LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2011 1 (78)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Guntis Zemītis. Meinarda izvēle Ikšķile – nejaušība vai likumsakarība?/
Guntis Zemītis. Meinards’s Choice: Ikšķile – Coincidence or Causality?    5–18
Ēriks Jēkabsons. Latvija un Amerikas Savienotās Valstis: pirmie sakari 1918.–1919. gadā/
Ēriks Jēkabsons. Latvia and the United States of America: the First Contacts in 1918–1919    19–47
Ainārs Lerhis. Latvijas valdības 1940. gada 17. maija ārkārtas pilnvaru jautājums/
Ainārs Lerhis. An Issue of the Latvian Government’s Emergency Powers of 17 May 1940    48–79
Juris Pavlovičs. Okupācijas varu maiņa Latvijā – avoti, historiogrāfija, teorija/
Juris Pavlovičs. Change of Occupying Powers in Latvia: Source Material, Historical Writings, Theory    80–90
Aija Jansone. Mākslinieku un daiļamatnieku kopas Lielbritānijā centieni saglabāt latvisko identitāti (1949–2006)/
Aija Jansone. The Strivings by the Society of Latvian Artists and Applied Artists in England to Maintain Latvian Identity in the Country of Refuge, 1949–2006    91–116
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    117–128
Rasa Pārpuce. Raula Šnores pārskats par Rīgas pilsētas vēstures muzeja darbību no 1940. gada augusta līdz 1941. gada jūlijam    129–142
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2010. gadā    143–148
Daina Bleiere. Starptautiska konference “Atceroties Otro pasaules karu. Monumenti un muzeji Centrālajā un Austrumeiropā”    148–154
Rūdolfs Brūzis, Inna Lazdiņa. Starptautiska konference “Jaunākie arheoloģiskie pētījumi” Lietuvā    154–156
RECENZIJAS/REVIEWS
Mirbaha Vēstules par Kurzemes hercogu Jēkabu (ar atskatiem senatnē). Tulkojusi Elza Stērste. 1899. gada izdevuma teksts ar priekšvārdu un komentāriem. – Jelgava, 2010 (aut. Mārīte Jakovļeva)    157–161
Briedis R. Teksta cenzūras īsais kurss: prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā. – Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010 (aut. Arturs Žvinklis)    161–165
Петренко А. Прибалтийские дивизии Сталина. – Москва: Вече, 2010. – 368 с.: ил. – Серия: 1418 дней Великой Войны (aut. Ēriks Žagars)    165–169
Jüngerkes S. Deutsche Besatzungsverwaltung in Lettland 1941–1945. Eine Kommunikations- und Kulturgeschichte nationalsozialistischer Organisationen. – Koblenz: UVK Verlagsgesellschaft, 2010. – (Historische Kulturwissenschaft. Band 15) (aut. Kārlis Kangeris)    170–172
Alberts Kauls triumfā un traģismā. – Rīga: Jumava, 2010 (aut. Daina Bleiere)    173–175
Recenzija par Vācijas vēstures muzeja (DHM) izstādi “Hitlers un vācieši: tautas kopiena un noziegumi” (aut. Kaspars Zellis)    175–180
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
senā Jelgava / Sastādītāja Elita Grosmane. – Neputns: Rīga, 2010 (aut. Mārīte Jakovļeva)    181–182
Pullat Raimo, Pullat Risto. Viinameri. Salapiiritusevedu Läänemerel kahe sõja vahel. – Tallinn: Estopol, 2010 (aut. Linda Dumpe)    183–185
Arheologu pētījumi Latvijā 2008–2009 // Sast. J. Urtāns, I. Virse. – Rīga: Nordik, 2010 (aut. Ilze Loze)    185–189
Рочко И. Евреи в Латгалии. Исторические очерки. Книга 1. – Даугавпилс, 2010 (aut. Kaspars Zellis)    190–194
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Vēstures doktorei Austrai Mieriņai – 85 (aut. Jānis Bērziņš)    195–196
Arheoloģei Ilzei Birutai Lozei – 75 (aut. Andrejs Vasks)    196–197
Vēsturniecei Dzintrai Cēberei – 70 (aut. Jānis Stradiņš)    198–199
Arheoloģei Silvijai Tilko – jubileja (aut. Inna Lazdiņa)    199–200
Arheologam LZA akadēmiķim profesoram Dr. habil. hist. Ēvaldam Mugurēvičam – 80 (aut. Ieva Ose)    201–202
Arheoloģei Marijai Gimbutienei – 90 (aut. Guntis Zemītis)    203–204
IN MEMORIAM
Arheologs, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Jānis Apals (17.09.1930.–21.02.2011.) (aut. Guntis Zemītis)    205–207
AUTORI/AUTHORS    208


2011 2 (79)

Izdots ar Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

SATURS/CONTENTS


ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Elīna Guščika. Latvijas un Lietuvas teritorijas uzkalniņu ar akmeņu riņķi kapulauku izpētes vēsture/
Elīna Guščika. Research History of the Barrow Cemeteries with Stone Circle in the Territory of Latvia and Lithuania    5–57
Tatjana Berga. Bizantijas monētas Latvijā/
Tatjana Berga. Byzantine Coins in Latvia    58–64
Antonija Vilcāne. LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļa laikā no 1995. līdz 2011. gadam: reorganizācija, paaudžu maiņa, pētījumi/
Antonija Vilcāne. The Department of Archaeology of the Institute of the History of Latvia at the University of Latvia from 1995 to 2011: reorganization, change of generations, researches    65–87
Mariušs Balcereks. Poļu Vidzemes jeb Inflantijas izveides priekšvēsture. Cīņas par Daugavpili 1625.–1627. gadā/
Mariusz Balcerek. The Birth of the Polish Livonia. The Battles of Daugavpils in the Years 1625–1627    88–100
Jānis Bērziņš. Vidzemes sabiedrības dalība II Valsts domes vēlēšanās/
Jānis Bērziņš. Participation of Vidzeme Society in the Second State Duma    101–124
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Antonija Vilcāne. Latvijas vēstures institūtam – 75    125–134
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Diskusija par viduslaiku un agro jauno laiku vēstures periodizācijas problēmām (pierakstījusi Ineta Lipša)    135–159
Andris Šnē. Pāreja no aizvēstures uz vēsturiskajiem laikiem: viduslaiku sākuma problēma Austrumbaltijas reģionā    135–140
Ilgvars Misāns. Tradicionālie viduslaiku periodizācijas kritēriji un to pielietošanas iespējas Livonijas vēstures periodizācijā    140–144
Valda Kļava. Jauno laiku sākuma datējuma problēma Latvijas vēsturē    145–148
Anete Karlsone. Starptautiskās etnologu un folkloristu biedrības 10. kongress Lisabonā    159–160
Anita Čerpinska. Starptautiskā konference “Napoleona kontinentālā sistēma: lokālā, Eiropas un globālā pieredze un sekas”    161–162
Ēvaldam Mugurēvičam – Latvijas Valsts prezidenta apsveikums 80 gadu jubilejā    163
Vēsturnieku darbam – apbalvojumi (Jānis Bērziņš, Ēvalds Mugurēvičs, Ilze Biruta Loze, Anna Zariņa)    163
RECENZIJAS/REVIEWS
Ivanovs A., Kuzņecovs A. Smoļenskas–Rīgas aktis: 13. gs. – 14. gs. pirmā puse: Kompleksa Moscowitica – Ruthenica dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām = Иванов А., Кузнецов А. Смоленско-рижские акты: XIII в. – первая половина XIV в.: документы комплекса Moscowitica – Ruthenica об отношениях Смоленска и Риги. – [Rīga]: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Latvijas Arhīvistu biedrība; [Daugavpils]: Daugavpils Universitātes Latgales pētniecības institūts, 2009 (Žurnāla “Latvijas Arhīvi” pielikums, sērija “Vēstures avoti”, VI) (aut. Ilgvars Misāns)    164–168
Šteins V. Dižais kurzemnieks Jukums Vācietis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2010; Войтиков С. Троцкий и заговор в Красной Ставке. – Москва: Вече, 2009 (aut. Valdis Bērziņš, Ēriks Žagars)    169–173
Мелер М. Места нашей памяти. Еврейские общины Латвии, уничтоженные в Холокосте. – Рига: Рижская Еврейская община, Музей “Евреи в Латвии”, 2010 (aut. Arturs Žvinklis)    173–178
Kasparavičius A. Lietuva 1938–1939 m. Neutraliteto iluzijos. – Vilnius: Baltos lankos, 2010 (aut. Roberts Šimkus)    178–188
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
Caune A., Ose I. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas. 12. gs. beigas – 16. gs. sākums. Enciklopēdija. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010 (aut. Muntis Auns)    189–190
Ventspils muzeja raksti. VI / Sast. M. Jakovļeva, A. Vijups. – Ventspils: Ventspils muzejs, 2009 (aut. Muntis Auns)    190–192
Ikšķiles almanahs. Veltījums Ikšķiles 825. gadadienai. 3. laidiens / Sastādītājs Valdis Villerušs. – Ikšķile, 2010 (aut. Antonija Vilcāne)    192–194
Anderss E. Latviešu vidū holokausta laikā. – Rīga: Jumava, 2011 (aut. Dzintars Ērglis)    194–196
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Akadēmiķei Ievai Osei – 50 (aut. Guntis Zemītis)    197–198
Vēsturniekam Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim Jānim Bērziņam – 70 (aut. Ainārs Lerhis)    199
Vēstures doktorei Melitai Svarānei – 95 (aut. Muntis Auns)    200
IN MEMORIAM
Atvadoties no raženā vēsturnieka Josifa Šteimana (26.06.1923. Daugavpils – 25.04.2011. Daugavpils) (aut. Leo Dribins)    201–202
Profesors, Daugavpils Universitātes goda doktors Joels Veinbergs (01.09.1922.–20.05.2011.) (aut. Irēna Saleniece)    203–205
Pieminot vēsturnieci docenti Veroniku Kanāli (07.09.1923.–31.05.2011.) (aut. Jānis Bērziņš, Ineta Lipša)    206–207
AUTORI/AUTHORS    208


2011 3 (80)

Izdots ar Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

SATURS/CONTENTS


LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTAM – 75
Latvijas vēstures institūta direktora Gunta Zemīša uzruna, atklājot LU LVI jubilejas lasījumus “Latvijas vēstures institūts: 75 gadi Latvijas vēsturē un politikā”    5–8
ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Jānis Stradiņš. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta pārtapšana par Latvijas vēstures institūtu, 1988.–1993. gads (laikabiedru liecības un atmiņas)/
Jānis Stradiņš. The Transformation of the Institute of History of the Academy of Sciences of the Latvian SSR to the Institute of the History of Latvia, 1988–1993 (the recollections of a contemporary)    9–33
Rasa Pārpuce. Vēstures krātuves darbība Otrā pasaules kara gados (vācu okupācijas laikā)/
Rasa Pārpuce. The Activities of the Repository of History during World War II (at the time of Nazi occupation)    34–65
Sergejs Coja. Henriha/Indriķa Chronicon Livoniae autora identitātes problēma krievu historiogrāfijā/
Sergey Tsoya. The Problem of the Identity of the Author of Chronicon Livoniae (Henricus de Letti) in the Russian Historiography    66–83
Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Ikdienas dzīve “Kurzemes katlā” 1944.–1945. gadā/
Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Everyday Life in the “Cauldron of Courland”, 1944–1945    84–111
Leo Dribins. Latvijas minoritāšu politikas historiogrāfija (1920–1940 un 1990–2010)/
Leo Dribins. Historiography of Latvian Minorities Policy (1920–1940 and 1990–2010)    112–123
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Lilita Vanaga. LU Latvijas vēstures institūtam – 75    124–132
Ēriks Žagars. Par Latvijas vēstures institūta darbu 20. gs. 60.–70. gados    133–139
Ēriks Jēkabsons. Stāvoklis Ziemeļlatvijā 1919. gada sākumā: Valkas latviešu sabiedriskā darbinieka Oto Hasmaņa liecība    140–158
Politiskās pārmaiņas 1940. gada vasarā (jūnijs–augusts) Latvijas armijas karavīra skatījumā (dienasgrāmatu publicēšanai sagatavojusi, tulkojusi un komentējusi Rudīte Vīksne)    159–172
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Ainārs Lerhis. Zinātniskie lasījumi “Latvijas vēstures institūts un 75 gadi Latvijas vēsturē un politikā”    173–177
Madara Petrova. Starptautiskā dendrohronologu, dendroekologu un dendroklimatologu konference “Trace 2011”    177–179
Rūdolfs Brūzis. Starptautiska konference “2010. gada arheoloģisko pētījumu Baltkrievijas teritorijā rezultāti”    179–181
Roberts Spirģis. Starptautiskā konference “Baznīca–zinātne–sabiedrība: Mijiedarbības jautājumi”    181–183
RECENZIJAS/REVIEWS
Vanaga L. Salaspils novads. Gadsimtu hronoloģija. 9. g.t. pr.Kr. – 21. gs. – Salaspils: Salaspils novada dome, 2011 (aut. Mārtiņš Mintaurs)    184–187
Plakans A. A Concise History of the Baltic States. – New York: Cambridge University Press, 2011 (aut. Irēne Šneidere)    188–190
Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts / Herausgegeben von Detlef Brandes, Holm Sundhaussen, Stefan Troebst. In Verbindung mit Kristina Kaiserová und Krzysztof Ruchniewicz. Redaktion: Dmytro Myeshkov. – Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2010 (aut. K. Volfarte)    190–194
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata XI / Sastādītājs J. Ciganovs. – Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2010 (aut. Andris Šnē)    195–197
Левко О. Н. Витебск. – Минск: Беларусская навука, 2010 (Древнейшие города Беларуси) (aut. Silvija Tilko)    198–200
Routes between the seas Baltic – Bug – Boh – Pont from the 3rd to the Middle of the 1st millenium BC. Baltic – Pontic Studies. Vol. 14 / Ed. by Aleksander Koško and Victor I. Klocho. – Poznań: Adam Mickiewicz University. Institute of the Eastern studies. Institute of Prehistory, 2009 (aut. Ilze Loze)    200–204
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Arheoloģei Annai Zariņai – 90 (aut. Antonija Vilcāne)    205–206
Vēsturniekam profesoram Rihardam Treijam – 80 (aut. Ēvalds Mugurēvičs)    206–207
LZA goda loceklim Imantam Lancmanim – 70 (aut. Guntis Zemītis)    207
AUTORI/AUTHORS    208


2011 4 (81)

Izdots ar Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

SATURS/CONTENTS


ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Eva Eihmane. Skatiens uz krīzi caur vēstures prizmu: 14. gadsimts – 15. gadsimta pirmā puse Rietumu kristīgajā sabiedrībā/
Eva Eihmane. Crisis in a Historical Perspective: The 14th Century – First Half of the 15th Century in Western Christendom    5–36
Guntis Gerhards. Epidēmijas viduslaiku un jauno laiku Rīgā/
Guntis Gerhards. Epidemics in Riga during the Middle Ages and Early Modern Times    37–65
Konrads Bobjatiņskis. Polijas-Lietuvas cīņa ar Maskavas valsti par Daugavpili 17. gadsimta 60. gados/
Konrad Bobiatyński. The Battle for Dünaburg between the Polish-Lithuanian State and the Muscovite State in the 1660s    66–77
Jānis Bērziņš. Kurzemes sabiedrības aktivitātes II Valsts domes vēlēšanās/
Jānis Bērziņš. Activities of Kurzeme Society during Election for the 2nd State Duma    78–94
Māris Zunde. Par radioaktīvā oglekļa (14C) datēšanas metodi un tās pielietošanu arheoloģijā/
Māris Zunde. On the Radiocarbon (14C) Dating Method and its Application in Archaeology    95–119
ĪSZIŅAS/BRIEFS
Juris Urtāns. Liepnas Purnava    120–133
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Lilita Vanaga. LU Latvijas vēstures institūtam – 75. Institūta etnogrāfi ekspedīcijās    134–142
Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    143–149
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Uldis Krēsliņš. Latvijas vēsturnieku I kongress    150–154
Elīna Guščika. Latvijas vēsturnieku I kongress, 1. sekcija “Aizvēstures problēmas”    154–155
Anita Čerpinska. Latvijas vēsturnieku I kongress, 2. sekcija “Viduslaiku un jauno laiku vēstures problēmas”    155–157
Kārlis Kangeris. Latvijas vēsturnieku I kongress, 3. sekcija “Latvijas politiskā vēsture 20. gadsimtā”    158–159
Ineta Lipša. Latvijas vēsturnieku I kongress, 4. sekcija “Latvijas sociālā un kultūras vēsture”    159–160
Ainārs Lerhis. Latvijas vēsturnieku I kongress, 5. sekcija “Latvija starptautiskajās norisēs”    161–163
Armands Vijups. Latvijas vēsturnieku I kongress, 6. sekcija “Latvijas reģionu vēsture”    163–165
Jānis Keruss. Latvijas vēsturnieku I kongress, 7. sekcija “Latvijas vēstures apguve un mācīšana”    165–166
Ieva Ose. Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcija “Rīgas identitāte vēstures gaitā”    167–172
Dzintars Ērglis, Juris Pavlovičs. Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcija “Nacionālā identitāte un valstiskuma problēmas 19.–21. gs.”    172–175
Apbalvojumi un atzinības (L. Dumpe, R. Spirģis)    175
RECENZIJAS/REVIEWS
Turčinskis Z. Ziemeļvidzemes mežabrāļi. Latvijas nacionālo partizānu cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes apriņķa rietumu daļā, 1944.–1953. gads. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011 (aut. Juris Pavlovičs)    176–178
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
Forschungen zur baltischen Geschichte. Bd. 6 / Hrsg. von Mati Laur und Karsten Brüggemann. – Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2011 (aut. Mārtiņš Mintaurs)    179–182
Михельсон Ф. Я пережила Румбулу. – Москва: Полимед, 2011 (aut. Dzintars Ērglis)    182–184
Segliņš V. Senās Ēģiptes rakstu dārgumi: No piramīdu tekstiem līdz Mirušo grāmatai. – Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011 (aut. Jānis Klētnieks)    184–188
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Arheoloģei Dr. hist. h.c. Zigrīdai Apalai – 75 (aut. Guntis Zemītis)    189–190
Profesoram Leo Dribinam – 80 (aut. Dzintars Ērglis)    191–192
Numismāts un arheologs Dr. phil. Antons Buhholcs (1848–1901) (aut. Tatjana Berga)    193–198
IN MEMORIAM
Akadēmiķa Viļa Samsona piemiņai (03.12.1920.–17.09.2011.) (aut. Jānis Stradiņš)    199–201
AUTORI/AUTHORS    202
2011. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF THE JOURNAL IN 2011

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2012  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji