LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2009 1 (70)
Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Valdis Bērziņš, Normunds Grasis, Andrejs Vasks, Egita Ziediņa. Jauni 14C datējumi arheoloģiskiem pieminekļiem Rietumlatvijā/Valdis Bērziņš, Normunds Grasis, Andrejs Vasks, Egita Ziediņa. New 14C Datings for Archaeological Sites in Western Latvia    5–20
Kaspars Kļaviņš. Ģerboņu herolds Gelre kā 14. gadsimta Livonijas reprezentētājs Rietumeiropas kultūrā/Kaspars Kļaviņš. The Herald Gelre as Representative of the 14th Century Livonia in the Culture of Western Europe    21–32
Anita Čerpinska. Kauja pie Ķekavas 1812. gada 10. (22.) augustā/Anita Čerpinska. The Battle of Ķekava (10 (22) August 1812)    33–52
Ineta Lipša. Sabiedrības tikumība Latvijā demogrāfisko problēmu aspektā, 1918–1940/Ineta Lipša. Public Morality in Latvia in the Facet of Problems of Demography, 1918–1940    53–80
Gatis Krūmiņš. Daži jauni fakti par 1949. gada marta deportācijas organizēšanu un kolektivizāciju/Gatis Krūmiņš. Some New Facts about the Organization of the Deportation of March 1949 and Collectivization    81–88
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Juris Ciganovs. Latvijas armija Atbrīvošanas cīņu pirmajos mēnešos    89–103
Anna Irene Ruciņa, dzimusi Taube (1910–1997), un viņas atmiņas par 1949. gada 25. marta deportāciju (atmiņas publicēšanai sagatavojis un komentējis Dzintars Ērglis)    104–119
Eduarda Berklava aicinājums latviešiem papildināt LKP rindas: kāda raksta atskaņas (materiālu publicēšanai sagatavojusi Irēne Šneidere)    120–135
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Viktorija Bebre. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2008. gadā    136–142
Zigrīda Apala, Anda Vilka. Starptautiskā projekta “liveARCH” 5. seminārs Latvijā    142–146
Jānis Stradiņš. 23. Baltijas zinātņu vēstures konference    146–153
Juris Pavlovičs. 11. starptautiskais festivāls “Tikšanās ar vēsturi”    153–154
Uldis Krēsliņš. Starptautiskā konference “Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija” Rīgā    155–161
Roberts Spirģis, Una Cine. Starptautiskā konference “Jaunākie arheoloģiskie pētījumi Lietuvā”    161–164
Guntis Gerhards. 4. starptautiskais Eiropas iedzīvotāju veselības vēsturei veltītais seminārs Francijā    164–167
Rūdolfs Brūzis. Daugavpils universitātes XIX zinātnisko lasījumu vēstures sekcijas darbs    167–169
Lilita Vanaga. Gadskārtējā konference Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā    169–170
LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ
Evarts Edvīns. Zemes pašpārvalde Latvijas ģenerālapgabalā (1941–1944)    170–177
RECENZIJAS/REVIEWS
Spirģis R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gadsimtā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008 (aut. G. Zemītis)    178–183
Latvijas PSR Ministru kabineta sēžu protokoli: 1940. gada 23. jūlijs – 24. augusts / Sast., koment. un priekšv. aut. I. Šneidere, A. Žvinklis. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008 (aut. A. Lerhis)    183–186
Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945). – Rīga: Jumava, 2007 (aut. A. Žvinklis)    187–192
Чапенко А. История стран Балтии (Эстония, Латвия, Литва) в первый период независимости и годы второй мировой войны. – Мурманск, 2008 (aut. J. Ciganovs)    193–196
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
Vana Tallinn. XX (XXIV) / Väljaandja Raimo Pullat. – Tallinn: Estopol, 2009 (aut. L. Dumpe)    197–199
Forschungen zur baltischen Geschichte. Bd. 1 / Hrsg. von Mati Laur und Karsten Brüggemann. – Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2006; Bd. 2 / Hrsg. von Mati Laur und Karsten Brüggemann. – Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2007; Bd. 3 / Hrsg. von Mati Laur und Karsten Brüggemann. – Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2008 (aut. I. Ose)    199–201
Arheologu pētījumi Latvijā 2006. un 2007. gadā / Sast. A. Vilcāne. – Rīga: Zinātne, 2008 (aut. E. Guščika)    201–204
The Danube script. Neo-Eneolithic Writing in Southeastern Europe. Exhibition catalogue. – Brukenthal National Museum, Institute of Archaeomythology, 2008 (aut. I. Loze)    205–207
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Ārstam, zinātniekam un rakstniekam Vilim Derumam – 110 (aut. R. Grāvere)    208–209
IN MEMORIAM
Vēsturnieku Pēteri Krupņikovu mūžībā aizvadot (19.03.1920. Florence – 20.02.2009. Rīga)(aut. L. Dribins)    210–211
AUTORI/AUTHORS    212


2009 2 (71)
Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Māris Zunde. Rīgas Doma baznīcas jumta un torņa koka konstrukciju datēšanas pirmie rezultāti/Māris Zunde. Initial Results of the Dating of Wooden Structures in the Roof and Tower of the Riga Dom    5–24
Inna Lazdiņa. Jostas latviešu folklorā/Inna Lazdiņa. Belts in Latvian Folklore    25–37
Lilita Vanaga. Eduards Volters (1856–1941) Latvijas etnoloģijas kopainā 19. gs. 80.–90. gados/Lilita Vanaga. Eduard Wolter (1856–1941) in the Context of Latvian Ethnology in the 1880s and 90s    38–49
Ēriks Jēkabsons. Latviešu karagūstekņi un internētie sarkanarmieši Vācijā 1919.–1921. gadā/Ēriks Jēkabsons. Latvian Prisoners of War and Interned Red Army Soldiers in Germany (1919–1921)    50–79
Juris Pavlovičs. Vidzemes latviešu komandantūru sistēma vācu militārpārvaldes darbības perioda sākumposmā/Juris Pavlovičs. Latvian Commandantures in the Region of Vidzeme during the Period of the Nazi German Military Administration    80–94
Leo Dribins. Latvijas nacionālo minoritāšu historiogrāfija. II daļa. Latvijas nacionālo minoritāšu historiogrāfija atjaunotajā Latvijas Republikā 1990.–2008. gadā/Leo Dribins. Historiography of National Minorities in Latvia. Part II. 1990–2008    95–117
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Juris Ciganovs. Fotoliecības par 1919. gada Cēsu kaujām    118–127
Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa)    128–134
Anna Ruciņa. Atmiņu ainas par 1949.–1957. g. izsūtījumā pavadītajiem gadiem (atmiņas publicēšanai sagatavojis un komentējis Dzintars Ērglis)    135–148
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Nacionālkomunisti 1959. gada notikumu kontekstā. Apaļā galda diskusija “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” redakcijā    149–173
Margarita Barzdeviča. Ziemeļu kara (1700–1721) atcerei veltītā konference Mogiļovā    173–175
Edvīns Evarts. Starptautiska konference “Latvijas dzelzceļi: pagātne, tagadne, nākotne”    176–177
Antonija Vilcāne. Akadēmiķa V. Sedova vārdā nosauktais starptautiskais seminārs Pleskavā    177–180
Antonija Vilcāne. Starptautiska konference “Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā”    180–182
Anete Karlsone. Vēstures, kultūras vēstures un filozofijas sekcijas darbs 12. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrības un kultūra: citādība un mazākuma intereses” Liepājā    182–184
Arheologam Valdim Bērziņam – doktora grāds    184–188
RECENZIJAS/REVIEWS
Lettlands viele Völker. Archäologie der Eisenzeit von Christi Geburt bis zum Jahr 1200. – Brandenburg: Arhäologisches Landesmuseum im Paulikloster Brandenburg, 2009 (aut. G. Zemītis)    189–194
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata IX / Sast. J. Ciganovs. – Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2008 (aut. K. Zellis)    194–197
Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. – Москва: РОССРПЭ, 2008 (aut. G. Krūmiņš)    198–201
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
Holokausta pētniecības problēmas Latvijā: 2006.–2007. gada pētījumi par holokaustu Latvijā un starptautiskās konferences materiāli, 2007. gada 6.–7. novembris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 23. sēj.) (aut. Dz. Ērglis)    202–203
Talonens J. Baznīca staļinisma žņaugos: Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca padomju okupācijas laikā no 1944. līdz 1950. gadam. – Rīga, 2009 (aut. R. Vīksne)    203–205
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Vēsturniecei Ritai Brambei – 70    206
Etnogrāfam Saulvedim Cimermanim – jubileja (aut. J. Stradiņš)    207–208
IN MEMORIAM
Profesors Kurts Verners Beks (1927–2008) (aut. I. Loze)    209–211
AUTORI/AUTHORS    212


2009 3 (72)
Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Valdis Bērziņš. Zvejas sezonalitāte akmens laikmetā/Valdis Bērziņš. The Seasonality of Fishing in the Stone Age    5–27
Tatjana Berga. Daugavas lībiešu tirdzniecības inventārs. Atsvariņu komplekti no kapulaukiem/Tatjana Berga. Trading Equipment of the Daugava Livs. Sets of Weights for Scales from Burial Grounds    28–48
Mārīte Jakovļeva. Karadarbība Kurzemes hercogistē un Lietuvas pierobežā (1703. gada vasara – 1705. gads)/Mārīte Jakovļeva. Warfare in the Duchy of Courland and Borderland of Latvia (the Summer of 1701–1705). Conclusion        49–70
Jānis Bērziņš. Pirmās Valsts domes vēlēšanu ietekme Latvijas sabiedrībā/Jānis Bērziņš. The Effects of Election to the First State Duma on Latvian Society    71–93
Aija Jansone. Rihards Zariņš un “Latvju Raksti”/Aija Jansone. Rihards Zariņš and the Collection of Latvian Ornaments Latvju Raksti    93–118
Jānis Šiliņš. Rīgas cietumi un lielinieku terors, 1919. gada janvāris–maijs/Jānis Šiliņš. Prisons in Riga and Bolshevik Terror, January–May, 1919    119–137
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Juris Ciganovs. Fotomateriāli par bermontiādi Latvijas Kara muzeja krājumā    138–146
Margarita Barzdeviča. Senākie Rīgas skati un plāni Berlīnes Valsts bibliotēkā    147–153
Uldis Neiburgs. Jauni fakti par latviešiem ebreju glābējiem vācu okupācijas laikā    154–158
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Tatjana Berga. Baltijas numismātu simpozijs Lietuvā    159–160
Gunita Zariņa. Pirmā Baltijas bioarheologu konference Viļņā    160–162
Ieva Ose. Konference “Castella Maris Baltici X” Somijā    162–166
LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ
Ineta Lipša. Sabiedriskā tikumība Latvijā, 1918.–1940. gads    166–174
RECENZIJAS/REVIEWS
Kruks S. “Par mūziku skaistu un melodisku!” Padomju kultūras politika, 1932–1964. – Rīga: Neputns, 2008 (aut. M. Mintaurs)    175–180
Kļaviņš K. apStāvēšana. – Rīga: Mansards, 2009 (aut. K. Zellis)    180–184
Blūzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Strods H., Šārps Dž. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš (1945–1991). – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2008 (aut. A. Žvinklis)    184–189
Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2009 (Latvijas Universitātes raksti, 725. sēj. Vēsture) (aut. M. Auns)    190–191
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
The Hansa Town Riga as mediator between east and west. Proceedings of an international scientific conference dedicated to 70 years of archaeological research in Riga, held in Riga, Latvia, on 23–25 September 2008 / Ed. by Andris Caune and Ieva Ose. – Rīga: Institute of the History of Latvia Publishers, 2009. – 231 p.: il. Hanzas pilsēta Rīga – starpniece starp austrumiem un rietumiem. Rīgas arheoloģiskās izpētes 70 gadiem veltītās starptautiskās zinātniskās konferences referātu krājums. Rīgā, 2008. gada 23.–25. septembris / Sast. Andris Caune un Ieva Ose. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (aut. I. Ose)    192–193
Рыжакова С. И., Завьялова М. В. Этнические образы и стереотипы: по результатам сравнительного исследования среди молодежи Латвии и Литвы (1999–2003 гг.) – Москва: Институт этнологии и антропологии РАН, 2008 (aut. I. Boldāne)    193–196
Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.–80. gados: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi un starptautiskās konferences “Baltija Otrajā pasaules karā (1939–1945)” materiāli, 2007. gada 6.–7. novembris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 24. sēj.) (aut. J. Pavlovičs)    196–198
Polijas ārējā politika 1918.–1937. gadā. Vēstures avotu krājums / Sast., tulk. un koment. Ē. Jēkabsons. – Rīga, 2009 (sērija “Vēstures avoti augstskolai”, V sēj.) (aut. A. Lerhis)    198–199
PERSONĀLIJAS/NOMINA
LU profesoram Inesim Feldmanim – 60 (aut. J. Taurēns)    200–201
Vēsturniecei Dainai Bleierei – 60 (aut. I. Šneidere)    202–203
Vēstures profesoram Gvido Straubem – 50 (aut. A. Čerpinska)    203–204
Dižā novadnieka piemiņai. Jānim Čakstem – 150 (aut. G. Zemītis)    205–211
AUTORI/AUTHORS    212


2009 4 (73)
Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

SATURS/CONTENTS

ZINĀTNISKIE RAKSTI/SCIENTIFIC ARTICLES
Roberts Spirģis. Bruņrupuču saktas Gaujas lejtecē 12.–13. gadsimtā/Roberts Spirģis. 12th–13th Century Tortoise Brooches of the Lower Gauja Area    5–30
Vitolds Muižnieks. Arheoloģiskās liecības par 14.–18. gs. apbedīšanas tradīcijām mūsdienu Latvijas teritorijā/Vitolds Muižnieks. Archaeological Evidence on 14th–18th Century Burial Traditions in the Territory of Present-day Latvia    31–63
Muntis Auns. Grobiņas iedzīvotāji pēc Grobiņas 16. gs. beigu – 18. gs. metriku grāmatu ziņām/Muntis Auns. The Inhabitants of Grobiņa according to 16th–18th Century Data of Church Registers    64–70
Līga Lapa. Mežabrāļi Vidzemē 1906. gadā/Līga Lapa. “Forest Brethren” in Vidzeme in 1906    71–91
Anete Karlsone. Latviskā tērpa attīstība saistībā ar dziesmu un deju svētkiem Latvijā 20. gs. četrdesmito gadu otrajā pusē un piecdesmitajos gados/Anete Karlsone. The Development of Latvian-style Dress in Connection with the Latvian Song and Dance Festivals in the Second Half of the 1940s and the 1950s    92–110
VĒSTURES AVOTI/SOURCES OF HISTORY
Mirdza Lendiņa. Daugavpils latviešu dramatiskā teātra trupas fotogrāfija 1927./1928. gada sezonā    111–113
“... nevēlos būt Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas pilsonis”: Artura Stūres iesniegumi padomju varas iestādēm 1940. gada rudenī (materiālu publicēšanai sagatavojis Dzintars Ērglis)    114–138
Daina Bleiere. Vēsturnieki un 1958. gada diskusija par jaunlatviešiem    139–154
ZINĀTNES DZĪVE/SCIENTIFIC LIFE
Rūdolfs Brūzis. Starptautiskais viduslaiku un jauno laiku arheoloģijas studentu kolokvijs Bambergā    155–156
Ieva Ose. EUROPA NOSTRA Zinātniskās padomes 45. konference Rodā    156–159
Ilga Zagorska. Vēlā paleolīta problēmām veltīta konference Kopenhāgenā    159–162
Guntis Zemītis. LU Vēstures institūta devuma atspoguļojums Letonikas III kongresā    162–165
Māris Zunde. Par starptautisko dendrohronologu un dendrologu konferenci “EuroDendro 2009”    165–168
Valdības atzinības raksti piešķirti vēsturniekiem (D. Bleiere, I. Butulis, I. Feldmanis, A. Stranga, A. Zunda, T. Jundzis)    168
B. Holandera balva (I. Lipša)    168
RECENZIJAS/REVIEWS
Dribins L., Žvinklis A., Stranga A., Bleiere D., Žagars Ē., Šteimans J., Šneidere I. Latvijas ebreji un padomju vara 1928–1953. Zinātnisks apcerējums. – Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2009. – 308 lpp. (aut. Dz. Ērglis)    169–174
Bērziņš J. Latvijas rūpniecības strādnieku sociālais portrets. 1900–1914. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (aut. I. Butulis)    174–177
Zelče V. Latviešu avīžniecība. Laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā. 1822–1865. – Rīga, 2009. – 488 lpp. (aut. G. Straube)    178–181
Felder Björn M. Lettland im Zweiten Weltkrieg. Zwichen sowjetischen und deutschen Besatzen 1940–1946. – Paderborn: Verlag Ferdinand Schöning, 2009 (aut. K. Zellis)    181–185
ATSAUCOTIES UZ PUBLICĒTO
Dzenis Agris. Vēsturisko mītu PAstāvēšana un latviešu vēsturiskā apziņa    185–188
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS/SURVEY OF RECENT PUBLICATIONS
Latviešu tautas ēdieni: Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko ekspedīciju materiāli / Sastādītāja L. Dumpe. – Rīga: Zinātne, 2009 (aut. L. Vanaga)    189–191
Die Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert / Bearbeitet von Raimo Pullat. – Tallinn: Estopol, 2009 (aut. L. Dumpe)    191–192
Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561–1795 / Hrsg. E. Oberländer, V. Keller. – Paderborn; München; Wien; Zürich: Ferdinand Schöning, 2008 (aut. M. Auns)    193–194
Соколов К. Б. Художественная культура и власть в постсталинской России: союз и борьба (1953–1985 гг.). – Санкт-Петербург, 2007 (aut. M. Mintaurs)    194–198
Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1991: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences materiāli, 2008. gada 30.–31. oktobris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009 (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 25. sēj.) (aut. E. Evarts)    198–200
PERSONĀLIJAS/NOMINA
Arheologam Francim Zagorskim veltīts atceres pasākums (aut. A. Vilcāne)    201–202
Arheoloģes Emīlijas Brīvkalnes 100 gadu atceres pasākums(aut. A. Vilcāne)    203–205
AUTORI/AUTHORS    206
2009. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS/CONTENTS OF THE JOURNAL IN 2009    207–212


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2009  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji