LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2007. GADS

SATURS

 

1. numurs

 

IEVADRAKSTS

Zemītis Guntis. Jaunajai redakcijai darbu uzsākot. – 5.–6. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI

Zagorska Ilga. Vēlreiz par Zvejnieku arheoloģiskā kompleksa hronoloģiju. – 7.–30. lpp.

Muižnieks Vitolds. Neparasti guldīti mirušie Latvijas vēsturisko laiku kapsētās. – 31.–59. lpp.

Karlsone Anete. Inteliģences pārstāvju veidotie priekšstati par latviešu tautisko apģērbu 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā (1888–1910). – 60.–86. lpp.

Lapa Līga. 1905. gada 13. janvāra demonstrācijā ievainotie. – 87.–108. lpp.

Lipša Ineta. Sabiedriskā tikumība Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados: kokaīnisma aspekts. – 109.–136. lpp.

Pavlovičs Juris. Leģendas par 1941. gada vasaras varas maiņas perioda notikumiem Latvijā. Izcelsmes apstākļu analīze. – 137.–154. lpp.

ĪSZIŅAS

Auns Muntis. Ziemeļkurzemes krogi 18. gadsimta beigās. – 155.–158. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Neiburgs Uldis. Latvijas krievi Vācijas bruņotajos spēkos Otrajā pasaules karā. – 159.–164. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Bebre Viktorija. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta zinātnisko darbību 2006. gadā. – 165.–171. lpp.

LVI struktūrvienībām jauni vadītāji. – 171. lpp.

Jansone Aija. ICOM kostīmu komitejas gadskārtējā konference Kopenhāgenā un Lundā. – 172.–175. lpp.

Lerhis Ainārs. Starptautiska zinātniska konference Rīgā “Latvija un Austrumeiropa 20. gs. 60.–80. gados”. – 175.–183. lpp.

Vilcāne Antonija. Ievērojamā seno baltu ieroču pētnieka Vitauta Kazakeviča piemiņai veltīta konference Lietuvā. – 183.–185. lpp.

Čerpinska Anita, Lipša Ineta. Starptautiskā konference “XVII zinātniskie lasījumi”. – 186.–188. lpp.

Apbalvojumi LU Latvijas vēstures institūta darbiniekiem (A. Zariņai). – 188. lpp.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ

Spirģis Roberts. Daugavas lībiešu 10.–13. gadsimta krūšu važiņrotas ar bruņrupuču saktām (tipoloģiskā analīze). – 188.–191. lpp.

RECENZIJAS

Brotze J. Chr. Estonica / Red. R. Pullat. – Tallinn, 2006. – 619 lpp. (aut. L. Dumpe, M. Auns). – 192.–195. lpp.

Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli, 2004. gada 3.–4. jūnijs, Rīga, un 2004.–2005. gada pētījumi par holokaustu Latvijā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. – 383 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 18. sēj.) (aut. A. Žvinklis). – 195.–202. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

Apala Z., Ducmane K. Cēsu pils dārgumi. – Cēsis, 2006. – 55 lpp.: il. (aut. G. Zemītis). – 203.–204. lpp.

Atgūstot mūsu atmiņu: Cēsnieku stāsti par padomju deportācijām Latvijā. – Cēsis, 2006. – 176 lpp.: il. (aut. Dz. Ērglis). – 205.–206. lpp.

PERSONĀLIJAS

LU Latvijas vēstures institūta galvenajai grāmatvedei Verai Veilandei – 60 (aut. I. Ločmelis). – 207. lpp.

Antropoloģei Ritai Grāverei – 60 (aut. G. Gerhards). – 208. lpp.

Latvijas vēstures institūta goda loceklim Jānim Labsvīram – 100 (aut. I. Lipša). – 209. lpp.

CONTENTS

 

Ilga Zagorska. Radiocarbon Chronology of the Zvejnieki Archaeological Complex * Vitolds Muižnieks. Unusual Position of the Deceased at the Cemeteries of Historical Times in Latvia * Anete Karlsone. Collective Representations on Latvian-Style Clothing inspired by Intelligentsia at the End of the 19th and in the Beginning of the 20th Century (1888–1910) * Līga Lapa. The Wounded at the Demonstration of 13 January 1905 * Ineta Lipša. Public Morality in Latvia of the 1920s–1930s: the Aspect of Cocainism * Juris Pavlovičs. Myths and Legends about the Change of Occupying Power in Latvia during Summer 1941. The Problem of Origin * Briefs * Sources of History * Scientific Life * Reviews * Survey of Recent Publications * Nomina

 

2. numurs

 

IEVADRAKSTS

Bērziņš Valdis. LU Latvijas vēstures institūta mājaslapa. – 5.–6. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI

Bērziņš Valdis. Sārnates neolīta apmetnes pavardi. – 7.–25. lpp.

Zunde Māris. Par pagātnes laikapstākļu ietekmi uz tautas vēsturi un tos raksturojošo datu dendroklimatoloģiskās rekonstrukcijas iespējām Latvijā. – 26.–41. lpp.

Jakovļeva Mārīte. Karadarbība Kurzemes hercogistē un Lietuvas pierobežā Lielā ziemeļu kara sākumā (1700. g. februāris–1703. g. maijs). – 42.–72. lpp.

Lerhis Ainārs. Latvijas ārējā tirdzniecība 1922.–1925. gadā. – 73.–100. lpp.

Boldāne Ilze, Demskis Dagnoslavs. Latgalieši un poļi Latgalē: savstarpējā uztvere un stereotipi. – 101.–124. lpp.

Dribins Leo. Starp konfliktu un kompromisu. Rīgas krievu prese par “krievvalodīgās kopienas” etnopolitisko orientāciju Latvijā. – 125.–136. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Bīriņš Eduards. Manas atmiņas (Turpinājums; atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa). – 137.–151. lpp.

Krīgere Ilze. 1917. gada pārmaiņu laiks armijā Latvijas kara muzeja fotokolekcijas atspoguļojumā. – 152.–161. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Zagorska Ilga. Eiropas arheologu asociācijas gadskārtējā konference Krakovā 2006. gada rudenī. – 162.–163. lpp.

Jakovļeva Mārīte. 18. Baltijas seminārs Līneburgā “Dzīve laukos – Baltijas provinces agrajos jaunajos laikos”. – 163.–165. lpp.

Vilcāne Antonija. Starptautiskais seminārs “Pleskavas un Pleskavas zemes arheoloģija un vēsture”. – 165.–168. lpp.

Berga Tatjana, Grīnberga Laima. 14. Viskrievijas numismātu konference. – 168.–171. lpp.

Lazdiņa Inna. Arheoloģijai, arheoloģisko pieminekļu aizsardzībai un cīņai pret “melno arheoloģiju” veltīta preses konference “Rakt vai nerakt?”. – 171.–175. lpp.

Vanaga Lilita. 10. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra” Liepājā. – 175.–178. lpp.

Zemītis Guntis. Siguldas astoņsimtgadei veltīta zinātniskā konference. – 178.–179. lpp.

Atzinības krusts – Andrim Caunem. – 179. lpp.

RECENZIJAS

Bobe M. Ebreji Latvijā. – Rīga: Biedrība “Šamir”, 2006. – 408 lpp.: il. (aut. A. Žvinklis). – 180.–184. lpp.

Angrick A., Klein P. Die “Endlosung” in Riga: Ausbeutung und Vernichtung 1941–1944. – Darmstadt, 2006. (aut. A. Ezergailis). – 185.–191. lpp.

Hirschhausen U. von. Die Grenzen der Gemeinsamkeit. Deutsche, Letten, Russen und Juden in Riga 1860–1914. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. – 430 S. (Hiršhauzena U. fon. Kopības robežas. Vācieši, latvieši, krievi un ebreji Rīgā no 1860. līdz 1914. gadam) (aut. K. Volfarte, S. Bogojavļenska). – 191.–193. lpp.

Urtāns J. Augšzemes pilskalni. – Rīga: Nordik, 2006. – 280 lpp.: il. (aut. J. Ciglis). – 194.–197. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

Archaeologia Lituana 7 / Ats. red. M. Michelbertas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – 256 p. (aut. Ē. Mugurēvičs). – 198.–200. lpp.

Russow E. Importkeraamik Lääne-Eesti linnades 13.–17. sajandil. – Tallinn, 2006. – 292 lk.: il. (Rusovs E. Importa keramika Rietumigaunijas pilsētās 13.–17. gs.) (aut. I. Ose). – 200.–203. lpp.

Castellologica bohemica 10 / Ed. Tomáš Durdík. – Praha, 2006. – 535 s.: il. (Bohēmijas kasteloloģija) (aut. I. Ose). – 204. lpp.

Lansky R. Geschichte der Familien Lansky/Lantzky, insbesondere der deutschbaltischen Zweige: Zugleich ein Beitrag zu interethnischen Beziehungen im Baltikum. – Darmstadt, 2006. – 218 S. (Baltische Ahnen- und Stammtafeln. Sonderheft 31) (aut. M. Jakovļeva). – 205.–206. lpp.

Vana Tallinn, XVIII (XXII). – Tallinn, 2007. – 290 lk. (Senā Tallina, XVIII (XXII)) (aut. L. Dumpe). – 206.–207. lpp.

PERSONĀLIJAS

Arheologam Latvijas ZA īstenajam loceklim Andrim Caunem – 70 (aut. Ē. Mugurēvičs). – 208.–209. lpp.

Vēsturniecei Veltai Pāvulānei – 70 (aut. A. Vasks). – 210. lpp.

Arheologam Andrejam Vaskam – 60 (aut. G. Zemītis). – 211. lpp.

 

CONTENTS

 

Valdis Bērziņš. The Neolithic Hearth Structures of Sārnate * Māris Zunde. The Importance of the Influence of Past Climatic Factors on the History of a People and the Potential for Reconstructing the Relevant Data by Dendroclimatology * Mārīte Jakovļeva. Hostilities in the Duchy of Courland and the Borderland of Lithuania in the beginning of the Great Northern War (February 1700 – May 1703) * Ainārs Lerhis. The Foreign Trade of the Republic of Latvia (1922–1925) * Ilze Boldāne, Dagnosław Demski. The Latgallians and Poles in Latgale: Mutual Perception and Stereotypes * Leo Dribins. Between a Conflict and a Compromise: the Russian Press of Riga on the Ethnopolitical Orientation of the “Russian-speaking Community” in Latvia * Sources of History * Scientific Life * Reviews * Survey of Recent Publications * Nomina

 

3. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI

Vasks Andrejs. Dzelzs sārņi apbedījumos. – 5.–12. lpp.

Vilcāne Antonija. Apbedījumi ar zirglietām vēlā dzelzs laikmeta latgaļu kapulaukos Dubnas upes baseinā. – 13.–31. lpp.

Strenga Gustavs. Rīgas Sv. Jāņa Kristītāja dominikāņu konventa brāļi viduslaiku vēstures avotos. Brāļu no Livonijas izcelsmes problemātika. – 32.–55. lpp.

Auns Muntis. Melnsila un Krustes ciems 18. gadsimta otrajā pusē. – 56.–71. lpp.

Ozoliņa Dzidra. Liepājas pilsētas pašvaldības zemju politikas iezīmes 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā. – 72.–95. lpp.

Lapa Līga. 1905. gada 13. janvāra demonstrācijā kritušie un no ievainojumiem mirušie. – 96.–119. lpp.

Boldāne Ilze, Demskis Dagnoslavs. Latgalieši un poļi Latgalē: savstarpējā uztvere un stereotipi. – 120.–143. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Krīgere Ilze. 1917. gada pārmaiņu laiks armijā Latvijas Kara muzeja fotokolekcijas atspoguļojumā. – 144.–153. lpp.

Neiburgs Uldis. Latviešu pretošanās kustības dalībnieki nacistiskās Vācijas cietumos un koncentrācijas nometnēs. – 154.–166. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Čerpinska Anita. Konference “Napoleona karu laikmets: cilvēki, notikumi, idejas” Maskavā. – 167.–168. lpp.

Zemītis Guntis. Starptautiskā zinātniskā konference “Dr. Augusts Bīlenšteins par latviešu kultūras pamatvērtībām – arī Eiropā”. – 168.–171. lpp.

Ziediņa Egita. Oslo universitātes kultūrvēstures muzeja arheologi Latvijā. – 171.–173. lpp.

Ritums Ritvars. Arheoloģisko pieminekļu apsekošana Latgalē. – 173.–176. lpp.

Ērglis Dzintars, Lerhis Ainārs, Žvinklis Arturs. Zinātniskie komandējumi Maskavā. – 176.–177. lpp.

RECENZIJAS

Преступления нацистов и их пособников в Прибалтике (Латвия). 1941–1945. Документы и свидетельства. – Рига, 2007. – 416 с.: ил. (Nacistu un to atbalstītāju noziegumi Baltijā (Latvija). 1941–1945. Dokumenti un liecības) (aut. A. Žvinklis). – 178.–182. lpp.

Berga T. Augšdaugavas 14.–17. gadsimta senvietas: no Krāslavas līdz Slutišķiem. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2007. – 223 lpp.: il. + pielikums: Zariņa G. Augšdaugavas 14.–18. gs. iedzīvotāju antropoloģiskais izvērtējums, 193.–223. lpp. (aut. V. Muižnieks). – 183.–185. lpp.

Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloģijā: Rakstu izlase. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. – 571 lpp.: il. (aut. A. Celmiņš). – 185.–193. lpp.

Jansons G. Turaidas pils arhitektūra. 13.–17. gadsimts. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. – 163 lpp.: il. (aut. J. Ciglis). – 193.–196. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

Arheoloģija un etnogrāfija. 23. laid.: Veltījums seno apģērbu pētniecei arheoloģei Dr. habil. hist. Annai Zariņai 85 gadu jubilejā / Sast. Ieva Ose. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. – 367 lpp.: il. (aut. V. Bebre). – 197.–203. lpp.

Pots and princes: Ceramic vesels and stove tiles from 1400–1700 / Ed. Kirsi Majantie. – Turku, 2007. – 224 p.: il. (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XII) (Podi un prinči: Keramikas trauki un krāsns podiņi 1400–1700) (aut. I. Reinfelde). – 204.–205. lpp.

Miehitetty Latvia / Toimittanut Marjo Mela. – Keuruu, 2007. – 287 p.: il. (Okupētā Latvija) (aut. I. Šneidere). – 205.–206. lpp.

PERSONĀLIJAS

Vēsture romānos. Arturam Heniņam – 75 (aut. Ē. Hānbergs). – 207.–208. lpp.

Arheologam profesoram Francim Balodim – 125 (aut. Ē. Mugurēvičs). – 209.–211. lpp.

 

CONTENTS

 

Andrejs Vasks. Finds of Iron Slag in Burials * Antonija Vilcāne. 10th–11th Century Warrior Burials with Horse-trappings in the Latgallian Area * Gustavs Strenga. Brothers of Riga’s St. John Baptist’s Dominican Monastery in Medieval Sources. Brothers from Livonia * Muntis Auns. Villages of Melnsils and Kruste in the 2nd Half of the 18th Century * Dzidra Ozoliņa. Characteristics of the Liepāja City Self-government’s Land Policy at the End of the 19th – Beginning of the 20th Century * Līga Lapa. The Dead and the Mortally Wounded in the Demonstration of 13 January of 1905 * Ilze Boldāne, Dagnosław Demski. The Latgallians and Poles in Latgale: Mutual Perception and Stereotypes * Sources of History * Scientific Life * Reviews * Survey of Recent Publications * Nomina

 

4. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI

Vasks Andrejs. Ieroči un karošana bronzas laikmetā Latvijas teritorijā. – 5.–16. lpp.

Čerpinska Anita. Rīga 1812. gada kara priekšvakarā un kara laikā: pilsēta un cietoksnis. – 17.–33. lpp.

Grāvere Rita. Latviešu fiziskā tipa attīstība un izmaiņas 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. pirmajā pusē (historiogrāfija un tendences). – 34.–49. lpp.

Ozoliņa Dzidra. Liepājas pilsētas pašvaldības zemju politikas iezīmes 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā (Nobeigums). – 50.–67. lpp.

Krēsliņš Uldis. Rīgas pilsētas domes vēlēšanas: 1917.–1931. gads. – 68.–90. lpp.

Pavlovičs Juris. Latviešu apriņķu vietējo pašvaldību atjaunošana nacistu okupētajā Latvijā: 1941. gada jūnijs–jūlijs   . – 91.–108. lpp.

ĪSZIŅAS

Auns Muntis. Johana Kristofa Broces “Monumente”. Puse darba paveikta. – 109.–112. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Ose Ieva, Barzdeviča Margarita. Lielā Ziemeļu kara skices karaliskajā bibliotēkā Stokholmā. – 113.–123. lpp.

Dedumietis Dagnis, Zemītis Guntis. 1916./1917. gada latviešu strēlnieku Ziemassvētki. – 124.–133. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Zagorska Ilga. Senās apkārtējās vides pētniecībai veltīta konference Lietuvā. – 134.–135. lpp.

Ose Ieva. Konference “Castella Maris Baltici 9” Krievijā. – 135.–137. lpp.

Lerhis Ainārs, Auns Muntis. “Prof. Arnolda Spekkes lasījumi” un pārapbedīšana Vecumniekos. – 137.–142. lpp.

Bērziņš Jānis. Krievijas strādnieku un uzņēmēju 20. gadsimta vēstures metodoloģijas, historiogrāfijas un avotu pētniecības problēmas. – 142.–144. lpp.

Vilcāne Antonija. Profesoram Francim Balodim veltīta konference. – 144.–146. lpp.

Lazdiņa Inna. Starptautiskā konference “Kultūras mantojums un dinamiskās pārmaiņas” Visbijā. – 146.–148. lpp.

Ose Ieva. Ādolfa Tautaviča piemiņas simpozijs Viļņā. – 149.–150. lpp.

Guščika Elīna, Lazdiņa Inna. “Baltijas arheoloģijas seminārs – 3” Ventspilī. – 150.–153. lpp.

Čerpinska Anita. Zinātniskā konference “1812. gada Tēvijas karš un Krievijas province notikumos, cilvēku likteņos un muzeju kolekcijās”. – 153.–154. lpp.

Boldāne Ilze, Jansone Aija. Bulgārijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes aģentūras “LU Latvijas vēstures institūts” starptautiskais projekts “Tradicionālais un laikmetīgais bulgāru un latviešu ikdienas kultūrā globalizācijas laikmetā”: atskats uz šogad paveikto. – 154.–156. lpp.

Apbalvojumi LU Latvijas vēstures institūta darbiniekiem (I. B. Lozei, A. Vilcānei, I. Osei). – 156. lpp.

RECENZIJAS

Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā / Sast. Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis. – Rīga: Jumava, 2006. – 304 lpp.: il. (aut. A. Žvinklis). – 157.–163. lpp.

Latvijas Kara muzeja gadagrāmata VIII / Sast. J. Ciganovs. – Rīga, 2007. – 248 lpp.: il. (aut. K. Zellis). – 163.–168. lpp.

Siguldas novada gadsimtu grāmata / Turaidas muzejrezervāts. Zin. red. G. Zemītis. – Rīga: Jumava, 2007. – 168 lpp.: il. (aut. J. Ciglis). – 168.–171. lpp.

Skarby starożytnej Lotwy. Treasures of Ancient Latvia / Pod redakcją Anna Bitner-Wróblewskiej. – Warszawa, 2007. – 550 s.: il. (Senās Latvijas dārgumi) (aut. I. Loze). – 171.–173. lpp.

ATSAUCOTIES UZ PUBLICĒTO

Ose I. Cik vecs ir Turaidas pils galvenais tornis? Atsaucoties uz Jāņa Cigļa recenziju par Gunāra Jansona grāmatu. – 174.–177. lpp.

Urtāns J. Demenes Skaistkalnu Spraču kalns nav pilskalns. – 177.–180. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

Palavestra A., Kristić V. The Magic of Amber. – Belgrade: National Museum, 2006. 447 str.: ilustr. (Archaeological Monographies; 18) (Palavestra A., Krističa V. Maģiskais dzintars) (aut. I. Loze). – 181.–183. lpp.

Ethnologia Bulgarica. Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore. Volume 3/200. – Sofia: Ethnographic Institute and Museum at Bulgarian Academy of Sciences, 2006. – 212 p. (Ethnologia Bulgarica: Bulgārijas etnoloģijas un folkloras gadagrāmata. Nr. 3/2006) (aut. I. Boldāne). – 183.–186. lpp.

Ose I. Daugavgrīvas cietokšņa būvvēsture. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. – 151 lpp.: il. (aut. M. Barzdevica). – 187.–189. lpp.

Die Nachlassverzeichnisse der Literaten in Tallinn 1710–1805 / Bearbeitet von Raimo Pullat. – Tallinn, 2007. – 270 S. (Tallinas literātu mantojumu saraksti 1710–1805 / Apstrādājis Raimo Pullats) (aut. L. Dumpe). – 189.–190. lpp.

Sieviete Latvijas vēsturē: Rakstu krājums / Sastādījis Kaspars Zellis. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007 (aut. M. Mintaurs). – 191.–198. lpp.

Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 60.–80. gados. Starptautiskās konferences referāti, 2006. gada 10. oktobris, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. – 227 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 20. sēj.) (aut. R. Vīksne). – 198.–200. lpp.

Experiencing Totalitarianism: The Invasion and Occupation of Latvia by the USSR and Nazi Germany. 1939–1991. A Documentary History / Ed. by A. Plakans. – Bloomington, IN (USA): AuthorHouse, 2007. – XVI, 386 p. (Pieredzētais totalitārisms: PSRS un nacistiskās Vācijas iebrukums Latvijā un okupācija. 1939–1991. Dokumentāla vēsture) (aut. I. Šneidere). – 200.–201. lpp.

PERSONĀLIJAS

Antonijam Zundam – 60. – 202. lpp.

Vēsturniecei Bangai Vilkai – 80. – 203. lpp.

IN MEMORIAM

Arhitektūras pieminekļu restauratore Tatjana Vītola (20.09.1920.–28.09.2007.) (aut. I. Ose). – 204.–205. lpp.

 

CONTENTS

 

Andrejs Vasks. Weapons and Warfare during the Bronze Age in the Area of Present-Day Latvia * Anita Čerpinska. Riga on the Eve of the 1812 War and During It: The City and the Fortress * Rita Grāvere. The Characteristic of the Secular Changes in the Stature of Latvian Population of the 19th–20th centuries * Dzidra Ozoliņa. Characteristics of the Liepāja City Self-government’s Land Policy at the End of the 19th – Beginning of the 20th Century * Uldis Krēsliņš. The Elections for the Riga City Council in the Period 1917–1931 * Juris Pavlovičs. Restoration of the Latvian District Authorities during the Early Period of the Nazi Occupation (June–July 1941) * Briefs * Sources of History * Scientific Life * Reviews * Survey of Recent Publications * Nomina * In memoriam1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2008  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji