LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2017 1  (102)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Valdis Bērziņš. Par arheoloģisko apzināšanu/
Valdis Bērziņš. On Archaeological Survey    5–34
Jānis Ciglis, Andrejs Vasks. Jauni bronzas un senākā dzelzs laikmeta apbedīšanas vietu datējumi ar radioaktīvā oglekļa metodi/
Jānis Ciglis, Andrejs Vasks. New Radiocarbon Datings of Bronze and Earliest Iron Age Burial Sites    35–61
Edvīns Evarts. Daži kultūras dzīves aspekti vācu okupācijas periodā 1941.–1945. gadā: sports
Edvīns Evarts. Some Aspects of Cultural Life during the Ocupation by Nazi Germany:
Sports    62–80
Daina Bleiere. Vēstures avoti par nacionālkomunismu Latvijā – kritisks skatījums/
Daina Bleiere. History Sources on National Communism in Latvia – A Critical View        81–110
ĪSZIŅAS/BRIEFS
Alise Šulte, Daniel S. E. Gunnarsson. 17th century Large-Scale Historical Maps of Vidzeme as Sources for Archaeological Research/
Alise Šulte, Daniels S. E. Gunnarsons. 17. gadsimta Vidzemes liela izmēra kartes kā avots arheoloģiskajiem pētījumiem    111–126
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Līga Lapa. Skolotāji Vidzemes guberņas lauku pagastos pēc 1905. gada revolūcijas/
Līga Lapa. Teachers in Vidzeme Province Rural Parishes after the Revolution of 1905    127–151
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Ilze Boldāne-Zeļenkova. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbību 2016. gadā    152–161
Edvīns Evarts. Latvijas vēstures sekcija Latvijas Universitātes 75. konferencē    161–165
Antonija Vilcāne. Arheoloģijas un etnogrāfijas sekcija Latvijas Universitātes 75. konferencē    165–169
RECENZIJAS/REVIEWS
Lielais brālis tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras. Ziņojumi starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2016. gada 11., 12. un 13. augustā Rīgā. Autoru kolektīvs K. Jarinovskas zinātniskajā redakcijā. VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti, 3. sēj. Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, Latvijas Universitāte, 2016 (aut. Daina Bleiere)    170–180
Nikita Petrov. Nagrazhdeny za rasstrel. 1940. Moskva: Mezhdunarodnyi fond Demokratiia, 2016 (aut. Ilze Jermacāne)    181–189
Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Ikdienas dzīve Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941–1945. Rīga: Zinātne, 2016 (aut. Kaspars Zellis)    190–196
Tālis Pumpuriņš. Cēsu ģerbonis: Cēsu pilsētas ģerboņa attīstības un lietošanas vēsture = Cēsis Coat of arms: Cēsis Coat of Arms – History of its Development and Use. Cēsis: Cēsu vēstures un mākslas muzejs, 2017 (aut. Armands Vijups)    197–201
IN MEMORIAM
Tatjana Pāvele (20.02.1918.–27.12.2016.) (aut. Viktorija Bebre)    202–204
Jānis Bērziņš (29.04.1941.–19.02.2017.) (aut. Ilze Boldāne-Zeļenkova)    204–206
AUTORI/AUTHORS    207–208


2017 2  (103)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

SATURS/CONTENTSZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Mārcis Kalniņš, Valdis Bērziņš, Ilga Zagorska. Krama apstrādes tehnoloģiju terminoloģija/
Mārcis Kalniņš, Valdis Bērziņš, Ilga Zagorska. Terminology of Flint Technology    5–26
Juris Pavlovičs. Ikdienas dzīve 19. gadsimta pirmās puses latviešu apdzīvotajā Baltijā britu ceļotāju skatījumā/
Juris Pavlovičs. Everyday Life of the 19th Century Latvian Baltics from the Viewpoint of the British Travellers    27–51
Rudīte Vīksne. Padomju režīma antireliģiskā politika Latvijā 1954.–1964. gadā/
Rudīte Vīksne. Anti-Religious Policy of the Soviet Regime in Latvia, in 1954–1964    52–79
Ineta Lipša. VDK ietekme un Padomju Latvijas ārzemju tūrisma iestāžu vadošais personāls: Vissavienības akciju sabiedrības “Intūrists” Rīgas nodaļa un tās operatīvā vadība (1957–1992)/
Ineta Lipša. KGB Interests at the Top Management Level of the Riga Office of GAO Inturist and its Operative Management (1957–1992)    80–128
Māris A. Vinovskis. ASV–PSRS Vēstures kvantitatīvo pētījumu komiteja, 1976–1989: Dažas personīgas atskārsmes/
Maris A. Vinovskis. US–USSR Committee on Quantitative Research in History, 1976–1989: Some Personal Reflections    129–156
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Zane Rozīte. Lielbritānijas vēstniecības Maskavā pirmā sekretāra Tomasa Šermana vizīte Rīgā 1945. gada oktobrī/
Zane Rozīte. Visit of T. C. Sharman, First Secretary of British Embassy in Moscow, in Riga, October 1945    157–190
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Ilze Boldāne. SIEF 13. kongress Getingenē    191–194
Anete Karlsone, Ieva Ose. Reģiona izpētei veltīta konference Šauļos    194–196
Ilze Boldāne-Zeļenkova, Edvīns Evarts. 20. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra” Liepājas Universitātē    196–199
RECENZIJAS/REVIEWS
Raimo Pullat. Tallinlase asjademaailm valgustussajandil. Tallinn: Estopol, 2016 (aut. Ieva Ose)    200–202
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Arheologam Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim Dr. habil. hist. Andrim Caunem – 80 (aut. Guntis Zemītis)    203–205
AUTORI/AUTHORS    206–2082017 3  (104)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Anita Čerpinska. Women in the Families of Riga Trade Assistant Professions in the Course of Three Generations in the 18th Century and the First Half of the 19th Century: the Case Study of Tomass Sēlis’ Family/
 Anita Čerpinska. Sievietes Rīgas tirdzniecības palīgamatu dzimtās 18. gadsimtā un 19. gadsimta pirmajā pusē: Tomasa Sēļa ģimenes piemērs    5–44 
Kristīne Ante. The Religious and Socio-Political Context for the Establishment of rhe First Baptist Parishes in Courland/ 
Kristīne Ante. Pirmo Kurzemes baptistu draudžu veidošanās reliģiskais, sociālais un politiskais konteksts    45–87 
Kaspars Zellis. World War I and Latvian Riflemen in the Collective Memory of Latvia/ 
Kaspars Zellis. Pirmais pasaules karš un latviešu strēlnieki Latvijas kolektīvajā atmiņā    88–121 
Ilze Boldāne-Zeļenkova. The Invented Traditions: the Calendar of Festive Days and Family Customs in the Latvian SSR/ 
Ilze Boldāne-Zeļenkova. Ieviestās tradīcijas: svētku kalendārs un ģimenes ieražas Latvijas PSR    122–150 
Mārtiņš Mintaurs. Protection of Architectural Heritage in the Latvian SSR (1945–1991): Ideological, Cultural and Political Aspects/ 
Mārtiņš Mintaurs. Arhitektūras mantojuma aizsardzība Latvijas PSR (1945–1991): ideoloģiskie un kultūrpolitiskie aspekti    151–180
ĪSZIŅAS/BRIEFS
Leo Dribins. Grigorija Smirina devums Latvijas historiogrāfijā/ Leo Dribins. Contribution of Grigory Smirin in Latvian Historiography    181–197
RECENZIJAS/REVIEWS
Aivars Stranga. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika 1934–1940. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds (aut. Gatis Krūmiņš)    198–204
IN MEMORIAM
Dr. philol. h. c. Harro fon Hiršheits (14.04.1925.–30.05.2017.) (aut. Andris Caune, Ieva Ose)    205–206
AUTORI/AUTHORS    207–208


2017 4  (105)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

SATURS/CONTENTS
ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Vanda Visocka. Švīkāts–apmests trauks Vīnkalna pilskalna keramikas kolekcijā
Vanda Visocka. Striated-Coarse Slipped Vessel in the Pottery Collection of Vīnakalns Hillfort    5–24
Armands Vijups. Dzelzs ieguve no purva rūdas: 2016. gada arheoloģiskā eksperimenta rezultāti Piejūras brīvdabas muzejā un tā priekšvēsture/
Armands Vijups. Iron Production from Bog Ore: Results of an Archaeological Experiment at the Seaside Open-air Museum in 2016 and the Lead-up to It    25–44
Inna Gīle. Latviešu piedalīšanās 1909. gada 19. marta Rīgas pilsētas domes vēlēšanās 1905. gada revolūcijas kontekstā/
Inna Gīle. Participation of Latvians in the Election of Riga City Council on 19 March 1909, in the Context of the 1905 Revolution    45–69
Roberts Šimkus. Nacionālās augstskolas un zinātnieku piesaiste. Kāpēc Eduards Volters neizvēlējās Latvijas universitāti?/
Robertas Šimkus. National Universities and Attracting Academic Staff. Why Didn’t Edward Volter Choose the University of Latvia?    70–94
Daina Bleiere. “Franču grupas” tiesāšana 1951. gadā: lietu politiskais konteksts un Valsts drošības ministrijas darbības metodes/
Daina Bleiere. Judicature of the “French Group” in 1951: Political Context of the Cases and the Ministry for State Security Operation Methods    95–148
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Ēriks Jēkabsons. Stāvoklis Vidzemē (Cēsīs, Valmierā, Valkā un Rūjienā) 1919. gada augustā: Lielbritānijas armijas pulkvežleitnanta Viktora Maikla Beringtona-Varda ziņojums/
Ēriks Jēkabsons. State of Affairs in Vidzeme (Cēsis, Valmiera, Valka, and Rūjiena) in August 1919: Report by Lieut.-Colonel Ward on Conditions in Livonia    149–169
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Aija Jansone. Starptautiskais sadarbības un kultūras mantojuma apmaiņas forums Ķīnā    170–173
Aija Jansone. ICOM kostīmu komitejas konference    173–176
Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici XIV” Vācijā        176–180
Anete Karlsone. Starptautiska konference Viļņā “Balkāni un Baltijas valstis apvienotā Eiropā: vēsture, reliģija un kultūra. III”    180–182
Anita Čerpinska, Edvīns, Evarts. III zinātniskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” Valmierā    182–185
Ilze Boldāne-Zeļenkova. Etnisko un fizisko atšķirību eksponēšanas praksei Centrālajā un Austrumeiropā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā veltīta konference Varšavā    186–190
Anete Karlsone. 36. starptautiskā krāsu pētnieku konference Londonā    190–193
Ilze Boldāne-Zeļenkova, Guntis Zemītis. Vēsturnieki Letonikas VII kongresā    194–199
AUTORI/AUTHORS    200–203
 2017. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF JOURNAL IN 2017    204–208   © 2017  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji