LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS

2006. gads

SATURS


1. numurs


ZINĀTNISKIE RAKSTI

Grāvere Rita. Lībiešu problēmas risinājuma aizsākumi Latvijas antropoloģijā (19. gs. beigas – 20. gadsimta pirmā puse). – 5.–17. lpp.

Loze Ilze. Lubāna ezera ieplaka – arheoloģiskās pētniecības mikroreģions Austrumbaltijā (agrais neolīts). – 18.–48. lpp.

Jansone Aija. Aleksandras Dzērvītes ieguldījums Krustpils tipa villaiņu izpētē. – 49.–73. lpp.

Jēkabsons Ēriks. Latviešu tautības virsnieki Krievijas armijā 19. gs. otrajā pusē – 1907. gadā. – 74.–109. lpp.

Bleiere Daina. Represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 1944.–1965. gadā. – 110.–135. lpp.

ĪSZIŅAS

Dedumietis Dagnis, Zemītis Guntis. I pasaules kara nocietinājumu arheoloģiskā izpēte. – 136.–140. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Caune Andris. Brīvības cīņu varonim ģenerālim Jānim Balodim – 125. – 141.–150. lpp.

Kārļa Gustava Ozoliņa atmiņas par Rīgu 19. gs. – 20. gs. mijā (publicēšanai sagatavojis Andris Caune). – 151.–162. lpp.

Graudonis Jānis. Fragmenti no mana dzīves gājuma (Nobeigums). – 163.–169. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Bebre Viktorija. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2005. gadā. – 170.–174. lpp.

Vanaga Lilita. “Svešās” Salaspils kaujas četrsimtgades starptautiskā atcere. – 175.–177. lpp.

Ose Ieva. Hanzas konference Hamburgā. – 178.–179. lpp.

Jakovļeva Mārīte. Dokumenti par Kurzemes hercogistes vēsturi Gdaņskā. – 179.–182. lpp.

Lapa Līga. Starptautiskā konference “Informācija, revolūcija, reakcija: 1905–2005”. – 182.–187. lpp.

Evarts Edvīns. Vēstures skolotāju seminārs Šverīnē. – 187.–188. lpp.

RECENZIJAS

Бутовский полигон. 1937–1938 гг. Книга памяти жертв политических репресий. Выпуск 8. – Москва: Издательство “Альзо”, 2004. – 400 с., илл. (Butovas poligons. 1937–1938. Politisko represiju upuru piemiņas grāmata) (aut. I. Šneidere). – 189.–192. lpp.

Keller V. Herzog Friedrich von Kurland (1569–1642): Verfassungs-, Nachfolge- und Neutralitätspolitik. – Marburg: Verlag Herder-Institut, 2005. – 224 S. (Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung 11) (Kellers F. Kurzemes hercogs Frīdrihs (1569–1642): Satversmes, troņmantošanas un neitralitātes jautājumi politikā) (aut. M. Jakovļeva). – 193.–195. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

Harjula J. Sheaths, Scabbards and Grip Coverings. The Use of Leather for Portable Personal Objects in the 14th–16th Century Turku. – Hämeenlinna, 2005. – 166 p.; il. (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae. X) (Harjula J. Nažu un zobenu makstis. Ādas izmantošana individuāli pārnēsājamiem priekšmetiem Turku 14.–16. gs.) (aut. A. Caune). – 196.–197. lpp.

Zilbermans D. Kā zvaigzne tumsā. Atmiņas par Jāni (Žani) Lipki. – Rīga, 2005. – 86 lpp.: il. (Muzeja “Ebreji Latvijā” raksti, Nr. 4) (aut. A. Caune). – 197.–198. lpp.

Latvija un Otrā pasaules kara beigas Eiropā: Atzīmējot nacistu kapitulācijas 60. gadadienu = Latvia and the End of the Second World War in Europe: Commemorating the 60th Anniversary of the Nazi Capitulation. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. – 226 lpp. (aut. I. Šneidere). – 199.–200. lpp.

Okupētā Latvija 20. gadsimta 40. gados: Latvijas vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. – 450 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 16. sēj.). (aut. I. Šneidere). – 200.–202. lpp.

PERSONĀLIJAS

Arheoloģei, Latvijas ZA korespondētājloceklei Ilzei Lozei – 70 (aut. A. Caune). – 203. lpp.

Vēsturniecei Austrai Mieriņai – 80 (aut. J. Bērziņš). – 204. lpp.

Gleznotājam, Latvijas senatnes pētniekam Arvedam Gusāram – 100 (aut. A. Caune). – 205. lpp.

IN MEMORIAM

LZA ārzemju loceklis profesors Indriķis Šterns (13.10.1918.–29.12.2005.) (aut. Ē. Mugurēvičs). – 206.–207. lpp.

Paziņojums. – 208.–209. lpp.


2. numurs


ZINĀTNISKIE RAKSTI

Zariņa Gunita. Zvejnieku kapulauka paleodemogrāfija. – 5.–21. lpp.

Muižnieks Vitolds. Mārtiņsalas kapsētas apbedījumi ar kapa inventāru. – 22.–42. lpp.

Auns Muntis. Ēdoles muižas iedzīvotāji 1797. gadā. – 43.–55. lpp.

Bīrons Anatolijs. Krišjānis Valdemārs un jūrniecība. – 56.–79. lpp.

Lerhis Ainārs. Latvijas Republikas ārējās tirdzniecības aizsākumi (1918–1921). – 80.–99. lpp.

Lendiņa Mirdza. Radošās inteliģences ieguldījums kultūras dzīves bagātināšanā un sabiedriskās domas veidošanā Latvijas rajonos (1945. g. – 1988. g. 1.–2. jūnijs). – 100.–133. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Caune Andris. Pastkartes stāsta par 1941. gada 29. jūnijā izpostīto Vecrīgu. – 134.–143. lpp.

Savčenko Vasilijs. Krass pavērsiens vēsturē. Irēnes Šneideres ievads atmiņu publikācijai, Artura Žvinkļa tulkojums no krievu valodas un piezīmes. – 144.–155. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Šneidere Irēne. Lekcijas Helsinkos. – 156. lpp.

Zemītis Guntis. Vieslekcijas Sanktpēterburgas Valsts universitātē. – 157. lpp.

Caune Andris. Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulce. – 158. lpp.

Mugurēvičs Ēvalds. Livonijas hronikas un arheoloģijas dati par Baltijas tautām 12.–14. gs. – 158.–159. lpp.

Loze Ilze. Piektā starptautiskā dzintara arheoloģijas konference Belgradā. – 159.–162. lpp.

RECENZIJAS

Lerhis A. Latvijas Republikas ārlietu dienests. 1918–1940. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. – 326 lpp.+32 lpp. il. (aut. A. Zunda). – 163.–167. lpp.

Kāda cilvēka dzīve. Klāva Lorenca atmiņas. – Rīga: apgāds “Zelta grauds”, 2005. – 496 lpp.: il. (aut. A. Žvinklis). – 167.–175. lpp.

Lietuvos piliakalniai atlasas / Sudarytojai Z. Baubonis, G. Zabiela. I tomas: Akmenės – Kupiškio rajonai. – Vilnius: Briedis, 2005. – 495 p.: il.; II tomas: Lazdijų – Šilalės rajonai. – Vilnius: Briedis, 2005. – 515 p.: il.; III tomas: Šilutės – Zarasų rajonai. – Vilnius: Briedis, 2005. – 499 p.: il. (aut. A. Vasks). – 176.–179. lpp.

Arājs K. Latviešu kauli...: Atmiņas par anatomikumu un antropoloģijas ziedu laikiem Latvijā. – Rīga: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2005. (aut. R. Grāvere). – 179.–183. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

Latvian Historiaa ja Kulttuuria / Toimittaneet Marjo Mela ja Lembit Vaba. – Helsingissä, 2005. – 408 p. (Latvijas vēsture un kultūra / Zin. red. M. Mela un L. Vaba) (aut. I. Šneidere). – 184.–185. lpp.

Melers M. Ebreju kapsētas Latvijā = Jewish Cemeteries in Latvia = Еврейские кладбища в Латвии. – Rīga: Ebreju reliģiskā draudze “Šamir”, 2006. – 176 lpp.: il. (aut. Dz. Ērglis). – 185.–186. lpp.

Durdík T., Sušický V. Zřiceniny hradů, tvrzí a zámků: Západní Čechy. – Praha: Agentura Pankrác, 2005. – 328 s.: il. (Durdīks T., Sušickis V. Piļu, cietokšņu un nocietinājumu drupas: Rietumu Bohēmija) (aut. I. Ose). – 186.–188. lpp.

Sēļi un Sēlija = The Selonians and Selonia. – Rīga: SIA “N.I.M.S.”, 2005. – 123 lpp.: il. (aut. A. Caune). – 188.–189. lpp.

Кулаков В. И. Раскопки Лебенихта в 1999 г. Кенигсберг под Калиниградом = Kulakov V. I. Ausgrabungen in Löbenicht im J. 1999. Königsberg unter Kaliningrad. – Калининград: Представительство НИИ теории градосторительста Рос. акад. архитектуры и строит. наук. Ин-т археологии РАН, 2005. – 188 с., табл., 176 рис. – (Prussia antiqua 3 monumenta) (Kulakovs V. I. Izrakumi Lebenihtā 1999. g. Kēnigsberga zem Kaļiņingradas) (aut. A. Caune). – 189.–190. lpp.

Loze I. Neolīta apmetnes Ziemeļkurzemes kāpās. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. – 223 lpp.: il. (aut. E. Ziediņa). – 191.–193. lpp.

Merkienė I. R., Paukštytė-Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž. B. Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos. – Vilnius: Versus aureus, 2005. – 288 p. (Merkiene I. R., Paukštīte-Šakniene R., Savoņakaite V., Šaknis Ž. B. Dienvidaustrumu Latvijas lietuvieši: identitātes izpausme, etniskās un kultūras orientācijas) (aut. A. Karlsone). – 193.–194. lpp.

Симонян Р. Х. Россия и страны Балтии. Изд. 2-е. – Москва: Институт социологии РАН, 2005. – 520 с. (Simonjans R. Krievija un Baltijas valstis) (aut. I. Šneidere). – 194.–195. lpp.

PERSONĀLIJAS

Vēsturniekam Latvijas ZA īstenajam loceklim Jānim Bērziņam – 65 (aut. I. Ločmelis). – 196. lpp.

Vēsturniecei Regīnai Greitjānei – 70 (aut. J. Bērziņš). – 197. lpp.

Vēsturniekam Latvijas ZA īstenajam loceklim Ēvaldam Mugurēvičam – 75 (aut. A. Caune). – 198. lpp.

Vēsturniecei Melitai Svarānei – 90 (aut. M. Auns). – 199. lpp.

Baltu valodas un kultūras pētniekam Eduardam Volteram – 150 (aut. L. Vanaga). – 200.–201. lpp.

IN MEMORIAM

Māksliniece Ilze Siliņa (1944.2.I–2006.6.IV) (aut. I. Loze). – 202.–203. lpp.

Atvadu vārdi māksliniecei Martai Jāņkalniņai (1922.12.IV–2006.24.IV) (aut. I. Loze). – 204. lpp.

Vēsturniece Dr. hist. Dzintra Vīksna (1940.27.IV–2006.27.V) (aut. I. Šneidere). – 205.–206. lpp.


3. numurs


Caune Andris. Atjaunotā “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” 15 darbības gadi. – 5.–8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI

Spirģis Roberts. Daugavas lībiešu važiņrotu sastāvdaļu korelācija. – 9.–27. lpp.

Ose Ieva. Ģeogrāfiskā vide kā nozīmīgs faktors viduslaiku piļu celtniecībā Latvijā. – 28.–43. lpp.

Jakovļeva Mārīte. Cīņa par varu Kurzemes hercogistē pēc hercoga Frīdriha Kazimira nāves (1701.–1703. gads). Nobeigums. – 44.–60. lpp.

Bērziņš Valdis. Valsts aizsardzības problēmu risinājums Latvijas pirmajā Saeimā. – 61.–75. lpp.

Blumberga Renāte. Somu mācītāja H. K. Ervies darbība lībiešu ciemos 20. gadsimta 30. gados. – 76.–89. lpp.

Stradiņš Jānis, Cēbere Dzintra. Latvijas Zinātņu akadēmijas veidošanās: zinātniskie un sabiedriski politiskie aspekti. – 90.–114. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Kļaviņš Kaspars. Eduarda Bīriņa atmiņas (atmiņas publicēšanai sagatavojusi un komentējusi Līga Lapa). – 115.–138. lpp.

Caune Andris. Jurija Novoselova 20. gs. 20. gadu etnogrāfiskās fotogrāfijas. – 139.–150. lpp.

Edgara Dunsdorfa vēstules. Ievadu un komentārus rakstījis Eduards Silkalns. – 151.–161. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Loze Ilze. Arheologu zinātniski metodiskais seminārs Tverā. – 162.–164. lpp.

Krēsliņš Uldis, Vanaga Lilita. 9. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra” Liepājā. – 164.–166. lpp.

Bērziņš Valdis. Atskaites sesija par arheologu pētījumiem Latvijā 2004. un 2005. gadā. – 167.–168. lpp.

Žvinklis Arturs. Zinātniskā konference “Nacionālo minoritāšu loma Latvijas vēsturē”. – 168.–172. lpp.

RECENZIJAS

Zeile P. Latgales kultūras vēsture: No akmens laikmeta līdz mūsdienām. – Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2006. – 746 lpp.: il. (aut. O. Spārītis). – 173.–177. lpp.

Treijs R. Latvijas ģenerāļi (1918–1940): Armijas komandieri un štāba priekšnieki. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. – 271 lpp. (aut. V. Bērziņš). – 177.–179. lpp.

Blumberga R. Lībieši dokumentos un vēstulēs: Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. – 383 lpp. + 8 lpp. krāsu il., 32 lpp. m/b il. (aut. I. Priedīte). – 179.–181. lpp.

Rimantienė R. Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos. – Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2005. – 527 p.: il. (Rimantiene R. Akmens laikmeta zvejnieki piejūras lagūnas piekrastē) (aut. I. Loze). – 182.–184. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

Michelbertas M. Akmenių ir Perkūniškes pilkapiai. – Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla, 2006. – 153 p.: il. (“Archaeologia Lituana” monografijos. A serija, Nr. 2) (Michelbertas M. Akmenes un Perkūnišķes uzkalniņu kapulauki) (aut. A. Caune). – 185.–186. lpp.

Medieval History Writing and Crusading Ideology / Ed. by T. M. S. Lehtonen, K. V. Jensen. – Helsinki, 2005. – 320 p. (Viduslaiku vēstures rakstītie avoti un krustakaru ideoloģija) (aut. I. Lazdiņa). – 186.–188. lpp.

Die Nachlassverzeichnisse der Handwerker in Tallinn 1706–1803 / Bearbeitet von Raimo Pullat. – Tallinn, 2006. – 368 S. (Tallinas amatnieku mantojuma saraksti 1706–1803 / Apstrādājis Raimo Pullats) (aut. L. Dumpe). – 189.–190. lpp.

Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara: Starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.–8. jūnijs, Rīga. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. – 287 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 17. sēj.) (aut. I. Šneidere). – 190.–191. lpp.

PERSONĀLIJAS

Mākslas vēsturniekam Latvijas ZA goda loceklim Imantam Lancmanim – 65 (aut. I. Ose). – 192. lpp.

Vēsturniekam profesoram Rihardam Treijam – 75 (aut. A. Caune). – 193. lpp.

Arheoloģei Annai Zariņai – 85 (aut. A. Caune). – 194. lpp.

Vēsturniekam un diplomātam Jurim Vīgrabam – 125 (aut. A. Lerhis). – 195.–197. lpp.

IN MEMORIAM

Aleksandra Drīzuļa piemiņai (29.06.1920.–17.07.2006.) (aut. Ē. Žagars). – 198.–201. lpp.

Vēsturnieku Anatoliju Bīronu atceroties (30.11.1929.–17.07.2006.) (aut. J. Bērziņš). – 202.–203. lpp.

Docenta Imanta Medņa piemiņai (aut. Ē. Žagars). – 204. lpp.

Vēsturnieka labās rokas (Lilijas Dunsdorfas (1906–2005) apbedīšana dzimtenē) (aut. E. Silkalns). – 205. lpp.


4. numurs


ZINĀTNISKIE RAKSTI

Zunde Māris. Rīgā, Vaļņu ielā 19, atklātās mūra ēkas pamatu koka balsta konstrukcijas būvelementu dendrohronoloģiskās datēšanas rezultāti. – 5.–14. lpp.

Mugurēvičs Ēvalds. Lībiešu izcelsmes un kultūras veidošanās problēmas. – 15.–37. lpp.

Karlsone Anete. Dažas preses ziņas un vērtējumi par latviešu svētku apģērba attīstību 19. gs. otrajā pusē. – 38.–60. lpp.

Krēsliņš Uldis. Vēlēšanu likums un vēlēšanu rezultāti: Latvijas vēlēšanu pieredze politiskās pārstāvniecības institūtu veidošanā 1917.–1920. gadā. – 61.–81. lpp.

Ozoliņa Dzidra. Par Kārļa Ulmaņa diviem krustbērniem no Ansonu dzimtas. – 82.–103. lpp.

Stradiņš Jānis, Cēbere Dzintra. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas veidošanās un evolūcija par Latvijas Zinātņu akadēmiju. Nobeigums. – 104.–136. lpp.

VĒSTURES AVOTI

Caune Andris. Trešais Latvijas Valsts prezidents Alberts Kviesis laikabiedru fotogrāfijās. – 137.–144. lpp.

Jansone Aija. Retrospektīvs skatījums uz kāzu tradīcijām Latgalē Preiļu un Daugavpils apkārtnē 19. gs. beigās – 20. gs. – 145.–167. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE

Kotts Metjū (Matīss). Starptautiska konference par genocīdu un minoritātēm. – 168.–170. lpp.

Boldāne Ilze, Jansone Aija. Pirmie soļi starptautiskā projekta “Tradicionālais un laikmetīgais bulgāru un latviešu ikdienas kultūrā globalizācijas laikmetā” realizēšanā. – 170.–173. lpp.

Mugurēvičs Ēvalds. Aizvēstures un agrīnās vēstures zinātņu starptautiskās savienības 15. kongress Portugālē. – 173.–176. lpp.

Zariņa Gunita. Otrais starptautiskais biomolekulārās arheoloģijas simpozijs Stokholmā. – 176.–178. lpp.

Vanaga Lilita. Starptautiska baltistikas konference Sanktpēterburgā. – 178.–180. lpp.

Dumpe Linda. Etnologu – uztura pētnieku 16. starptautiskā zinātniskā konference. – 180.–183. lpp.

Ose Ieva. Podiņu krāsnīm veltīta konference Biržos. – 183.–184. lpp.

Zunde Māris. Par pieredzes apmaiņu divās dendrohronoloģijas laboratorijās Vācijā. – 185.–187. lpp.

Ose Ieva. Hanzas pilsētu arheologu 6. kolokvijs Trāvemindē. – 187.–190. lpp.

Apbalvojumi LU Latvijas vēstures institūta darbiniekiem. – 190. lpp.

RECENZIJAS

Zariņa A. Salaspils Laukskolas kapulauks. 10.–13. gadsimts. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. – 463 lpp.: il. (aut. I. Žeiere). – 191.–193. lpp.

Žulkus V. Kuršiai Baltijos jūros erdveje. – Vilnius: Versus Aureus, [2004]. – 256 p.: il. (Žulkus V. Kurši Baltijas jūras telpā) (aut. J. Asaris). – 193.–197. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

Deutschland, Rußland und das Baltikum. Beiträge zu einer Geschichte wechselvoller Beziehungen. Festschrift zum 85. Geburtstag von Peter Krupnikow / Herausgegeben von Florian Anton und Leonid Luks. – Köln; Weimar; Wien: Böhlau – Verlag, 2005. – 408 S. – (Schriften des Zentralinstituts für Mittel- und Osteuropastudien, Bd. 7) (Vācija, Krievija un Baltija. Raksti par mainīgo savstarpējo attiecību vēsturi. Veltījums Pēterim Krupņikovam 85 gadu jubilejā) (aut. J. Stradiņš). – 198.–199. lpp.

Back to the Origin. New research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki cemetery and environment, northern Latvia / Ed. by L. Larsson, I. Zagorska. – Lund, 2006. – 336 p.: il. (Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, No. 52) (Atgriežoties pie sākotnes. Jauni pētījumi par Zvejnieku mezolīta – neolīta kapulauku un apkārtējo vidi Ziemeļlatvijā) (aut. V. Bērziņš). – 199.–203. lpp.

Sulgostowska Z. Kontakti społeczności późnopaleolitycznych i mezolitycznych między Odra, Dźwiną i Górnym Dniestrem. – Warszawa: Instytut Archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2005. – 344 s. (Suļgostovska S. Vēlā paleolīta un mezolīta kopienu kontakti areālā starp Oderu, Daugavu un Dņestras augšteci) (aut. I. Zagorska). – 203.–205. lpp.

Анастасова Е. Етничност, традиция, власт. Етюди за прехода. – София: Академично издателство “Марин Дринов”, 2006. – 147 с. (Anastasova E. Etnicitāte, tradīcija, vara. Pārejas perioda skices) (aut. I. Boldāne). – 205.–207. lpp.

Dybas B. Na obrzezach Rzeczypospolitej. Sejmik piltynski w latach 1617–1717 (z dziejów instytucji stanowej). – Toruń, 2004. – 347 s. (Dibašs B. Žečpospolitas perifērijā. Piltenes landtāgs 1617.–1717. g. (no kārtu institūcijas vēstures)) (aut. M. Jakovļeva). – 208.–209. lpp.

Ривош Э. Записки.Рига: Рижская еврейская община, Музей “Евреи в Латвии”, 2006. – 566 с. (Rivošs E. Piezīmes) (aut. Dz. Ērglis). – 210.–211. lpp.

PERSONĀLIJAS

Arheoloģei Zigrīdai Apalai – 70 (aut. A. Caune). – 212. lpp.

Vēsturniekam profesoram Leo Dribinam – 75 (aut. A. Caune). – 213. lpp.

Etnogrāfei Ainai Alsupei 80 (aut. L. Vanaga). – 214. lpp.

Matemātiķim un kultūras vēsturniekam Jānim Straubergam – 120 (aut. A. Caune). – 215. lpp.

IN MEMORIAM

Ievas Neilandes piemiņai (1941–2006) (aut. I. Šneidere). – 216. lpp.

Vēsturnieci Regīnu Greitjāni atceroties (1936.30.05.–2006.06.09.) (aut. J. Bērziņš). – 216.–217. lpp.

Arheologs Dr. habil. hist. Ādolfs Tautavičs (09.12.1925.–10.08.2006.) (aut. A. Caune). – 217.–219. lpp.

Atsaucoties uz publicēto. – 220. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji