LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2018 1 (106)

 
Žurnāls sagatavots LU Akadēmiskās attīstības projekta “Zinātniskā periodiskā izdevuma “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” sagatavošana un izdošana 2018. gadā” (vad. G. Zemītis) ietvaros

 

SATURS/CONTENTS

 

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Andrejs Vasks. Kāstuve, deglis vai ogļu trauks?/

Andrejs Vasks. Colander, Burner, or Container for Embers?    5–22

Anita Čerpinska. Krustvecāku izvēle Rīgas pārcēlāju amata locekļu bērniem 18./19. gadsimta mijā/

Anita Čerpinska. Choice of Godparents for Riga Ferrymen Children at the Turn of the 19th Century     23–64

Dangirs Mačulis. Lietuvas sūtniecība Latvijā un Latvijas lietuviešu kopiena 1926.1940. gadā/

Dangiras Mačiulis. Lithuanian Legation in Latvia and Lithuanian Community in Latvia, 1926s–1940s    65–92

Dzintars Ērglis. Pareizticība Ziemeļkurzemē: Kolkasraga draudze (1918–1934)/

Dzintars Ērglis. The Orthodoxy in the Northern Courland: the Kolkasrags Parish (1918–1934)            93–142

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbību 2017. gadā           143–157

Aija Jansone. IOV 14. starptautiskā zinātniskā konference Andorfā (Austrija)   158–163

RECENZIJAS/REVIEWS

Inesis Feldmanis (zin. red.). 15. maija Latvija. Rīga: AS Latvijas Mediji, 2017 (aut. Kaspars Zellis)    164–170

David J. Smith (ed.). Latvia – A Work in Progress?: 100 years of state- and nation-building. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2017 (aut. Edgars Engīzers)    170–183

Sheila Fitzpatrick. Mischka’s War: A Story of Survival from War-Torn Europe to New York. London; New York: I. B. Tauris, 2017 (aut. Metjū Kots)        183–189

AUTORI/AUTHORS   190–191

2018 2 (107)

 

Žurnāls sagatavots LU Akadēmiskās attīstības projekta “Zinātniskā periodiskā izdevuma “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” sagatavošana un izdošana 2018. gadā” (vad. G. Zemītis) ietvaros

SATURS/CONTENTS

 

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Valdis Bērziņš. A Figurally Sculpted Bone Knife from the River Užava (Western Latvia) and the Invisible Lampreys of Prehistory/

Valdis Bērziņš. Figurāli veidots kaula nazis no Užavas upes (Rietumlatvijā) un aizvēstures neredzamie nēģi          5–25

Māris Zunde. Vēsturisko koka konstrukciju dendrohronoloģiskās datēšanas rezultātu atbilstība un ticamība: Latvijas piemēri/

Māris Zunde. The Relevance and Validity of Dendrochronological Dating of Historical Wooden Structures: Examples from Latvia 26–61

Anete Karlsone. Tradicionālās prasmes – krāsaugu lietojuma zināšanas/

Anete Karlsone. The Traditional Skills – Knowledge of Plant Dyes Use          62–81

Inna Gīle. Pašnāvību kultūra Latvijā: Latvijas armijas 1928. gada piemērs/

Inna Gīle. Suicide Culture in Latvia: Example of year 1928 in the Latvian Army          82–112

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Vācbaltietes Luīzes Meijeres atmiņas par 1919. gada notikumiem Latvijā (tulkojusi Indra Čekstere)/

Memories of Baltic German Luize Meijere about the events of 1919 in Latvia (translated by Indra Čekstere)          113–165

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Vanda Visocka. Keramikas petroloģijas biedrības ikgadējie zinātniskie lasījumi 2017  166–170

Liene Rokpelne. Starptautiska konference “Viena vēsturnieka trīs dzīves: Roberts Vipers (1859–1954) krievu, latviešu un padomju historiogrāfijā”      170–177

Kristīne Beķere. Latvijas vēsturnieku II kongress. 2018. gada 18.–19. jūnijs  177–182

RECENZIJAS/REVIEWS

Cēsu pils raksti: arheoloģija, arhitektūra, vēsture. I [sēj.]. B.v.: Cēsu pils saglabāšanas fonds, 2017 (aut. Ieva Ose)       183–188

Ceļā uz latviešu tautu. Sast. Vitolds Muižnieks. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Nr. 24). Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018 (aut. Guntis Zemītis)        189–199

Vadim I. Musaev. Pravoslavie v Pribaltike v 1890–1930-e gg. Sankt-Peterburg: Izdatelʼstvo Politehnicheskogo universiteta, 2018 (aut. Sergejs Coja, Ivans Petrovs)        200–205

AUTORI/AUTHORS  206

2018 3 (108)


Žurnāls sagatavots LU Akadēmiskās attīstības projekta “Zinātniskā periodiskā izdevuma “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” sagatavošana un izdošana 2018. gadā” (vad. G. Zemītis) ietvaros

SATURS/CONTENTS

 

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Viktors Dāboliņš. Rīgas monētu meistari Vulfi (1557–1659)/Viktors Dāboliņš. The Wulffs, Mint Masters of Riga (1557–1659)      5–33

Oleg Yevstratyev. Chronological Dating of the Duchy of Courland’s Colonial Policy/Oļegs Jevstratjevs. Kurzemes hercogistes koloniālās politikas vēstures datējumi    34–72

Uldis Krēsliņš. 15 May 1934 coup d’état in Latvia: Regularity of Development of the Existing Parliamentary System or a Breakthrough Called by the Actual Situation. The View of the USA Legation in Latvia/Uldis Krēsliņš. 1934. gada 15. maija apvērsums Latvijā: pastāvošās parlamentārās sistēmas attīstības likumsakarība vai aktuālās situācijas izsaukts pārrāvums. ASV sūtniecības Latvijā skatījums   73–87

Daina Bleiere. Nacionālkomunistu ekonomiskā programma – vai tāda bija?/Daina Bleiere. Economic Programme of National Communists – was there one? 88–119

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

Ēriks Jēkabsons. Cēsu kauju atskaņas Liepājā 1919. gada jūnija beigās: britu un amerikāņu misiju dalībnieku liecības/Ēriks Jēkabsons. Aftermath of Cēsis battles in Liepāja at the end of June 1919: British and American missions evidences      120–142

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Anete Karlsone. Vēsturisko krāsu pētnieku konference Lisabonā       143–151

RECENZIJAS/REVIEWS

Ilze Konstante. Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā 1940–1956. Rīga: Neputns, 2017 (aut. Mārtiņš Mintaurs)      152–160

Ēriks Jēkabsons. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018 (aut. Valdis Bērziņš)   160–166

Baltų religijos ir mitologijos reliktai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIV–XVIII a.): šaltinių rinkinys. Sudarė ir parengė Vytautas Ališauskas. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016 (aut. Reinis Norkārkls)      166–171

Dace Dzenovska. School of Europeanness: Tolerance and Other Lessons in Political Liberalism in Latvia. Ithaca: Cornell University Press, 2018 (aut. Agita Misāne)     171–175

IN MEMORIAM

Akadēmiķis Ēvalds Mugurēvičs (06.04.1931.–23.11.2018) (aut. Guntis Zemītis, Antonija Vilcāne)          176–186

Lietuviešu vēsturnieks Viļus Ivanausks (26.08.1979.–08.11.2018.) (aut. Daina Bleiere)         186–187

AUTORI/AUTHORS  188–189

2018. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF JOURNAL IN 2018        190–192

 


 

 

   © 2018  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji