LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2014 1 (90)

Izdots ar
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu


Viesredaktors Ilgvars Misāns


SATURS/CONTENTSZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

Ievadam. Ilgvars Misāns/
Introduction. Ilgvars Misāns    5
6
Raitis Simsons. Vietējo iedzīvotāju loma Vācu ordeņa un Prūsijas bīskapiju zemes pārvaldes varas hierarhijā 14. gadsimtā/
Raitis Simsons. The Role of Local People in the Power Hierarchy and the Land Administration of the Dioceses
of Prussia and the Teutonic Order During the 14th Century    7
32
Eva Eihmane. Rīgas arhibīskapi – Vācu ordeņa varaskāres upuri? Rīgas arhibīskapu varas mērķi Livonijā/
Eva Eihmane. Archbishops of Riga: Victims of the Teutonic Knights’ Lust for Power? Power Ambitions
of the Archbishops of Riga in Livonia    33
67
Vija Stikāne. Fogtu statuss Rīgas bīskapijā un arhibīskapijā/
Vija Stikāne. The Status of Bailiffs of Riga Bishopric and Archbishopric in Land Administration    68
108
Ilgvars Misāns. Hierarhijas aspekti Livonijas pilsētu attiecībās viduslaikos/
Ilgvars Misāns. The Aspects of Hierarchy in the Relations of Medieval Livonian Towns    109
125
Valda Kļava. Livonija Svētajā Romas impērijā: problēmas izpēte un attiecību piemērs no 16. gadsimta vidus/
Valda Kļava. Livonia in the Holy Roman Empire: Current Stage of Analysis and the Case of the mid-16th Century    126
155
Gvido Straube. Tautskolas ideja varas hierarhijas diskursā/
Gvido Straube. The Idea of Elementary Schools in the Discourse of Hierarchy of Power    156
178

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2013. gadā    194199
Ilze Boldāne. Pirmā Baltijas studentu konference Tartu 2013. gada 27. un 28. septembrī    199201
Anete Karlsone. Starptautiska etnologu konference Viļņā 2013. gada 24.25. oktobrī    202204
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Andris Caune, Ēvalds Mugurēvičs. Latvijas ZA Goda doktoram profesoram Mīkolam Mihelbertam   75    205208
AUTORI/AUTHORS    208

2014 2 (91)

Izdots ar
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu


Viesredaktore Ieva Zaķe


SATURS/CONTENTS


ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Ieva Zaķe. Introduction/
Ieva Zaķe. Ievadam    5–8
THE ROLE OF DIASPORA LATVIANS AND LATVIAN COMMUNITIES IN NATIONAL AND INTERNATIONAL POLITICS SINCE THE MID-19TH CENTURY
Elga Zālīte. Exploring the Library of Latvian Socialists in San Francisco, California: Activities of the Early Latvian Political Emigration, 1905–1917/
Elga Zālīte. Sanfrancisko latviešu sociālistu bibliotēkas izpēte: latviešu agrīnās politiskās emigrācijas aktivitātes Ziemeļkalifornijā, 1905–1917    9–62
Pauli Heikkilä. Baltic Proposals for European Unification during World War II/
Pauli Heikile. Otrā pasaules kara laikā izteiktie baltiešu ierosinājumi Eiropas apvienošanai    63–93
Jonathan H. L’Hommedieu. Baltic Language Broadcasting: Émigré Politics and American Cold War Radios/
Džonatans H. Lomdjē. Radioraidījumi baltiešu valodās: emigrantu politika un amerikāņu raidstacijas aukstā kara laikā    94–119
* * *
Jānis Bērziņš. Ieskats Latvijas sabiedrības uzskatos par pašvaldības reformu (1905–1907)/
Jānis Bērziņš. A Study of Public Opinion in Latvia on the Local Government Reform of 1905–1907    120–138
Daina Bleiere. Par kolaborāciju: definīcijas, klasifikācija, pielietojamība vācu un padomju okupācijas pētniecībā Latvijā/
Daina Bleiere. On Collaboration: Definitions, Classification and Application in Research Related to German and Soviet Occupation Regimes in Latvia    139–167
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Anita Čerpinska. Romas katoļticīgie Rīgā 18. gadsimta pirmajā pusē/
Anita Čerpinska. Roman Catholics in Riga at the 1st Half of the 18th Century    168–176
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Lāsma Reinvalde, Anete Karlsone. Zinātniskās pieredzes apmaiņas brauciens uz Bulgāriju starptautiskā sadarbības projekta “Identitāte un vērtības: kultūras mantojums kā resurss identitāšu konstruēšanai” ietvaros    177–179
Ilze Boldāne. Trešā starptautiskā konference “Veidojot citādo caur kara prizmu: konkurējošie tēli Austrumeiropā (20. gs. 30.–50. gadi)” Tartu    179–183
Dardega Legzdiņa. 3. Baltijas bioarheologu conference    184–189
Edvīns Evarts. 17. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos” Liepājas Universitātē    189–191
Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici XII” Polijā    191–194
RECENZIJAS/REVIEWS
Svetlana Bogojavlenska. Die jüdische Gesellschaft in Kurland und Riga 1795–1915. Paderborn: Ferdinad Schöning, 2012 (aut. Kaspars Zellis)    195–203
Inese Runce. Mainīgās divspēles. Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906–1940. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013 (aut. Jānis Vējš)    203–206
AUTORI/AUTHORS    207


2014 3 (92)

Izdots ar
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu


SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLE
Andrejs Vasks, Gunita Zariņa. Ķivutkalna pilskalns un kapulauks: jauni dati un jaunas problēmas/
Andrejs Vasks, Gunita Zariņa. Ķivutkalns Hill-fort and Cemetery: New Data and New Problems    5–36
Guntis Vāveris. Historiogrāfija par Rīgas pilsētas izbūvi laika posmā no 19. gs. otrās puses līdz 1914. gadam/
Guntis Vāveris. Historiography of the Construction of Riga between the Second Half of the 19th Century till 1914    37–56
Jānis Bērziņš. Latviešu deputātu darbība provinciālpadomēs zemstes pašvaldības reformas projekta sagatavošanā           (1905–1907)/
Jānis Bērziņš. The Activities of the Latvian Deputies in the Provincial Councils in Drafting a Reform of zemstvo Local Government (1905–1907)    57–92
Jerzy Grzybowski. The Belarusian National Defence: the History of Its Establishment and Activity (1944–1945)/
Ježijs Gžibovskis. Baltkrievijas Nacionālā aizsardzība: dibināšanas vēsture un darbība (1944–1945)        93–131
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Uldis Neiburgs. Latvijas Republikas Saeimas priekšsēža Paula Kalniņa 1944. gada 8. septembra deklarācijas par Latvijas  valsts atjaunošanu un valdības izveidošanu/
Uldis Neiburgs. Declarations on the Renewal of the Statehood of Latvia and Formation of Government Made by the Chairman of the Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia Pauls Kalniņš on 8 September 1944    132–142
“Tā ir ksendza, nevis Latvijas Kompartijas CK sekretāra valoda.” Par ko 1946. gadā tika atcelts no amata Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas sekretārs Jānis Jurgens? (Avotu publikāciju un komentāru sagatavoja Daina Bleiere)/
“This is the Language of a Roman Catholic Priest, not of a Secretary of the CC of the Communist Party of Latvia.” Why was the Secretary of the Communist (Bolshevik) Party of Latvia Jānis Jurgens Dismissed in 1946? (Documents prepared for publication and commented upon by Daina Bleiere)    143–156
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Muntis Auns, Juris Prikulis. Konference “Johana Augusta Maskova grāmatai par brīvo latviešu tiesībām 250 gadu”    157–159
Jānis Stradiņš. 7. Sēlijas kongress Viesītē    159–164
Klāvs Zariņš. Pirmā pasaules kara simtgadei veltīta konference Latvijas kara muzejā    164–169
Guntis Zemītis. Valstiskuma attīstība Latvijas teritorijā no vissenākajiem laikiem līdz valsts dibināšanai 1918. gada 18. novembrī    170–184
RECENZIJAS/REVIEWS
       Oľga Danglová. Výšivka na Slovensku. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výraby, 2009 (aut. Aija Jansone)    185–189
IN MEMORIAM
       Andris Caune. Dr. hist. Artūrs Heniņš (14.07.1932.–17.09.2014.)    190–191
AUTORI/AUTHORS    192
2014 4 (93)

Izdots ar
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu


Viesredaktors Ēriks Jēkabsons

SATURS/CONTENTS


Ēriks Jēkabsons. Ievadam/Ēriks Jēkabsons. Introduction    5–7
IEVADESEJA/THE OPENING ESSAY

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES

VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY

ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE

Andris Šnē. Diskusija LU Vēstures un filozofijas fakultātē par aizvēsturisko akmens konstrukciju pētniecības un interpretācijas iespējām    171–175
Lilita Vanaga. Noslēdzoties LU Latvijas vēstures institūta etnologu starptautiskajam sadarbības projektam “Identitātes un vērtības: kultūras mantojums kā identitātes veidošanās resurss”    176–178
Anita Čerpinska. Seminārs Līneburgā “Pilsētas dzīve Baltijā 19. gadsimtā”    178–179
Edvīns Evarts. Starptautiskā konference “Pirmais pasaules karš un tā sekas Baltijā”    180–181
Ieva Ose. Hanzas pilsētu arheologu 10. konference Trāvemindē    181–183
Antonija Vilcāne. Starptautiskā pārrobežu projekta “Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā” (Nr. ESTLATRUS/2.2/ELRI-191/2011/22) īstenošanas rezultāti    184–185

RECENZIJAS/REVIEWS

PERSONĀLIJAS/NOMINA

IN MEMORIAM

AUTORI/AUTHORS    203

2014. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF JOURNAL IN 2014    204–208
1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2014  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji