outside world. The population still had its memory, of course, and could find its way around. The outside world, however, was shown only the occupants’ version of history – twisted and distorted to their own ends. That was true during the two Soviet occupations (1940–41 and 1944/45–1991) and the occupation by National Socialist Germany in 1941, which ended in Western Latvia with the German capitulation on 8 May 1945. Neither of the occupying powers was interested in the Latvian nation’s point of view or even documentable truth. At times the Communists found the Nazi version useful to their own ends, such as regarding atrocities attributed to Latvians during World War II. It was forbidden – and dangerous – to carry out research that would contradict the officially established historical point of view. This volume attempts to clear up the view – not rewriting history, but setting it straight.


CONTENTS

Vaira Vīķe-Freiberga
President of the Republic of Latvia
Foreword. – 7. lpp.
Valters Nollendorfs, Erwin Oberländer
Introduction. – 9. lpp.
Alfred Erich Senn
Baltie Battleground. – 17. lpp.

UNDER SOVIET UNION 1940–1941
Irēne Šneidere
The First Soviet Occupation Period in Latvia 1940–1941. – 33. lpp.
Irēne Šneidere
The Occupation of Latvia in June 1940:
A Few Aspects of the Technology of Soviet Aggression. – 43. lpp.
Rudīte Vīksne
Soviet Repressions against Residents of Latvia in 1940–1941: Typical Trends. – 53. lpp.
Jānis Riekstiņš
The 14 June 1941 Deportation in Latvia. – 62. lpp.

UNDER NATIONAL SOCIALIST GERMANY 1941–1945
Inesis Feldmanis
Latvia under the Occupation of National Socialist Germany 1941–1945. – 77. lpp.
Juris Pavlovičs
Change of Occupation Powers in Latvia in Summer 1941:
Experience of Small Communities. – 92. lpp.
Kārlis Kangeris
“Closed” Units of Latvian Police – Lettische Schutzmannschafts-Bataillone:
Research Issues and Pre-History. – 104. lpp.
Inesis Feldmanis
Waffen-SS Units of Latvians and Other Non-Germanic Peoples in World War II:
Methods of Formation, Ideology and Goals. – 122. lpp.
Uldis Neiburgs
Western Allies in Latvian Public Opinion and
Nazi Propaganda during the German Occupation 1941–1945. – 132. lpp.
Antonijs Zunda
Resistance against Nazi German Occupation in Latvia:
Positions in Historical Literature. – 148. lpp.

HOLOCAUST IN NAZI-OCCUPIED LATVIA
Aivars Stranga
The Holocaust in Occupied Latvia: 1941–1945. – 161. lpp.
Dzintars Ērglis
A Few Episodes of the Holocaust in Krustpils:
A Microcosm of the Holocaust in Occupied Latvia. – 175. lpp.
Rudīte Vīksne
Members of the Arājs Commando in Soviet Court Files:
Social Position, Education, Reasons for Volunteering, Penalty. – 188. lpp.

UNDER SOVIET UNION 1944–1991
Heinrihs Strods
Sovietization of Latvia 1944–1991. – 209. lpp.
Jānis Riekstiņš
Colonization and Russification of Latvia 1940–1989. – 228. lpp.
Daina Bleiere
Repressions against Farmers in Latvia in 1944–1953. – 242. lpp.
Aleksandrs Ivanovs
Sovietization of Latvian Historiography 1944–1959: Overview. – 256. lpp.
Aldis Bergmanis, Ritvars Jansons, Indulis Zālīte
The Activities and the Main Repressive Tasks
of Latvian SSR Agencies of National Security 1944–1956. – 271. lpp.
Heinrihs Strods
Resistance in Latvia 1944–1991. – 286. lpp.

NOTES. – 299. lpp.

PRONUNCIATION OF LATVIAN. – 362. lpp.

INDEX. – 363. lpp.

CONTRIBUTORS. – 377. lpp.

MEMBERS OF THE COMMISSION OF THE HISTORIANS OF LATVIA 1998–2004. – 379. lpp.
Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā: Latvijas vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. – 581 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 13. sēj.).

 Cena: € 4,78 


SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ 1940.–1941. GADĀ
Irēne Šneidere
Padomju pirmā okupācija Latvijā: daži aspekti. – 13. lpp.
Heinrihs Strods
Padomju okupācijas otrais posms Latvijā (1940. gada sākums – 1941. gads). – 26. lpp.
Dzintars Ērglis, Irēne Šneidere, Rudīte Vīksne, Arturs Žvinklis
Padomju represijas Latvijā 1940. gada jūnijā–augustā: struktūranalīze. – 99. lpp.
Jānis Stradiņš
Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas zinātni un akadēmiskajām aprindām (1940–1945). – 130. lpp.
Valters Ščerbinskis
Latvijas akadēmiskās mūža organizācijas un to biedru liktenis (1940–1945). – 165. lpp.

NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1941–1945)
Antonijs Zunda
Vācu nacistu okupācijas politika Latvijā padomju historiogrāfijas skatījumā. – 189. lpp.
Juris Pavlovičs
Okupācijas varu maiņa Latgalē 1941. gada vasarā. – 210. lpp.
Uldis Neiburgs
Nacistu okupētā Latvija Rietumu sabiedroto skatījumā (1941–1945). – 257. lpp.
Edvīns Evarts
Reprivatizācija vācu okupācijas laikā Latvijā (1941–1944). – 287. lpp.
Ēriks Jēkabsons
Baltkrievu sabiedriski politiskā darbība Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941.–1945. gadā. – 306. lpp.
Kārlis Kangeris
Latviešu policijas bataljoni lielajās partizānu apkarošanas akcijās 1942. un 1943. gadā. – 332. lpp.
Bjerns Mihaels Felders
Operācija “Mežakaķis”. SS-Jagdverband Ost un pretpadomju partizānu sagatavošana Latvijā (1944–1945). – 358. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ, 1944. GADS – 60. GADU VIDUS
Aleksandrs Ivanovs
Latvijas sovetizācija 1944.–1956. gadā Latvijas padomju historiogrāfijas skatījumā. – 389. lpp.
Ilgvars Butulis
Padomju kultūrpolitikas aspekti dažos latviešu padomju preses izdevumos (1945–1949). – 427. lpp.
Ritvars Jansons
Totalitārā režīma represīvo institūciju mijiedarbība un nozīme sabiedrības pārvaldē Latvijas PSR (1945–1959). – 442. lpp.
Daina Bleiere
Tautas tiesnešu un prokuroru darbība apriņķos/lauku rajonos (1944–1953). – 489. lpp.
Jānis Riekstiņš
Deportēto Latvijas pilsoņu centieni atgūt zaudēto īpašumu (1953–1959). – 510. lpp.
Aldis Bergmanis, Indulis Zālīte
Latvijas PSR Valsts drošības komitejas nozīmīgākie darbības virzieni (1960–1964). – 537. lpp.

Krājumā ievietoto rakstu autori. – 580. lpp.

Holokausta izpēte Latvijā: Starptautisko konferenču materiāli, 2003. gada 12.–13. jūnijs, 24. oktobris, Rīga, un 2002.–2003. gada pētījumi par holokaustu Latvijā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. – 415 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 12. sēj.).

 Cena: € 4,78 SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.
Latvijas Republikas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzruna 2003. gada 24. oktobra konferences “Holokausta izpēte turpinās” dalībniekiem. – 12. lpp.

2003. GADA 12.–13. JŪNIJA KONFERENCES “LATVIJA NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJAS VARĀ” UN 2003. GADA 24. OKTOBRA KONFERENCES “HOLOKAUSTA IZPĒTE TURPINĀS” REFERĀTI
Aivars Stranga
Holokausta pētniecības problēmas. – 17. lpp.
Marģers Vestermanis
Koncentrācijas nometne “Riga-Kaiserwald” (daži nometnes vēstures aspekti). – 32. lpp.
Rudīte Vīksne
Ebreju iznīcināšana Latvijas mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti. – 41. lpp.
Ārons Šneijers
Holokausts Ludzā: ebreji un citu tautību iedzīvotāji. – 49. lpp.
Dzintars Ērglis
Holokausts un ebreju īpašumu ekspropriācija Krustpilī. – 60. lpp.
Peters Kleins
Kā pārvaldīt geto: municipālās administrācijas okupētajā Rīgā un Lodzā un “galīgais atrisinājums”. – 82. lpp.
Anatolijs Podoļskis
Kolaborācijas un ebreju glābšanas problēmas Latvijā un Ukrainā vācu okupācijas laikā: salīdzināmā analīze. – 87. lpp.
Kārlis Kangeris
Trešā Reiha dokumenti par ebreju situāciju Latvijā: 1940. gada jūnijs–1941. gada jūnijs. – 93. lpp.
Josifs Ročko
Holokausts mūsdienu sabiedrības apziņā. – 106. lpp.
Dzintars Ērglis
Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. gada vasara. – 112. lpp.
Arturs Žvinklis
Foto un kino dokumenti par holokaustu Latvijā. – 164. lpp.
Aigars Urtāns
Ieskats holokausta pētniecībā Bauskas, Valmieras un Ludzas apriņķī. – 187. lpp.
Meijers Melers
Latvijas ebreju masu kapi un kapsētas. – 196. lpp.

PĒTĪJUMI PAR HOLOKAUSTA PROBLĒMĀM LATVIJĀ
Aivars Stranga
Holokausts Latvijā: 1941–1945. – 209. lpp.
Aigars Urtāns
Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Latvijas provincē: Ludzas apriņķis. – 225. lpp.
Ēriks Prokopovičs, Andis Jēkabsons
Talsu apriņķa Valdemārpils pilsētas ebreju iznīcināšana 1941. gada vasarā. – 255. lpp.
Uldis Lasmanis
Nairi pilsētas ebreju kopienas gals (holokausts Jaunjelgavā). – 278. lpp.
Irēne Šneidere
Ebreju politisko krimināllietu izmeklēšana Latvijas PSR 1953. gada sākumā. – 358. lpp.

HOLOKAUSTU PĀRDZĪVOJUŠĀS LIECĪBA
Deizija Branda-Šveigere
Atmiņas par Ungārijas ebreju deportāciju uz Latviju 1944. gada vasarā. – 379. lpp.

NOVADPĒTNIEKA VĀKUMS
Jakovs Karasins
Otrā pasaules kara sākums un nacistiskās okupācijas periods. – 387. lpp.

Krājumā ievietoto rakstu autori. – 414. lpp.

Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā, 1941–1945: Starptautiskās konferences referāti, 2003. gada 12.–13. jūnijs, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. – 229 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 11. sēj.).

 Grāmata nav pieejama 

SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.
Latvijas Republikas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzruna konferences dalībniekiem. – 13. lpp.

Pirmā plenārsēde
NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJAS POLITIKA LATVIJĀ: AVOTI UN HISTORIOGRĀFIJA
Antonijs Zunda
Vācijas okupācijas varas politika Latvijā (1941–1945): vērtējums historiogrāfijā. – 17. lpp.
Dmitrijs Oļehnovičs
Karikatūra kā “kara ierocis”: dažas tendences nacionālsociālistiskajā propagandā. – 30. lpp.
Irēna Saleniece
Vērmahta karavīri Latvijas iedzīvotāju atmiņā (pēc mutvārdu vēstures avotiem). – 40. lpp.
Uldis Neiburgs
ASV izlūkdienests OSS un tā dokumenti par Latviju nacistu okupācijas laikā (1941–1945). – 48. lpp.

Otrā plenārsēde
NACISTU OKUPĀCIJAS POLITIKA LATVIJĀ: PĒTNIECĪBAS PROBLĒMAS UN UZDEVUMI
Inesis Feldmanis
Vācu okupācija Latvijā (1941–1945): izpētes aktuālās problēmas un risinājumi. – 59. lpp.
Heinrihs Strods
Pirmā boļševiku okupācijas gada darbinieku un padomju varas atbalstītāju liktenis 1941.–1945. gadā. – 72. lpp.
Kārlis Kangeris
Igaunijas Zemes pašpārvalde pirms 1942. gada 7. marta reformas: skatiens no Latvijas. – 83. lpp.
Edvīns Evarts
Vācu okupācijas varas ekonomiskā politika Latvijā Otrā pasaules kara laikā . – 100. lpp.
Juris Pavlovičs
Okupācijas varu maiņas īpatnības Liepājā un tās tuvākajā apkārtnē: aktīvās karadarbības faktoru analīze. – 108. lpp.

Trešā plenārsēde
LATVIJA OTRĀ PASAULES KARA GADOS: KOLABORĀCIJA, PRETOŠANĀS, SABIEDRISKĀ DOMA UN ĀRĒJIE FAKTORI
Andrievs Ezergailis
Kolaborācija vācu okupētajā Latvijā: piedāvāta, bet noraidīta. – 119. lpp.
Aleksandrs Kokurins
Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta galvenie darbības virzieni 1940.–1941. gadā. – 141. lpp.
Roberts G. Vaits
Pretvācu noskaņojums Latvijā (1941–1944). – 154. lpp.
Katrīna Reihelte
Latvijas neatkarības dienas – 18. novembra nozīme nacistu politikā (1941–1943). – 177. lpp.
Matss Dēlands
Zviedrijas–Latvijas Palīdzības komiteja, Vācijas–Baltijas un Zviedrijas izlūkdienests un tā saistība ar kara noziedznieku uzņemšanu Zviedrijā. – 188. lpp.
Juoko Talonens
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca vācu okupācijas laikā (1941–1945). – 197. lpp.
Bjorns Mihaels Felders
SS Jagdverband Ost (1944–1945): gadījumizpēte. – 221. lpp.

Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1959. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. – 605 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 10. sēj.).

 Cena: € 6,40 

SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ 1940.–1941. GADĀ
Heinrihs Strods
Latvijas okupācijas pirmais posms (1939. gada 23. augusts – 1940. gada sākums). – 13. lpp.
Danute Dūra, Ieva Gundare
Okupācijas vara un Latvijas cilvēks: izmaiņas sabiedrības psiholoģiskajā noskaņojumā (1940–1941). – 88. lpp.

NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1941–1945)
Juris Pavlovičs
Okupācijas varu maiņa Ziemeļkurzemē 1941. gada vasarā. – 143. lpp.
Uldis Neiburgs
Rietumu sabiedroto tēls Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā: oficiālā propaganda un sabiedrības noskaņojums (1941–1945). – 169. lpp.
Antonijs Zunda
Pretošanās kustība vācu okupētajā Latvijā: nostādnes vēstures literatūrā. – 216. lpp.
Ēriks Jēkabsons
Poļu nacionālā pretošanās kustība Latvijā vācu okupācijas laikā (1941–1944). – 240. lpp.
Kārlis Kangeris
Latviešu policijas bataljonu izveidošanas otrā fāze – “lielvervēšanas” akcija. 1942. gada februāris–septembris. – 277. lpp.
Inesis Feldmanis
Latviešu un citu nevācu tautu ieroču SS vienības Otrajā pasaules karā: formēšana, ideoloģija un cīņas mērķi. – 334. lpp.
Edvīns Evarts
Nacistu ekonomiskā politika okupētajā Latvijā: historiogrāfisks apskats. – 352. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ, 1944. GADS – 50. GADU BEIGAS
Aldis Bergmanis, Indulis Zālīte
Okupācijas varas represīvā sistēma: Latvijas PSR Valsts drošības komitejas darbība (1953–1959). – 373. lpp.
Zigmārs Turčinskis
Latvijas Nacionālo partizānu apvienības izveidošanās un darbība Stampaku periodā (1944. gada oktobris – 1945. gada marts). – 433. lpp.
Ritvars Jansons
Bruņotās pretošanās kustības apspiešana pirms Latvijas iedzīvotāju deportācijas 1949. gadā. – 483. lpp.
Daina Bleiere
Zemniecības pretošanās padomju režīma politikai Latvijā (1945–1953). – 509. lpp.
Richards Pētersons
Kultūras pieminekļu aizsardzība Latvijas PSR padomju okupācijas laikā 1944.–1953. gadā: aizsardzības darba organizācija un pieminekļu saraksti. – 554. lpp.
Jānis Riekstiņš
Deportēto Latvijas iedzīvotāju atbrīvošana no specnometinājuma (1953–1959). – 576. lpp.

Autoru saraksts. – 605. lpp.

Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003. – 231 lpp., il.

 Grāmata nav pieejama 

Otrā pasaules kara laikā nacistu okupētajā Latvijā par vienu no lielākajām un ietekmīgākajām nacionālās pretošanās kustības organizācijām kļuva Latvijas Centrālā padome (LCP), kuras priekšsēdis bija Latvijas Universitātes profesors Konstantīns Čakste (1901–1945). Šo nelegālo organizāciju 1943. gada 13. augustā Rīgā nodibināja Latvijas Republikas pirmskara laika pēdējās – Ceturtās – Saeimas četru lielāko politisko partiju pārstāvji. LCP bija uz Rietumeiropas demokrātiskajām valstīm orientēts spēks. Tas saliedēja cilvēkus, kuriem bija drosme nacistiskās Vācijas un komunistiskās Padomju Savienības okupācijas apstākļos cīnīties par demokrātiskās Latvijas Republikas atjaunošanu.
Grāmata iepazīstina ar vairākiem līdz šim nezināmiem faktiem LCP vēsturē, kas galvenokārt saistīti ar padomju režīma represijām pret organizācijas locekļiem un viņu atbalstītājiem Latvijā pēc Otrā pasaules kara. LCP vadībai Zviedrijā nebija gandrīz nekādu iespēju sniegt palīdzību organizācijas aktīvistiem dzimtenē. Savukārt Latvijā palikušie LCP dalībnieki Ventspilī un Rīgā, kā arī no Zviedrijas atbraukušie kustības aktīvisti nebija sagatavoti darboties tik totālas un visaptverošas cilvēku izspiegošanas un kontroles apstākļos, kādus Latvijā radīja padomju režīms, tāpēc viņu pasākumi cieta neveiksmi. Daudzi no viņiem atdeva savu dzīvību vai arī izgāja ērkšķainu mocekļa ceļu čekas pagrabos un padomju soda nometnēs. Līdz 1991. gadam par šiem mūsu valsts neatkarības cīnītājiem plašākai sabiedrībai nekas nebija zināms. Izpētot bijušajā VDK arhīvā glabātās notiesāto lietas, autors varējis patiesi atainot šos notikumus un saukt vārdā varonīgos Latvijas dēlus un meitas.


Saturs

Priekšvārds. Aivars Stranga. – 7. lpp.
Ievads. – 18. lpp.

LATVIJAS CENTRĀLĀS PADOMES DARBĪBAS ATSPOGUĻOJUMS VĒSTURES AVOTOS UN LITERATŪRĀ. – 24. lpp.
Avotu apskats. – 24. lpp.
Literatūras apskats. – 29. lpp.
Padomju vēstures literatūra. – 29. lpp.
Emigrācijas vēstures literatūra. – 31. lpp.
Atjaunotās Latvijas Republikas vēstures literatūra. – 36. lpp.
Ārzemju vēstures literatūra. – 38. lpp.
Vēstures literatūra par kureliešiem. – 39. lpp.

1. nodaļa. LATVIJAS CENTRĀLĀ PADOME UN ĢENERĀĻA JĀŅA KUREĻA GRUPA. – 61. lpp.
Latvijas Centrālās padomes un Kureļa grupas attiecības. – 61. lpp.
Padomju represīvo orgānu arestētie kurelieši. – 75. lpp.

2. nodaļa. LATVIJAS CENTRĀLĀS PADOMES DARBĪBA LATVIJĀ 1945. GADĀ PĒC NACISTISKĀS VĀCIJAS KAPITULĀCIJAS. – 93. lpp.

3. nodaļa. LATVIJAS CENTRĀLĀS PADOMES DARBĪBAS ATJAUNOŠANAS MĒĢINĀJUMI LATVIJĀ NO 1946. LĪDZ 1951. GADAM. – 135. lpp.

Nobeigums. – 170. lpp.

1. pielikums. Padomju represīvo orgānu arestētie LCP aktīvisti un viņu atbalstītāji. – 175. lpp.
2. pielikums. Padomju represīvo orgānu arestētie ģenerāļa Jāņa Kureļa grupas dalībnieki. – 184. lpp.
Attēlu saraksts. – 203. lpp.
Personu rādītājs. – 206. lpp.

THE UNKNOWN PAGES OF THE HISTORY OF THE CENTRAL COUNCIL OF LATVIA. Summary. – 219. lpp.
Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.–1959. gadā: politika un tās sekas: Starptautiskās konferences materiāli, 2002. gada 13.–14. jūnijs, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003. – 462 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 9. sēj.).

 Cena: €4,78 


SATURS

Priekšvārds. – 11. lpp.
Latvijas Republikas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzruna. – 21. lpp.

Pirmā plenārsēde
PADOMJU OKUPĀCIJAS REŽĪMS BALTIJĀ 1944.–1959. GADĀ: METODOLOĢIJAS, TERMINOLOĢIJAS UN AVOTPĒTNIECĪBAS PROBLĒMAS
Irēne Šneidere
Padomju okupācijas režīms Latvijā: pētniecības virzieni un problēmas. – 25. lpp.
Heinrihs Strods
Baltijas valstu okupācija: ieskats terminoloģijā, periodizācijā, izpētē. – 35. lpp.
Ervīns Oberlenders
Sovetizācijas instrumenti 1939./40. gadā un pēc 1944./45. gada. – 50. lpp.
Aleksandrs Ivanovs
Vēstures zinātne kā padomju politikas instruments: historiogrāfijas konceptuālais līmenis. – 59. lpp.
Aigi Rahi
Projekts “Igaunijas iedzīvotāju zaudējumu vienots reģistrs”: avoti un izpētes metodes. – 71. lpp.

Otrā plenārsēde
PADOMJU OKUPĀCIJAS REŽĪMA POLITISKĀS VARAS STRUKTŪRA
Daina Bleiere
Tiesnešu un prokuroru korpuss 1940.–1941. un 1944.–1953. gadā. – 83. lpp.
Dāvids Fēsts
Partijas darbinieki Igaunijas laukos 1944.–1950. gadā. – 93. lpp.
Aldis Bergmanis
Politiskās pārmaiņas Latvijā 1953. gadā. – 109. lpp.
Gatis Karlsons
Latviešu jūrnieki: profesiju aizlieguma veidošanās piemērs, 1945.–1953. gads. – 119. lpp.

Trešā plenārsēde
PADOMJU OKUPĀCIJAS REŽĪMA REPRESĪVĀ POLITIKA BALTIJĀ UN TĀS SEKAS
Arvīds Anušausks
Komunisma noziegumi Lietuvā 1944.–1953. gadā: vēsturiski statistiskais apskats. – 141. lpp.
Jānis Riekstiņš
1949. gada 25. marta deportācija Latvijā. – 162. lpp.
Arturs Žvinklis
Represijas pret Latvijas Republikas parlamentāriešiem pēc Otrā pasaules kara. – 170. lpp.
Aleksandrs Kokurins
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas NKVD–IeM cietumi 1944.–1953. gadā. – 185. lpp.
Ainārs Bambals
Latvijas PSR VDM iznīcinātāju bataljonu komandējošā sastāva personas lietas kā vēstures avots, 1944.–1953. gads. – 193. lpp.
Jāks Pihlaus
Bēgšana no okupētās Igaunijas, 1947.–1959. gads. – 203. lpp.

Ceturtā plenārsēde
PADOMJU OKUPĀCIJAS REŽĪMA SAIMNIECISKĀ UN SOCIĀLĀ POLITIKA BALTIJĀ UN TĀS SEKAS
Raita Karnīte
Latvijas tautsaimniecība 1944.–1959. gadā: saimnieciskā politika, tās izpausmes un sekas. – 215. lpp.
Olafs Mertelsmans
Vai Igaunijas rūpniecība pēckara periodā tiešām attīstījās tik strauji? Padomju statistika un daudz reālāka pieeja. – 232. lpp.
Gunārs Baltiņš
Padomju perioda statistikas metodoloģijas specifika. – 243. lpp.
Pēteris Zvidriņš, Edvīns Vītoliņš
Demogrāfiskie zaudējumi un etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 1944.–1959. gadā. – 248. lpp.
Pārsla Eglīte
Padomju okupācijas ilglaika demogrāfiskās sekas. – 256. lpp.

Piektā plenārsēde
PADOMJU OKUPĀCIJAS REŽĪMA POLITIKA BALTIJĀ KULTŪRAS, IZGLĪTĪBAS UN RELIĢIJAS JOMĀ UN TĀS SEKAS
Riho Altnurmē
Padomju politika attiecībā pret Igaunijas evaņģēliski luterisko baznīcu 1944.–1949. gadā un tās sekas. – 269. lpp.
Arūns Streikus
Lietuvas katoļu baznīca un padomju režīms 1944.–1953. gadā. – 278. lpp.
Elīza Zikmane
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas attiecības ar valsti 1944.–1959. gadā. – 287. lpp.
Irēna Saleniece
Dažu padomju skolu politikas aspektu realizācija Daugavpilī 1944.–1953. gadā. – 299. lpp.
Jana Dreimane
Rīgas tautas bibliotēkas varas un sabiedrības interešu sadurē 1944.–1953. gadā. – 311. lpp.
Aina Štrāle
Bibliotēkas padomju ideoloģijas gūstā 1944.–1953. gadā. – 319. lpp.
Richards Pētersons
Padomju okupācijas varas politika pieminekļu aizsardzībā 1944.–1953. gadā. – 331. lpp.

Sestā plenārsēde
VARDARBĪGĀ UN NEVARDARBĪGĀ PRETOŠANĀS PADOMJU OKUPĀCIJAS REŽĪMAM BALTIJĀ
Ritvars Jansons
Bruņotās pretošanās kustības Latvijā 1944.–1956. gadā: vēstures izpētes stāvoklis un tālākie pētniecības virzieni. – 343. lpp.
Heinrihs Strods
Baltijas nacionālie partizāni no 1944. līdz 1947. gada janvārim: bruņojums, sastāvs, kaujas. – 358. lpp.
Zigmārs Turčinskis
Latvijas un Igaunijas nacionālo partizānu sadarbība 1945.–1952. gadā. – 382. lpp.
Aleksandrs Daniels
Baltijas pretestības atspoguļojums Krievijas Samizdata cilvēktiesību aizstāvības periodikā 1960.–1980. gadā. – 391. lpp.

Septītā plenārsēde
BALTIEŠI (LATVIEŠI, LIETUVIEŠI, IGAUŅI) BRĪVAJĀ PASAULĒ UN PADOMJU OKUPĀCIJAS REŽĪMS
Elmārs Pelkaus
Latvijas neatkarīgā valstiskuma ideja bēgļu nometņu laikā 1944.–1949. gadā. – 403. lpp.
Dzintars Ērglis
Latvijas Centrālās padomes darbības atjaunošanas mēģinājumi un tās dalībnieku aresti Latvijā pēc organizācijas sagrāves 1945. gadā. – 414. lpp.
Kārlis Kangeris
Zviedrijas un PSRS attiecības un latvieši Zviedrijā 1941.–1959. gadā. – 427. lpp.
Valters Nollendorfs
Trimdas vēsturiskā apziņa literatūras spogulī 20. gs. 40. un 50. gados: ienaidnieka, varoņa, cietēja un drauga tēls. – 440. lpp.

Secinājumi un rezolūcija. – 453. lpp.

Holokausta izpētes jautājumi Latvijā: Starptautiskā semināra referāti, 2001. gada 29. novembris, Rīga, un 2001.–2002. gada pētījumi par holokaustu Latvijā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003. – 414 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 8. sēj.).

 Cena: € 4,78 SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.
Latvijas Republikas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzruna semināra dalībniekiem. – 11. lpp.

SEMINĀRA REFERĀTI
Aivars Stranga
Latvijas Valsts prezidentes Vēsturnieku komisijas ieguldījums holokausta problēmu izpētē. – 15. lpp.
Andrievs Ezergailis
Rumbula: holokausta izpratnes perspektīvas. – 24. lpp.
Volfgangs Šeflers
Vācijas ebreju liktenis Rīgas geto un tā apkārtnē. Īss pārskats. – 39. lpp.
Kārlis Kangeris
Latviešu un ebreju attiecības Trešā reiha skatījumā. 1933.–1939. gads. – 52. lpp.

PĒTĪJUMI PAR HOLOKAUSTA PROBLĒMĀM LATVIJĀ
Rudīte Vīksne
Ebreju iznīcināšana Ventspilī 1941. gadā. – 67. lpp.
Rudīte Vīksne
Ebreju iznīcināšana Aucē 1941. gada jūlijā. – 101. lpp.
Dzintars Ērglis
Ebreju nogalināšana Krustpilī. – 127. lpp.
Dzintars Ērglis
Ebreju īpašumu ekspropriācija Krustpilī nacistiskās Vācijas okupācijas laikā. – 158. lpp.
Grigorijs Smirins, Meijers Melers
Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta). – 210. lpp.
Aigars Urtāns
Par dažiem aspektiem un problēmām holokausta pētniecībā Bauskas pilsētā un apriņķī. – 235. lpp.
Aigars Urtāns
Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Valmieras apriņķī (1941. gada vasara – rudens). – 253. lpp.
Katrīna Reihelte
Starp kolaborāciju un pretošanos? Organizācijas “Pērkonkrusts” loma holokaustā Latvijā. – 279. lpp.
Juris Pavlovičs
Okupācijas varu maiņa Valmieras apriņķī 1941. gada vasarā. – 299. lpp.
Rudīte Vīksne
Garīgi slimo iznīcināšana Latvijā vācu okupācijas laikā. – 324. lpp.
Aigars Urtāns
Bauskas pilsētas un apriņķa čigānu iznīcināšana 1942. gada vasarā. – 351. lpp.
Irēne Šneidere
Latvijas ebreju politiskā vajāšana: 1948–1953. – 359. lpp.

HOLOKAUSTU PĀRDZĪVOJUŠO LIECĪBAS
Judītes Himmelfarbas liecība (Telaviva). – 381. lpp.
Izraēla Rivkoviča liecība (Jeruzaleme). – 402. lpp.

NOVADPĒTNIEKA VĀKUMS
Par Pāvilostas ebreju likteni un tās ebreju kapiem holokaustā laikā. – 411. lpp.
Krājumā ievietoto rakstu autori. – 414. lpp.

Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1956. gadā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. – 495 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 7. sēj.).

 Grāmata nav pieejama 

SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ 1940.–1941. GADĀ
Irēne Šneidere
Arestēti 1941. gada jūnijā—jūlija sākumā: Latgales civiliedzīvotāju liktenis Gulaga nometnēs. – 15. lpp.
Ilga Kreituse
Kolaboracionisms Latvijas okupācijas un aneksijas laikā 1940. gada jūnijā–augustā. Problēmas nostādne. – 35. lpp.
Lelde Ozola
LK(b)P dokumenti par padomju okupācijas režīma represīvo darbību (1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs). – 57. lpp.
Danute Dūra, Ieva Gundare, Dzidra Zujeva
Okupācijas vara un Latvijas sabiedrība “Nacionālās sardzes” dokumentos. – 80. lpp.

NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1941–1945)
Jānis Taurēns
Latvija vācu okupācijas laikā Rietumu vēsturnieku skatījumā. – 107. lpp.
Edvīns Evarts
Vācijas vēsturnieki par nacistu okupācijas periodu Latvijā. – 123. lpp.
Antonijs Zunda
Kolaborācija vācu okupētajā Latvijā: nostādnes vēstures literatūrā. – 141. lpp.
Inesis Feldmanis
Latviešu un citu nevācu tautu ieroču SS vienības Otrajā pasaules karā: kopīgais un atšķirīgais. – 165. lpp.
Ēriks Jēkabsons, Uldis Neiburgs, Kaspars Zellis
Latviešu karavīri Vācijas militārajā dienestā Polijā 1942.–1945. gadā. – 179. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ, 1944. GADS – 50. GADU VIDUS
Inese Dreimane
Latvijas kristīgo konfesiju garīdznieki nacionālās pretošanās kustībā (1944–1953). – 221. lpp.
Zigmārs Turčinskis
Ziemeļvidzemes nacionālie partizāni: 1945.–1953. gads. – 285. lpp.
Daina Bleiere
Tiesas un prokuratūras sistēma un tās darbinieki 1940.–1941. un 1944.–1953. gadā. – 368. lpp.
Pārsla Eglīte, Ilmārs Mežs
Latvijas kolonizācija un etniskā sastāva izmaiņu cēloņi 1944.–1990. gadā. – 405. lpp.
Jānis Riekstiņš
Migrantu privilēģijas dzīvokļu sadalē Latvijā (1941–1956). – 444. lpp.

Krājumā ievietoto rakstu autori. – 494. lpp.

1941. gada 14. jūnija deportācija – noziegums pret cilvēci: starptautiskās konferences materiāli, 2001. gada 12.–13. jūnijs, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. – 415 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 6. sēj.).

 Grāmata nav pieejama 

SATURS

Priekšvārds. – 11. lpp.
Latvijas Republikas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzruna. – 15. lpp.

Pirmā plenārsēde
1941. GADA 14. JŪNIJA DEPORTĀCIJA – NOZIEGUMS PRET CILVĒCI
Jānis Riekstiņš
1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā. – 21. lpp.
Arvīds Anušausks
Deportācijas – noziegums pret cilvēci. Salīdzināmā analīze. – 35. lpp.
Indulis Zālīte, Sindija Eglīte
1941. gada 14. jūnija deportācijas struktūranalīze. – 40. lpp.
Natālija Ļebedeva
Polijas un Baltijas iedzīvotāju deportācija uz PSRS 1939.–1941. gadā: kopīgais un atšķirīgais. – 51. lpp.
Pāvels Poļans
1941. gada 14. jūnija deportācija padomju deportāciju politikas kontekstā. – 72. lpp.
Zinaīda Sitņika
Deportāciju drāma Besarābijā: terora mašīnas mehānisms. – 74. lpp.
Stīvens Springfīlds
1941. gada deportācija un tās ietekme uz Latvijas ebreju kopienu. – 77. lpp.

Otrā plenārsēde
1941. GADA 14. JŪNIJA DEPORTĀCIJA STARPTAUTISKĀ UN TIESISKĀ SKATĪJUMĀ
Andrejs Lepse
1941. gada 14. jūnija deportācijas starptautiski tiesiskie aspekti. – 89. lpp.
Roberts G. Vaits
Amerikas Savienotās Valstis un padomju okupācija Latvijā. 1940.–1941. gads. – 103. lpp.
Kalju Metiks
Kompensācija par okupantu noziegumiem. – 122. lpp.
Linards Muciņš
Represēto personu tiesiskā reabilitācija Latvijā pēc 1990. gada: tās rezultāti un perspektīva. – 128. lpp.
Alfrēds Erihs Senns
Padomju vara Lietuvā. 1940.–1941. gads. – 135. lpp.
Inga Petravičūte
Padomju represīvās struktūras un kolaboracionisms Lietuvā 1940.–1941. gadā. – 140. lpp.
Anatolijs Rusnačenko
Deportācijas no Rietumukrainas 1939.–1941. gadā. – 149. lpp.
Kārlis Kangeris
Padomju okupācija un 14. jūnija deportācija nākamās okupācijas varas – nacionālsociālistiskās Vācijas propagandā Latvijā (1941.–1942. gads). – 154. lpp.
Dovs Levins
Latvijas ebreju deportācija uz PSRS attāliem apgabaliem 1941. gada jūnijā. – 175. lpp.

Trešā plenārsēde
1941. GADA 14. JŪNIJA DEPORTĀCIJAS SOCIĀLIE, ETNISKIE, TERITORIĀLIE ASPEKTI UN DEMOGRĀFISKĀS SEKAS
Ainārs Lerhis
Latvijas Republikas ārlietu darbinieku likteņi padomju nometnēs. – 191. lpp.
Arturs Žvinklis
Padomju varas represijas pret Latvijas Republikas parlamentāriešiem 1940.–1941. gadā. – 201. lpp.
Ēriks Jēkabsons
1941. gada 14. jūnijs Sarkanās armijas 24. teritoriālajā strēlnieku korpusā. – 224. lpp.
Irēne Šneidere
1941. gada 22. jūnijā – 4. jūlijā arestētie Latgales civiliedzīvotāji un viņu liktenis. – 236. lpp.
Uldis Lasmanis
1941. gada represijas Jēkabpils apriņķī. – 261. lpp.
Dzintars Ērglis
1941. gada 14. jūnijs Ventspils apriņķa Dundagas pagastā. – 269. lpp.
Iveta Šķiņķe
1941. gada 14. jūnija deportācijā arestētās un izsūtītās sievietes: Ieskats problēmā. – 331. lpp.
Pēteris Šķiņķis
Deportāciju ietekme uz Latvijas lauku sabiedrības attīstību. – 343. lpp.
Pēteris Zvidriņš, Edvīns Vītoliņš
1941. gada 14. jūnija deportācijas tiešās un netiešās demogrāfiskās sekas. – 359. lpp.

Ceturtā plenārsēde
1941. GADA 14. JŪNIJA DEPORTĀCIJAS AVOTPĒTNIECISKĀS PROBLĒMAS
Elmārs Pelkaus
1941. gada 14. jūnija deportācijas atspoguļojums Latvijas Komunistiskās partijas dokumentos. – 367. lpp.
Ainārs Bambals
1941. gada 14. jūnijā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju arhīva lietu dokumenti kā vēstures avots. – 373. lpp.
Elga Zālīte
Dēmonizācijas un deportācijas: propagandas kari Latvijā 1941. gadā. – 384. lpp.
Naums Lifšics
1941. gada 14. jūnija deportācija – padomju holokausts Latvijā. – 406. lpp.

SECINĀJUMI UN REZOLŪCIJA. – 411. lpp.

Stockholm Documents. The German Occupation of Latvia. 1941–1945: What Did America Know? – Riga: Publishers of the Historical Institute of Latvia, 2002. – XX+507 p. (Symposium of the Commission of the Historians of Latvia, Vol. 5).

 Cena: € 10,00 


This volume is dedicated to those who during the Second World War fought for Latvia by spying for the Western democracies.
The documents in this volume come from the Records of the United States Department of State relating to the Internal Affairs of Latvia, 1920–1945. The documents are important:
1) for what they say about Latvia under the Nazis;
2) for what they tell us about Latvian resistance against the Nazis; and
3) for what they tell us about American knowledge of Latvia during the German occupation.

CONTENTS:
Conditions in Nazi Occupied Latvia: Voldemārs Salnais’ Reports
Stockholm Intercepts: Radio Reports from Rīga, 1942(IX)–1945(I)
Legal Status of Latvia
Culture, Society, Economy
Fēliks Cielēns’ Reports, 1944
Memoranda, Notes, Dispatches

CONTENTS
Introduction. – IX. lpp.

Part One. VOLDEMĀRS SALNAIS REPORTS. 1941–1944. – 1. lpp.
1. First Year of the German Occupation, 1942. – 3. lpp.
Contents. – 3. lpp.
2. Latvia in the Autumn of 1942. – 110. lpp.
3. Latvia at the Turn of the Year 1942–1943. – 121. lpp.
4. Latvia in August 1943. – 149. lpp.
5. Latvia in March 1944. – 178. lpp.

Part Two. RĪGA RADIO REPORTS. Stockholm Intercepts. – 185. lpp.
Rīga Radio Reports, 1942. – 187. lpp.
Rīga Radio Reports, 1943. – 201. lpp.
Rīga Radio Reports, 1944/45. – 260. lpp.

Part Three. THE LEGAL STATUS OF LATVIA. – 333. lpp.
1. The Opinion of Three Latvian Lawyers. – 335. lpp.
2. Minutes of Conference Held on January 29, 1943 between Leaders of the Latvian “Self-Government” and of the General Commissariat. – 343. lpp.
3. Mobilization Order Issued by German Authorities, February 13, 1943. – 350. lpp.
4. Extension of Rights of Latvian and Estonian “Puppet” Governments. – 354. lpp.
5. Identification Cards in the Occupied Eastern Areas. – 359. lpp.
6. Memorandum to Himmler. – 362. lpp.

Part Four. CULTURE. SOCIETY. ECONOMY. – 367. lpp.
1. Conditions at the University of Rīga under the Soviet and German Occupations. – 369. lpp.
2. The Church in Latvia during Soviet Russian and German Rule. – 374. lpp.
3. Labor Situation in Latvia in 1943 and 1944. – 384. lpp.
4. Textiles and Wool. – 402. lpp.
5. Farm Economy. – 407. lpp.

Part Five. FĒLIKS’S CIELĒNS’S REPORTS. – 417. lpp.
1. The Struggle of the Latvian People for National and Political Freedom. – 419. lpp.
2. The Internal Political Situation in Latvia at the End of the Fourth Year of Occupation. – 427. lpp.
3. The Present Military and Political Situation in Latvia. – 432. lpp.
4. Conditions in Latvia and the Situation in Respect to Evacuees in Germany. – 439. lpp.

Part Six. MEMORANDA. NOTES. DISPATCHES. 1941–1945. – 445. lpp.
1. Alfrēds Bīlmanis: Conversations and a Letter. 1942–1944. – 447. lpp.
2. News from Latvia. 1942–1944. – 451. lpp.
3. Latvian Underground. – 462. lpp.
4. Francis Balodis Lecture: The Fate of Latvia. – 468. lpp.
5. Germans in Latvia by A. Jablonskis. A Soviet View. – 471. lpp.
6. Bruno Kalniņš and Alfrēds Bērziņš. – 475. lpp.
7. Baltic Refugees in Sweden. – 478. lpp.

Dribins L. Antisemītisms un tā izpausmes Latvijā: Vēstures atskats. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. – 183 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 4. sēj.).

 Cena:1,60 SATURS

Ievads. – 9. lpp.

1. Antisemītisma izcelsme un tā dažādie virzieni Eiropā
Antisemītisma priekšvēsture. – 11. lpp.
Antisemītisma sākotne. – 13. lpp.
Viduslaiku antisemītisms. – 15. lpp.
Antisemītisms Jaunajos laikos. – 20. lpp.
Antisemītisms pret emancipāciju. – 24. lpp.
Krievijas politiskais un administratīvais antisemītisms.
Pogromi. – 27. lpp.
Rasistiskais antisemītisms. – 32. lpp.
Pēckara nacionālistu antisemītisms. – 34. lpp.
Vācijas nacionālsociālistu antisemītisms un tā noziegumi. – 37. lpp.
Padomju pēckara antisemītisms. – 44. lpp.
Neonacistiskais un posttotalitārais antisemītisms Vācijā. – 50. lpp.
Postkomunistiskais antisemītisms. – 53. lpp.
Avoti un literatūra. – 58. lpp.

2. Antisemītisma izpausmes Latvijā
Vācu un krievu administratīvais antisemītisms. – 63. lpp.
Politiskā un saimnieciskā antisemītisma ielaušanās Latvijā. – 70. lpp.
Antisemītisms un pretdarbība tam Latvijas Republikā: 1918.–1940. gads. – 81. lpp.
Zem padomju okupācijas sirpja un āmura. – 103. lpp.
Antisemītisma propaganda Latvijā nacistu okupācijas laikā un tās sekas. – 107. lpp.
Antisemītisma propaganda Latvijas ebreju masveida iznīcināšanas laikā: 1941. gada 23. jūnijs – 1941. gada decembris. – 114. lpp.
Antisemītisms Latvijā pēc Rumbulas: 1942.–1945. gads. – 126. lpp.
Anticionistiskā antisemītisma izpausmes Latvijā otrās padomju okupācijas laikā. – 137. lpp.
Latvijas sabiedrības negatīvā attieksme pret antisemītisma recidīviem tautas atmodas un atjaunotās neatkarīgās valsts jauncelsmes laikā: 1988.–2000. gads. – 147. lpp.
Avoti un literatūra. – 160. lpp.

ANTI-SEMITISM AND ITS EXPRESSIONS IN LATVIA. History in Brief. – 174. lpp.
Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. – 743 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 3. sēj.).

 Grāmata nav pieejama 

SATURS

Priekšvārds. – 9. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ 1940.–1941. GADĀ
Irēne Šneidere
Padomju režīma represijas pret Latgales civiliedzīvotājiem 1941. gada jūnijā – jūlija sākumā. – 15. lpp.
Ēriks Jēkabsons
Padomju represijas pret Latvijas poļiem, lietuviešiem un baltkrieviem 1940.–1941. gadā. – 51. lpp.
Ainārs Lerhis
Padomju režīma represijas pret neatkarīgās Latvijas diplomātiem. – 71. lpp.
Ēriks Jēkabsons, Ainārs Bambals
Latvijas armijas iznīcināšana un represijas pret tās karavīriem 1940.–1941. gadā. – 120. lpp.

NACISTISKĀS VĀCIJAS OKUPĀCIJA LATVIJĀ (1941–1945)
Inesis Feldmanis
Latvija vācu okupācijas laikā (1941–1945): aktuālās izpētes problēmas. – 173. lpp.
Antonijs Zunda
Vācu okupācijas varas politika Latvijā: nostādnes vēstures literatūrā. – 186. lpp.
Jānis Taurēns
Baltijas jautājums lielvalstu politikā Otrā pasaules kara gados: ieskats historiogrāfijā. – 208. lpp.
Kaspars Zellis, Uldis Neiburgs
Vācu okupācijas laikā represētie Latvijas iedzīvotāji (1941–1945). Datu bāzes apraksts. – 227. lpp.
Kārlis Kangeris
Nacionālsociālistiskās Vācijas plānotā represīvā politika pret latviešu inteliģenci 1941. un 1942. gadā. – 240. lpp.
Uldis Neiburgs, Dzintars Ērglis
Nacionālā un padomju pretošanās kustība: kopīgais un atšķirīgais (1941–1945). – 267. lpp.
Dzintars Ērglis
Padomju represīvo orgānu arestētie ģenerāļa Kureļa grupas dalībnieki. – 330. lpp.

PADOMJU OKUPĀCIJA LATVIJĀ, 1944. GADS – 50. GADU VIDUS
Ritvars Jansons, Indulis Zālīte
LPSR valsts drošības dienesta izveidošana un tā galvenie represīvie uzdevumi 1944.–1956. gadā. – 373. lpp.
Aldis Bergmanis
LPSR valsts drošības dienesta attīstība un loma genocīda īstenošanā Latvijā (1944–1953). – 477. lpp.
Daina Bleiere
Represijas pret zemniecību Latvijā 1944.–1953. gadā. – 539. lpp.
Heinrihs Strods
Latvijas skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība (1944. gads – 50. gadu vidus). – 592. lpp.
Jānis Riekstiņš
Migrantu kolonizācija Latvijā, 1944. gads – 50. gadu vidus. – 676. lpp.

Holokausta izpētes problēmas Latvijā: Starptautiskās konferences referāti, 2000. gada 16.–17. oktobris, Rīga un pētījumi par holokaustu Latvijā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. – 407 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 2. sēj.).

 Grāmata nav pieejama 

SATURS

Latvijas Republikas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzruna. – 9. lpp.
Alfrēds Erihs Senns
Otrā pasaules kara un holokausta pētījumi (ievadvārdi grāmatai). – 12. lpp.

KONFERENCES REFERĀTI
Normans M. Naimarks
Holokausts Latvijas kontekstā: salīdzinājuma un vēsturiskā skatījuma problēmas. – 19. lpp.
Aivars Stranga
Latvijas sabiedrības attieksme pret holokaustu. – 30. lpp.
Marģers Vestermanis
Holokausts Latvijā. Historiogrāfisks apskats. – 36. lpp.
Edvards Anderss, Juris Dubrovskis
Latvijas ebreju liktenis 1941–1945: pēc 1941. gada augusta “tautas skaitīšanas” dokumentiem. – 49. lpp.
Roberts G. Vaits
Rietumvācijas tiesu iestādes un holokausts Latvijā. – 61. lpp.
Pēters Kleins
Stratēģija vai improvizācija? Rīgas geto – Rietumeiropas ebreju deportāciju galapunkts. – 74. lpp.
Deivids Sezarani
Vai ir un vai kādreiz ir bijusi holokausta industrija? – 83. lpp.
Irena Veisaite
Kā holokaustu izprot Lietuvā. – 100. lpp.
Andrievs Ezergailis
Folklora pret vēsturi: holokausta pētniecības problēma. – 106. lpp.
Leo Dribins
Antisemītiskās ideoloģijas histērija vācu nacistu okupētajā Latvijā 1941.–1942. gadā. – 121. lpp.
Dovs Levins
Galvenie fakti par Latvijas ebrejiem pirms Otrā pasaules kara, tā laikā un pēc tam. – 134. lpp.
Pauls A. Levins
Holokausta vēstures mācīšana dažādās valstīs: problēmas un iespējas. – 153. lpp.
Katrīna Reihelte
Peļņa un zaudējumi: Rīgas geto ekonomiskā struktūra (1941–1943). – 169. lpp.
Tapani Harviainens
Otrais pasaules karš un ebreji Somijā. – 185. lpp.
Kārlis Kangeris
Latviešu policijas slēgtās vienības – Lettische Schutzmannschafts-Bataillone: pētniecības problēmas un bataljonu formēšanas priekšvēsture. – 195. lpp.
Svetlana Bogojavļenska
Šeinas Gramas dienasgrāmata (Preiļi, 1941. gada jūlijs—augusts) – laikmeta vēsturiska un vispārcilvēciska liecība. – 225. lpp.
Guntis Dišlers
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas attieksme pret holokaustu Otrajā pasaules karā. – 233. lpp.
Arturs Žvinklis
Latvijas valsts darbinieku – ebreju liktenis Otrā pasaules kara laikā. – 248. lpp.
Īzaks Kleimanis
Holokausts Latvijā. Atbalsis un izaicinājums. – 258. lpp.

PĒTĪJUMI PAR HOLOKAUSTA PROBLĒMĀM LATVIJĀ
Dzintars Ērglis
Dažas holokausta epizodes Krustpilī: Beila Bella Veide. – 269. lpp.
Aivars Stranga
Ebreju bēgļi Latvijā. 1933–1940. – 299. lpp.
Irēne Šneidere
Politiskās prāvas pret ebrejiem Latvijā 1944.–1952. gadā. – 328. lpp.
Rudīte Vīksne
Arāja komandas dalībnieks pēc padomju tiesas prāvu materiāliem: sociālais stāvoklis, izglītība, iestāšanās motīvi, piespriestais sods. – 350. lpp.
Marģers Vestermanis
Pieteikums pētījumam “Pretdarbība holokaustam Latvijā”. – 384. lpp.

Krājumā ievietoto rakstu autori. – 407. lpp.

Latvija Otrajā pasaules karā: Starptautiskās konferences materiāli, 1999. gada 14.–15. jūnijs, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000. – 391 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 1. sēj.).

 Grāmata nav pieejama 

SATURS

Priekšvārds. – 11. lpp.
Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa uzruna. – 15. lpp.

Pirmā plenārsēde
MOLOTOVA–RIBENTROPA PAKTS UN TĀ SEKAS
Inesis Feldmanis
Molotova–Ribentropa pakts un Latvija. – 19. lpp.
Ervīns Oberlenders
Latvijas un Vācijas attiecības 1939.–1940. gadā. – 35. lpp.
Aivars Stranga
PSRS politika Baltijā (1938–1940). – 42. lpp.
Vadims Roginskis
Baltijas traģēdija. Baltijas valstis un tautas PSRS un nacistiskās Vācijas politikā Otrā pasaules kara priekšvakarā un kara gados. – 49. lpp.
Dītrihs A. Lēbers
Molotova–Ribentropa pakta sekas mūsdienās: starptautiski tiesiskie aspekti. – 67. lpp.

Otrā plenārsēde
KOLABORĀCIJA UN PRETOŠANĀS KUSTĪBA LATVIJĀ
Kārlis Kangeris
Izvēles iespējas: “Jaunā Eiropa”, padomju republika vai neatkarīga valsts. Valststiesiskie jautājumi un “lielā politika” kara gados (1941–1945). – 79. lpp.
Irēne Šneidere
Padomju okupācijas pirmais gads: kolaborācijas priekšnosacījumi. – 95. lpp.
Arvīds Anušausks
Kolaborācija un noziegumi pret cilvēci okupētajās Baltijas valstīs 1940.–1941. gadā Otrā pasaules kara kontekstā. – 107. lpp.
Roberts G. Vaits
“Uzticamie vietējie iedzīvotāji”: kolaborācija Latvijā 1941.–1945. gadā. – 115. lpp.
Elmārs Pelkaus
Vācu okupācijas vara un latviešu politiķi. – 145. lpp.
Dzintars Ērglis
Latvijas Centrālās padomes darbība Latvijā pēc Otrā pasaules kara. – 154. lpp.
Uldis Neiburgs
Nacionālās pretošanās kustības organizācijas Latvijā padomju un vācu okupācijas laikā (1940–1945). – 163. lpp.
Joke van der Lēva-Rorda
Sāpīgu Otrā pasaules kara jautājumu mācīšana skolā. – 173. lpp.

Trešā plenārsēde
MILITĀRIE FORMĒJUMI OTRAJĀ PASAULES KARĀ LATVIJĀ UN CITĀS OKUPĒTAJĀS ZEMĒS
Hanness Valters
Igauņu nacionālās vienības vācu un somu bruņotajos spēkos Otrā pasaules kara laikā. – 183. lpp.
Heinrihs Strods
Okupēto zemju karavīri zem sveša karoga. – 189. lpp.
Uldis Neiburgs
Latviešu karavīri Vācijas un PSRS armijās: galvenās problēmas. – 197. lpp.
Harolds