LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2013. gads

Izdots ar
VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA 
atbalstu

2013–1 (86)

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Inna Rozentāle. Apģērbs – cilvēka un sabiedrības spogulis: apģērba izpētes iespējas un nozīme vēstures zinātnē/
Inna Rozentāle. Clothing – a Mirror of a Man and Society. The Possibilities and Significance of the Study of Clothing in the Science of History    5–28
Eva Eihmane. Livonijas bīskapu delegācijas slepkavība 1428. gadā: zināmais un nezināmais/
Eva Eihmane. The Murder of the Delegation of Livonian Bishops in 1428: the Known and Unknown Aspects    29–59
Jānis Bērziņš. Provinciālpadomju izveide un latviešu deputātu vieta tajās (1906–1907)/
Jānis Bērziņš. The Formation of Provincial Councils and the Role of the Latvian Deputies in Their Activities (1906–1907)    60–88
Bertrand M. Patenaude. Shooting the Bolsheviks/
Betrāns M. Pateno. Boļševiku nošaušana    89–102
Daina Bleiere. Vispārējās izglītības sovetizācija Latvijā: padomju cilvēka veidošana mācību procesā (1944–1964)/
Daina Bleiere. Sovietisation of General Education in Latvia: Forming the Soviet Personality within the Educational Process (1944–1964)    103–137
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Bruņotā cīņa Lielvārdes, Skrīveru, Kokneses un Stukmaņu apkaimē 1905. gada rudenī (Dokumentus no krievu valodas tulkojusi, publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)/
Armed Uprisal near Lielvārde, Skrīveri, Koknese and Stukmaņi in the Autumn of 1905 (Documents translated from Russian, prepared for publication and commented upon by Līga Lapa)    138–162
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Antonija Vilcāne. LZP projekta “Materiālās un garīgās kultūras attīstība Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos” rezultāti    163–167
Aija Vilka. Diskusija “Zemūdens un piekrastes arheoloģiskais mantojums Latvijā: apzināšana, izpēte un saglabāšana” Vēstures un filozofijas fakultātē    167–172
Apbalvojumi (A. Caune, Ē. Mugurēvičs, D. Bleiere)    172–172
RECENZIJAS/REVIEWS
Daina Bleiere. Kritikas kultūra vēstures zinātnē: dažas pārdomas/
Daina Bleiere. Culture of Criticism in the Science of History: Some Reflections    173–175
Juris Pavlovičs. Padomju Latvijas ikdiena: Mūsu vienīgā vakardiena. Rīga: Jumava, 2012 (aut. Mārtiņš Kaprāns; aut. Kaspars Zellis)    176–182
Juris Pavlovičs. Padomju Latvijas ikdiena: Mūsu vienīgā vakardiena. Rīga: Jumava, 2012 (aut. Mārtiņš Kaprāns; aut. Kaspars Zellis)    176–182
Kaspars Zellis. Ilūziju un baiļu mašinērija. Propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība (1941–1945). Rīga: Mansards, 2012 (aut. Uldis Neiburgs)    182–192
Igor’ Gusev. 1812 god v Pribaltiiskom krae. Riga: Petrovskis & Ko, 2012 (aut. Anita Čerpinska)    193–198
Bībele ar deiterokanoniskajām grāmatām. Latvijas Bībeles biedrība, 2012 (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    198–202
IN MEMORIAM
Arheologs Andris Celmiņš (10.04.1956.–03.01.2013.) (aut. Andris Caune)    203–204
Somijas viduslaiku piļu pētnieks Dr. Knuts Hemings Drake (06.03.1927.–19.02.2013.) (aut. Ēvalds Mugurēvičs, Ieva Ose)    205–207
AUTORI/AUTHORS    208


2013–2 (87)

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Kaspars Kļaviņš. Heisterbahas Cēzarija vēstījums par Kaupo uzklausīto grēksūdzi un Livonijas recepcija 13. gadsimta Eiropas intelektuālajā tradīcijā/
Kaspars Kļaviņš. The Story of the Confession Admitted by Kaupo as Presented by Caesarius of Heisterbach and Reception of Livonia in the Intellectual Tradition of the 13th Century Europe    5–23
Mārtiņš Mintaurs. Pieminekļu valdes darbs Rīgas vecpilsētas arhitektūras mantojuma saglabāšanā vācu okupācijas laikā (1941. gada jūlijs – 1944. gada jūlijs)/
Mārtiņš Mintaurs. Activities of the Monument Board in the Protection of Old Riga Architectural Heritage during the Nazi Occupation (July 1941 – July 1944)    24–73
Irene Elksnis Geisler. Post-war Latvian Refugees Building Foundations in Diaspora: The Grand Rapids Latvian Credit Union/
Irene Elksnis Geislere. Pēckara latviešu bēgļu diaspora liek pamatus dzīvei svešumā: Grandrepidsas Latviešu kredītsabiedrība    74–101
Mārtiņš Kaprāns. Padomju laika sociālās reprezentācijas Latvijas sabiedriskajā domā (2004–2012)/
Mārtiņš Kaprāns. The Social Representations of the Soviet Period in Latvian Public Opinion (2004–2012)    102–138
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Andrejs Edvīns Feldmanis. Alfrēds Austriņš – diplomāts un kultūras darbinieks (22.08.1893.–26.02.1963.)/
Andrejs Edvīns Feldmanis. Alfrēds Austriņš – a diplomate and worker of culture (22.08.1893.–26.02.1963.)    139–157
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2012. gadā    158–165
Ilze Loze. 7. Pasaules arheologu kongress (WAC 7) Jordānijā        165–173
RECENZIJAS/REVIEWS
Vana Tallinn, XXIII (XXVII). Vastutav toimetaja Raimo Pullat. Tallinn: Estopol, 2012. 400 lk. (aut. Linda Dumpe)    174–178
Zigrīda Frīde. Ienest sveci istabā: Latviešu literatūras veidošanās aspekti 19. gadsimta pirmajā pusē. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 342 lpp.: il. (aut. Mārtiņš Mintaurs)    179–183
Rabochie i obshchestvenno-politicheskii process v Rossii v kontse XIX–XX vv. Materialy VI Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii, Kostroma, 20–21 sentiabria 1912 goda. Kostroma: Kostromskii Gosudarstvennii universitet imeni N. A. Nekrasova, 2012. Čast’ I, s. 173; čast’ II, c. 142 (aut. Jānis Bērziņš)    183–191
Ilgvars Misāns. Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas problēmām (Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Raksti. Sērija “Vēsture”, 2. sēj.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 158 lpp.: il. (aut. Arturs Žvinklis)    191–194
Ilgvars Butulis. Dažas piezīmes kāda raksta malās    195–196
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Arheologam Armandam Vijupam – 50 (aut. Rūdolfs Brūzis)    197–197
Vēsturniecei Līgai Lapai jubileja (aut. Guntis Zemītis)    198–198
Vasilijam Savčenko – 90 (aut. Ēriks Žagars)    199–201
Numismātei Rasmai Ceplītei – 100 (20.08.1913.–12.01.1973.) (aut. Kristīne Ducmane)    202–203
IN MEMORIAM
Igauņu arheoloģe Silvija Laula (04.12.1931.–27.03.2013.) (aut. Antonija Vilcāne)        204–205
Vēsturnieks Rihards Treijs (21.07.1931.–29.05.2013.) (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    206–207
AUTORI/AUTHORS    208


2013–3 (88)

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Vitolds Muižnieks, Austra Engīzere, Gunita Zariņa, Vita Rudoviča. Jēkabpils 17.–18. gadsimta iedzīvotāji (pēc arheoloģisko un bioarheoloģisko pētījumu rezultātiem)/
Vitolds Muižnieks, Austra Engīzere, Gunita Zariņa, Vita Rudoviča. Archaeological and Bioarchaeological Research of the 17th–18th Century Inhabitants of Jēkabpils    5–30
Mati Laurs. Katrīna II un muižniecības autonomija Baltijā/
Mati Laur. Catherine II and the Autonomy of the Landed Gentry in the Baltics    31–44
Ēriks Jēkabsons. Latvijas un Polijas konflikts Daugavpils apriņķa poļu skolu jautājumā 1921. gadā: norise un starptautiskās sekas/
Ēriks Jēkabsons. The Conflict between Latvia and Poland Regarding the Question of Polish Schools in Daugavpils District in 1921: Process and International Consequences    45–71
Indriķis Veitners. Džezs Latvijas publiskajā telpā: publikāciju analīze laikrakstā “Jaunākās Ziņas” (1922–1940)/
Indriķis Veitners. Jazz in the Public Space of Latvia: Analysis of Publications in the Newspaper Jaunākās Ziņas (1922–1940)    72–104
Daina Bleiere. Ņikitas Hruščova izglītības reformas un vispārējās izglītības sovetizācija Latvijā/
Daina Bleiere. Nikita Khrushchev’s Educational Reforms and Sovietization of General Education in Latvia    105–136
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Latvijas Centrālās padomes radists Emīls Vecmanis (1913–2006) (dokumentus un atmiņas publicēšanai sagatavojis un komentējis Dzintars Ērglis)/
Emīls Vecmanis, Radioman of the Latvian Central Council (1913–2006) (documents and memoirs prepared for publication and commented upon by Dzintars Ērglis)        137–180
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Antonija Vilcāne. Pa arheologa Ādolfa Stubava pētījumu pēdām    181–184
Dzintars Ērglis. Zinātniskā konference “Latvijas Centrālai padomei – 70”    185–187
Anita Čerpinska. XVIII starptautiskā zinātniskā konference “1812. gada karš. Avoti. Pieminekļi. Problēmas”    187–189
RECENZIJAS/REVIEWS
Ēriks Jēkabsons. Aizmirstie karavīri – ebreji Latvijas armijā 1918.–1940. gadā. Rīga: Šamir, 2013 (aut. Kaspars Zellis)    190–193
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Arheologam Jānim Graudonim – 100 (aut. Guntis Zemītis)    194–195
Arheologam Ādolfam Stubavam – 100 (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    195–198
IN MEMORIAM
Latvijas vēstures institūta korespondētājbiedrs arhitekts – restaurators Dr. h.c. Gunārs Alfrēds Jansons (04.04.1928.–27.08.2013.) (aut. Ieva Ose)    199–201
Arheologs Jēkabs Ozols (27.11.1922.–10.01.2013.) (aut. Ēvalds Mugurēvičs)        201–207
AUTORI/AUTHORS    208


2013–4 (89)

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Inga Doniņa. Miniatūri kuršu 7.–15. gs. arheoloģiskajā materiālā/
Inga Doniņa. Miniature Artifacts in Couronian Archaeological Material of the 7th–15th centuries    5–36
Ivar Leimus. Monetary History of Medieval Courland: Some Speculations/
Ivars Leimuss. Viduslaiku Kurzemes naudas vēsture: daži pieņēmumi    37–59
Gvido Straube. “Civillaulība” kā objektīva realitāte: civillaulības kā institūta pastāvēšanas nosacījumi Vidzemē 17.–19. gadsimtā/
Gvido Straube. Cohabitation as an Objective Reality: “Life in Sin” as One of the Conditions of Existence in 17th–19th Century Vidzeme    60–79
Kaspars Kļaviņš. Mihaela Johana Borha tikšanās ar Voltēru: Latvijas kultūras vēstures eiropeiskā lappuse/
Kaspars Kļaviņš. Meeting of Michael Johann Borch with Voltaire: the European Page in the History of Latvian Culture    80–97
Ginta Brūmane-Gromula. Ideoloģijas un varas atspoguļojums K. Ulmaņa autoritārā režīma politiskajā plakātā: 1934.–1940. gads/
Ginta Brūmane-Gromula. Ideology and Power behind Political Posters Issued by Kārlis Ulmanis’ Authoritarian Regime: 1934–1940    98–124
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Latvijas Centrālās padomes radists Emīls Vecmanis (1913–2006) (dokumentus un atmiņas publicēšanai sagatavojis un komentējis Dzintars Ērglis)/
Emīls Vecmanis, Wireless Operator of the Latvian Central Council (1913–2006) (documents and memoirs prepared for publication and commented upon by Dzintars Ērglis)        125–136
Uldis Neiburgs. ASV Kara bēgļu padomes un Zviedrijas C biroja dokumenti par latviešu bēgļu laivu akcijām pāri Baltijas jūrai (1944–1945)/
Uldis Neiburgs. Documents of the USA War Refugee Board and Swedish C-byrån on boat actions of Latvian refugees across the Baltic Sea (1944–1945)    137–160
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Aija Jansone. Starptautiskā konference “Eiropas tradicionālo kultūru saknes un ceļi 21. gadsimtā”    161–165
Dzintars Ērglis. Latvijas Centrālajai padomei veltīta publiskā diskusija Latvijas Universitātē    165–166
Edvīns Evarts, Guntis Zemītis. Vēsturnieki piektajā Letonikas kongresā    166–169
Aija Jansone. Centieni saglabāt tradicionālo tautas mākslu pasaulē    169–175
Antonija Vilcāne. Starptautiskā projekta “Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” realizācijas gaita    175–179
Ilze Loze. Eiropas arheologu asociācijas 19. gadskārtējais saiets Pilzenē Čehijā    180–184
RECENZIJAS/REVIEWS
Nils Ahlberg. Svensk stadsplanering: arvet från stormaktstiden, resurs i dagens stadsutveckling. Stockholm: Forskningsrådet Formas, 2012 (aut. Ieva Ose)    185–187
Anete Karlsone. Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā. Rīga: Zinātne, 2013 (aut. Lilita Vanaga)    188–193
Utrachennoe sosedstvo: evrei v kul’turnoi pamiati zhitelei Latgalii. Materialy ekspeditsii 2011–2012 gg. Otv. red. S. Amosova. Moskva: Centr nauchnykh rabotnikov i prepodavatelei iudaiki v vuzakh “Sefer”; muzei “Evrei v Latvii”, 2013 (aut. Māris Goldmanis)    193–199
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Akadēmiķim Jānim Stradiņam – 80 (aut. Guntis Zemītis)    200–200
AUTORI/AUTHORS    201–201
2013. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF JOURNAL IN 2013    202–208

 


 

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2014  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji