LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2010 1 (74)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Ilze Loze. Krama vērša galvas figūra Lagažas apmetnē Lubāna mitrājā/
Ilze Loze. Ox-head figurine from Lagaža Settlement, Lake Lubāns Wetland    5–15
Rūdolfs Brūzis. Šķēpu gali ar skaldņotu uzmavu Latvijas 14.–16. gs. arheoloģiskajā materiālā/
Rūdolfs Brūzis. Spearheads with facetted sockets in Latvian archaeological material of the 14th–16th centuries    16–36
Ēriks Jēkabsons. Amerikas Savienoto Valstu Sarkanā Krusta darbība Latvijā 1919.–1922. gadā/
Ēriks Jēkabsons. The activities of the American Red Cross in Latvia during the years 1919–1922    37–70
Ineta Lipša. Sabiedriskā tikumība Latvijā: alkoholisko dzērienu lietošana, 1918–1940/
Ineta Lipša. Public morality in Latvia: the use of alcoholic drinks, 1918–1940    71–95
Juris Pavlovičs. Nacionālkomunisms un Latvijas prese: dažu 1957. gada reģionālās informācijas telpas aspektu analīze/
Juris Pavlovičs. National communists and the press: some aspects of the Latvian informational space in 1957    96–110
Elīna Guščika. Elvīra Šnore un Latvijas agrā dzelzs laikmeta pētniecība/
Elīna Guščika. Elvīra Šnore and research into the Early Iron Age of Latvia    111–138
AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    139–147
Andris Tomašūns. Otrais pasaules karš amatieru fotoattēlos. Jelgava nacistu okupācijas laikā    148–154
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Ilze Loze. 15. Eiropas arheologu asociācijas saiets Riva del Gardā Itālijā    155–157
Kārlis Kangeris. Konference par vēsturi un vēstures uztveri    158–160
Roberts Spirģis. Starptautiskā konference “Jaunākie arheoloģiskie pētījumi Lietuvā”    161–164
Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja konference Jelgavā    164–166
Ieva Ose. Vācu viduslaiku piļu apvienības zinātniskās padomes sanāksme Marksburgā    166–168
Muntis Auns. Konference “Ikšķilei – 825”    169–170
RECENZIJAS/REVIEWS
Ducmane K., Ozoliņa A. Latvija Eiropā: Monētu depozīti 1.–20. gadsimtā. – Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2009 (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Nr. 16) (aut. T. Berga)    171–173
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии / Подготовлено к изданию А. И. Цепковым. – Рязань: Александрия, 2009 (aut. Ē. Mugurēvičs)    174–176
Wickham Chris. Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400–800. – Oxford: Oxford University Press, 2006 (aut. A. Šnē)    177–182
Milicers K. Vācu ordeņa vēsture. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009 (aut. R. Simsons)    183–186
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata X / Sast. Juris Ciganovs. – Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2009 (aut. K. Zellis)    187–191
The “Baltic Frontier” Revisited. Power Structures and Cross-Cultural Interactions in the Baltic Sea Region. International Symposium organized by the Baltic Sea Region Studies Programme at the University of Vienna and the Department of History and Civilization at the European University Institute, Florence / Edited by Imbi Sooman and Stefan Donecker. – Vienna, 2009 (aut. B. Paškevica)    191–193
APSKATI/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
Ecclesiae ornatae. Kirchenausstattung des Mittelalters und der frühen Neuzeit zwischen Denkmalswert und Funktionalität. Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen. Band 6. – Bonn, 2009; Terra sanctae Mariae. Mittallterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preußen. Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen. Band 7. – Bonn, 2009 (aut. O. Spārītis)    194–198
Briežkalns I. No Narofominskas līdz Imulai: ... no pirmās līdz pēdējai stundai frontē... – Talsi, 2009 (aut. Dz. Ērglis)    198–200
Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma / Izdošanai sagatavojusi, tulkojusi un komentējusi Ieva Ose. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008 (aut. M. Barzdeviča)    200–201
Barzdeviča M., Miklāva I. Ķīpsala. – Rīga: Apgāds “Zelta grauds”, 2008 (aut. M. Auns)    201–203
Konovaltjuk P., Lyth E. Vägen till Poltava. Slaget vid Lesnaja 1708. – Borgå: Svenskt Militärhistorisk Biblioteks Förlag, 2009 (aut. M. Jakovļeva)    203–204
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Etnoloģei profesorei Dr. habil. hist. Lindai Dumpei – 80 (aut. L. Vanaga)    205
Ārstei un novadpētniecei Vaidai Villerušai – 80 (aut. M. Auns)    206–207
AUTORI/AUTHORS    208


2010 2 (75)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Andrejs Vasks. Slīmests vai ādu apstrādes rīks?/
Andrejs Vasks. Drawknife or tool for dressing animal pelts?    5–17
Māris Zunde. Rīgā, Miesnieku ielā 4 un Grēcinieku ielā 11/13, atklāto koka senceltņu dendrohronoloģiskā datēšana/
Māris Zunde. Dendrochronological dating of historical wooden structures uncovered at No. 4 Miesnieku Street and No. 11/13 Grēcinieku Street, Riga    18–36
Jānis Bērziņš. Latvijas deputātu darbība I Valsts domē (1906. g. 27. aprīlis – 8. jūlijs)/
Jānis Bērziņš. Activities of the Latvian deputies in the First State Duma (27 April – 8 July 1906)    37–59
Ainārs Lerhis. Latvijas ārējā tirdzniecība (1934–1936)/
Ainārs Lerhis. Foreign trade of Latvia (1934–1936)    60–82
Gatis Krūmiņš. Pirmie soļi Latvijas lauksaimniecības kolektivizācijas virzienā 1940. gadā/
Gatis Krūmiņš. The first steps towards collectivization of Latvian agriculture in 1940    83–105
Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Nacistiskās Vācijas okupētā Ostlandes apgabala ikdienas dzīves komparatīvā historiogrāfija/
Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Comparison of the historical writings on the everyday life in the Nazi-occupied territories of Ostland (with the exception of Byelorussia)    106–136
AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    137–142
Andris Tomašūns. I pasaules karš – vācu frontē    143–150
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2009. gadā    151–156
Anita Čerpinska. Napoleona karu izpētei veltīta konference Maskavā    157–158
Ilze Boldāne. 13. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra” Liepājas Universitātē    159–161
Guntis Zemītis. Konference “1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti”    161–166
Arturs Žvinklis. Starptautiskā konference “Otrais pasaules karš un Baltijas valstis: starp nacistisko Vāciju un antihitlerisko koalīciju”    166–168
Edvīns Evarts. Starptautiska konference “Otrais pasaules karš un Baltijas valstis”    169–170
Dzintars Ērglis. Latvijas Centrālajai padomei un kureliešiem veltīta konference    170–171
Dzintars Ērglis, Juris Pavlovičs. Apaļā galda diskusija par 1940. gada notikumiem Latvijā    172–173
LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ (A. Čerpinska)    174–180
LU GADA BALVA – INSTITŪTA PĒTNIECEI (I. Lipša)    180
RECENZIJAS/REVIEWS
Strods H. PSRS politiskā cenzūra Latvijā 1940–1990. 1. daļa. – Rīga: Jumava, 2010 (aut. A. Žvinklis)    181–187
Represijas pret latviešiem PSRS 1937–1938. Dokumentu krājums / Sast. J. Riekstiņš. – Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2009 (aut. Ē. Žagars)    187–189
Keruss J., Lipša I., Runce I., Zellis K. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā: personības, struktūras, idejas (1944–1991). – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (aut. D. Bleiere)    190–193
APSKATI/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
Vana Tallinn. XXI (XXV) / Vastutav toimetaja Raimo Pullat. – Tallinn: Estopol, 2010 (aut. L. Dumpe)    194–196
Castellologica bohemica 11 / Ed. Tomáš Durdík. – Praha, 2008 (aut. I. Ose)    197–198
Pētījumi par Vidzemes un Zemgales pilīm / Sast. Ieva Ose. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (Latvijas viduslaiku pilis, VI) (aut. I. Ose)    198–199
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Arheoloģei Jolantai Daigai – 90 (aut. A. Vilcāne)    200–204
IN MEMORIAM
Profesors Pāvels Doluhanovs (01.01.1937.–06.12.2009.) (aut. I. Loze)    205–207
AUTORI/AUTHORS    208


2010 3 (76)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Dagnija Svarāne. Latvijas viduslaiku metāla lejamveidnes/
Dagnija Svarāne. Medieval Casting Moulds of Metal from Latvia    5–23
Rita Grāvere. Neliels ieskats Ziemeļaustrumlatgales iedzīvotāju identitātes veidošanās problēmās/
Rita Grāvere. Several Problems of Formation of Inhabitants’ Identity in North-Eastern Latgale    24–42
Kaspars Kļaviņš. Dziesma nav vainīga: Solomona Henninga hronikā publicētās Livonijas zemnieku sūdzības ģenēze un interpretācijas jautājumi/
Kaspars Kļaviņš. The song is not to blame: Questions concerning the genesis and interpretation of the Livonian Peasant’s Complaint, as published in the Salomon Henning’s Chronicle    43–54
Aija Jansone. Krievijas Etnogrāfijas muzeja Riharda Zariņa 1909.–1911. gadā vāktā kolekcija/
Aija Jansone. Assessment of the holdings of the Russian Museum of Ethnography, collected by Rihards Zariņš between 1909 and 1911    55–67
Aldis Bergmanis. Latvieši Tālajos Austrumos un atgriešanās dzimtenē 20. gadsimta 20.–30. gados/
Aldis Bergmanis. Latvians in the Far East: Return to Homeland in 1920–1930    68–124
AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    125–136
Dagnis Dedumietis. Latviešu strēlnieku bataljoniem – 95. Latviešu strēlnieku bataljonu formēšana    137–151
Dzintars Ērglis. Nacistu arestēto kureliešu liecības Hūvera institūta arhīvā    152–160
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Normunds Jērums. Atskaites sesija par arheologu, antropologu un etnogrāfu pētījumiem Latvijā 2008. un 2009. gadā    161–166
Aija Jansone. Metodoloģisks seminārs “Bulgārijas pieredze nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā”    167–169
Ilze Loze. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava    170–174
Aija Jansone. 12. Eiropas tautas mākslas konference Polijā    174–181
RECENZIJAS/REVIEWS
Treijs R. Vilhelms Munters. – Rīga: Jumava, 2010 (aut. L. Dribins)    182–185
Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā. Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 13.–14. gadsimta mijā / No latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis Ēvalds Mugurēvičs. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010 (aut. K. Kļaviņš)    186–188
Polija un 1938.–1939. gada starptautiskā krīze Eiropā / Sast., tulkojis, komentējis Ēriks Jēkabsons. – Rīga: LU, 2010 (Sērija “Vēstures avoti augstskolai”, VI sēj.) (aut. K. Zellis)    188–191
APSKATI/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
Burg und Herrschaft. Ausstellungskatalog des Deutschen Historischen Museums, Berlin / Hrsg. von Rainer Atzbach, Sven Lüken und Hans Ottomeyer. – Dresden: Sandstein Verlag, 2010; Mythos Burg. Ausstellungskatalog des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg / Hrsg. von G. Ulrich Großmann. – Dresden: Sandstein Verlag, 2010; Die Burg. Wissenschaftlicher Begleitband zu den Ausstellungen “Burg und Herrschaft” und “Mythos Burg” / Hrsg. von G. Ulrich Großmann und Hans Ottomeyer. – Berlin; Nürnberg; Dresden: Sandstein Verlag, 2010 (aut. I. Ose)    192–194
Senā Rīga 6. Pilsētas arheoloģija, arhitektūra un vēsture / Sast. Viktorija Bebre. – Rīga: Mantojums, 2009 (aut. G. Zemītis)    195–198
Pihlak J. Karutapjad ja Vabaduse risti vennad. – Viljandi, 2010 (aut. J. Ciganovs)    198–199
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Arheologam Latvijas ZA goda doktoram Jānim Apalam – 80 (aut. G. Zemītis)    200–201
Antropoloģei Latvijas ZA goda loceklei profesorei Raisai Denisovai – 80 (aut. G. Zariņa; R. Grāvere)    202–204
IN MEMORIAM
Profesors Alberts Varslavāns (1929–2010) (aut. J. Taurēns)    205–207
AUTORI/AUTHORS    208


2010 4 (77)

Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” atbalstu

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Inna Lazdiņa. Vēlā dzelzs laikmeta jostas sprādzes Austrumlatvijā/
Inna Lazdiņa. Late Iron Age Belt Buckles in Eastern Latvia    5–31
Viktorija Bebre. Rīgas 13.–17. gadsimta piešu siksnu tipi/
Viktorija Bebre. Types of 13th–17th Century Spur Straps from Riga    32–43
Līga Lapa. Kaujinieku darbība 1905. gada otrajā pusē/
Līga Lapa. Activities of Combatants in the Second Part of 1905    44–68
Jānis Bērziņš. Zemes ceļu problēmas risinājums Latvijas valstī (20. gadsimta 20.–30. gadi)/
Jānis Bērziņš. The Solution to Dirt Road Problems in the Republic of Latvia (1920–1930s)    69–88
Anete Karlsone. Latvijas Valsts arhīva dokumenti par tautiskajiem koncerttērpiem Latvijā 20. gadsimta 60. gados/
Anete Karlsone. Documents in the State Archives of Latvia on national-style performance dress in Latvia in the 1960s    89–104
ĪSZIŅAS/BRIEFS
Ilga Zagorska. Jauna liecība par ziemeļbriežu medniekiem Latvijā    105–112
AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Margarita Barzdeviča. Johana Rodenburga Rīgas nocietinājumu plāni no Valsts arhīva Stokholmā    113–120
Ēriks Žagars. Latvijas vēstures institūts 1936.–1940. gadā    121–134
Guntis Zemītis. Latvijas vēstures institūtam 75 gadi    135–153
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Irēne Šneidere. Skats uz rusifikāciju no Vācijas    154–155
Jānis Stradiņš, Maits Taltss. 24. Baltijas zinātņu vēstures konference Tallinā    155–162
Mārīte Jakovļeva. Kurzemes hercogam Jēkabam – 400    163–166
Antonija Vilcāne. Starptautiska konference “Vitebskas senatne – II”    166–168
Ieva Ose. Hanzas pilsētas arheologu 8. kolokvijs Trāvemindē    168–172
RECENZIJAS/REVIEWS
Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākumi Latvijā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (aut. M. Auns)    173–176
Deland M. Purgatorium. Sverige och Andra världskrigets förbrytare. – Stockholm: Atlas, 2010 (aut. K. Kangeris)    177–182
APSKATI/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
Arheoloģija un etnogrāfija XXIV: Starptautiskās konferences “Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim – 125” materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Sast. Antonija Vilcāne. – Rīga: Zinātne, 2010 (aut. S. Tilko)    183–185
Интеллигенция в многонациональной империи: русские, латыши, немцы. XIX – начало XX в. – Москва, 2009 (aut. A. Bergmanis)    185–187
История России. ХХ век: 1894–1939 / Под ред. А. Б. Зубова. – Москва: АСТ, Астрель, 2009; История России. ХХ век: 1939–2007 / Под ред. А. Б. Зубова. – Москва: АСТ, Астрель, 2009 (aut. I. Šneidere)    187–190
Sommerlat A. La Courlande et les Lumières. – Paris: Berlin, 2010 (aut. A. Čerpinska)    190–193
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Akmens laikmeta pētniecei Ilgai Zagorskai – jubileja (aut. A. Vasks)    194–195
Arheologam Mārim Atgāzim – 75 (aut. A. Vilcāne)    195–198
Vēsturniekam Ērikam Žagaram – 75 (aut. J. Bērziņš)    199
Igauņu vēsturniekam Raimo Pullatam – 75 (aut. L. Dumpe)    200–201
Vēsturniekam Andrievam Ezergailim – 80 (aut. R. Vīksne)    202
AUTORI/AUTHORS    203
2010. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF THE JOURNAL IN 2010    204–208

 

 

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2011  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji