LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

Atbalsts LU Latvijas vēstures institūta LU
ilgtermiņa saistību izpildei 2020.–2022. g.
("Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls")

2020 1 (111)

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Harijs Tumans. Triumfa arkas tēma Rīgas arhitektūrā/
Harijs Tumans.
The Theme of Triumphal Arch in Riga Architecture    5-31
Sanita Osipova.
Latvijas Universitātes dibināšanas juridiskie aspekti/
Sanita Osipova. Legal Aspects of the Establishing the University of Latvia     32-56

Guntis Vāveris. Sieviete un atturības kustība starpkaru Latvijā: biedrības “Baltā Lenta” darbības piemērs (1923–1941)/
Guntis Vāveris. Woman and Temperance Movement in Interwar Latvia: Activities of the Association “Baltā Lenta” (“White Ribbon”, 1923–1941)     57-93

Valdis Tēraudkalns. Latviešu luterāņu draudzes Lielbritānijā, 1945–1963/
Valdis Tēraudkalns. Latvian Lutheran Churches in Great Britain, 1945–1963    94-128

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ēriks Jēkabsons. Amerikas Palīdzības administrācijas darba sākums Liepājā 1919. gada 9.–22. oktobrī: amerikāņu liecības
Ēriks Jēkabsons. American Relief Administration starting work in Liepāja, 9–22 October 1919: American reports    129-162

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbību 2019. gadā    163-172
Vija Daukšte. Latvijas valsts simtgades programmas projekts “Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā”    173-176
Vladislavs Volkovs, Guntis Zemītis. Zinātniskā konference “Politiskās, sociālās un kultūras atmiņas antropoloģija: Centrālās un Austrumeiropas prakses”    177-184

RECENZIJAS/REVIEWS

Jānis Straubergs. Rīgas vēsture XII–XX gadsimts. Rīga: Latvijas Mediji, 2019 (aut. Viktors Dāboliņš)    185-191
Latvija: kultūru migrācija. Atb. red. Anita Rožkalne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019 (aut. Kaspars Zellis)    192-201

IN MEMORIAM

Dr. habil. chem., Dr. h.c. hist. Jānis Stradiņš (10.12.1933.–29.11.2019.) (aut. Guntis Zemītis)    202-205

AUTORI/AUTHORS    206-208

 

   © 2020  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji