LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
2002. gads
SATURS


1. numurs


ZINĀTNISKIE RAKSTI
Bērziņš Valdis. Dzintara apstrādes specializācija Sārnates neolīta apmetnē. - 5.-22. lpp.
Zemītis Guntis. Simbols un simbolikas problēma Latvijas arheoloģijā. - 23.-44. lpp.
Karlsone Anete. Latvija Ziemeļeiropas aušanas tradīciju lokā (19. gs. beigas un 20. gs. pirmā puse). - 45.-61. lpp.
Auns Muntis. Novadpētnieka un mācītāja Eduarda Fīlipa Kerbera materiāli J. K. Broces krājumos. - 62.-76. lpp.
Bērziņš Valdis. Mežsaimniecība un zvejniecība neatkarīgajā Latvijā (1918-1933). - 77.-93. lpp.
Pavlovičs Juris. Jehovas liecinieki Latvijā 1926.-1936. gadā. - 94.-117. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. 1917. gada notikumi Rīgā fotogrāfu skatījumā. - 118.-128. lpp.
Švābe Arveds. Latviešu vēsturnieku uzdevumi trimdā (Publikāciju sagatavojis R. Treijs). - 129.-139. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bērziņa Ināra. Pārskats par Latvijas vēstures institūta darbu 2001. gadā. - 140.-144. lpp.
Dumpe Linda. Eiropas uztura vēsturei veltīts simpozijs Beļģijā. - 144.-146. lpp.
Stradiņš Jānis. Sēlijas 2. kongress. - 146.-152. lpp.
Ērglis Dzintars, Žvinklis Arturs. 4. starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". - 152.-157. lpp.
Žvinklis Arturs. Starptautiskais seminārs "Holokausta izpētes jautājumi Latvijā". - 157.-161. lpp.
Vanaga Lilita. Konference "Migrācija un kultūra" Viļņā. - 161.-163. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā (par A. Vīksnu un I. Feldmani). - 163. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijas un a/s "Grindeks" 2001. gada balvas zinātnē. - 164. lpp.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ (AIZSTĀVĒTAS DISERTĀCIJAS)
Vilcāne Antonija. Latgaļu kultūras veidošanās dzelzs laikmetā 1.-12. gadsimtā (pēc Dubnas baseina arheoloģiskā materiāla). - 165.-168. lpp.

RECENZIJAS
Enciklopēdija "Rīgas ielas" (Dz. Ozoliņa). - 169.-171. lpp.
Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuva. Valstybės priešaušriu (Ē. Mugurēvičs). - 172.-176. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Česnys G., Jankauskas R., Urbanavičius V. Quen Barbora Radvilaite: Review of Remains and Reconstruction of Documentary Portrait (G. Gerhards). - 177.-178. lpp.
Latvijas senākā vēsture: 9. g.t. pr.Kr. (I. Šterns). - 179.-180. lpp.
Wolter von Plettenberg und das mittelalterliche Livland (I. Ose). - 180.-182. lpp.
300 Jahre lettische Bibelübersetzung durch Ernst Glück und ihr Einfluss auf die lettische Kulturgeschichte (M. Jakovļeva). - 182.-184. lpp.
Plūme B. Limbažu stāsti (L. Lapa). - 184.-185. lpp.
Siliņš L. Nacistiskās Vācijas okupanti: mūsu tautas lielās cerības un rūgtā vilšanās (Dz. Ērglis, A. Lerhis). - 185.-187. lpp.
Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940-1956. gadā (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 3. sēj.) (I. Šneidere). - 187.-188. lpp.

PERSONĀLIJAS
Medicīnas vēsturniekam Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim Arnim Vīksnam - 60. - 189. lpp.
Vēsturniecei Veltai Pāvulānei - 65. - 190. lpp.
Profesoram Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktoram Jānim Labsvīram - 95. - 191. lpp.
Kultūrvēsturniekam rakstniekam Andrejam Johansonam - 80. - 192. lpp.
Vēsturniekam un sociologam Tālivaldim Vilciņam - 80. - 193. lpp.
Juristam vēsturniekam metrologam Jānim Zemzarim - 100. - 194. lpp.
Juristam vēsturniekam Frīdriham Georgam Bungem - 200. - 195. lpp.

IN MEMORIAM
Etnogrāfe Dr. hist. Mirdza Slava (20.02.1924.-25.12.2001.) (L. Vanaga). - 196.-197. lpp.
Boriss Ribakovs (03.06.1908.-27.12.2001.) (A. Caune). - 197. lpp.
Aivars Beika (06.03.1938.-02.02.2002.) (J. Bērziņš). - 198. lpp.
Vītauts Daugudis (02.10.1929.-09.01.2002.) (A. Caune). - 198. lpp.
Antons Breidaks (25.01.1932.-24.02.2002.) (A. Caune). - 199. lpp.2. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Gerhards Guntis. Vide un tās ietekme uz Latvijas iedzīvotājiem dzelzs laikmetā. - 5.-26. lpp.
Vasks Andrejs. Akmens darba cirvji Daugavas baseinā: apdzīvotības raksturojums. - 27.-43. lpp.
Zunde Māris. Latvijas kultūrvēsturisko objektu dendrohronoloģiskās datēšanas rezultāti. - 44.-63. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Cīņa par varu Kurzemes hercogistē pēc hercoga Frīdriha Kazimira nāves (1698. gada februāris - 1699. gada aprīlis). - 64.-93. lpp.
Bērziņš Jānis. Latvijas Republikas tautsaimniecības atjaunošanas problēmas 1920.-1922. gadā. - 94.-122. lpp.
Ērglis Dzintars. Latvijas Centrālās padomes darbības atspoguļojums vēstures literatūrā. - 123.-149. lpp.

ĪSZIŅAS
Jansons Gunārs. Divu nākamo admirāļu - A. Kaizerlinga un T. Spādes jaunības dienu kuģi. - 150.-158. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Pirmā pasaules kara gados izpostītā Latvija. - 159.-165. lpp.
VK(b)P CK Orgbiroja 1940. gada 2. oktobra lēmums par Latvijas Komunistiskās partijas uzņemšanu VK(b)P sastāvā (Publikāciju sagatavojusi I. Šneidere). - 166.-168. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Spirģis Roberts. Hanzas pilsētu arheologu 4. kolokvijs Trāvemindē. - 169.-171. lpp.
Boldāne Ilze. Konference Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. - 171.-172. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Vēsturnieka iespaidi Floridā. - 172.-174. lpp.
Berga Tatjana, Zagorska Ilga. Starptautiskā konference par arheologu pētījumiem Baltijā 2000. un 2001. gadā. - 175.-178. lpp.
Jakovļeva Mārīte. "Letonikas" sēde Skrundā. - 178.-180. lpp.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ (AIZSTĀVĒTAS DISERTĀCIJAS)
Lerhis Ainārs. Latvijas republikas ārlietu dienesta attīstība (1917-1941). - 180.-183. lpp.

RECENZIJAS
Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 3. sēj.: Latvijas mazās pilsētas un lauki (Ē. Mugurēvičs). - 184.-188. lpp.
Das Herzogtum Kurland: 1561-1795; Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft (M. Barzdeviča). - 188.-193. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Arheologu pētījumi Latvijā 2000. un 2001. gadā (I. Ose). - 194. lpp.
Česnys G. Reinventing the Bronze Age Man in Lithuania: 209 Skulls from Turlojiške (G. Gerhards). - 195.-197. lpp.
Encyclopedia of Archaeology: History and Discoveries (I. Loze). - 197.-199. lpp.
Ventspils Muzeja raksti. I. (M. Auns). - 199.-201. lpp.
Labsvīrs J. Klausīsimies vēstures soļos: Atmiņas un pārdomas (I. Šneidere). - 202.-203. lpp.
Stockholm Documents. The German Occupation of Latvia. 1941-1945: What Did America Know? (Dz. Ērglis). - 203.-204. lpp.

PERSONĀLIJAS
Māksliniecei Martai Jāņkalniņai - 80. - 205. lpp.
Baznīcvēsturniekam Latvijas ZA goda doktoram Edgaram Ķiplokam - 95. - 206. lpp.

IN MEMORIAM
Profesors Edgars Dunsdorfs (20.11.1904.-24.03.2002.) (J. Stradiņš). - 207.-208. lpp.
Igors Greitjānis (14.08.1928.-24.03.2002.) (J. Bērziņš). - 208. lpp.3. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Zariņa Gunita. Daži aspekti Kurzemes un Zemgales 14.-18. gadsimta lauku iedzīvotāju demogrāfijā. - 5.-20. lpp.
Atgāzis Māris. Vairogi, bruņucepures un bruņas Latvijā 10.-13. gadsimtā. - 21.-53. lpp.
Ozoliņa Dzidra. Valsts nodokļi un to maksātāji Latvijas parlamentārās republikas laikā (1918-1933). - 54.-88. lpp.
Cerūzis Raimonds. Vācu minoritāšu faktors Vidus- un Austrumeiropā starpkaru periodā: Vispārējais un īpašais. - 89.-113. lpp.
Bleiere Daina. Kultūrpolitika Latvijā 1959.-1962. gadā. - 114.-132. lpp.

ĪSZIŅAS
Ozoliņa Dzidra. Kārlis Ulmanis Jelgavā - vidusskolnieks. - 133.-140. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Jansons Gunārs. Tvaikonis "SARATOV". - 141.-144. lpp.
Caune Andris. Ikonogrāfiskais materiāls par tvaikoni "SARATOV". - 145.-151. lpp.
Dibašs Boguslavs. Inflantijas zemes 1676. gada galvasnaudas nodokļa reģistrs. - 152.-179. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Šneidere Irēne, Vīksne Rudīte. Divi komandējumi uz Maskavu. - 180.-181. lpp.
Boldāne Ilze. Konference "Etniskās un kultūras minoritātes" Tartu. - 182.-183. lpp.
Dumpe Baiba. 33. starptautiskais arheometrijas simpozijs Nīderlandē. - 184.-185. lpp.
Zemītis Guntis. Vara laikmeta cilvēks no ledāja. - 185.-187. lpp.
Loze Ilze. Starptautiskais zvanveida kausu kultūras simpozijs Poznaņā. - 188.-190. lpp.
Valsts emeritēto zinātnieku padomē (par A. Cauni). - 190. lpp.
Latvijas vēstures institūtā (par A. Caunes atbrīvošanu un J. Bērziņa ievēlēšanu par institūta direktoru). - 190.-191. lpp.

RECENZIJAS
Bues A. Das Herzogtum Kurland und der Norden der polnisch-litauischen Adelsrepublik im 16. und 17. Jahrhundert (M. Jakovļeva). - 192.-195. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Zemzaris J. Rīgas pilsētas paraugmēru vēsture (M. Auns). - 196.-197. lpp.
Burgenbau im 13. Jahrhundert (I. Ose). - 197.-199. lpp.
Bīskaps Jānis Cakuls. Latvijas Romas katoļu Baznīcas vēstures materiāli: XX gadsimts (A. Caune). - 200.-201. lpp.

PERSONĀLIJAS
Vēsturniekam un rakstniekam Arturam Heniņam - 70. - 202. lpp.
Vēsturniecei Bangai Vilkai - 75. - 203. lpp.
Vēsturniecei Ārijai Zeidai - 70. - 204. lpp.
Vēsturniekam Teodoram Zeidam - 90. - 205. lpp.
Vēsturniekam Alfrēdam Altementam - 100. - 206. lpp.

IN MEMORIAM
Profesors Jānis Labsvīrs (13.03.1907.-27.06.2002.) (A. Caune). - 207. lpp.4. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Zariņa Anna. Vērpšanas rīki Salaspils Laukskolas 10.-13. gadsimta apbedījumos. - 5.-15. lpp.
Šterns Indriķis. Notikumu datēšana Atskaņu hronikā. - 16.-34. lpp.
Stikāne Vija. Sievietes tiesiskais statuss viduslaikos un jauno laiku sākumā. - 35.-55. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Klaipēdas jautājums un Latvija 1923. gadā. - 56.-89. lpp.
Lerhis Ainārs. Latvijas Ārlietu ministrijas un pārstāvniecību likvidācija pēc Latvijas aneksijas. - 90.-110. lpp.
Grāvere Rita. Daži Zemgales dzimtu identitātes un demogrāfijas dati. - 111.-130. lpp.

NOVADPĒTNIECĪBA
Freimanis Jānis. Kāda Troickas bataljona kareivja gaitas svešumā un dzimtenē. - 131.-150. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Vīksne Rudīte. Kāds denunciācijas piemērs. - 151.-159. lpp.
Caune Andris. Cepelīns virs Rīgas. - 160.-169. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Vīksna Dzintra. Jauna pieeja austrumu latviešu vēstures problemātikai. - 170.-171. lpp.
Bebre Viktorija. Starptautiska konference Tallinā "Dzīvesveids: pilsētnieku ikdienas dzīve, mentalitāte un kultūra". - 172.-174. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. 3. starptautiskā konference Nīderlandē par viduslaiku hronikām. - 174.-177. lpp.
Bērziņš Valdis. Arheoloģiskā prakse Francijā. - 177.-178. lpp.
Spirģis Roberts. Starptautisks seminārs Somijā par senajiem lībiešiem. - 178.-180. lpp.
Lerhis Ainārs, Žvinklis Arturs. Konference "Latvijas valsts tapšana (1918-1920) un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis". - 181.-183. lpp.
Gerhards Guntis. Starptautiska konference "Zemgales akadēmija-2" Lietuvā. - 183.-185. lpp.
Ose Ieva. Kara arhīvā Stokholmā atrasti jauni materiāli par Latviju. - 185.-186. lpp.
Kultūrkapitāla fondā (par Ē. Mugurēviču). - 186. lpp.
Vācu arheoloģijas institūtā (par Ē. Mugurēviču). - 186. lpp.
Rīgas balvas un veicināšanas prēmijas. - 187. lpp.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES NOZARES PROMOCIJAS PADOMĒ (AIZSTĀVĒTAS DISERTĀCIJAS)
Karlsone Anete. Mājaustie apģērba audumi Latvijā 19. gs. pēdējā ceturksnī un 20. gadsimtā. - 187.-188. lpp.

RECENZIJAS
Civitas et castrum ad Mare Balticum. Baltijas arheoloģijas un vēstures problēmas dzelzs laikmetā un viduslaikos: Rakstu krājums - veltījums LZA īstenajam loceklim prof. Dr. habil. hist. Andrim Caunem 65 gadu jubilejā (A. Vijups). - 189.-194. lpp.
Müller U. Johann Lohmüller und seine livländische Chronik "Warhaftig Histori". Biographie des Autors, Interpretation und Edition des Werkes. - Lüneburg: Verlag Nordostdeutches Kulturwerk, 2001. - 352 S. (Schriften der Baltischen Historischen Kommission, Bd. 10) (M. Jakovļeva). - 194.-196. lpp.
Feldmanis A. E. Masļenku traģēdija - Latvijas traģēdija (Tragedy of Masļenki - Latvia's Tragedy) (I. Šneidere). - 196.-199. lpp.
Zelče V. Nezināmā. Latvijas sieviete 19. gadsimta otrajā pusē (J. Bērziņš). - 199.-202. lpp.

PERSONĀLIJAS
Vēsturniecei Klārai Radziņai - 60. - 203. lpp.
Vēsturniekam Leonīdam Arbuzovam - 120. - 204. lpp.

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015


   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji