LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
2003. gads
SATURS


1. numurs


ZINĀTNISKIE RAKSTI
Gerhards Guntis. Daugavas lejteces 13.-17. gadsimta iedzīvotāju fiziskā attīstība. - 5.-33. lpp.
Šterns Indriķis. Iezemiešu loma Senlatvijas pakļaušanā vācu varai. - 34.-48. lpp.
Berga Tatjana. Senās apbedīšanas tradīcijas Slutišķu kapsētā (15.-17. gs. sākums). - 49.-64. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Cīņa par varu Kurzemes hercogistē pēc hercoga Frīdriha Kazimira nāves (1699. gada aprīlis - 1701. gada janvāris). - 65.-96. lpp.
Krēsliņš Uldis. 1927. gada 21. janvāra "apvērsums" Valmierā: versijas. - 97.-109. lpp.
Bleiere Daina. Nacionālkomunisms Latvijā. Historiogrāfija. - 110.-130. lpp.
VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Dažas atmiņu dzirkstis par profesoru Edgaru Dunsdorfu. - 131.-138. lpp.
Caune Andris. Rīga 1944. gada oktobrī. - 139.-146. lpp.
ZINĀTNES DZĪVE
Bērziņa Ināra. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta zinātnisko darbību 2002. gadā. - 147.-152. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. 3. starptautiskais kongress Šveicē par viduslaiku un jaunāko laiku arheoloģiju. - 152.-154. lpp.
Bērziņš Valdis. Viesmīlīgajā Londonā. - 155.-156. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Vācu arheoloģijas institūta Romiešu-ģermāņu komisijai - 100. - 156.-158. lpp.
Ose Ieva. Dažas atziņas par arheoloģiskajiem pētījumiem Čehijā. - 159.-161. lpp.
Dumpe Linda. Starptautiskā konference "Uztura kultūra un industrializācijas process: garšas izmaiņa". - 162.-164. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā (par A. Jurkāni un J. Cakulu). - 166. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā par Arveda Švābes balvas (I. Šneidere) un balvas jaunajiem zinātniekiem (V. Muižnieks) piešķiršanu. - 166. lpp.
LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ (AIZSTĀVĒTAS DISERTĀCIJAS)
Cerūzis Raimonds. Vācu faktors Latvijā (1919.-1939.): Politiskie un starpnacionālie aspekti. - 165.-166. lpp.
RECENZIJAS
Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, I daļa: (aut. Stradiņš 167.-170. lpp.
Latvijas viduslaiku pilis III: Pētījumi par ordeņpilīm Latvijā / Sast. I. Ose (aut. M. Auns). - 170.-172. lpp.
Stranga A. Ebreji un diktatūras Baltijā (1926-1940) (aut. I. Šneidere). - 172.-176. lpp.
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Климов Е. Е. Евгений Евгеньевич Климов: художник, искусстовед, педагог (aut. L. Lapa). - 177. lpp.
Lietuvos etnologija 1 (10). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos (aut. L. Vanaga). - 177.-179. lpp.
Рыжакова С. И. Язык орнамента в латыш (aut. A. Karlsone). - 179.-180. lpp.
Šuvcāne V. M. Lībiešu ciems, kura vairs nav (aut. R. Blumberga). - 180.-181. lpp.
Ukkonen P. Shaped by the Ice Age. Reconstruction the History of Mammals in Finland the Late Pleistocene and Early Holocene (aut. I. Zagorska). - 181.-183. lpp.
Tamm J. Eesti keskaegsed kloostrid (aut. I. Ose). - 183.-185. lpp.
Dēliņš E. Konsuls ar valdību. Materiāli Latvijas diplomātijas vēsturei 1991.-2002. (aut.A. Caune). - 185.-186. lpp.
Русские в Латвии. Из истории и культуры староверия (aut. J. Bērziņš). - 186.-188. lpp.
PERSONĀLIJAS
Vēsturniekam Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim Indulim Ronim - 60. - 189. lpp.
Vēsturniecei Lidai Balevicai - 70. - 190. lpp.
Vēsturniecei Olgai Krēgerei - 70. - 191. lpp.
Vēsturniecei LZA korespondētājloceklei Ilgai Apinei - 75. - 192. lpp.
Etnogrāfei Antoņinai Zavarinai - 75. - 193. lpp.
Tiesību vēsturniekam LZA ārzemju loceklim Dītriham Andrejam Lēberam - 80. - 194. lpp.
Bibliogrāfei Zentai Šakarei - 85. - 195. lpp.
Pedagogam, vēstures materiālu vācējam Augustam Buhholcam - 200. - 196. lpp.
Arhitektam un etnogrāfam Jānim Jaunzemam - 100. - 197. lpp.


2. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Zemītis Guntis. Apbedījumi ar speciāli bojātu kapa inventāru. - 5.-21. lpp.
Kovaļčuka Svetlana. Baltijas ģenerālgubernators kņazs A. A. Suvorovs un vecticībnieku vajāšana 19. gs. 40.-50. gados. - 22.-34. lpp.
Vanaga Lilita. Migrācija un dažu Pierīgas lauku pagastu sabiedrība 20. gadsimtā: etnoloģisks ieskats. - 35.-52. lpp.
Bērziņš Jānis. Kooperācija Latvijā 1918.-1940. gadā. - 53.-75. lpp.
Evarts Edvīns. Latvijas iedzīvotāju politiskais noskaņojums vācu okupantu skatījumā (1941.-1944. gads). - 76.-98. lpp.
Šneidere Irēne. Sabiedriskā doma Latvijā: ieskats pirmajos pēckara gados. - 99.-115. lpp.
VĒSTURES AVOTI
Latviešu strēlnieka [Pētera Zieda] atmiņas. 1914.-1917. gads (publikācijai sagatavojusi L. Vanaga). - 116.-135. lpp.
Caune Andris. Pieminot Latviešu leģionu. - 136.-145. lpp.
ZINĀTNES DZĪVE
Zagorska Ilga. Pa mednieku, zvejnieku un savācēju pēdām Edinburgā. - 146.-148. lpp.
Muižnieks Vitolds, Vaivode Lāsma. Seminārs Lepcigā. - 148.-149. lpp.
Boldāne Ilze. Konference Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. - 150.-151. lpp.
Šneidere Irēne. Latvijas, Krievijas un Zviedrijas vēsturnieku seminārs Lundā. - 151.-153. lpp.
Boldāne Ilze. Gadskārtējā konference Igaunijas Nacionālajā muzejā. - 153.-156. lpp.
LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ (AIZSTĀVĒTAS DISERTĀCIJAS)
Blumberga Renāte. Etnogrāfiskie materiāli par lībiešiem Somijas avotu krātuvēs. - 156.-158. lpp.
Bartele Tatjana. Latvieši Maskavā Pilsoņu kara gados. 1918.-1922.. - 158.-161. lpp.
Zariņa Gunita. Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfija (7.-18. gs.). - 161.-163. lpp.
Zunde Māris. Kultūrvēsturisko un dabas objektu dendrohronoloģiskā datēšana un tās perspektīva Latvijā. - 164.-165. lpp.
Gerhards Guntis. Latvijas iedzīvotāju ķermeņa garuma vēsturiskā mainība (7. g.t. pr. Kr.-18. gs.). - 165.-168. lpp.
RECENZIJAS
Šterns I. Latvijas vēsture. 1180-1290: Krustakari (aut. ). - 169.-172. lpp.
Ventspils rātes un tirgotāju ģildes 18. gadsimta protokoli = Protokole des Windauer Rates und der Kaufmanngilde im 18. Jahrhundert // Vēstures Avoti II (aut. M. Barzdeviča). - 173.-176. lpp.
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Amber in Archaelogy. Proceedings of the Fourth International Conference on Amber in Archaeology, Talsi 2001 / Eds. by C. W. Beck, I. B. Loze, J. M. Todd (aut. I. Loze). - 177.-180. lpp.
Castellologica Bohemica 8 / Ed. by T. Durd?k (aut. I. Ose). - 180.-181. lpp.
Lavento M. Textile Ceramics in Finland and on the Karelian Isthmus (Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 109) (aut. I. Loze). - 182.-184. lpp.
Akadēmiķis Edgars Siliņš mūsu atmiņās (aut. Dz. Vīksna). - 185.-187. lpp.
Siliņš L. Latvieši Štuthofas koncentrācijas nometnē 1942-1945 (aut. Dz. Ērglis). - 188.-189. lpp.
PERSONĀLIJAS
Vēsturniecei Līgai Lapai - 50. - 190. lpp.
Arhitektam Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktoram Gunāram Jansonam - 75. - . - 191. lpp.
Vēsturniekam Vasilijam Savčenko - 80. - 192. lpp.
Indriķis Šterns - Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas laureāts. - 193. lpp.
Vēsturniekam Edgaram Blūmfeldam - 75. - 194. lpp.
Vēsturniekam Nikolajam Ķaunem - 100. - 195. lpp.
IN MEMORIAM
Dzidras Liepiņas piemiņai (10.05.1926.-27.05.2003.). - 196. lpp.


3. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Vilcāne Antonija. Jersikas pilskalna apdzīvotība. - 5.-22. lpp.
Spirģis Roberts. Skandināvu bruņrupuču saktas Daugavas lejtecē 7.-11. gs.. - 23.-40. lpp.
Zunde Māris. Daugavas krasta 15.-17. gs. koka stiprinājumu dendrohronoloģiskā datēšana un tās rezultāti. - 41.-65. lpp.
Bērziņš Valdis. Trīs izšķirošās dienas. - 66.-72. lpp.
Lerhis Ainārs. Ceļš uz Latvijas valsts diplomātiju (1917-1918). - 73.-90. lpp.
Ērglis Dzintars. Represēto Latvijas Centrālās padomes dalībnieku un viņu atbalstītāju krimināllietas bijušajā LPSR MP VDK arhīvā. - 91.-111. lpp.
Bleiere Daina. Sabiedrības reakcija uz nacionālkomunistu sagrāvi 1959. gadā: Kārļa Baumaņa un Jāņa Kīna lieta. - 112.-138. lpp.
ĪSZIŅAS
Grāvere Rita. Atceroties Latvijas antropoloģijas zinātnes pamatlicēju Gastonu Bakmani. - 139.-141. lpp.
VĒSTURES AVOTI
Izraksts no Tautas padomes sēdes protokola par Latvijas valsts pasludināšanu (publikācijai sagatavojis Valdis Bērziņš). - 142.-151. lpp.
Caune Andris. Kāda izskatījās Rīga 1928. gada 18. novembrī. - 152.-157. lpp.
Padomju represīvo orgānu izvirzītās apsūdzības Latvijas Centrālajai padomei (publikācijai sagatavojis Dzintars Ērglis). - 158.-166. lpp.
ZINĀTNES DZĪVE
Berga Tatjana, Grīnberga Laima, Ozoliņa Anda. Vienpadsmitā Viskrievijas numismātu konference. - 167.-170. lpp.
Bleiere Daina. Starptautisks seminārs Hāpsalu. - 170.-173. lpp.
Stradiņš Jānis. Sēlijas 3. kongress. - 173.-179. lpp.
Ērglis Dzintars, Žvinklis Arturs. Starptautiska konference "Latvijas nacistiskās Vācijas okupācijas varā 1941-1945". - 180.-185. lpp.
Par Izglītības un zinātnes ministrijas balvas laureātiem (I. Loze). - 185. lpp.
RECENZIJAS
Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi (aut. J. Pavlovičs). - 186.-188. lpp.
Holokausta izpētes jautājumi Latvijā: Starptautiskā semināra referāti, 2001. gada 29. novembris, Rīga, un 2001.-2002. gada pētījumi par holokaustu Latvijā (aut. L. Dribins). - 188.-191. lpp.
Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses (aut. A. Žvinklis). - 191.-195. lpp.
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Od neolityzacji do początków epoki brązu = Aд неалiтызацыi да пачатку эпохи бронзы (From Neolitization to the Beginnings of the Bronze age) / Pod redakcja J. Czebreszyka, M. Kryvalceviča, P. Makarowicza (aut. I. Loze). - 196.-198. lpp.
European Prehistory. A Survey / Ed. by S. Milisauskas (aut. I. Loze). - 199.-201. lpp.
PERSONĀLIJAS
Vēsturniece Dzidra Ozoliņa - jubilāre. - 202. lpp.
Dr. habil. hist. Mihailam Kozinam - 85. - 203. lpp.
Arheologam Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklim Jānim Graudonim - 90. - 204. lpp.
Vēsturniekam Auseklim Spreslim - 75. - 205. lpp.
Numismātei Rasmai Ceplītei - 90. - 206. lpp.
Vēsturniekam Nikolajam Vīksniņam - 110. - 207. lpp.
Vēsturniekam Jānim Zutim - 110. - 208. lpp.


4. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Grāvere Rita. Latvijas viduslaiku odontoloģiskais materiāls iedzīvotāju integrācijas aspektā. - 5.-30. lpp.
Spirģis Roberts. Lībiešu 1. un 2. tipa bruņrupuču saktas Daugavas lejtecē 10.-12. gadsimtā. - 31.-50. lpp.
Šterns Indriķis. Kas finansēja krustakarus Latvijā. - 51.-68. lpp.
Barzdeviča Margarita. Izmaiņas Rīgas priekšpilsētas teritorijā pilsētas nocietinājumu modernizācijas ietekmē (pēc 1621.-1710. gada kartogrāfiskā materiāla datiem). - 69.-93. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Latviešu nacionālā minoritāte Lietuvas Republikā 1918.-1940. gadā. - 94.-119. lpp.
Evarts Edvīns. Okupācijas iestādes par Zemes pašpārvaldes uzdevumiem un funkcijām (1941. g. jūlijs - 1944. g. septembris). - 120.-140. lpp.
VĒSTURES AVOTI
Caune Māra. Nikolaja Kēlera zīmētie Rīgas pils plāni ar Johana Kristofa Broces komentāriem. - 141.-145. lpp.
Caune Andris. Ormaņi senajās Rīgas pastkartēs. - 146.-154. lpp.
ZINĀTNES DZĪVE
Zagorska Ilga. Vēlais paleolīts lielajā Eiropas līdzenumā. Jaunas idejas un atklājumi. - 155.-156. lpp.
Zagorska Ilga. Satiekas arheoloģiskā kaula un raga apstrādes pētnieki. - 157.-159. lpp.
Ose Ieva. Simpozijs "Castella Maris Baltici VII" Greifsvaldē. - 159.-162. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Starptautiska konference par Lietuvas valsts dibināšanu 1253. gadā. - 162.-165. lpp.
Ērglis Dzintars, Žvinklis Arturs. 5. starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". - 165.-175. lpp.
Zunde Māris. Eiropas valstu dendrohronologu konference "Eurodendro 2003" Austrijā un darba pieredzes papildināšana Vācijā. - 175.-177. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas balvas fonds par Rīgas balvas (A. Caune) piešķiršanu. - 178. lpp.
Latvijas Republikas Ministru kabineta balvas 2003. gadā (J. Graudonim) piešķiršana. - 178. lpp.
Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda valdes 2003. gada Gada balvas (I. Šterns) piešķiršana. - 178. lpp.
RECENZIJAS
Senā Rīga 4: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē / Atb. red. A. Caune (aut. M. Jakovļeva). - 179.-183. lpp.
Latvija 16.-18. gadsimta kartēs. LNB karšu krājums. = Latvia in Three Centuries of Maps 1500-1800. Maps in the Collection of the National Library of Latvia / Projekta direktore R. Kalniņa. Sastādītājas, aprakstu un ievada autores I. Klekere, A. J. Zālīte (aut. M. Barzdeviča). - 184.-186. lpp.
Treijs R. Latvijas diplomātija un diplomāti (1918-1940) (aut. A. Varslavāns). - 186.-189. lpp.
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Lietuvos etnologija 2 (11). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos = Lithuanian ethnology. Studies in social anthropology and ethnology (aut. L. Vanaga). - 190.-192. lpp.
Pullat R. Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko-polskie w okresie międzywojennym (aut. Ē. Jēkabsons). - 192.-194. lpp.
Izcilas ebreju personības Latvijā. - Выдающиеся евреи Латвии. - Outstanding Jewish Personalities in Latvia (aut. I. Šneidere). - 195.-196. lpp.
PERSONĀLIJAS
Vēsturniecei Ilgai Tālbergai - jubileja. - 197. lpp.
Zinātnes vēsturniekam prof. Jānim Stradiņam - 70. - 198. lpp.
Senatnes pētniekam teologam Gothardam Fīrhufam - 175. - 199. lpp.
Senatnes pētniekam muzeju darbiniekam Viktoram Lamsteram - 100. - 199. lpp.
IN MEMORIAM
Vēsturnieka Andra Puļķa piemiņai (1944-2003). - 200. lpp.

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji