LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2008. gads

SATURS

 

1. numurs

 

ZINĀTNISKIE RAKSTI

Gerhards Guntis. Traumas un ievainojumi Lejasbitēnu 7.–10. gadsimta iedzīvotājiem. – 5.–22. lpp.

Jansone Aija. Plecu segu attīstība un nosaukumi Vidzemē, Latgalē un Augšzemē. 19. gs. – 20. gs. sākums.– 23.–69. lpp.

Bērziņš Valdis. Otrās Saeimas aizsardzības likumdošana. – 70.–83. lpp.

Lipša Ineta. Latvijas valsts politika azartspēļu jautājumā, 1919–1940: kazino, loto, totalizators, naudas spēļu automāti. – 84.–105. lpp.

Evarts Edvīns. Transporta funkcionēšanas problēmas Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā. – 106.–130. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Ciganovs Juris. Latvijas valsts proklamēšanas gadadienas svinības 20. gs. 20.–30. gados. – 131.–144. lpp.

Butulis Ilgvars. Manas bērnības atmiņas. – 145.–152. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Bebre Viktorija. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2007. gadā. – 153.–157. lpp.

Zariņa Gunita. Antropoloģiskie pētījumi 13. Eiropas arheologu asociācijas konferencē Zadarā. – 158.–160. lpp.

Stradiņš Jānis. II Letonikas kongress. – 160.–164. lpp.

Par Letonikas gadu. Letonikas II kongresa rezolūcija. – 165.–166. lpp.

Karlsone Anete. Letonikas II kongress, apakšsekcija „Vēsture un identitāte”. – 166.–167. lpp.

Lerhis Ainārs. Starptautiskā konference „Baltija Otrajā pasaules karā (1939–1945)”. – 167.–174. lpp.

Jakovļeva Mārīte. Kurzemes hercogistes vēsturei veltītā konference Ventspilī. – 174.–176. lpp.

Guščika Elīna. Starptautiskā konference „Jaunākie arheoloģiskie pētījumi Lietuvā”. – 176.–178. lpp.

Gerhards Guntis. Baltijas morfologu 4. zinātniskā konference. – 178.–180. lpp.

Jansone Aija. Jauni sadarbības partneri Malaizijas Kualalumpuras un Pinangas universitātēs. – 180.–182. lpp.

Apbalvojumi LU Latvijas vēstures institūta darbiniekiem (R. Spirģis, A. Caune, R. Denisova). – 182. lpp.

RECENZIJAS

Grūtups A. Ešafots. Par vācu ģenerāļu tiesāšanu Rīgā. – Rīga: Atēna, 2007. – 262 lpp. (aut. K. Kangeris). – 183.–187. lpp.

Latvijas advokatūra. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. 1919–1945. Biogrāfiska vārdnīca / Sast. Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2007. – 616 lpp.: il. (aut. K. Zellis). – 187.–191. lpp.

Чапенко А. История русского антибольшевистского движения на территории Латвии в 1918–1919 гг. – Мурманск, 2006. – 137 c. (Čapenko A. Krievu pretlielinieciskās kustības Latvijā vēsture. 1918.–1919. g.) (aut. J. Ciganovs). – 191.–194. lpp.

Bliujienė A. Lietuvos priešistorės gintaras. – Vilnius: Versus aureus, 2007. – 560 p.: il. (Bliujiene A. Lietuvas aizvēsturiskais dzintars) (aut. I. Loze). – 194.–198. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

Palmers A. Baltijas jūras valstu un tautu vēsture. – Rīga: Atēna, 2007. – 483 lpp. (aut. I. Šneidere, G. Zemītis). – 199.–202. lpp.

Lancmanis I. Libau: Eine baltische Hafenstadt zwischen Barock und Klassizismus. – Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2007. – 192 S.: Ill. (Das Baltikum in Geschichte und Gegenwart; Bd. 3) (Liepāja – Baltijas ostas pilsēta no baroka līdz klasicismam) (aut. I. Ose). – 202.–203. lpp

Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe. – Stockholm: Stockholm University, 2007. – 365 p.: il. (Stockholm Studies in Archaeology 44) (Austrumu un rietumu kultūru mijiedarbība. Arheoloģija, artefakti un kontakti Ziemeļeiropā) (aut. G. Zemītis). – 203.–205. lpp.

PERSONĀLIJAS

Vēsturniekam Ilgvaram Butulim – 60. – 206.–207. lpp.

Arheoloģei Lūcijai Vankinai – 100 (aut. G. Zemītis). – 207.–208. lpp.

IN MEMORIAM

Vēsturniece Dr. hist. Aurora Ūdre (1930.14.09.–2007.10.12.) (aut. I. Šneidere). – 209.–210. lpp.

Profesors Matss P. Malmers (1921–2007) (aut. I. Loze). – 210.–211. lpp.

 

CONTENTS

Guntis Gerhards. Trauma and Injuries in the Inhabitants of Lejasbitēni (7th–10th cent.) * Aija Jansone. The Development of Shawls and the Names for them in Vidzeme, Latgale and Augšzeme (19th – early 20th Century) * Valdis Bērziņš. The Defence Legislation of the Second Saeima * Ineta Lipša. Latvia’s Policy on the Gambling Problem: Casino, Lotto, Tote, Gambling Machines (1918–1940) * Edvīns Evarts. The Problems of Transport Functioning in Latvia during Nazi German Occupation * Sources of History * Scientific Life * Reviews * Survey of Recent Publications * Nomina * In memoriam

 

 

2. numurs

 

ZINĀTNISKIE RAKSTI

Zunde Māris. Senāk eksportēto un pludināto kokmateriālu sagādes rajona dendrohronoloģiskās lokalizēšanas iespējas. – 5.–23. lpp.

Berga Tatjana. Spiednis no Kokneses monētu kaltuves. – 24.–28. lpp.

Jakovļeva Mārīte. Karadarbība Kurzemes hercogistē un Lietuvas pierobežā (1703. gada vasara – 1705. gads). – 29.–46. lpp.

Alberts Pēteris. Latvijas valsts neatkarības ideja – Ernesta Blanka loma tās publicēšanā. – 47.–60. lpp.

Krēsliņš Uldis. Mazākumtautību jautājums un tā politiskie risinājumi Latvijas tautas padomē 1918.–1920. gadā. – 61.–76. lpp.

Lipša Ineta. Latvijas valsts politika azartspēļu jautājumā, 1919–1940: kazino, loto, totalizators, naudas spēļu automāti (Nobeigums). – 77.–99. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Ciganovs Juris. Valsts proklamēšanas gadadiena Cēdelghēmā un Rietumvalstu armiju palīgvienībās. – 100.–111. lpp.

Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa). – 112.–120. lpp.

Emīlijas Veinbergas atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Daina Bleiere). – 121.–147. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Bleiere Daina. Vēsturnieku pētījumu rezultāti Letonikas II kongresā. – 148.–149. lpp.

Gerhards Guntis. 3. starptautiskais Eiropas iedzīvotāju veselības vēsturei veltītais seminārs Vācijā. – 150.–151. lpp.

Jērums Normunds. Atskaites sesija par arheologu pētījumiem Latvijā 2006. un 2007. gadā. – 152.–156. lpp.

Dribins Leo. Konference par Latgali. – 156.–159. lpp.

Zemītis Guntis. Starptautisks seminārs „Pilskalni un varas centri austrumos no Baltijas jūras” Tartu universitātē. – 159.–163. lpp.

Ose Ieva. Daugavpils cietoksnim veltīta konference. – 164.–165. lpp.

Karlsone Anete. 11. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra. Sociālā partnerība un dialogs”. – 166.–167. lpp.

Bebre Viktorija. Latvijas arheologu vasaras plenēri 2003.–2007. gadā. – 167.–170. lpp.

RECENZIJAS

Lang V. The Bronze and Early Iron Ages in Estonia. – Estonian Archaeology. 3. – Tartu: Tartu University Press, 2008. – 298 p., 156 figures. ISBN 978-9949-11-726-0 (Langs V. Bronzas un agrais dzelzs laikmets Igaunijā) (aut. A. Vasks). – 171.–175. lpp.

Varslavāns A. Latvijas Republika starpvalstu attiecību sistēmā: Pirmā desmitgade 1919–1929. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 294 lpp. (aut. A. Lerhis). – 175.–181. lpp.

Lapsa L., Metuzāls S., Jančevska K. Mūsu vēsture. 1985–2005. I. – Rīga: Atēna, 2008. – 495 lpp.: il. ISBN 978-9984-34-297-9 (aut. J. Taurēns). – 181.–185. lpp.

Zwischen Greifswald und Riga. Auszüge aus den Tagebüchern des Greifswalder Rektors und Professors der Ur- und Frühgeschichte, Dr. Carl Engel, vom 1. November 1938 bis 26. Juli 1945. Herausgegeben und erläutert von Günter Mangelsdorf // Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald. – Bd. 7. – Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007. – 610 S. (Starp Greifsvaldi un Rīgu. Izraksti no Greifsvaldes rektora un aizvēstures profesora Dr. Karla Engela dienasgrāmatām no 1938.1.XI līdz 1945.26.VII. Izdevis un skaidrojis Ginters Mangelsdorfs) (aut. Ē. Mugurēvičs). – 185.–193. lpp.

Lancmanis I. Heraldika. – Rīga: Neputns, 2007. – 287 lpp.: il. ISBN 978-9984-729-93-0 (aut. S. Šnē). – 193.–197. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

Gelderiņš E. Latvijas armijas karavīru ietērps, atšķirības zīmes un noteikumi to nēsāšanai 1918–1940. – Rīga, 2007. – 154 lpp.: il. (aut. J. Ciganovs). – 198.–200. lpp.

Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu politiku Latvijā. 1940–1968. Dokumentu krājums. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008. – 382 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 22. sēj.) (aut. I. Šneidere). – 200.–203. lpp.

Tõnisoon E. Eesti muinaslinnad / Toimetanud ja täiendanud Ain Mäesalu ja Heiki Valk // Muinasaja Teadus 20. – Tartu; Tallin, 2008. – 357 lk.: ilustr. ISBN 978-9985-4-0538-3. ISSN 1406-3867 (Tenisons E. Igaunijas aizvēstures nocietinājumi) (aut. A. Vilcāne). – 203.–206. lpp.

PERSONĀLIJAS

Etnogrāfei Dr. hist. Aijai Jansonei – 50. – 207.–208. lpp.

Antropoloģei Dr. hist. Gunitai Zariņai – 50. – 209. lpp.

Vēsturniekam un tiesību vēsturniekam Arvedam Švābem – 120. (aut. G. Zemītis). – 210.–211. lpp.

 

CONTENTS

 Māris Zunde. The Possibilities of Identifying the Source Area of Historic Exported and Floated Timber by Means of Dendro-Provenancing * Tatjana Berga. The Coin die from Koknese (Latvia) * Mārīte Jakovļeva. Warfare in the Duchy of Courland and the Borderland of Lithuania (Summer of 1703–1705) * Pēteris Alberts. The Idea of an Independent Latvia: the Role of Ernests Blanks in the Publishing of the Idea * Uldis Krēsliņš. The first Steps of National Minorities Policy of Latvia: Political Background and Decisions (1918–1920) * Ineta Lipša. Latvia’s Policy on Gambling Problem: Casino, Lotto, Tote, Gambling Machines (1918–1940) * Sources of History * Scientific Life * Reviews * Survey of Recent Publications * Nomina

 

 

 

3. numurs

 

ZINĀTNISKIE RAKSTI

Loze Ilze. Lubāna ezera mitrājs – akmens laikmeta pētniecības mikroreģions Austrumbaltijā. Ķemmes keramikas kultūra. – 5.–37. lpp.

Muižnieks Vitolds. Kapu orientācija Latvijas teritorijas 14.–18. gs. apbedīšanas vietās. – 38.–61. lpp.

Grāvere Rita. Latgales antropoloģija reģionālā griezumā. – 62.–95. lpp.

Jēkabsons Ēriks. Latviešu karavīru un bēgļu atgriešanās dzimtenē no Polijas un Lietuvas 1919.–1921. gadā. – 96.–116. lpp.

Dribins Leo. Latvijas nacionālo minoritāšu historiogrāfija. – 117.-139. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Ciganovs Juris. 1988. gads fotogrāfijās. – 140.–150. lpp.

Kolbergs Andris. Atmiņas par Rakstnieku savienības valdes paplašināto plēnumu ar citu radošo savienību vadītāju un ekspertu piedalīšanos 1988. gada 1. un 2. jūnijā. – 151.–159. lpp.

Emīlijas Veinbergas atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Daina Bleiere). – 164.–176. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Zunde Māris. Starptautiskā dendrohronologu konference „Eurodendro 2008”. – 177.–180. lpp.

Karlsone Anete. SIEF 9. kongress un konference Derijā (Ziemeļīrija, Lielbritānija) 2008. gada 15.–24. jūnijā. – 180.–181. lpp.

Zemītis Guntis. V Sēlijas kongress 2008. gada 8. augustā. – 182.–183. lpp.

RECENZIJAS

Treijs R. Zigfrīds Meierovics. – Rīga: Jumava, 2007. – 224 lpp.: il. (aut. A. Lerhis). – 184.–188. lpp.

Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2006: Karš pēc kara 1944–1956. – Rīga: Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2007. – 337 lpp.: il. (aut. A. Žvinklis). – 188.–194. lpp.

Radovics A. Napoleona karaspēks Latvijā. – Rīga: “Stāsti un Romāni”, 2008. – 143 lpp. (aut. A. Čerpinska). – 195.–198. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

Acta Medico-Historica Rigensia. VIII (XXVII) sēj. – Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, RSU Medicīnas vēstures institūts, 2007. – 432 lpp.: il. (aut. R. Grāvere). – 199.–201. lpp.

Urtāns J. Daugavas kultūrvēsturiskie akmeņi. – Rīga: Nordik, 2007. – 141 lpp.: il. (aut. S. Tilko). – 201.–203. lpp.

Screen J. E. O. The Army in Finland During the Last Decade of Swedish Rule (1770–1809). – Helsinki: SKS / Finnish Literature Society, 2007. – 534 p. (Skrīns Dž. Armija Somijā zviedru valdīšanas pēdējā dekādē (1770–1809)) (aut. A. Čerpinska). – 204.–205. lpp.

Lietuvos etnologija 7 (16). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos = Lithuanian Ethnology. Studies in social anthropology and ethnology / Red. V. Čiubrinskas et al. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. – 219 p. (Lietuvas etnoloģija. Sociālās antropoloģijas un etnoloģijas studijas) (aut. A. Karlsone). – 206.–207. lpp.

Кобляков Ш. Памятник моему отцу. Воспоминания. – Рига, 2008. – 108 с.: ил. (Kobļakovs Š. Piemineklis manam tēvam. Atmiņas) (aut. Dz. Ērglis). – 207.–209. lpp.

IN MEMORIAM

Vēsturnieku Mihailu Kozinu atceroties (01.09.1918.–28.08. 2008.) (aut. J. Bērziņš). – 210.–211. lpp.

 

CONTENTS

 Ilze Loze. Lake Lubāns Wetland – Microregion of Stone Age Research in Eastern Baltic. Comb Ware Culture * Vitolds Muižnieks. Orientation of Burials at 14th–18th Century Burial Grounds in the Territory of Latvia * Rita Grāvere. Inhabitants of Latgale in the Regional Aspect * Ēriks Jēkabsons. Repatriation of Latvian Soldiers and Refugees from Poland and Lithuania in 1919–1921 * Leo Dribins. Historiography of National Minorities in Latvia. Part I. 1853–1988 * Sources of History * Scientific Life * Reviews * Survey of Recent Publications * In memoriam

 

4. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI

Brūzis Rūdolfs. Iedzītņa šķēpu gali Latvijas 14.–17. gs. arheoloģiskajā materiālā. – 5.–19. lpp.

Gerhards Guntis. Masu apbedījumi Sēlpils viduslaiku kapsētā. – 20.–39. lpp.

Zariņa Gunita. Bioarheoloģisks skatījums Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas draudzes 14.–18. gs. vēsturē. – 40.–54. lpp.

Jakovļeva Mārīte. 1783. gada 10./21. maija tirdzniecības un robežu konvencija starp Kurzemes hercogisti un Krieviju. – 55.–63. lpp.

Jēkabsons Ēriks. Latviešu karavīru un bēgļu atgriešanās dzimtenē no Polijas un Lietuvas 1919.–1921. gadā (Nobeigums). – 64.–76. lpp.

Karlsone Anete. Latviskā tērpa attīstība saistībā ar dziesmu svētkiem 20. gs. 20.–30. gados. – 77.–96. lpp.

ĪSZIŅA

Urtāns Juris. Dažas pārdomas par Bārbeles Pilveru pilskalnu. – 97.–107. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Svarāne Dagnija. Janvāra notikumu atskaņas. – 108.–119. lpp.

Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa). – 120.–125. lpp.

Šiliņš Jānis. Padomju Latvijas iestāžu evakuācija uz Latgali 1919. gada maija beigās. – 126.–140. lpp.

Maskavas plāni pret metropolītu A. Springoviču (materiālu publicēšanai sagatavojusi Rudīte Vīksne). – 141.–151. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Jansone Aija. Pasaules tautas mākslas kongress un zinātniskais simpozijs “Dzīvās tradīcijas un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana” ASV. – 152.–154. lpp.

Gerhards Guntis. Paleopatoloģijas asociācijas 17. Eiropas kongress. – 154.–157. lpp.

Zariņa Gunita. Eiropas Antropologu asociācijas 16. kongress Odensē. – 157.–159. lpp.

Spirģis Roberts. 16. Skandināvijas valstu un Somijas izpētes konference Arhangeļskā. – 160.–162. lpp.

Ose Ieva. Rīgas arheoloģijas septiņdesmitgadei veltīta konference. – 162.–165. lpp.

Lazdiņa Inna. Starptautiskais projekts “Vēsture vieno tautas” un atskaites seminārs Daugavpils rajonā. – 165.–167. lpp.

Jansone Aija. Konference “Balkāni un Baltijas valstis apvienotajā Eiropā: Vēsture, reliģija un kultūra” Sofijā. – 167.–169. lpp.

Brūzis Rūdolfs. Starptautiska konference “Zirgs un cilvēks Eiropas aizvēsturē” Klaipēdā. – 169.–172. lpp.

Evarts Edvīns. Starptautiskā konference “Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940–1990): izpētes rezultāti un problēmas”. – 173.–176. lpp.

Ose Ieva. Hanzas pilsētu arheologu 7. kolokvijs Lībekā – Trāvemindē. – 176.–179. lpp.

Apbalvojumi (A. Vilcāne, Ē. Mugurēvičs, J. Stradiņš). – 179. lpp.

Latvijas Universitātes vēstures nozares Promocijas padomē (E. Evarts). – 179. lpp.

RECENZIJAS

Deutschbalten, Weimarer Republik und Drittes Reich. Band 2. Herausgegeben im Auftrag der Karl Ernst von Baer-Stiftung in Verbindung mit der Baltischen Historischen Kommission von Michael Garleff. – Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2008. – 455 S. (Vācbaltieši, Veimāras Republika un Trešais Reihs. 2. sēj. Izdevis Karla Ernsta fon Bēra fonds sadarbībā ar Baltijas Vēstures komisiju. Sastādītājs Mihaels Garlefs) (aut. L. Dribins). – 180.–183. lpp.

Lumans Valdis O. Latvia in World War II. – New York: Fordham University Press, 2006; Swain Geoffrey. Between Stalin and Hitler: Class war and race war on the Dvina, 1940–1946. – Milton Park and New York: RoutledgeCurzon, 2004; Swain Geoffrey. Divided We Fall: Divisions within the National Partisans of Vidzeme and Latgale, Fall 1945 // Journal of Baltic Studies. – Vol. 38, No. 2, June 2007 (aut. D. Džeikobss). – 184.–193. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

1949. gada 25. martā izvesto balsis. Dažu Daugavpils un Ilūkstes apriņķa deportēto ģimeņu likteņi mutvārdu vēstures avotos un arhīva dokumentos. – Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2008. – 400 lpp.: il. (aut. Dz. Ērglis, A. Žvinklis). – 194.–195. lpp.

Mugurēvičs Ē. Viduslaiku ciems un pils Salaspils novadā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008. – 262 lpp.: il. + pielikums: Berga T. Mārtiņsalas pilī un ciemā atrastās monētas, 254.–262. lpp. (aut. G. Zemītis). – 195.–197. lpp.

Graudonis J. Mana dzīve atmiņu gaismā. Arheologa dzīvesstāsts. – Rīga: Zinātne, 2008. – 181 lpp.: il. (aut. Ē. Mugurēvičs). – 197.–198. lpp.

Acta archaeologica Albaruthenica. Vol III / Уклад. М. А. Плавiнскi, В. М. Сiдаровiч. – Мiнск: I. П. Логвiнаў, 2008. – 164 с. (aut. I. Loze). – 198.–200. lpp.

Лопатин Н. В., Фурасьев А. Г. Северные рубежи раннеславянского мира в III–V веках н. э. (Серия: Раннеславянский мир. Выпуск 8). Москва, 2007. – 252 с.: ил. (Lopatins N., Furasjevs A. Senslāvu pasaules ziemeļu robežas 3.–5. gs.) (aut. E. Guščika). – 200.–203. lpp.

PERSONĀLIJAS

Akadēmiķim prof. Jānim Stradiņam – 75 (aut. G. Zemītis). – 204. lpp.

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas zinātniskajai sekretārei Ilgai Tālbergai – jubileja (aut. J. Bērziņš). – 205. lpp.

RAKSTU AUTORI. – 206. lpp.

2008. GADA ŽURNĀLU SATURA RĀDĪTĀJS. – 207.–211. lpp.

  

CONTENTS

 Brūzis Rūdolfs. Tanged Spearheads in the 14th–17th Century Archaeological Material from Latvia * Gerhards Guntis. Mass Graves of the Sēlpils Medieval Cemetery * Zariņa Gunita. Bioarcheological Insight into 14th–18th Century History of St. Sīmanis Parish * Jakovļeva Mārīte. Trade and Frontier Convention Signed between the Dutchy of Courland and Russia on 10 (21) May 1783 * Jēkabsons Ēriks. Repatriation of Latvian Soldiers and Refugees from Poland and Lithuania in 1919–1921 * Karlsone Anete. The Development of Latvian-Style Dress in Connection with the Song Festival in the 1920s–30s * Briefs * Sources of History * Scientific Life * Reviews * Survey of Recent Publications * Nomina

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2009  LU Latvijas vēstures institūts           Mājas lapas veidotāji