LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2019. gads

Žurnāls sagatavots LU Akadēmiskās attīstības projekta “Zinātniskā periodiskā izdevuma “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” sagatavošana un izdošana 2019. gadā” (vad. Dr. hist. K. Ante) ietvaros

2019 1 (109)

SATURS/CONTENTS

 

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Andrejs Vasks. Simple Stone Work Axes in Latvia: Typology, Chronology and Distribution/

Andrejs Vasks. Vienkāršie akmens darba cirvji Latvijā: tipoloģija, hronoloģija, izplatība           5–29

Jānis Tirziņš. Zemnieku ģimenes savstarpējo attiecību atspoguļojums 19. gadsimta Vidzemes guberņas latviešu daļas pagasttiesu dokumentos/

Jānis Tirziņš. Reflection of Peasant Family Relations in 19th Century Parish Court Materials in the Latvian Part of Vidzeme Province       30–59

Andrejs Gusačenko. Latvijas Neatkarības karš krievu iedzīvotāju skatījumā 1919. gada pirmajā pusē/

Andrejs Gusačenko. Latvian War of Independence in the Perception of the Russian Community in Latvia in the First Half of 1919 60–92

Dzintars Ērglis. Pareizticība Ziemeļkurzemē: Kolkasraga draudze un tās priesteri (1934–1940)/

Dzintars Ērglis. The Orthodoxy in the Northern Courland: the Kolkasrags Parish and Its Priests (1934–1940) 93–140

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Edgars Ceske. Andreass Meijers un viņa “Kāda jauna Vidzemes, Kurzemes un Vācijas apceļotāja vēstules” (1777)/

Edgars Ceske. Andreas Meyer and His “Letters of a Young Traveller through Livland, Courland and Germany (1777)  141–166

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Antonija Vilcāne. Latvijas arheologu zinātniskās atskaites sesija par 2016. un 2017. gada lauka pētījumu rezultātiem      167–169

Ilga Zagorska, Mārcis Kalniņš. Arheologu forums Parīzē, 2018        170–174

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbību 2018. gadā        175–184

RECENZIJAS/REVIEWS

Līga Lapa. Kaujinieki un mežabrāļi 1905. gada revolūcijā Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018 (aut. Jānis Šiliņš)          185–190

Latvija, 1918–2018: Valstiskuma gadsimts. Sast. Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns, Ervīns Oberlenders. Rīga: Mansards, 2018 (aut. Ineta Lipša)            191–197

Maik Fielitz, Laura Lotte Laloire (eds.). Trouble on the Far Right. Contemporary Right-Wing Strategies and Practices in Europe. Bielefeld: Transcript Verlag, 2016 (aut. Pēteris Timofejevs)          197–206

AUTORI/AUTHORS  207–208

2019 2 (110)

SATURS/CONTENTS

 

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Mihai Dragnea. Verbal and Non-Verbal Communication between Germans and Wends in the Second Half of the Tenth Century/

Mihajs Dragnea. Vāciešu un vendu savstarpējā verbālā un neverbālā saziņa 10. gadsimta otrajā pusē 5–33

Liene Rokpelne. Valmieras oriģināldokumentu izpēte: pilsētas senākā zīmoga un ģerboņa problēmas/

Liene Rokpelne. Research of Valmiera’s Original Documents: Problems of the Oldest Seal and Coat of Arms of the City      34–52

Anita Čerpinska. Rīgas pilsētas vadības un nevācu amatu attieksme pret sabiedriskajām klaušām no 18. gs. vidus līdz 19. gs. sākumam/

Anita Čerpinska. The Attitude of the Riga Town Authorities and the Non-German Craftsmen Towards Public Duties from the mid 18th up to the Early 19th Century 53–81

Daina Bleiere. Komunistiskā ētika kā nomenklatūras uzvedības kontroles instruments Latvijas Komunistiskās partijas politikā (1944–1982)/

Daina Bleiere. Communist Ethics as an Instrument of Control of Nomenklatura Conduct in the Policy of the Latvian Communist Party (1944–1982)          82–115

Aukse Noreikaite. Lietuvas latviešu tēls Lietuvas un Latvijas pierobežā/

Auksė Noreikaitė. The Image of Lithuanian Latvians on the Lithuania–Latvia Borderland        116–151

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Edgars Ceske. Andreass Meijers un viņa “Kāda jauna Vidzemes, Kurzemes un Vācijas apceļotāja vēstules” (1777) (turpinājums)/

Edgars Ceske. Andreas Meyer and His “Letters of a Young Traveller through Livland, Courland and Germany” (1777) (continuation)          152–175

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici XV” Polijā        176–179

Vanda Visocka. Konference “Mijiedarbība Baltijas lokā bronzas laikmetā” Hamburgā            179–185

RECENZIJAS/REVIEWS

Michael Minkenberg. The Radical Right in Eastern Europe. Democracy under Siege? New York: Palgrave Macmillan, 2017 (aut. Pēteris Timofejevs)  186–191

Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos. 1. daļa: 1918. gada 18. novembris – 1919. gada 16. aprīlis. Sast.: Ēriks Jēkabsons, Jānis Šiliņš. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2019 (aut. Aivars Stranga)          191–198

Pravoslavie v Pribaltike: religiia, politika, obrazovanie 1840-e – 1930-e gg. Sost. Irina Piart. Tartu: University of Tartu Press, 2018 (aut. Agita Misāne)   198–202

Priit Raudkivi. Der livländische Landtag: zur Entstehung einer mittelalterlichen Institution (Schriften der baltischen Historischen Kommission. Hrsg. von Stefan Donecker, Matthias Thumser und Ralph Tuchtenhagen. Bd. 21). Berlin: Lit. Verlag, 2018 (aut. Vija Stikāne)  202–206

AUTORI/AUTHORS  207–208

 

   © 2019  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji