ARHEOLOĢIJAS NODAĻA  

Materiāli par arheoloģiju:

Valdis Bērziņš, Dr.
e-pasts: valdis-b@latnet.lv
Zinātniskās intereses: mezolīts, neolīts, arheoloģiskā apzināšana, kokogļu analīze
Zenta Broka-Lāce, Mg. hist.
e-pasts: zentabroka@inbox.lv
Zinātniskās intereses: zinātnes filozofija, arheoloģijas vēsture un teorija, pilskalni, zemgaļi
Rūdolfs Brūzis, Dr. hist.
mob. 26510765, e-pasts: rudolfs.bruzis@lu.lv
Zinātniskās intereses: ieroči viduslaiku arheoloģiskajā materiālā
Viktors Dāboliņš, Mg. art.
tālr. 26808238, e-pasts: viktorsdabolins@gmail.com
Zinātniskās intereses: numismātika un jauno laiku vēsture
Inga Doniņa, Mg. art.
e-pasts: inga.donina@inbox.lv
Zinātniskās intereses: kuršu materiālā un garīgā kultūra vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos
Elīna Guščika, Mg. hist.
tālr. 67034870, e-pasts: elinaguscika@inbox.lv
Zinātniskās intereses: apbedīšanas tradīcijas agrajā dzelzs laikmetā
Mārcis Kalniņš, Mg. hist.
mob. 22318009, e-pasts: marcis.kalnins@lu.lv
Zinātniskās intereses: akmens laikmets, krama un akmens apstrādes tehnoloģijas, GIS un 3D pielietojums arheoloģijā
Ieva Ose, Dr. hist., LZA īstenā locekle
e-pasts: ieva@lza.lv
Zinātniskās intereses: viduslaiku un jauno laiku arheoloģija un mākslas vēsture
Normunds Stivriņš, PhD Earth Sci (ekvivalents Dr.ģeol)
mob. 26859295, e-pasts: normunds.stivrins@lu.lv
Zinātniskās intereses: paleoekoloģija; ģeoarheoloģija; ezeru un purvu nogulumu pētījumi; putekšņi un citas mikroskopiskās atliekas
Andrejs Vasks, Dr. habil. hist., prof., LZA korespondētājloceklis
e-pasts: andrejs.vasks@lu.lv
Zinātniskās intereses: bronzas un agrais dzelzs laikmets
Antonija Vilcāne, Dr. hist.
mob. 67034870, e-pasts: vilcaneantonija@inbox.lv
Zinātniskās intereses: latgaļi vēlajā dzelzs laikmetā
Aija Ērkšķe, Mg. hist.
mob. 26367669, e-pasts: aija.erkske@gmail.com
Zinātniskās intereses: sociālā arheoloģija, bioarheoloģija, bērni pagātnes sabiedrībās, dzelzs laikmets.
Vanda Visocka, Mg. hist.
e-pasts: vanda.visocka@lu.lv
Zinātniskās intereses: bronzas laikmets, keramika, petrogrāfija, maiņas sakari, apbedījumi.
Ilga Zagorska, Dr. hist.
e-pasts: ilga.zagorska@gmail.com
Zinātniskās intereses: ledāju atkāpšanās un Latvijas senākā apdzīvotība; apkārtējā vide un mezolīta kultūras Austrumbaltijā; akmens laikmeta apbedīšanas tradīcijas Ziemeļeiropā; Austrumbaltijas akmens laikmeta izpētes vēsture
Guntis Zemītis, Dr. hist., LZA īstenais loceklis
e-pasts: guntis.zemitis@gmail.com
Zinātniskās intereses: vēlais dzelzs laikmets; senie zemgaļi; dzīvesvietas

Grāmatas
Zagorska I. Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā. - Rīga: Zinātne, 2012. - cietais sējums, 208 lpp.: il. - ISBN 978-9984-879-12-3

Arheoloģes, akmens laikmeta speciālistes Ilgas Zagorskas pētījumā pirmo reizi apkopoti ilgus gadus vāktie materiāli par mūsu zemes agrīno senvēsturi, sniedzot vispusīgu zinātniskā materiāla analīzi un izvērtējumu un  iezīmējot Latvijas vietu visā Ziemeļeiropas reģionā. Vēlais paleolīts - pirmais un viens no saistošākajiem mūsu senvēstures posmiem, kad pirms apmēram 14 - 13 tūkstošiem gadu kusa ledāji, veidojās upju un ezeru tīkls un Latvijas teritorijā ieceļoja ziemeļbrieži un to mednieki - senākie mūsu zemes apdzīvotāji. Izdevums bagātīgi ilustrēts.
Brīvkalne E.
Mežotnes pilskalna depozīts
/ zin. red. A. Vilcāne. – Rīga: Nordic, 2009. – 64 lpp.: il. – ISBN 978-9984-854-04-5.

Grāmatā publicēts seno zemgaļu pētnieces E.Brīvkalnes (1909-1984) maģistra darbs, kurā analizēts Mežotnes pilskalna izrakumos atrastais rotu depozīts. Grāmatā atrodams E.Brīvkalnes  dzīves gājums un vadīto izrakumu un iesniegto pārskatu, kā arī publikāciju saraksts

Grāmatu var iegādāties LVI Arheoloģijas nodaļā (Zinātņu akadēmijas augstceltnē, 805. istabā).

Arheologu pētījumi Latvijā 2006. un 2007. gadā / Sast. Antonija Vilcāne. - Rīga: Zinātne, 2008. - 246 lpp.; il.

LU Latvijas vēstures institūta izdevums, kurā apkopota informācija par 2006. un 2007. gadā  Latvijā veiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem uzraudzības darbiem un  to rezultātiem.

Grāmatu var iegādāties LU Latvijas vēstures institūtā, Akadēmijas laukumā 1, 12. stāvā, 1202. istabā, Rīgā, LV-1050 (kontaktpersona: Ivars Ločmelis).

 Cena: Ls 2,40 


SATURS
Redkolēgijas priekšvārds - 5

AKMENS UN BRONZAS LAIKMETS
Valdis Bērziņš. Pāvilostas Baznīckalna apmetne: arheoloģiskā uzraudzība un pieminekļa teritorijas noteikšana -  11
Valdis Bērziņš. Zvejnieku arheoloģiskā kompleksa apkārtnes apzināšana - 16
Valdis Bērziņš. Pārbaudes izrakumi Priedaines apmetnē Jūrmalas pilsētā - 19
Valdis Bērziņš, Ilga Zagorska. Izrakumi Braukšu II apmetnē - 22
Ilze Loze. Arheoloģiskie izrakumi Zvidzes daudzslāņu apmetnē - 26
Ilga Zagorska. Arheoloģiskie pētījumi Burtnieku ezera baseinā 2006. un 2007.gadā - 34

DZELZS LAIKMETS
Normunds Jērums, Vitolds Muižnieks. Arheoloģiskie izrakumi Tērvetes Ķūru senkapos - 41
Ināra Kuniga. Arheoloģiskie izrakumi Rušenicas pilskalnā - 46
Roberts Spirģis. Arheoloģiskie pētījumi Ogresgala Čabās 2007. gadā - 50
Andrejs Vasks. Arheoloģiskie izrakumi Ābelnieku senkapos 2006. un 2007. gadā - 58
Andrejs Vasks. Arheoloģiskie izrakumi Padures (Beltu) pilskalnā 2006.un 2007.gadā - 63
Antonija Vilcāne. Arheoloģiskie izrakumi Anspoku pilskalnā 2006.gadā - 71
Antonija Vilcāne. Arheoloģiskie izrakumi Brūveru (Brīveru) senkapos 2006. un 2007. gadā - 76
Antonija Vilcāne, Heiki Valks. Arheoloģiskie pētījumi Drusku (Kornetu) pilskalnā 2007.gadā - 80
Juris Urtāns. Pārbaudes izrakumi jaunatklātajā Rēzeknes Ratinieku pilskalnā un Ozolmuižas Spriņģu pilskalnā - 86
Guntis Zemītis. Izrakumi Sateseles pilskalnā 2006.gadā - 90

VIDUSLAIKI UN JAUNIE LAIKI
Zigrīda Apala. Arheoloģiskie pētījumi Cēsu viduslaiku pils pagalmā un uzraudzība Jaunajā pilī - 97
Zigrīda Apala. Arheoloģiskā uzraudzība Cēsu vecpilsētā - 102
Tatjana Berga. Izrakumi Valmieras viduslaiku pilsētā - 106
Iveta Berga, Vitolds Muižnieks. Arheoloģiskā uzraudzība Sabiles vēsturiskajā centrā - 115
Egils Jemeļjanovs. Izrakumi Siguldas Krusta kalnā un arheoloģiskā uzraudzība pie Krimuldas baznīcas un Kubeseles pilskalna - 120
Uldis Kalējs. Arheoloģiskie pētījumi Alūksnes viduslaiku pilī - 127
Uldis Kalējs, Mārtiņš Lūsēns. Arheoloģiskās uzraudzības darbi ārpus Rīgas 2006.un 2007.gadā - 132
Mārtiņš Lūsēns. Arheoloģiskie izrakumi Grīnbergu senkapos - 139
Mārtiņš Lūsēns. Arheoloģiskie pētījumi Sv.Ģertrūdes baznīcas kapsētā Rīgā - 143
Mārtiņš Lūsēns. Arheoloģiskās uzraudzības darbi Rīgā 2006.un 2007.gadā - 151
Mārtiņš Lūsēns. Arheoloģiskie pētījumi Rīgā pie Sv.Jēkaba baznīcas - 161
Ilze Melne. Arheoloģiskie izrakumi Veselavas viduslaiku kapsētā - 164
Mārtiņš Ruša, Gunita Zariņa. Arheoloģiskie aizsardzības izrakumi Dobeles baznīcas viduslaiku kapsētā - 170
Mārtiņš Ruša. Arheoloģiskās uzraudzība Dobeles viduslaiku pilī - 176
Mārtiņš Ruša. Arheoloģiskās uzraudzība Dobeles senpilsētā - 183
Mārtiņš Ruša. Arheoloģiskā uzraudzība Alūksnes Kanceles kalniņa (Baznīcas kalniņa) aizsardzības zonā - 184
Mārtiņš Ruša. Arheoloģiskā uzraudzība Cēsīs Rīgas ielā 4 un Lielajā Katrīnas ielā - 186
Mārtiņš Ruša. Arheoloģiskā uzraudzība Sabiles pilsētas vēsturiskajā centrā - 188

ANTROPOLOĢISKIE PĒTĪJUMI
Guntis Gerhards. 2006.un 2007. gada arheoloģiskajos izrakumos iegūtais antropoloģiskais materiāls paleopatoloģiskā skatījumā - 193
Gunita Zariņa. Cēsu Sv. Jāņa baznīcas apbedījumu antropoloģiskais izvērtējums - 197

Arheologu atskaites sesijas- konferences dalībnieku aicinājums Latvijas republikas Saeimai un kultūras ministrei Helēnai Demakovai - 202

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtās atļaujas arheoloģiskajiem lauka darbiem 2006. un 2007. gadā  - 206
Arheologu publikācijas 2006. -2007.gadā (Sastādījušas Elīna Guščika un Inna Lazdiņa) - 212

   © 2021  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji