LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2012–1 (82)

Izdots ar Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

SATURS/CONTENTS


ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Andris Levāns. Cum litterarum testimonio. Dokumentu producēšanas prakse Rīgas arhibīskapijā 13. gadsimta sākumā: piezīmes par medievistikas un diplomātikas attiecībām/
Andris Levāns. Cum litterarum testimonio. Practice of Document Production in the Bishopric of Riga during the Early 13th Century. A sketch of the relation between studies of medieval history and diplomatics    5–40
Jānis Bērziņš. Latvijas deputātu darbība Krievijas II Valsts domē (1907. gada 20. februāris – 3. jūnijs)/
Jānis Bērziņš. Activities of the Latvian Deputies in the 2nd State Duma of Russia (20 February – 3 June 1907)    41–68
Uldis Krēsliņš. Latviešu pilsonisko partiju ideoloģija un tās attīstība 1917.–1920. gadā. Partiju spektrs/
Uldis Krēsliņš. Ideology of Latvian Non-socialist Parties and its Development (1917–1920). Parties’ spectrum    69–90
Leo Jansons. Baltijas jautājuma sociāltiesiskā dimensija ASV Nacionālā arhīva dokumentos (1948–1963)/
Leo Jansons. Sociolegal dimension of the Baltic question in the documents of the National Archives of the United States (1948–1963)    91–118
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Silvestra žēlastība un dokuments par muižu mantošanu 1457. gadā (dokumentus publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Vija Stikāne)/
Silvestr’s Mercy and the Document on the Heritage of Manors in 1457 (documents prepared for publication and commented upon by Vija Stikāne)    119–134
Fricis Menders. Krievu imperiālisms un latviešu tauta (20. gs. 50.–60. gadi)(dokumentus publicēšanai sagatavojis un komentējis Ivars Silārs)/
Fricis Menders. Russian Imperialism and the Latvian people (1950s–60s)(documents prepared for publication and commented upon by Ivars Silārs)    135–152
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Latvijas vēsturnieku I kongresa (2011. gada 16.–17. septembrī) rezolūcija    153–154
Rūdolfs Brūzis. Konference “Eiropas nocietinājumu kultūras mantojuma unikālā vērtība – nocietinātās ideālās pilsētas”    154–156
Viktorija Bebre, Gunita Zariņa. Eiropas arheologu asociācijas 17. konference Oslo    156–158
Anete Karlsone. Starptautiska etnologu konference Pori (Somija)    158–159
Māris Zunde. Par starptautisko konferenci “Eurodendro 2011”    160–162
Inna Lazdiņa. Diskusija par arheoloģisko pieminekļu aizsardzību “Zinātnieku naktī” Latvijas Universitātē    163–168
Irēne Šneidere. Starptautisks simpozijs Eiropas kultūras galvaspilsētā    168–171
Antonija Vilcāne. LU Latvijas vēstures institūta un Šlēsvigas arheologu seminārs    171–173
Ieva Ose. Latvijas ZA goda doktora Mikola Mihelberta vizīte Rīgā    173–175
Zaiga Kipere. Desmito reizi pasniegta “Rīgas balva”    175–178
RECENZIJAS/REVIEWS
Margarita Barzdeviča. Rīga zviedru laika kartēs un plānos. 1621–1710. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011 (aut. Muntis Auns)    179–181
Oleg Puhliak. Deistviia russkogo i angliiskogo flotov pod Rigoi v 1812 godu. Riga: b.i., 2012 (aut. Anita Čerpinska)    181–184
Hans-Christian Petersen, Samuel Salzborn (Hrsg.). Antisemitism in Eastern Europe: History and Present in Comparison. Frankfurt am Main: Peter Lang Gmbh. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010 (aut. Arturs Žvinklis)    185–190
Katrin Reichelt. Lettland unter deutscher Besatzung 1941–1944. Der lettische Anteil am Holocaust. Berlin: Metropol Verlag, 2011. DOKUMENTE – TEXTE – MATERIALIEN. Veröffentlicht vom Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, Bd. 78 (aut. Kārlis Kangeris)    190–196
POLEMIKA/POLEMICS
Andrievs Ezergailis. Vācijas vēsturnieki par holokaustu Latvijā: “Gebelsa skola”    197–203
IN MEMORIAM
Vēsturniece Dr. hist. Melita Svarāne (12.06.1916.–23.12.2011.) (aut. Muntis Auns)    204
Atvadu vārdi akadēmiķim Valentīnam Šteinbergam (04.04.1918.–18.12.2011.) (aut. Ināra Cera)    205–207
AUTORI/AUTHORS    208


2012–2 (83)

Izdots ar Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

SATURS/CONTENTS


ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Aija Vilka. “Bērnu arheoloģija” un Latvijas arheoloģiskā materiāla izmantošana: vidējā un vēlā dzelzs laikmeta kapulauku piemēri/
Aija Vilka. Archaeology of Children and Use of Archaeological Material of Latvia: Example of burial fields of Middle and Late Iron Age    5–35
Ēriks Jēkabsons. Vorvika Grīna vadītās Amerikas Savienoto Valstu misijas darbība Latvijā 1919. gada aprīli–maijā: Liepājas posms/
Ēriks Jēkabsons. Activities of the USA Mission Led by Warwick Greene in Latvia in 1919 April–May: Liepāja period    36–61
Mārtiņš Mintaurs. Kultūras mantojums un vēsturiskā atmiņa Latvijas PSR: Rīgas Lielo kapu rekonstrukcijas piemērs 20. gadsimta 60.–80. gados/
Mārtiņš Mintaurs. Cultural Heritage and Historical Memory Policy in Latvian SSR: the case study of the Great Cemetery reconstruction in Riga (1960s–1980s)    62–88
Wojciech Krawczuk. The Sources on the Early Modern Livonia in the Polish Crown Chancery Books. The first years of Sigismund III Vasa’s reign/
Vojcehs Kravčuks. Agro jauno laiku Livonijai veltītie avoti Polijas Kroņa kancelejas reģistros. Sigismunda III Vāsas valdīšanas pirmie gadi    89–97
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)/
Memoirs of Eduards Bīriņš (documents prepared for publication and commented upon by Līga Lapa)    98–107
Jūlija Bērziņa liecības par Sarkanās armijas 201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīziju 1942.–1945. gadā (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Ilze Jermacāne)/
The evidences of Jūlijs Bērziņš about 201st Latvian Riflemen Division (43rd Guards’ Division) of the Red Army (1942–1945) (memoirs prepared for publication and commented upon by Ilze Jermacāne)    108–152
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2011. gadā    153–159
Lilita Vanaga. Nemateriālā kultūras mantojuma problēmām veltīts seminārs Bulgārijā    159–162
Kaspars Zellis. Diskusija “Runājot par karu un politiku: Otrā pasaules kara vēsture un atmiņa Latvijā un Krievijā” LU Vēstures un filozofijas fakultātē        162–165
Dardega Legzdiņa. Maskavas zinātnieku vieslekcijas    166–168
Irēne Šneidere. Konference “Baltijas valstis PSRS sastāvā”    169–172
RECENZIJAS/REVIEWS
Bernhart Jähnig. Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland. Berlin: LIT, 2011. 333 S. Schriften der Baltischen Historischen Kommission, Nr. 16 (aut. Ilgvars Misāns)    173–176
Vana Tallinn, XXII (XXVI). Vastutav toimetaja Raimo Pullat. Tallinn: Estopol, 2011 (aut. Linda Dumpe)    2    177–179
Ilgvars Butulis. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–1940. gadā. Rīga: Jumava, 2011 (aut. Valters Ščerbinskis)    179–182
Arnolds Klotiņš (red.). Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945. Rīga: Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011 (aut. Kaspars Zellis)    182–186
Uldis Neiburgs, Vita Zelče (red.). (Divas) puses: Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. Rīga: Mansards, 2011 (aut. Ilze Jermacāne)    186–192
POLEMIKA/POLEMICS
Par Latviju un latviešiem “Antisemītisma rokasgrāmatā” (Wolfgang Benz (Hrsg.). Handbuch des Antisemitismus. Bd. 1. Länder und Regionen. München: K. G. Saur, 2008. 444 S.; Bd. 2. Personen. Berlin: W. De Gruyter / K. G. Saur, 2009. 934 S.) (aut. Pēteris Alberts)    193–198
Leo Dribins. Piezīmes par Pētera Alberta recenziju    198–200
PERSONĀLIJAS
Akadēmiķim Andrim Caunem – 75 (aut. Guntis Zemītis)    201–202
Arheologam profesoram Andrejam Vaskam – 65 (aut. Inna Lazdiņa)    202–203
Māksliniecei Martai Jāņkalniņai – 90 (aut. Ilze Loze)    204–205
IN MEMORIAM
Vēsturnieks Heinrihs Strods (20.04.1925.–14.04.2012.) (aut. Valters Nollendorfs)    206–207
AUTORI/AUTHORS    208


2012–3 (84)

Izdots ar Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

SATURS/CONTENTS


ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Ilga Zagorska, Malgorzata Winiarska-Kabacińska. A First Glimpse of the Organization of Space in the Late Palaeolithic of Latvia/
Ilga Zagorska, Malgožata Viņarska-Kabacinska. Pirmais ieskats telpas organizācijā Latvijas vēlā paleolīta apmetnēs    5–21
Ervīns Oberlenders. Agro jauno laiku koncepts un Igaunijas, Vidzemes un Kurzemes vēsture (1561–1795)/
Erwin Oberländer. Concept of the Early Modern Era and the History of Estonia, Vidzeme and Kurzeme (1561–1795)    22–49
Dorota Samborska-Kukuca. 1863. gada poļu sacelšanās notikumi Latgalē aculiecinieku liecībās un atmiņās/
Dorota Samborska-Kukuć. Accounts of the Events of the Year 1863 in the Inflanty (Latgale)    50–73
Uldis Neiburgs. Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā (1941–1945): Jēdzieniskā izpratne un teorētiskās nostādnes/
Uldis Neiburgs. Resistance Movement in Latvia under National-Socialist German Occupation (1941–1945): Conceptual Perception and Theoretical Approaches    74–99
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Muntis Auns. Vēsturniekam Teodoram Zeidam – 100/
Muntis Auns. 100th anniversary of the historian Teodors Zeids    100–111
Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)/
Memoirs of Eduards Bīriņš (memoirs prepared for publication and commented upon by Līga Lapa)    112–123
Dzintars Bušs. Eduards Bīriņš – viens no pirmajiem Latvijas diplomātiem/
Dzintars Bušs. Eduards Bīriņš – one of the first Latvian diplomats    124–150
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Elīna Guščika. Piektais Baltijas arheoloģijas seminārs (BASE-5)    151–154
Inga Doniņa. Atskaites sesija par arheologu un antropologu pētījumiem Latvijā 2010. un 2011. gadā    154–159
Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici XI” Zviedrijā    160–162
Jānis Stradiņš. 6. Sēlijas kongress pirmajā pētniecības centrā Augšzemē    163–167
Anita Čerpinska. Konference “Napoleona karu laikmets Baltijā: idejas, karš un sabiedrība”    167–169
Ieva Ose. Konference “Château Gaillard XXVI” Dānijā    169–172
Antonija Vilcāne. Starptautisks projekts “Arheoloģija, vara un sabiedrība: Sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai”    172–174
RECENZIJAS/REVIEWS
Ilga Zagorska. Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā. Rīga: Zinātne, 2012 (aut. Valdis Bērziņš)    175–179
Studies in Post-Medieval Archaeology, 4: Written and iconographic sources in post-medieval archaeology. Ed. Jaromír Žegklitz. Praha: Archaia, 2012 (aut. Ieva Ose)    179–185
Oleg Puhliak. Dinaburgskaia krepost’ v vikhre 1812 goda. Riga: Irini, 2012 (aut. Anita Čerpinska)    185–186
Oleg Puhliak. Srazhenie pri Gross-Ekau (Iecava) 7 (19) iiulia 1812 goda. Riga: Etra, 2012 (aut. Anita Čerpinska)    187–191
Ēriks Jēkabsons, Valters Ščerbinskis (sast.). Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Arhīvistu biedrība, 2012 (aut. Kaspars Zellis)    192–195
PERSONĀLIJAS
Arheoloģei Dagnijai Svarānei – 60 (aut. Ieva Ose)    196–198
Arheoloģei Viktorijai Bebrei – jubileja (aut. Antonija Vilcāne)    199–200
Vēsturniekam Vilim Biļķinam – 125 (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    201–202
IN MEMORIAM
Vēsturnieci Austru Mieriņu mūžība pavadot (16.02.1926.–19.08.2012.) (aut. Jānis Bērziņš)    203–205
Vēsturnieks Džons Haidens (1940–2012) (aut. Valters Ščerbinskis)    206–207
AUTORI/AUTHORS    208


2012­–4 (85)

Izdots ar Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

SATURS/CONTENTS


ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Aleksandrs Ivanovs. Datortehnoloģijas vēstures avotu reprezentācijā, edīcijā un avotpētnieciskajā kritikā/
Aleksandrs Ivanovs. Computer-based Technologies in Representation of Historical Records, Editing, and Source Criticism    5–31
Ēriks Jēkabsons. Žečpospolitas (Polijas-Lietuvas valsts) varas posms Latvijas teritorijā 1561.–1795. gadā: stāvoklis latviešu historiogrāfijā/
Ēriks Jēkabsons. The Rule of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Territory of the Present-Day Latvia (1561–1795): the State of Latvian Historiography    32–56
Līga Lapa. Kaujinieku operācijas Vidzemē un Kurzemē 1906. gadā/
Līga Lapa. The Activities of Combatants of Vidzeme and Kurzeme Provinces in 1906    57–78
Gints Zelmenis. Cenzūra un to reglamentējošā likumdošana Latvijā (1918–1934)/
Gints Zelmenis. Censorship and Regulatory Legislation in the Republic of Latvia (1918–1934)    79–104
Daina Bleiere. Vispārējās izglītības sovetizācija Latvijā: vēsturiskais konteksts, institucionālās vadības sistēma un kadru politika (1944–1964)/
Daina Bleiere. Sovietisation of General Education in Latvia: Historical Context, Institutional Management System and Human Resources Policy (1944–1964)    105–137
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Gunārs Veisbergs (1922–2012) un viņa atmiņas par neveiksmīgo bēgšanas mēģinājumu no Ventspils uz Zviedriju 1945. gada 8. maijā (atmiņas publicēšanai sagatavojis un komentējis Dzintars Ērglis)/
Gunārs Veisbergs (1922–2012) and his Memoirs of an Unsuccessful Escape from Ventspils to Sweden on 8 May 1945 (memoirs prepared for publication and commented upon by Dzintars Ērglis)    138–151
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Ieva Ose. Institūta dalība ES finansētā projektā par viduslaiku pilīm    152–154
Muntis Auns. Autīnes sacelšanās 800 gadu atcere Turaidā un Cēsīs    154–156
Guntis Zemītis. Starptautiskās konferences “Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa” sekcija “Vēsturnieks un ētika”    156–159
Jānis Stradiņš. 25. Baltijas zinātņu vēstures konference Viļņā    159–163
Anita Čerpinska, Muntis Auns. Pirmā Baltijas pilsētu vēsturei veltītā konference    163–169
Ieva Ose. Hanzas pilsētu arheologu 9. konference Trāvemindē    170–174
Apbalvojumi (V. Bērziņš, Z. Apala)    174
RECENZIJAS/REVIEWS
Mykolas Michelbertas. Paalksnių archeologijos paminklai: monografija. Vilnius: Vilnius universitetas, 2011 (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    175–177
Eva Eihmane. Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (aut. Muntis Auns)    177–180
Oleg Puhliak. 1812-i v Latvii. Legendarnye imena i pamiatnye mesta. Riga: Etra, 2012 (aut. Anita Čerpinska)    180–184
Rihards Treijs. Miķelis Valters. Politiķis, diplomāts un literāts. Rīga: Jumava, 2012 (aut. Leo Dribins)    185–187
Saulius Grybkauskas. Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965–1985 metais. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011 (aut. Daina Bleiere)    187–191
Vilius Ivanauskas. Lietuviškoji sovietinė nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1968–1988). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011 (aut. Daina Bleiere)    192–195
Tiina Kinnunen, Ville Kivimäki (eds.). Finland in World War II: History, Memory, Interpretations. Leiden: Brill, 2012 (aut. Jusi Jalonens)    195–199
IN MEMORIAM
Bohēmijas viduslaiku piļu pētnieks prof. Tomāšs Durdīks (24.04.1951.–20.09.2012.) (aut. Ieva Ose)    200–202
AUTORI/AUTHORS    203
2012. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF THE JOURNAL IN 2012    204–208

 

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2012  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji