LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS


2015 1 (94)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Dāvis Sīmanis. Vēsturiskā kino un vēstures zinātnes diskursīvās atšķirības/
Dāvis Sīmanis. Discursive Differences between Historical Films and Scientific Historical Research    5–27
Andrejs Vasks. Dzintars bronzas un senākajā dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā/
Andrejs Vasks. Amber in the Bronze and Pre-Roman Iron Age in the Territory of Latvia    28–47
Konrads Bobjatiņskis. Bauska Žečpospolitas un Zviedrijas kara laikā 1658.–1660. gadā/
Konrad Bobiatyński. Bowsk during the War between Polish-Lithuanian Commonwealth and Sweden in 1658–1660    48–69
Leo Dribins. Vāciešu un ebreju deportācija no Kurzemes un Vidzemes guberņām Pirmā pasaules kara gados/
Leo Dribins. Deportation of the Germans and Jews from the Provinces of Kurzeme and Vidzeme during World War I        70–87
Līva Klabere. Pēcnāves masku veidošanas tradīcija Latvijas Republikā (1918–1940)/
Līva Klabere. Tradition of Death Mask Making in the Republic of Latvia (1918–1940)    88–118
Ainārs Bambals. PSRS VDK un IeM represīvo iestāžu dokumenti Latvijas, Lietuvas un Igaunijas arhīvos/
Ainārs Bambals. Documents of the Repressive Institutions of the KGB and the Ministry of the Interior of the USSR in the Archives of Latvia, Lithuania and Estonia    119–156
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Ēriks Jēkabsons. Latvijas konsulāta darbība Vitebskā 1930.–1931. gadā: Baltkrievijas latviešu aspekts/
Ēriks Jēkabsons. Activities of the Latvian Consulate in Vitebsk (1930–1931): The Aspect of Latvian-born Belarusians    157–179
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2014. gadā    180–188
RECENZIJAS/REVIEWS
Vana Tallinn, XXIV (XXVIII). Väljaandja Raimo Pullat. Tallinn: Estopol, 2013; Vana Tallinn, XXV (XXIX). Väljaandja Raimo Pullat. Tallinn: Estopol, 2014 (aut. Linda Dumpe)    189–195
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Kristīne Ducmane. Veltai Zobiņai 90 dzīves gadi un 50 gadi muzejā    196–197
IN MEMORIAM
Jānis Bērziņš. Vēsturnieci Bangu Vilku mūžībā pavadot    198–200
Irēne Šneidere. Vasilija Savčenko piemiņai    201–202
Antonija Vilcāne. No arheoloģes Annas Zariņas atvadoties        203–206
AUTORI/AUTHORS    207


2015 2 (95)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu


SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Manfred Wolf. Edelherr Bernhard II. zur Lippe/
Manfreds Volfs. Dižkungs Bernhards II no Lipes    5–16
Inna Gīle. Latvijas armijas 1. Sanitārā vilciena darbība un nozīme Neatkarības karā, 1919–1920/
Inna Gīle. The Activities and Importance of the 1st Ambulance Train of the Latvian Army in the War of Independence (1919–1920)    17–36
Māris Goldmanis. Nacionālo naidu pret ebrejiem kurinošo rakstu un izdevumu cenzūras prakse Latvijā parlamentārās iekārtas laikā (1918–1934)/
Māris Goldmanis. Censorship of National Hate Spreading in the Press Articles and anti-Semitic Publications during the Parliamentary Rule in Latvia (1918–1934)    37–63
Ieva Garda-Rozenberga, Kaspars Zellis. Atceroties genocīdu: romu iznīcināšana nacistu okupācijas laikā Latvijas romu kolektīvajā atmiņā/
Ieva Garda-Rozenberga, Kaspars Zellis. In Remembrance of Genocide: Annihilation of the Romanies during Nazi Occupation in the Collective Memory of Latvian Romanies    64–95
Dagnosław Demski, Dominika Czarnecka. Mapping Meanings in the Post-Soviet Landscape of Borne Sulinowo/
Dagnoslavs Demskis, Dominika Čarņecka. Meklējot jēgu Bornas Sulinovas postpadomju pilsētvidē    96–120
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Baltijas guberņu kamerālpalātu ziņojumi par laukstrādnieku ekonomisko stāvokli Vidzemes un Kurzemes guberņās 1905. gadā (Dokumentus no krievu valodas tulkojusi, publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)/
Reports of the Baltic Province Treasury Chambers on the Economic Situation of Farm Hands in the Provinces of Vidzeme and Kurzeme, 1905 (Documents translated from the Russian language, prepared for publication and commented upon by Līga Lapa)    121–145
Ēriks Jēkabsons. Latvijas sūtniecības ziņojumi no Maskavas terora laikā 1937.–1939. gadā: PSRS latviešu aspekts/
Ēriks Jēkabsons. Reports of the Latvian Legation from Moscow during 1937–1939: An aspect of Latvians in the USSR    146–165
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Līga Irbe. Gadskārtējie Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zinātniskie lasījumi    166–167
Ilze Boldāne-Zeļenkova, Anete Karlsone. SIEF 12. kongress “Utopijas, realitātes, mantojumi: etnogrāfijas 21. gadsimtam”    168–173
RECENZIJAS/REVIEWS
Krzysztof Zajas (2013). Absent Culture: The Case of Polish Livonia. Peter Lang Edition (Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives. Vol. 4) (aut. Ēriks Jēkabsons)    174–180
Per Bolin (2012). Between National and Academic Agendas. Ethnic Policies and ‘National Disciplines’ at the University of Latvia, 1919–1940. Stockholm: Södertörns högskola (Södertörn Studies in History 13) (aut. Ineta Lipša)    180–188
Jānis Šiliņš. Latvija, 1918–1920: bija vai nebija pilsoņu karš?/
Jānis Šiliņš. Latvia, 1918–1920: was there or was not there a civil war?    188–196
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Etnogrāfei, profesorei, Dr. habil. hist. Lindai Dumpei – jubileja (aut. Ilze Boldāne-Zeļenkova)    197–199
Arheologam Latvijas ZA īstenajam loceklim Guntim Zemītim – 60 (aut. Roberts Spirģis)    200–201
Akadēmiķim Valdim Bērziņam – 80 (aut. Ēriks Žagars)    202–207
AUTORI/AUTHORS    208


2015 3 (96)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu


SATURS/CONTENTSZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Edgars Plētiens. Livonijas mazpilsētas: kas tās bija un kāda bija to ietekme?/
Edgars Plētiens. Towns of Livonia: What Were They and What Was Their Influence    5–44
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska. Latvia in the Plans and Actions of Polish Diplomacy towards the Soviet Union in 1920–1932/
Malgožata Gmurčika-Vronska. Latvija Polijas diplomātijas plānos un rīcībā attiecībā uz Padomju Savienību (1920–1932)    45–63
Raimonds Cerūzis. Latvieši un vācbaltieši starpkaru periodā: no kopīgas kultūras identitātes līdz “pieminekļu kariem”/
Raimonds Cerūzis. Latvians and Baltic Germans in the Interwar Period: from Common Identity up to the “War of Monuments”    64–99
Daina Bleiere. Sievietes un vara Padomju Latvijā: sievietes LKP CK sastāvā (1940–1990)/
Daina Bleiere. Women and Power in Soviet Latvia: Women in the CC CPL (1940–1990)    100–145
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Ēriks Jēkabsons. Latvijas ārlietu ministra Vilhelma Muntera oficiālā vizīte Padomju Savienībā 1937. gada jūnijā: sūtņa Friča Kociņa ziņojums/
Ēriks Jēkabsons. Official Visit of the Latvian Foreign Minister Vilhelms Munters to the Soviet Union in June 1937: the Report of Envoy Fricis Kociņš    146–166
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Edvīns Evarts, Guntis Zemītis. LU Latvijas vēstures institūta vēsturnieki Letonikas VI kongresā    167–172
Edvīns Evarts. Starptautiska zinātniskā konference “Salaspils nometne 1941–1944. Vēsture un piemiņa”    173–176
RECENZIJAS/REVIEWS
Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg. Koostaja ja toimetaja Anti Selart. Tartu: Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, 2012. 456 lpp. (aut. Daina Jūristo)
Revolution in Nordosteuropa. Hrsg. von Detlef Henning. Wiesbaden: Harrassowity Verlag, 2011. 215 S. (aut. Līga Lapa)
Nikolai S. Cherushev. Vatsietis – Glavkom Respubliki. Moskva: Veche, 2015. 384 s., il. (aut. Ēriks Žagars)
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Vēsturniekam Ērikam Žagaram – 80 (aut. Valdis Bērziņš)    202–205
IN MEMORIAM
Etnogrāfe Antoņina Zavarina (15.03.1928.–07.10.2015.) (aut. Aija Jansone)    206–207
AUTORI/AUTHORS    2082015 4 (97)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

Viesredaktore Vija Daukšte


SATURS/CONTENTSVija Daukšte. Priekšvārds/
Vija Daukšte. Preface    5–6
IEVADESEJA/THE OPENING ESSAY
Par Edgaru Dunsdorfu. Ilgvars Butulis/
On Edgars Dunsdorfs. Ilgvars Butulis    6–11
ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Valda Kļava. Agrīnās modernizācijas tēma Edgara Dunsdorfa darbos/
Valda Kļava. The Topic of the Early Modernisation in Edgars Dunsorfs’ Works    12–32
Gvido Straube. Edgara Dunsdorfa pētījumi Latvijas jauno laiku vēsturē/
Gvido Straube. Edgars Dunsdorfs’ Studies of the Modern History of Latvia    33–45
Viesturs Zanders. Edgars Dunsdorfs un apgāda “Daugava” Latvijas vēstures sērija/
Viesturs Zanders. Edgars Dunsdorfs and the Series on the History of Latvia Issued by Daugava Publishers    46–88
* * *
Andrejs Vasks. Arheoloģija Latvijas Republikas (1918–1940) laikā/
Andrejs Vasks. Archaeology in the Republic of Latvia (1918–1940)    89–116
Richards Plavnieks. Justice Behind Propaganda: Soviet Prosecutions of the Men of the Arajs Kommando/
Rihards Pļavnieks. Tiesa propagandas aizsegā: “sovjetu” veiktās Arāja komandas locekļu vajāšanas    117–140
ĪSZIŅAS/BRIEFS
Gunta Jaunmuktāne. Edgara Dunsdorfa rokrakstu fonds LU Akadēmiskajā bibliotēkā/
Gunta Jaunmuktāne. Edgars Dunsdorfs’ Fund of Manuscripts in the Academic Library of the University of Latvia    141–156
Silva Norenberga. Edgara Dunsdorfa personas fonda strukturāla izpēte un arhivēšana Latvijas Nacionālajā arhīvā/
Silva Norenberga. Structural Investigation and Archivation of the Edgars Dunsdorfs’ Personal Fund in the National Archives of Latvia    157–168
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Baiba Metuzāle-Kangere. Atmiņas par profesoru Edgaru Dunsdorfu/
Baiba Metuzāle-Kangere. My Reminiscences of Professor Edgars Dunsdorfs    169–177
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici XIII” Dānijā        178–182
Aija Jansone. Divas starptautiskas tautas mākslas izstādes Ķīnā 2015. gadā    183–187
RECENZIJAS/REVIEWS
Mara Kalnins. Latvia: A short history. London: C. Hurst & Co, 2015 (aut. Jānis Taurēns)    188–192
Ieva Zake. American Latvians: Politics of a Refugee Community. New Brunswick: Transaction Publishers, 2010 (aut. Maija Krūmiņa)    192–200
AUTORI/AUTHORS    201–203
2015. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF JOURNAL IN 2015    204–208


 

 

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2015  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji