LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
2004. gads
SATURS


1. numurs


ZINĀTNISKIE RAKSTI
Gerhards Guntis. Latvijas iedzīvotāju ķermeņa uzbūves izmaiņas pēdējo divu gadu tūkstošu laikā. - 5.-28. lpp.
Muižnieks Vitolds. Apbedīšanas tradīcijas Puzes Lejaskroga 13.-17. gs. kapsētā. - 29.-44. lpp.
Jansone Aija. Izšūtās Krustpils tipa villaines Latvijā 19. gs. sākumā. - 45.-78. lpp.
Ozoliņa Dzidra. No Liepājas ūdensapgādes vēstures: I. Ūdensvadam būt vai nebūt? (19. gs. beigas - 20. gs. sākums). - 79.-95. lpp.
Pavlovičs Juris. Latvijas skolas 1941.-1944. gadā: nacistiskā okupācijas režīma varas iestāžu administratīvie un saimnieciskie pasākumi. - 96.-116. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Rīgas Pulvertornis 20. gs. sākumā. - 117.-125. lpp.
Nacionālkomunisms Latvijā un 1959. gada Latvijas PSR izglītības likums (publikācijai sagatavojusi Daina Bleiere). - 126.-149. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bebre Viktorija. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta zinātnisko darbību 2003. gadā. - 150.-155. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Eiropas jauno laiku vēsturei veltīta konference Itālijā. - 155.-158. lpp.
Bebre Viktorija, Svarāne Dagnija, Vasks Andrejs. 9. Eiropas arheologu asociācijas kongress Sanktpēterburgā. - 158.-161. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Starptautisks simpozijs Heidelbergas universitātē par viduslaiku literatūru vācu valodā. - 161.-164. lpp.
Stradiņš Jānis. 21. Starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference. - 165.-173. lpp.
Žvinklis Arturs. Starptautiskā konference "Holokausta izpēte turpinās". - 173.-176. lpp.
Apbalvojumi LU Latvijas vēstures institūta darbiniekiem (I. B. Lozei, V. Bērziņam). - 177. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā (par I. Feldmani). - 177. lpp.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ (AIZSTĀVĒTA DISERTĀCIJA)
Ērglis Dzintars. Latvijas Centrālā padome un nacionālās pretošanās kustība (1943-1951). - 177.-180. lpp.

RECENZIJAS
Keskus - tagamaa - ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eesti. - Muinasaja teadus 11 (aut. A. Vasks). - 181.-189. lpp.
Kārlim Ulmanim 125 (aut. U. Krēsliņš). - 189.-192. lpp.
Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām (aut. A. Mieriņa). - 193.-197. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Berga T. Rīgas monētu kolekcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Livonijas periods (13.-16. gs.) (aut. K. Ducmane). - 198.-199. lpp.
Berga T. Valmieras pils. Arheologa stāsts: veltījums Valmieras pilsētas 720 gadiem (aut. I. Ose). - 199.-200. lpp.
Graudonis J. Lielupes krastos pirms gadu simtiem. Arheoloģiskie pētījumi Jaunsvirlaukas pagastā (aut. G. Zemītis). - 200.-202. lpp.
Nordost-Archiv: Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge Band XI / 2002: 300 Jahre Kultur(en) in Riga: Eine Stadt in Europa (aut. I. Ose). - 202.-204. lpp.

PERSONĀLIJAS
Vēsturniecei Inārai Bērziņai - 60. - 205. lpp.
Māksliniecei Ilzei Siliņai - 60. - 206. lpp.
Etnogrāfei Dr. hist. Ingrīdai Leinasarei - 75. - 207. lpp.
Vēsturniecei Dr. hist. Mirdzai Lendiņai - 75. - 208. lpp.
Arheologam, etnogrāfam, muzeju darbiniekam Ādolfam Karnupam - 100. - 209. lpp.


2. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Davida Eva, Zagorska Ilga. Zvejnieku mezolīta apmetne un kapulauks Eiropas kontekstā: kaula un raga industrijas tehniskās izpētes pirmie rezultāti. - 5.-26. lpp.
Spirģis Roberts. Lībiešu 3.-5. tipa bruņrupuču saktas Daugavas lejtecē 12.-13. gadsimtā. - 27.-48. lpp.
Šterns Indriķis. 13. gadsimta vācu Rīga Livonijas hronikās. - 49.-56. lpp.
Auns Muntis. Ances muižas iedzīvotāji 1797. gadā. - 57.-69. lpp.
Krēsliņš Uldis. Krievu emigrācija un monarhistu kustība Latvijā: 20. gs. 20. gadi un 30. gadu sākums. - 70.-97. lpp.
Lerhis Ainārs. Latvijas pārstāvniecību tīkla ārvalstīs attīstība (1918-1934). - 98.-119. lpp.

ĪSZIŅAS
Siliņš Leonīds, Stradiņš Jānis. Simtgadnieks Jānis Sadovskis - LCP aktīvs un leģendārs dalībnieks lielās jubilejas reizē. - 120.-123. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Zviedrijas karaļa Gustava V viesošanās Latvijā 1929. gada jūnijā. - 124.-136. lpp.
Arhitekta Gunāra Jansona atmiņas par dzīvi Kurzemē 1944. gada oktobrī - 1945. gada maijā. - 137.-151. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Boldāne Ilze. Ikgadējā konference Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. - 152.-153. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Eiropas arheologu tikšanās Turcijā. - 154.-159. lpp.
Zagorska Ilga. Zvejnieku arheoloģiskā kompleksa jaunā dzīve. - 160.-162. lpp.
Pavlovičs Juris. Starptautisks seminārs "Historiogrāfija par bruņoto kolaborāciju ar nacistisko Vāciju". - 162.-163. lpp.
Caune Andris. Atjaunotais Latvijas vēstures institūta apgāds atskatās uz 10 gadu darbību. - 163.-166. lpp.
Tilko Silvija. Latvijas vēstures institūta arheoloģisko kolekciju nodošana muzejiem. - 166.-170. lpp.

RECENZIJAS
20. gadsimta Latvijas vēsture. II: Neatkarīgā valsts. 1918-1940 (aut. A. Zunda). - 171.-174. lpp.
Latvijas ārlietu dienesta darbinieki. 1918-1991. Biogrāfiskā vārdnīca / Sast. Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis (aut. A. Lerhis). - 174.-177. lpp.
Jēkabsons Ē. Lietuvieši Latvijā (aut. A. Žvinklis). - 177.-183. lpp.
Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas: Starptautiskās konferences materiāli, 2002. gada 13.-14. jūnijs, Rīga (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 9. sēj.) (aut. I. Šķiņķe). - 183.-190. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Baltische Bibliographie: Schrifttum über Estland, Lettland, Litauen 1999. Mit Nachträgen / Zusammengestellt von Paul Kaegbein (Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas; Bd. 28) (aut. M. Jakovļeva). - 191.-192. lpp.
Vilcāne A. Senā Jersika (aut. G. Zemītis). - 192.-194. lpp.
Jansone A. Rotātās telpu tekstilijas Latvijā. 19. gs. beigas - 20. gs. (aut. A. Karlsone). - 194.-196. lpp.
Suurmaa L. Tallinna saksa kaupmeeste varaloendites inventeeritud laua- ja kööginõud kultuuriajaloo allikana 18. sajandil // Vana Tallinn, XV (XIX) (aut. L. Dumpe). - 196.-198. lpp.
Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1959. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 10. sēj.) (aut. I. Šneidere). - 198.-200. lpp.

PERSONĀLIJAS
Arheologam Pēterim Stepiņam - 90. - 201. lpp.
Arheologam Hugo Riekstiņam - 100. - 202. lpp.


3. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Vasks Andrejs. Kurši un Baltijas somi Kurzemē 1. gadu tūkstotī. - 5.-17. lpp.
Ose Ieva. Viduslaiku piļu izpētes rezultāti Latvijā 1991.-2004. gadā. - 18.-31. lpp.
Ozoliņa Dzidra. No Liepājas ūdensapgādes vēstures: II. Bija vien jāiztiek ar akām (19. gs. beigas - 20. gs. sākums). - 32.-52. lpp.
Morjānova Irīna. Materiāli Rīgas Politehniskā institūta vēsturē (1901-1907). - 53.-82. lpp.
Bērziņš Valdis. Latvijas Satversmes sapulce: no idejas līdz realitātei. - 83.-93. lpp.
Pavlovičs Juris. Nacistiskās Vācijas okupācijas karaspēks Latvijā - ienākšanas hronoloģijas precizēšana. - 94.-113. lpp.
Dreimane Jana. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka staļinisma laikā (1944-1953). - 114.-133. lpp.

ĪSZIŅAS
Loze Ilze. Neolīta rīka raga ietveres atradums Salacas grīvā. - 134.-137. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Kļaviņa Sarma. Nozīmīgas jubilejas Rīgas Latviešu biedrības Valodniecības nodaļai un Vēstures nodaļai. - 138.-148. lpp.
Caune Andris. Latvijas fotogrāfi - Raiņa bēru dokumentētāji. - 149.-157. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Jēkabsons Ēriks. Starptautiskā zinātniskā konference "Viduslietuvas problēma 1920.-1922. gadā". - 158.-160. lpp.
Zemītis Guntis. Par Latvijas arheoloģiju - vācu konservatīvajiem. - 160.-161. lpp.
Berga Tatjana. 12. Viskrievijas numismātu konference. - 161.-163. lpp.
Boldāne Ilze. 7. starptautiskā konference "Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība" Liepājā. - 163.-165. lpp.
Vasks Andrejs. Atskaites sesija par arheologu pētījumiem Latvijā 2002. un 2003. gadā. - 165.-168. lpp.
Ritums Ritvars. Seminārs Igaunijā par seno tīrumu izpēti. - 168.-169. lpp.
Bleiere Daina. Iepazīšanās ar igauņu un lietuviešu pēckara perioda vēstures pētījumiem. - 170.-172. lpp.
Ērglis Dzintars, Pavlovičs Juris, Žvinklis Arturs. Starptautiskā konference "Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas". - 172.-177. lpp.
Auns Muntis, Barzdeviča Margarita. Konference "Kurzemes un Zemgales hercogiste: sabiedrība, politika, kultūra". - 177.-180. lpp.
Kipere Zaiga. Latvijas vēstures institūta apgādam - 10. - 180.-182. lpp.
Materiāli par Latviju Hūvera institūta bibliotēkas un arhīva mājas lapā (sagat. D. Džeikobss, tulk. E. Zālīte). - 183.-189. lpp.
Apbalvojumi LU Latvijas vēstures institūta darbiniekiem (I. Boldānei, T. Bergai, Dz. Ērglim). - 190. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā (par M. Mihelbertu). - 190. lpp.

RECENZIJAS
Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā, 1941-1945: Starptautiskās konferences referāti, 2003. gada 12.-13. jūnijs, Rīga (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 11. sēj.) (aut. I. Šneidere). - 191.-193. lpp.
Agora 2: Vilis Lācis: divu Latviju naratīvi, sociālais/sociālistiskais reālisms / Galv. red. S. Kruks, V. Zelče (aut. A. Žvinklis). - 193.-197. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Malmer M. P. The Neolithic of South Sweden. TRB, GRK, and STR (aut. I. Loze). - 198.-201. lpp.
Płonka T. The Portable Art of Mesolithic Europe (aut. I. Loze). - 201.-203. lpp.
Johans Andreass Ēzens. Rīga 18. gadsimtā. Zīmējumi / Teksts un zin. red. P. Pētersone; tulk. vācu val. V. Kvaskova (Vēstures Avoti, III) (aut. A. Caune). - 204.-205. lpp.
Фридман Г. Что с нами случилось: Воспоминания (aut. I. Šneidere). - 205. lpp.

PERSONĀLIJAS
Vēsturniecei Dr. hist. Ilgai Grasmanei - 70. - 206. lpp.
Etnogrāfam Latvijas ZA īstenajam loceklim Saulvedim Cimermanim - 75. - 207. lpp.
Arheologam Francim Zagorskim - 75. - 208. lpp.

IN MEMORIAM
Dr. hist. Ingrīda Leinasare (01.02.1929.-01.09.2004.). - 209. lpp.
Dr. iur., Dr. h. c. Dītriha Andreja Lēbera piemiņai (04.01.1923.-24.06.2004.). - 209. lpp.


4. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Zariņa Gunita. Galvenās tendences Latvijas 7.-18. gs. paleodemogrāfijā un demogrāfiskās pārejas process. - 5.-20. lpp.
Svarāne Dagnija. Par dzelzs rotaslietu sudrabošanas tehnoloģiju - tausiju Latvijā 12.-14. gs.. - 21.-37. lpp.
Barzdeviča Margarita. Rīgas patrimoniālais apgabals pēc zviedru laika kartogrāfiskā materiāla datiem. - 38.-64. lpp.
Ērglis Dzintars, Pavlovičs Juris. Latviešu karavīri 1877.-1878. gada krievu-turku kara laikā Bulgārijā. - 65.-89. lpp.
Lapa Līga. Pirmās Latvijas Republikas laika latviešu prese par 1905. gada revolūciju. - 90.-115. lpp.
Turčinskis Zigmārs. Vācu abvērgrupas 212 izlūku - diversantu skolā apmācītie latgaliešu diversanti. - 116.-133. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Rīgas tramvaja sākotne. - 134.-142. lpp.
Divi Latvijas Brīvības cīņu laika dokumenti (publikācijai sagatavojis Andris Caune, komentējis Valdis Bērziņš). - 143.-146. lpp.
Vanaga Lilita. Neretas un Aknīstes rajona kolhozi 1952. gadā. - 147.-164. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Lerhis Ainārs. Starptautiska zinātniska konference Ukrainā "Centrālās un Austrumeiropas tautu cīņa pret totalitārajiem režīmiem 20. gadsimtā". - 165.-168. lpp.
Apala Zigrīda. Kultūrvēsturisks pasākums Āraišos - "Kā dzima vidzemnieks". - 168.-170. lpp.
Evarts Edvīns. 45. vācu vēsturnieku dienas. - 170.-171. lpp.
Zunde Māris. Eiropas valstu dendrohronologu konference "EuroDendro 2004". - 172.-174. lpp.
Jansone Aija. Starptautiskās tautas mākslas asociācijas (IOV) ģenerālā asambleja Ķīnā. - 174.-176. lpp.
Dumpe Linda. 15. starptautiskā uztura etnoloģiskās pētīšanas konference. - 176.-179. lpp.
Ose Ieva. Hanzas pilsētu arheologu konference Trāvemindē. - 180.-181. lpp.
Gerhards Guntis. Bioarheoloģiskie pētījumi Lietuvā. - 182.-183. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Brauciens uz Polijas arhīviem. - 184.-185. lpp.
Apbalvojumi LU Latvijas vēstures institūta darbiniekiem (J. Stradiņam, M. Zundem). - 186. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā (par I. Osi). - 186. lpp.

RECENZIJAS
Повязь часоў - Беларускi ручнiк / Складанне i тэкст В. А. Лабачэўскай (aut. A. Jansone). - 187.-189. lpp.
Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu - 17. gadsimta vācu piļu leksikons (Latvijas viduslaiku pilis, IV) (aut. T. Berga). - 189.-191. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Lietuvos etnologija 3 (12). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos = Lithuanian ethnology. Studies in social anthropology and ethnology (aut. L. Vanaga). - 192.-193. lpp.
Loze I. Senais dzintars Austrumbaltijā = Prehistoric Amber in the Eastern Baltic (aut. V. Bebre). - 193.-195. lpp.
Sedovs V. Balti senatnē (aut. I. Loze). - 195.-197. lpp.
Holokausta izpēte Latvijā: Starptautisko konferenču materiāli, 2003. gada 12.-13. jūnijs, 24. oktobris, Rīga, un 2002.-2003. gada pētījumi par holokaustu Latvijā. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 12. sēj.) (aut. I. Šneidere). - 198.-200. lpp.

PERSONĀLIJAS
Arheoloģei un numismātei Dr. hist. Tatjanai Bergai - 60. - 201. lpp.
Vēsturniekam Latvijas ZA korespondētājloceklim Anatolijam Bīronam - 75. - 202. lpp.
Vēsturniekam, tautsaimniekam Latvijas ZA goda loceklim Edgaram Dunsdorfam - 100. - 203. lpp.

IN MEMORIAM
Akadēmiķis Valentīns Sedovs (21.11.1924.-04.10.2004.). - 204. lpp.

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015


   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji