LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
2005. gads
SATURS


1. numurs


ZINĀTNISKIE RAKSTI
Bērziņš Valdis, Dumpe Baiba. Ēdiena eksperimentāla gatavošana, lietojot neolīta laika māla trauku rekonstrukcijas. - 5.-22. lpp.
Boldāne Ilze. Par etnisko stereotipu teoriju: sākotnējs ieskats Latvijas apstākļos. - 23.-47. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Cīņa par varu Kurzemes hercogistē pēc hercoga Frīdriha Kazimira nāves (1701.-1703. gads). - 48.-69. lpp.
Dumpe Linde. No degvīna vēstures Latvijā. - 70.-91. lpp.
Stradiņš Jānis, Cēbere Dzintra. E. G. Robertsona 1804. gada lidojums Rīgas un Latvijas kultūrvēstures skatījumā. - 92.-108. lpp.
Šneidere Irēne. Padomju represijas pret Latvijas krieviem 1940. gada vasarā. - 109.-131. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Latviešu dzejnieku dzejoļi 1905. gada revolūcijas laika pastkartēs. - 132.-139. lpp.
Lapa Līga. Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljona pārstāvju liecības par demonstrācijas apšaušanu 1905. gada 13. janvārī Daugavmalā. - 140.-157. lpp.
Silkalns Eduards. Edgars Dunsdorfs Melburnā. - 158.-164. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Lazdiņa Inna. Prakse Glaubergas arheoloģisko pieminekļu kompleksā Vācijā. - 165.-166. lpp.
Zariņa Gunita. Starptautiskā antropologu konference Viļņā. - 166.-168. lpp.
Loze Ilze. 11. starptautiskais neolīta problēmām veltītais seminārs Slovēnijā. - 168.-170. lpp.
Lerhis Ainārs. Profesora Edgara Dunsdorfa 100 gadu jubilejas piemiņas pasākumi. - 171.-173. lpp.
Ose Ieva. Arheoloģijas institūtam Prāgā - 85. - 174.-176. lpp.
Krēsliņš Uldis. 1905. gada revolūcijas 100. gadadienai veltītā konference. - 177.-181. lpp.
Muižnieks Vitolds. Arheoloģes Elvīras Šnores 100 gadu jubilejas piemiņas lasījumi. - 181.-183. lpp.
Balva par mūža ieguldījumu (Ē. Mugurēvičam). - 183. lpp.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ (AIZSTĀVĒTA DISERTĀCIJA)
Barzdeviča Margarita. 1621.-1710. gada kartogrāfiskie attēli kā avots Rīgas pilsētas un tās apkārtnes teritoriālās attīstības un zemes izmantošanas izpētē. - 184.-186. lpp.

RECENZIJAS
Bleiere D., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts. - Rīga: Jumava, 2005. - 444 lpp.: il. (aut. I. Šneidere). - 187.-191. lpp.
Dunsdorfs E. Saldenieks pasaules tālēs. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. - 271 lpp.: il. (aut. Dz. Ozoliņa). - 191.-195. lpp.
Niedre U. Mājvieta: Brīvdabas muzejā Ār-Luiku dzīvojamā rija vēstures laiktelpā. Sēta, muiža, pagasts, draudze, ļaudis, tikumi, netikumi, notikumi 1420-2000: kultūrvēsturisks un etnogrāfisks lūkojums. - Rīga: Zinātne, 2004. - 437, [6] lpp.: il. (aut. L. Vanaga). - 195.-197. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Izidors Brensons (1854-1928). Biobibliogrāfiskais rādītājs / Sast. A. Vīksna. - Rīga, 2004. - 64 lpp. (aut. Dz. Ozoliņa). - 198.-199. lpp.
Castellologica bohemica 9 / Ed. Tomáš Durdík. - Praha, 2004. - 503 s.: il. (Bohēmijas kasteloloģija); Castellologica bohemica Fontes I: Durdík T. Nálezy z hradů přechodného typu Hlavačov, Angerbach, Tachov. - Praha, 2004. - 339 s.: il. (Bohēmijas kasteloloģijas avoti I: Atradumi no pārejas tipa pilīm Hlavačkovas, Angerbahas un Tahovas) (aut. I. Ose). - 199.-200. lpp.
Auziņš A. Konstantīns Čakste. - Rīga: Jumava, 2004. - 108 lpp.: il. (aut. Dz. Ērglis). - 200.-201. lpp.

PERSONĀLIJAS
Etnogrāfei profesorei Dr. habil. hist Lindai Dumpei - 75 (aut. L. Vanaga). - 202. lpp.
Numismātei Veltai Zobiņai - 80 (aut. K. Ducmane). - 203. lpp.
Vēsturniekam Jānim Rubertam - 75. - 204. lpp.
Arheoloģei Elvīrai Šnorei - 100. - 205. lpp.

IN MEMORIAM
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekļa Dr. habil. hist. prof. Jāņa Graudoņa piemiņai (1913.27.VIII-2005.6.II) (aut. Z. Apala). - 206.-207. lpp.
Aleksejs Apīnis (1926.25.III-2004.10.XII) (aut. A. Caune). - 208. lpp.
Prans Kulikausks (1913.7.III-2004.15.XII) (aut. Ē. Mugurēvičs). - 208.-209. lpp.2. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Zagorska Ilga. Zvejnieku senvietu kompleksa arheoloģiskās
izpētes vēsture. - 5.-30. lpp.
Grāvere Rita. Viduslaiku un jauno laiku Latvijas odontoloģiskā materiāla izvērtējums latviešu tautības veidošanās aspektā. - 31.-51. lpp.
Bīrons Anatolijs. Krišjānis Valdemārs (1825-1891): dzīve, kas veltīta tautai. - 52.-67. lpp.
Bērziņš Valdis. Latvijas Satversmes sapulces pirmie astoņi mēneši. - 68.-80. lpp.
Lerhis Ainārs. Latvijas Republikas ārējās tirdzniecības (1918-1925) historiogrāfijas izvērtējums. - 81.-102. lpp.
Vīksne Rudīte. Reliģijas kultu lietu padomes pilnvarotā Voldemāra Šeškena darbība Latvijā (1944-1948). - 103.-133. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Latviešu mākslinieku zīmējumi 1905. gada revolūcijas laika atklātnēs. - 134.-141. lpp.
Uldriķa Priednieka atmiņas par baroniem Manteifeļiem un 1905. gadu Kazdangā (publikācijai sagatavojusi Lilita Vanaga). - 142.-163. lpp.
Ancītis Valdemārs. No pasaules tālēm atpakaļ Saldū jeb pragmatiskais romantiķis (atmiņas par Edgaru Dunsdorfu). - 164.-170. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bebre Viktorija. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2004. gadā. - 171.-176. lpp.
Boldāne Ilze. Konference "Humanitārās zinātnes jaunajā Eiropā". - 177.-180. lpp.
Lerhis Ainārs. Zinātniskais komandējums Londonā. - 180.-181. lpp.
Ērglis Dzintars. Konference "Otrā pasaules kara beigas Kurzemē - zināmais, aizmirstais, pētāmais" Liepājā. - 182.-183. lpp.
Gerhards Guntis. Starptautiska konference Latvijas Dabas muzejā. - 183.-184. lpp.
Boldāne Ilze. Starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība un kultūra" Liepājā. - 184.-186. lpp.
2004. gada kultūras mantojuma balva laureāti (Z. Apala, G. Jansons). - 186. lpp.
Ose Ieva, Bērziņš Jānis, Caune Andris. LVI iesniegums atjaunot Latvijas Valsts zinātniskā institūta statusu. - 187.-188. lpp.

RECENZIJAS
Dribins L. Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā. Vēsture un mūsdienas. - Rīga: Eiropas Padomes informācijas birojs, 2004. - 272 lpp. (aut. A. Žvinklis). - 189.-195. lpp.
Katram bija sava Rīga: Daudznacionālas pilsētas portrets no 1857. līdz 1914. gadam / Sast. K. Volfarte, E. Oberlenders. - [Rīga]: AGB, [2004]. - 295 lpp.: il. (aut. A. Lerhis). - 195.-199. lpp.
Treijs R. Prezidenti. Latvijas valsts un ministru prezidenti (1918-1940). - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004. - 272 lpp. (aut. A. Varslavāns). - 199.-202. lpp.
Vīksna A. Latgales ārsti un ārstniecība 1772-1918. - [Rīga]: Latvijas Universitāte, 2004. - 212 lpp.: il. (aut. Dz. Ozoliņa). - 202.-206. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Покровское кладбище. Слава и забвение: Сборник статей / Сост. С. Видякина, С. Ковальчук. - Рига: Multicentrs, 2004. - 312 с.: ил. (Pokrova kapi. Slava un aizmiršana) (aut. J. Stradiņš). - 207.-208. lpp.
Swedish Archaeologists on Ethics / Ed. by H. Karlsson. - Lindome: Bricoleur Press, 2004. - 391 p. (Zviedru arheologi par ētiku) (aut. I. Lazdiņa). - 208.-211. lpp.
Čekstere I. Mūsu maize = Our Daily Bread. - Rīga, 2004. - 130 lpp.: il. (aut. L. Dumpe). - 211.-213. lpp.
Jansons G. Ikšķiles viduslaiku baznīca un pils: Pētījums arhitektūras vēsturē. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. - 115 lpp.: il. (aut. I. Ose). - 213.-214. lpp.
Mugurēvičs Ē. Oskars Kalpaks: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu varoņa dzīves un kauju ceļš. - Rīga, 2005. - 139 lpp. (aut. V. Bērziņš). - 214.-215. lpp.
Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 2. daļa: Tehniskās fakultātes Latvijas Universitātē, Rīgas Universitātē, Latvijas Valsts universitātē 1919-1958. - Rīga, 2004. - 543 lpp.: il. (aut. R. Vīksne). - 216.-217. lpp.
PERSONĀLIJAS
Vēsturniekam Latvijas ZA īstenajam loceklim Valdim Bērziņam - 70 (aut. J. Bērziņš). - 218. lpp.
Vēsturniekam Latvijas ZA īstenajam loceklim Aleksandram Drīzulim - 85 (aut. J. Bērziņš). - 219. lpp.

IN MEMORIAM
Leonīdu Siliņu mūžībā izvadot: Latvijai un demokrātijai veltīts mūžs (aut. J. Stradiņš). - 220.-223. lpp.3. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Gerhards Guntis. Ventspils 15.-17. gadsimta iedzīvotāju bioarheoloģiskā izpēte. - 5.-29. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Kurzemes hercoga Jēkaba attiecības ar Krieviju. - 30.-55. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Poļu studenti Rīgas Politehniskajā institūtā (19. gs. II puse - 1915. gads). - 56.-83. lpp.
Ērglis Dzintars. Padomju karagūstekņu nometnes nacistu okupētajā Latvijā: historiogrāfijas apskats. - 84.-105. lpp.
Turčinskis Zigmārs. PSRS okupācijas radītais kriminalizācijas vilnis Valkas un Alūksnes apriņķī (1946.-1949. gads). - 106.-122. lpp.

ĪSZIŅAS
Berga Tatjana, Celmiņš Andris. Rīgā Peldu ielā atrastais 13. gadsimta monētu depozīts. - 123.-125. lpp.
Grāvere Rita. Lībiešu antropoloģijas pētniekam Jānim Vildem - 105. - 126.-136. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Kļaviņš Kaspars. Nezināmās Augusta Bīlenšteina vēstules. - 137.-143. lpp.
Caune Andris. Krievijas cara Nikolaja II viesošanās Rīgā 1910. gada 3.-5. jūlijā. - 144.-153. lpp.
Graudonis Jānis. Fragmenti no mana dzīves gājuma. - 154.-159. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Kļaviņš Kaspars. 40. starptautiskais viduslaiku studiju kongress Kalamazū (ASV). - 160.-161. lpp.
Tālberga Ilga. Par laivām uz brīvību (Leonīda Siliņa piemiņas stunda un viņa grāmatas atvēršanas ceremonija). - 161.-163. lpp.
Loze Ilze. Eduarda Šturma 110 gadu atcerei veltītie lasījumi. - 163.-164. lpp.
Zemītis Guntis. Starptautiska konference "Civitas Chobergiensis - kultūras pārmaiņas Baltijas telpā 13. gadsimtā". - 165.-166. lpp.
Stradiņš Jānis. IV Sēlijas kongress. - 166.-172. lpp.
Ose Ieva. Konference "Castrum Bene 9" Čehijā. - 172.-175. lpp.
Stradiņš Jānis. Minhauzena muižas - muzeja atklāšana Duntē. - 175.-177. lpp.
Pavlovičs Juris, Turčinskis Zigmārs. Starptautiskā konference "Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara". - 177.-181. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. 20. starptautiskais vēstures zinātņu kongress. - 181.-184. lpp.
Apbalvojumi LU Latvijas vēstures institūta darbiniekiem (Z. Apalai, G. Zemītim). - 184. lpp.

RECENZIJAS
Arheoloģija un etnogrāfija: Pētījumi par akmens laikmetu un agro metālu periodu / Atb. red. A. Vasks. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003. - 21. laid. - 154 lpp.: il. (aut. E. Ziediņa). - 185.-188. lpp.
Latvija: sinagogas un rabīni. 1918-1940 / Rabīna Natana Barkāna projekts. Proj. vadītājs rabīns Menahems Barkahans. - Rīga, 2004. - 294 lpp.: il. (aut. I. Šneidere). - 188.-191. lpp.
Vartberges Hermaņa Livonijas hronika = Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae / No latīņu val. tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis Ēvalds Mugurēvičs. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. - 334 lpp.: il. (aut. I. Ose). - 191.-194. lpp.
Турков А., Зиновьев А., Кьяри Б., Соколов Б. Великая война: трудный путь к правде: Интервью, воспоминания, статьи. - Москва: "АИРО - ХХ", 2005. - 72 с. (Kants H., Turkovs A., Zinovjevs A., Kjari B., Sokolovs B. Lielais karš: grūtais ceļš uz patiesību: Intervijas, atmiņas, raksti) (aut. I. Šneidere). - 194.-196. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Erdmann K. D. Toward a Global Community of Historians. The International Historical Congresses and International Committee of Historical Sciences 1898-2000 / Ed. by J. Kocka and W. J. Mommsen in collaboration with A. Blaensdorf. - New York; Oxford: Berghahn Books, 2005. - 430 p. (Erdmanis K. D. Pretī vēsturnieku globālajai kopībai) (aut. Ē. Mugurēvičs). - 197.-200. lpp.
Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. - 581 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 13. sēj.) (aut. I. Šneidere). - 200.-203. lpp.
The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940-1991: Selected Research of the Commission of the Historians of Latvia. - Riga: Institute of the History of Latvia Publishers, 2005. - 383 p. (Symposium of the Commission of the Historians of Latvia, vol. 14). (Apslēptā un aizmirstā Latvijas vēsture padomju un nacisma okupācijas laikā 1940.-1991. g.) (aut. I. Šneidere). - 203.-204. lpp.

PERSONĀLIJAS
Arheologam Latvijas ZA goda doktoram Jānim Apalam - 75 (aut. A. Caune). - 205. lpp.
Antropoloģei Latvijas ZA goda loceklei profesorei Raisai Denisovai - 75 (aut. G. Gerhards). - 206. lpp.
Vēsturniecei Aurorai Ūdrei - 75 (aut. J. Bērziņš). - 207. lpp.

IN MEMORIAM
Kārlis Ēriks Arons (25.08.1933.-01.06.2005.) (aut. J. Stradiņš). - 208.-209. lpp.4. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Berga Tatjana. Reta monēta no Cēsu pils izrakumiem. - 5.-8. lpp.
Vasks Andrejs. Latvijas pilskalnu izpētes gaita. - 9.-45. lpp.
Krēsliņš Uldis. Latviešu pilsonisko partiju veidošanās un attīstība 1917.-1918. gadā. - 46.-62. lpp.
Bērziņš Valdis. Latvijas Satversmes sapulce: 1921. un 1922. gads. - 63.-77. lpp.
Žvinklis Arturs. Latvijas iedzīvotāji Sarkanajā armijā (1940. gada septembris - 1944. gada jūnijs). - 77.-105. lpp.

ĪSZIŅAS
Ose Ieva. Karla fon Lēvisa of Menāra ieguldījums Latvijas viduslaiku baznīcu izpētē. - 106.-112. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Lapa Līga. Notikumi Rīgas pilsētas Maskavas priekšpilsētā 1905. gada 22.-24. oktobrī. - 113.-135. lpp.
Caune Andris. Latviešu strēlnieku bataljonu organizēšana un to pirmo cīņu attēlojums 1915. gada pastkartēs. - 136.-148. lpp.
Graudonis Jānis. Fragmenti no mana dzīves gājuma (Turpinājums). - 149.-152. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Zagorska Ilga. Vidējā akmens laikmeta pētnieku konference Belfāstā. - 153.-154. lpp.
Ose Ieva. Viduslaiku pilīm veltīta starptautiska konference Turaidā. - 155.-157. lpp.
Jansone Aija. Konference "Piekrastes, jūras un Eiropas modeļi starpkultūru sakaros" Bulgārijā. - 157.-159. lpp.
Jansone Aija. Starptautiskās tautas mākslas organizācijas kongresi Dienvidkorejā. - 159.-161. lpp.
Loze Ilze. Multidisciplināra konference Latvijas Dabas muzejā. - 162.-164. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Starptautiska arheologu konference Viļņā. - 164.-167. lpp.
Lēģere Laura, Lazdiņa Inna. "Baltijas arheoloģijas seminārs - 2" Lietuvā. - 167.-170. lpp.
Apbalvojumi LU Latvijas vēstures institūta darbiniekiem (J. Bērziņam, S. Cimermanim, Ē. Mugurēvičam, A. Ezergailim). - 170. lpp.

RECENZIJAS
Krēsliņš U. Aktīvais nacionālisms Latvijā, 1922-1934. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. - 319 lpp. (aut. A. Lerhis). - 171.-176. lpp.
Enrico di Lettonia Chronicon Livoniae. La Crociata del Nord (1184-1227) / Testo latino con versione italiana a fronte e commento a cura di Piero Bugiani. Prefazione di Pietro U. Dini. - Livorno: Books & Company, 2005. - 447 p. (aut. Ē. Mugurēvičs). - 177.-179. lpp.
Cēsu un Vidzemes novada vēsture. - Cēsis, 2005. - 3. [laid.]. - 231 lpp.: il. (aut. I. Ose). - 179.-181. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Latvijas viduslaiku pilis. V. Pētījumi par Kurzemes un Zemgales pilīm / Sast. I. Ose. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. - 407 lpp.: il. (aut. M. Barzdeviča). - 182.-183. lpp.
Die Nachlassverzeichnisse der Einwohner der Stadt Pernau 1702-1800 / Bearbeitet von Raimo Pullat. - Tallinn, 2005. - 463 S. (Pērnavas pilsētas iedzīvotāju mantojuma saraksti 1702-1800 / Apstrādājis Raimo Pullats) (aut. L. Dumpe). - 184.-186. lpp.
Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas: Starptautiskās konferences materiāli, 2004. gada 3.-4. jūnijs, Rīga. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. - 283 lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 15. sēj.). (aut. I. Šneidere). - 186.-188. lpp.
The White Book: Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes. 1940-1991. - Estonian Encyclopaedia Publishers, 2005. - 175 p. (Baltā grāmata: Okupācijas režīmu nodarītie zaudējumi Igaunijas tautai. 1940-1991) (aut. I. Šneidere). - 188.-189. lpp.
Jankauskas R., Barkus A., Urbanavičius V., Garmus A. Forensic archaeology in Lithuania: the Tuskulėnai mass grave // Acta Medica Lituanica. - Vilnius, 2005. - Vol. 12 (1). - P. 70-74. (Jankausks R., Barkus A., Urbanavičs V., Garmus A. Tiesu medicīnas arheoloģija Lietuvā: Tuskulenas masu apbedījums) (aut. G. Gerhards). - 190.-191. lpp.
Latviešu leģionāri. Latvian Legionnaires. - Rīga: Daugavas Vanagi, 2005. - 431 lpp., il. (aut. U. Neiburgs). - 191.-192. lpp.

PERSONĀLIJAS
Latvijas vēstures institūta direktoram rīkotājam Ivaram Ločmelim - 50 (aut. J. Bērziņš). - 193. lpp.
Arheologam Mārim Atgāzim - 70 (aut. I. Loze). - 194. lpp.
Vēsturniekam Ērikam Žagaram - 70 (aut. J. Bērziņš). - 195. lpp.
Vēsturniekam Latvijas ZA ārzemju loceklim profesoram Andrievam Ezergailim - 75 (aut. J. Bērziņš). - 196. lpp.
Lietuvas arheologam Latvijas ZA goda doktoram Ādolfam Tautavičam - 80 (aut. A. Caune). - 197. lpp.
Vēsturniekam Robertam Malvesam - 100 (aut. A. Caune). - 198. lpp.
Latvijas senatnes pētniekam Kārlim Bregžim - 120 (aut. A. Caune). - 199. lpp.

IN MEMORIAM
Dr. med. Kārlis Arājs (11.07.1915.-09.09.2005.) Latvijas medicīnai un antropoloģijai veltīts mūžs (aut. R. Grāvere). - 200.-201. lpp.
Etnologs prof. Vacis Miļus (08.12.1926.-02.10.2005.) (aut. L. Vanaga). - 201.-203. lpp.
Arheologs Dr. habil. hist. Vitauts Kazakevičs (11.10.1951.-07.09.2005.) (aut. A. Caune). - 203. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji