LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

Atbalsts LU Latvijas vēstures institūta 
LU ilgtermiņa saistību izpildei 2020.–2022. g.
("Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls")

 
2021 1 (113)

SATURS/CONTENTS

 ZINĀTNISKIE RAKSTI/RESEARCH ARTICLES
Viktors Dāboliņš. Rīgas monetārā vēsture Polijas–Lietuvas kundzības laikā (1581–1621)/
Viktors Dāboliņš. The Monetary History of Riga Under the Polish–Lithuanian Rule (1581–1621)       5–35
Vija Daukšte. Vidzemes muižniecības un luterāņu garīdzniecības vīzija par zemnieku kārtas izglītošanu pēc dzimtbūšanas atcelšanas/
Vija Daukšte. From a Serf to a Teacher: the Abolition of Serfdom in the Governorate of Livonia and Peasant Education       36–70
Ginta Ieva Bikše. Latvijas iedzīvotājs – Spānijas pilsoņu kara (1936–1939) dalībnieks: rakstnieka Žaņa Grīvas (Folmaņa) piemērs/
Ginta Ieva Bikše. Latvian Citizen as a Participant of the Spanish Civil War (1936 –1939): Writer Žanis Grīva (Folmanis)      71–92
Māris Zunde. Vēsturisko ozolkoku dendrohronoloģiskās datēšanas pirmie rezultāti Latvijā/
Māris Zunde. The First Results of Dendro-Dating Work on Historical Oak Timbers in Latvia  93–118
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Toms Zariņš. “Tas ir viens liels eksperiments, ko jūs esat ar cilvēkiem izdarījuši” – administrācijas pārstāvju tikšanās ar Latvijas televīzijas Liepājas galvenās redakcijas kolektīvu 1973. gada 22. maijā: sarunas skaņu ieraksta transkripcija/
Toms Zariņš.
“It’s One Big Experiment, What You’ve Done to People” – the Meeting of Representatives of the Electronic Media Administration with the Liepāja Editorial Board of Latvian Television on 22 May 1973: Transcript of the Audio Recording      119–147 
ZINĀTNES DZĪVE/CURRENT ACTIVITIES
Ilze Boldāne-Zeļenkova. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbību 2020. gadā/
Ilze Boldāne-Zeļenkova. Overview of the Activities of the Institute of Latvian History in 2020 148–163
Rūdolfs R. Vītoliņš. “Bēgt ātri un atgriezties lēni”: vēsturiskā pieredze dzīvē ar sērgu. Uztveres pārmaiņu zinātniskās izpētes perspektīvas/
Rūdolfs R. Vītoliņš. To Flee Quickly and Return Slowly”: Historical Experience in Cohabitation with a Disease. Perspectives of Scholarly Research into a Change of Perception        164–173
Edgars Engīzers. Starp replikām un jautājumiem: interesantu pieeju, formulējumu un kontekstu iezīmēšana 79. LU starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā “Indivīds un vara Baltijas kultūrtelpā”/
Edgars Engīzers. Between Comments and Questions: Interesting Approaches, Definitions and Contexts Outlined in the Section “The Individual and State Power in the Baltics” of the 79th International Conference of the University of Latvia           174–183
Antonija Vilcāne. LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Arheologu un etnogrāfu pētījumi Latvijā 2018.–2020. gadā”/
Antonija Vilcāne. Session “Research by Archaeologists and Ethnographers in Latvia in 2018–2020” of the University of Latvia 79th International Scholarly Conference     184–189
RECENZIJAS/REVIEWS
Jaunākās publikācijas par Viktora Arāja noziegumiem un tiesāšanu (aut. Didzis Bērziņš)/Latest Publications on Viktors Arājs’ Crimes and Trials (by Didzis Bērziņš): Ričards Pļavnieks. Apsūdzības pret Viktoru Arāju un Latviešu drošības palīgpoliciju: Nacistu kolaboracionistu tiesas prāvas Aukstā kara laikā. Rīga: Latvijas Mediji, 2020;
Uldis Neiburgs (zin. red.). Viktora Arāja tiesas prāva: Kā Hamburgā notiesāja masu slepkavu, iesaistītu nacistu karas noziegumos Latvijā [žurnālista Kārļa Štamera pierakstos]. Rīga: Latvijas Mediji, 2020          190–202
Aivars Stranga. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika 1934–1940. Otrais, papildinātais izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020 (aut. Ēriks Žagars)  203–206

 

 
   © 2021  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji