LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2019. gads

Žurnāls sagatavots LU Akadēmiskās attīstības projekta “Zinātniskā periodiskā izdevuma “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” sagatavošana un izdošana 2019. gadā” (vad. Dr. hist. K. Ante) ietvaros

2019 1 (109)

SATURS/CONTENTS

 

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Andrejs Vasks. Simple Stone Work Axes in Latvia: Typology, Chronology and Distribution/

Andrejs Vasks. Vienkāršie akmens darba cirvji Latvijā: tipoloģija, hronoloģija, izplatība           5–29

Jānis Tirziņš. Zemnieku ģimenes savstarpējo attiecību atspoguļojums 19. gadsimta Vidzemes guberņas latviešu daļas pagasttiesu dokumentos/

Jānis Tirziņš. Reflection of Peasant Family Relations in 19th Century Parish Court Materials in the Latvian Part of Vidzeme Province       30–59

Andrejs Gusačenko. Latvijas Neatkarības karš krievu iedzīvotāju skatījumā 1919. gada pirmajā pusē/

Andrejs Gusačenko. Latvian War of Independence in the Perception of the Russian Community in Latvia in the First Half of 1919 60–92

Dzintars Ērglis. Pareizticība Ziemeļkurzemē: Kolkasraga draudze un tās priesteri (1934–1940)/

Dzintars Ērglis. The Orthodoxy in the Northern Courland: the Kolkasrags Parish and Its Priests (1934–1940) 93–140

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Edgars Ceske. Andreass Meijers un viņa “Kāda jauna Vidzemes, Kurzemes un Vācijas apceļotāja vēstules” (1777)/

Edgars Ceske. Andreas Meyer and His “Letters of a Young Traveller through Livland, Courland and Germany (1777)  141–166

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Antonija Vilcāne. Latvijas arheologu zinātniskās atskaites sesija par 2016. un 2017. gada lauka pētījumu rezultātiem      167–169

Ilga Zagorska, Mārcis Kalniņš. Arheologu forums Parīzē, 2018        170–174

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbību 2018. gadā        175–184

RECENZIJAS/REVIEWS

Līga Lapa. Kaujinieki un mežabrāļi 1905. gada revolūcijā Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018 (aut. Jānis Šiliņš)          185–190

Latvija, 1918–2018: Valstiskuma gadsimts. Sast. Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns, Ervīns Oberlenders. Rīga: Mansards, 2018 (aut. Ineta Lipša)            191–197

Maik Fielitz, Laura Lotte Laloire (eds.). Trouble on the Far Right. Contemporary Right-Wing Strategies and Practices in Europe. Bielefeld: Transcript Verlag, 2016 (aut. Pēteris Timofejevs)          197–206

AUTORI/AUTHORS  207–208

 

   © 2019  LU Latvijas vstures institts           Mjas lapas veidotji