LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2016 1 (98)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

SATURS/CONTENTS


ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Valdis Bērziņš, Baiba Dumpe. Cūkdelfīnu zobu iespiedumi neolīta keramikas rotājumā/
Valdis Bērziņš, Baiba Dumpe. Porpoise Tooth Impressions in Neolithic Pottery Decoration    5–27
Silva Pocytė. Die Litauische Literarische Gesellschaft – die Festhalterin des Erbes einer “Sterbenden Nation” 1879−1923/
Silva Pocīte. Lietuviešu literārā biedrība – “mirstošas tautas” mantojuma fiksētāja 1879.–1923. gadā    28–65
Ojārs Spārītis. Artura Baumaņa “klusais disidentisms” un tā evolūcijas veicinātāji mākslā/
Ojārs Spārītis. “Silent dissidency” of Arturs Baumanis and Stimulation of Its Evolution in the Art    66–88
Edvīns Evarts. Tiesu vara nacistiskās Vācijas okupācijas laikā Latvijas ģenerālapgabalā/
Edvīns Evarts. Judiciary Power in the General District of Latvia during the Period of German Occupation    89–110
Kārlis Kangeris. Evakuācija/bēgšana no Latvijas 1944. gadā: jauns novērtējums uz jaunas datu bāzes/
Kārlis Kangeris. Evacuation/Flight of Civilians from Latvia in 1944: A New Evaluation on a New Database    111–135
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Ēriks Jēkabsons. Latvijas konsula Ļeņingradā Georga Bisenieka izraidīšana no Padomju Savienības 1934. gada beigās/
Ēriks Jēkabsons. Banishment of the Latvian Consul in Leningrad Georgs Bisenieks from the Soviet Union at the end of 1934    136–161
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Elīna Guščika, Aija Vilka. Septītais Baltijas arheoloģijas seminārs (BASE-7) Latvijā    162–166
RECENZIJAS/REVIEWS
Latvieši un Latvija: Akadēmiskie raksti. Galv. red. Jānis Stradiņš. II sēj.: Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā. Atb. red. Tālavs Jundzis, Guntis Zemītis. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013 (aut. Mārtiņš Mintaurs)    167–172
Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne. Aiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne: 1941–1944. Rīga: Lauku Avīze, 2016 (aut. Kaspars Zellis)    172–178
Aivars Stranga. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. 1919.–1940. gads. Attiecības ar lielvalstīm (saimnieciskie, politiski, diplomātiskie aspekti). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (aut. Jānis Šiliņš)    178–182
Andrievs Ezergailis. Caur velna zobiem: vācu laiki šodien: 1941–1945: esejas un domas. Rīga: Atvērtās krātuves, 2016 (aut. Didzis Bērziņš)    183–195
Kultūras studijas: Zinātnisko rakstu krājums, VII: Vēsturiskā atmiņa. Galv. red. Anita Stašulāne. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2015 (aut. Kaspars Zellis)    196–203
IN MEMORIAM
Etnogrāfe Aina Alsupe (10.12.1926.–29.12.2015.) (aut. Aija Jansone)    204–205
Mūžībā aizgājusi māksliniece Edīte Krastenberga (10.05.1929.–01.02.2016.)    206
AUTORI/AUTHORS    207–208

2016 2 (99)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstuSATURS/CONTENTS


ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Anita Čerpinska. Raņķu dzimta Rīgas 18. gadsimta otrās puses un 19. gadsimta sākuma vēstures kontekstā: birģeru tiesību iegūšanas aspekts/
Anita Čerpinska. Ranck Family in the Context of the History of the Late 18th Century – Early 19th Century Riga: the Issue of Gaining Burgher Rights    5–34
Jānis Bērziņš. Pagasta pašvaldības reformas jautājums Vidzemes un Kurzemes guberņu provinciālpadomēs 1905.–1907. gadā/
Jānis Bērziņš. The Question of Local Government Reform in the Livland and Courland Provincial Councils, 1905–1907    35–67
Vineta Vilcāne. Ieskats mājturības kultūras attīstībā Latvijā 20. gadsimta 20. un 30. gados/
Vineta Vilcāne. Overview of Home Economics Culture Development in Latvia in the 1920s and 1930s    68–97
Zigmārs Turčinskis. Bruņotās pretošanās kustības sākums Latvijā 1944. gada rudenī: situācija Abrenes apriņķī/
Zigmārs Turčinskis. The Beginnings of Armed Resistance in Latvia in the Autumn of 1944: Situation in the Abrene District    98–122
Arturs Žvinklis, Leo Jansons. Latviešu padomju folklora: klasisko folkloras formu vulgarizācijas mēģinājums (1947–1954)/
Arturs Žvinkli, Leo Jansons. Latvian Soviet Folklore: an Attempt at Vulgarization of Classical Folklore Forms (1947–1954)    123–158
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Ēriks Jēkabsons. Latvijas un PSRS attiecības: militāro delegāciju apmaiņa 1937. gadā/
Ēriks Jēkabsons. Relations between Latvia and USSR: Exchange of Military Delegations in 1937    159–172
Jānis Mažeiks. Pretpadomju doma atvilktnē: atrasts Viļņa Zariņa manuskripts/
Jānis Mažeiks. Unpublished manuscript by Vilnis Zariņš    173–185
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2015. gadā    186–192
Edvīns Evarts. 19. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: lokālais un globālais”    193–194
Edvīns Evarts. Konference “Jelgava padomju un vācu okupācijas laikā 1940–1944. Cilvēki un likteņi”    195–196
RECENZIJAS/REVIEWS
Aldis Purs. Baltic Facades. Estonia, Latvia and Lithuania since 1945. London: Reaktion Books, 2012 (aut. Ineta Lipša)    197–201
Vasilijus Safronovas. Kampf um Identität: Die ideologische Auseinandersetzung in Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015 (aut. Kaspars Zellis)    201–205
AUTORI/AUTHORS    206–207

2016 3 (100)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu


SATURS/CONTENTS


Guntis Zemītis. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls Nr. 100    5–6
ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Andrejs Vasks. Arheoloģija Latvijā pēc Otrā pasaules kara (līdz 1990. gadam)/
Andrejs Vasks. Latvian Archaeology after World War II (up to 1990)    7–66
Andris Pētersons. Starpkultūru komunikācijas barjeras starp vāciešiem un Latvijas teritorijā dzīvojošām maztautām 12. gadsimta beigās un 13. gadsimta sākumā pēc Indriķa hronikas un Atskaņu hronikas ziņām/
Andris Pētersons. Communication Barriers between German Christians and Natives of Ancient Latvia from the End of the 12th Century to the Beginning of 13th Century According to Chronicle of Henry of Livonia and The Livonian Rhymed  Chronicle    67–89
Marek Kornat. Latvia’s Reaction to Molotov–Ribbentrop Pact of 23 August 1939: Perspective of Polish Diplomacy/
Mareks Kornats. Latvijas reakcija uz Molotova–Ribentropa 1939. gada 23. augusta paktu: Polijas diplomātijas redzējums    90–112
Michael Loader. The Rebellious Republic: the 1958 Education Reform and Soviet Latvia/
Maikls Louders. Dumpīgā republika: 1958. gada izglītības reforma un Padomju Latvija    113–139
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Ēriks Jēkabsons. Rīga 1918. gada beigās – 1919. gada sākumā un Lielbritānijas karakuģu eskadras vecākā virsnieka liecība par situāciju/
Ēriks Jēkabsons. Riga in Late 1918 – Early 1919 and Testimony of the Senior Officer of Great Britain’s Warship Squadron about the Situation    140–172
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Eduards Plankājs. III Cēsu arheoloģijas konference Cēsīs    173–175
Aija Jansone. Starptautiska LU LVI etnogrāfu ekspedīcija Saldus novada Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastos    175–177
Gunita Zariņa, Guntis Zemītis. Eiropas arheologu asociācijas 22. kongress Viļņā    177–181
RECENZIJAS/REVIEWS
Europa Reformata 1517–2017. Reformationsstädte Europas und ihre Reformatoren. Hrsg. Michael Welker, Michael Beintker, Albert de Lange. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016;    
Johann Anselm Steiger. Gedächtnisorte der Reformation. Sakrale Kunst im Norden (16.–18. Jahrhundert). Band 1 (A–K), Band 2 (L–Z). Regensburg: Schnell & Steiner, 2016 (aut. Ojārs Spārītis)    182–187
Aija Jansone. Apģērba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2016 (aut. Iva Stanoeva)    187–189
AUTORI/AUTHORS    190–191


2016 4 (101)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu


SATURS/CONTENTSZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Māris Zunde. Dendroklimatoloģijas izmantošanas iespējas pagātnes ziemu aukstuma raksturošanai Baltijā/Māris Zunde. Possibilities of Applying Dendroclimatology for Determining the Coldness of Past Winters in the Baltic Region    5–37
Enns Kings. Kurzemes hercoga Jēkaba ieslodzījums Ivangorodā 1659.–1660. gadā/Enn Küng. Duke Jacob of Courland’s captivity in Ivangorod in 1659–1660    38–63
Adam Brode. Ethnicity, Class, and Local Patriotism: Change and Continuity in Riga City Government Before and After the First World War/Ādams Brode. Tautība, šķira un lokālpatriotisms: pārmaiņas un pēctecība Rīgas pilsētas pašvaldībā pirms un pēc Pirmā pasaules kara    64–88
Zigmārs Turčinskis. Padomju drošības dienestu veiktās civiliedzīvotāju slepkavības Abrenes apriņķī 1945. gada septembrī un oktobrī/Zigmārs Turčinskis. Murders of Civilians in Abrene District Performed by Soviet Security Services, in September and October 1945    89–112
Daina Bleiere. Nacionālkomunisms Latvijā (20. gadsimta 50. gadi) – dažas pētniecības problēmas/Daina Bleiere. National Communism in Latvia (the 1950s) – some research problems    113–139
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Ēriks Jēkabsons. 1905. gada revolūcija: latviešu sociāldemokrātu propagandistes Mildas Kļaviņas (Salnās) dienasgrāmata/Ēriks Jēkabsons. 1905 Revolution: Diary of Milda Kļaviņa (Salnā), Propagandist of Latvian Social Democrats    140–162
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Guntis Zemītis. Sava ceļa meklējumos – LU Latvijas vēstures institūts pēc neatkarības atjaunošanas    163–172
Dardega Legzdiņa. 41. starptautiskais arheometrijas simpozijs    173–177
Anete Karlsone. Starptautiska konference “Ceļā uz latviešu tautu”    177–179
Antonija Vilcāne. Zinātniskie lasījumi “Viskrievijas arheoloģijas kongress Rīgā un tā ieguldījums Latvijas arheoloģijas attīstībā. 10. Viskrievijas arheoloģijas kongresam Rīgā – 120”    180–183
Viktorija Bebre, Edvīns Evarts. II zinātniskā konference Valmierā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”    184–187
RECENZIJAS/REVIEWS
Eesti ajalugu III. Vene-Liivimaa sõjast Põhjasõjani. Koostaja ja peatoimetaja Enn Küng. Tartu: Tartu Ülikooli ajaloo ja arheologia instituut, 2013 (aut. Daina Jūristo)    188–191
Saulius Grybkauskas. Sovietinis “generalgubernatorius”: Komunistų partijų antrieji sekretoriai Sovietų Sąjungos respublikose. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016 (aut. Daina Bleiere)    191–194
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Ēriks Žagars, Ivars Ločmelis. Akadēmiķis Jānis Bērziņš    195–200
IN MEMORIAM
Vēsturnieks Dr. habil. hist. Indulis Ronis (25.03.1943.–22.12.2016.) (aut. Ivars Ločmelis, Guntis Zemītis)    201–202
AUTORI/AUTHORS    203–204
2016. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF JOURNAL IN 2016    205–208
 
   © 2016  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji