LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
2001. gads
SATURS


1. numurs


ZINĀTNISKIE RAKSTI
Zemītis Guntis. Sēļu aizvēsture arheoloģisko pētījumu gaismā. - 5. - 28. lpp.
Vasks Andrejs. Apdzīvotība Sēlpils mikrorajonā bronzas un dzelzs laikmetā. - 29. - 53. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Engures dzelzsmanufaktūras darbība 17. - 18. gadsimtā. - 54. - 83. lpp.
Ozoliņa Dzidra. 1918. - 1934. gads Latvijas pilsētu pašbvaldību dzīvē. - 84. - 108. lpp.
Cimermane Ieva. Arheologa Raula Šnores tēva dzimta. - 109. - 120. lpp.

ĪSZIŅAS
Celmiņš Andris. Par Salaspils akmens galvu. - 121. - 125. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Dažas fotogrāfijas no ģenerāļa Jāņa Baloža dzīves beigu posma. - 126. - 133. lpp.
Dēliņš Emīls. Alfreda Bērziņa vēstules, 1944 - 1977. - 134. - 164. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bērziņa Ināra. Pārskats par Latvijas vēstures institūta darbu 2000. gadā. - 165. - 169. lpp.
Vanaga Lilita. Konference "Kultūrvēsturiskie slāņi Latvijas iedzīvotāju tradicionālajā kultūrā". - 169. - 171. lpp.
Loze Ilze. Konference Viļņā par Baltijas jūras reģiona akmens un bronzas laikmetu. - 172. - 173. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā. - 174. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijas un a/s "Grindeks" 2000. gada balvas zinātnē. - 174. lpp.

RECENZIJAS
Bassler G. P. Alfred Valdmanis and the Politics of Survival (aut. I. Šneidere). - 175. - 178. lpp.
Latvija 19. gadsimtā: Vēstures apceres (aut. L. Balevica). - 178. - 181. lpp.
Latvija Otrajā pasaules karā: Starptautiskās konferences materiāli, 1999. gada 14. - 15. jūnijs, Rīga (aut. D. Bleiere). - 181. - 187. lpp.
Straube G. Latvijas brāļu draudzes diārijs (jaunākais noraksts) jeb hernhūtiešu brāļu draudzes vēsture Latvijā (aut. H. Strods). - 187. - 190. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Arheoloģija un etnogrāfija, 20. laid.: Pētījumi par Kurzemi un Zemgali (aut. S. Tilko). - 191. - 193. lpp.
Volkskulture und Moderne. Europäische Ethnologie zur Jahrtausendwende. Festschrift für Konrad Köstlin zum 60 Geburtstag am 8. Mai 2000 (aut. L. Dumpe). - 193. - 196. lpp.
Lietuvos archaeologijos bibliografija. 1782 - 1998 (aut. I. Loze). - 196. - 197. lpp.
Clarce R. With Alex at War (aut. E. Dēliņš). - 198. - 199. lpp.
Vēsturnieks profesors Dr. phil. LZA ārzemju loceklis Andrievs Ezergailis. Biobibliogrāfija: Darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā (aut. J. Bērziņš). - 199. - 200. lpp.

PERSONĀLIJAS
Arheoloģei Latvijas ZA korespondētājloceklei Ilzei Lozei - 60. - 201. lpp.
Vēsturniecei Austrai Mieriņai - 75. - 202. lpp.
Vēsturniekam Latvijas ZA korespondētājloceklim profesoram Vasilijam Dorošenko - 80. - 203. lpp.
Arheologam Vladislavam Urtānam - 80. - 204. lpp.
Muzeju darbiniekam Latvijas pilskalnu pētniekam Arvedam Gusaram - 95. - 205. lpp.
Arheologam un numismātam Raulam Šnorem - 100. - 206. lpp.
Augustam Bīlenšteinam - 175. - 207. lpp.2. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Zariņa Gunita. Iezīmes Latgales 14. - 17. gadsimta lauku iedzīvotāju paleodemogrāfijā. - 5. - 15. lpp.
Bērziņš Valdis. Ceļošanas un transporta iespējas akmens laikmetā. - 16. - 38. lpp.
Rozenbergs Jānis. Poļi latviešu klasiskajās tautas dziesmās kultūrvēsturisko sakaru skatījumā (nobeigums). - 39. - 60. lpp.
Jansone Aija. Izšūšanas apmācības gaita Latvijā. - 61. - 86. lpp.
Lerhis Ainārs. Latvijas ārlietu dienests padomju okupācijas priekšvakarā (1938. g. novembris - 1940. g. jūnijs). - 87. - 116. lpp.
Šneidere Irēne. Arestēti 1941. gada 14. jūnijā: Ludzas apriņķa iedzīvotāju liktenis Vjatlagā. - 117. - 134. lpp.
Evarts Edvīns. Zemes pašpārvaldes izveidošanās un darbības sākums vācu nacistu okupētajā Latvijā (1941. g. jūnijs - 1942. g. septembris). - 135. - 155. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Lorencs Klāvs. Mans ceļš uz padomju zemes bargā režīma koncentrācijas nometni (1951. - 1955. g.) (Auroras Ūdres ievads "Klāvs Lorencs un viņa atmiņu stāstījums"). - 156. - 169. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Zunde Māris. Arheoloģija un dators. - 170. - 172. lpp.
Zelče Vita. Sadarbības meklējumi Sanktpēterburgā. - 172. - 173. lpp.
Loze Ilze. Starptautiska konference Sanktpēterburgā par Austrumeiropas neolīta hronoloģiju. - 173. - 176. lpp.
Zemītis Guntis. Starptautiskā zinātniskā konference Maskavā "Balti senatnē un viduslaikos: valodas, vēsture, kultūra". - 176. - 179. lpp.
Stradiņš Jānis. 20. Baltijas zinātņu vēstures un filozofijas konference Tartu. - 179. - 183. lpp.
Boldāne Ilze. Ikgadējā konference Brīvdabas muzejā. - 184. - 185. lpp.
Caune Andris. Lekcijas par seno Rīgu Amerikas austrumkrasta latviešu mītņu vietās. - 185. - 186. lpp.
Valsts emeritēto zinātnieku padomē. - 186. lpp.

RECENZIJAS
Golubeva M. The Glorification of Emperor Leopold I in Image, Spectacle and Text (aut. M. Auns). - 187. - 188. lpp.
Kasekampf A. The Radical Right in Interwar Estonia (aut. M. Kotts). - 189. - 193. lpp.
Ose I. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18. - 20. gadsimtā (Latvijas viduslaiku pilis, II) (aut. Ē. Mugurēvičs). - 193. - 196. lpp.
Scheuermann M. Minderheitenschutz contra Konfliktverhütung? Die Minderheitenpolitik des Völkerbunds in den zwanziger Jahren (aut. L. Dribins). - 197. - 199. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata (aut. J. Bērziņš). - 200. - 201. lpp.
Anders E., Dubrovskis J. Jews in Liepāja, Latvia 1941 - 45: A memorial book (aut. R. Vīksne). - 201. - 202. lpp.
Vēciņš Ē., Rubenis Dz., Grīns G. R. Nauda Latvijā XX gadsimtā. 1. daļa: Papīra naudas zīmes (aut. V. Bērziņš). - 202. lpp.

PERSONĀLIJAS
Vēsturniekam Latvijas ZA īstenajam loceklim Jānim Bērziņam - 60. - 203. lpp.
Vēsturniecei Regīnai Greitjānei - 65. - 204. lpp.
Arheologam Latvijas ZA īstenajam loceklim, Latvijas Vēstures zinātņu nacionālās komitejas prezidentam profesoram Ēvaldam Mugurēvičam - 70. - 205. lpp.
Vēsturniecei Dzidrai Liepiņai - 75. - 206. lpp.
Vēsturniekam profesoram Maksimam Duhanovam - 80. - 207. lpp.
Vēsturniecei Melitai Svarānei - 85. - 208. lpp.
Vēsturniekam Jānim Krodzniekam (Krīgeram) - 150. - 209. lpp.

IN MEMORIAM
Ēvalda Tenisona piemiņai (1928.24.04. - 2001.01.05) (aut. J. Graudonis). - 210. - 211. lpp.3. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Greitjāne Regīna. Latvieši Rīgas septiņsimtgadu jubilejā tālaika latviešu preses skatījumā. - 5. - 16. lpp.
Mieriņa Austra. Rīgas septiņsimtgades atainojums vietējā vācu presē. - 17. - 37. lpp.
Gerhards Guntis. Mezolīta iedzīvotāju paleoekoloģiskās izpētes daži aspekti. - 38. - 59. lpp.
Vilcāne Antonija. Dubnas baseina dzelzs laikmeta kultūru mijiedarbība (1. - 12. gs.) . - 60. - 88. lpp.
Auns Muntis. Johana Kristofa Broces ceļojumi (1796. un 1797. gads). - 89. - 107. lpp.
Vīksne Rudīte. Arāja komandas dalībnieks pēc padomju tiesas prāvu materiāliem: sociālais stāvoklis, izglītība, iestāšanās motīvi, piespriestais sods. - 108. - 140. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Lorencs Klāvs. Mans ceļš uz padomju zemes bargā režīma koncentrācijas nometni (1951. - 1955. g.) (Turpinājums). - 141. - 166. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Karlsone Anete. Starptautiskās etnologu un folkloristu biedrības 7. konference Budapeštā. - 167. - 168. lpp.
Šneidere Irēne. Starptautiskā konference "1941. gada 14. jūnija deportācija: noziegumi pret cilvēci" Rīgā. - 169. - 172. lpp.
Par Izglītības un zinātnes ministrijas laureātiem [par J. Bērziņu]. - 172. lpp.

RECENZIJAS
Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs (aut. I. Šneidere). - 173. - 175. lpp.
Kuniga I. Kristapiņu kapulauks (8. gs. beigas - 12. gs.) (aut. A. Vilcāne). - 175. - 178. lpp.
Radiņš A. 10. - 13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās vēstures jautājumi (aut. V. Muižnieks). - 178. - 182. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Dumpe L. Alus tradīcijas Latvijā (aut. L. Vanaga). - 183. - 185. lpp.
Eesti arheoloogia bibliograafia 1986 - 1996 = Estonian archaeological bibliography (aut. I. Loze). - 185. - 187. lpp.
Jansone A. Dvieļu rotāšanas tradīcijas Latvijā (19. gs. 2. puse - 20. gs.) (aut. A. Karlsone). - 187. - 188. lpp.
Latvijas viduslaiku pilis II: Ose I. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18. - 20. gadsimtā (aut. I. Šterns). - 188. - 189. lpp.
Mast P. Ostpreussen und Westpreussen und die Deutschen aus Litauen (aut. I. Ose). - 190. - 191. lpp.
Redakcija saņēmusi grāmatas: Südostdeutsche Vierteljahresblätter, Nr. 1; Ritter A. Deutsche Minderheitenliteraturen. - 191. lpp.

PERSONĀLIJAS
Mākslas vēsturniekam Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklim Imantam Lancmanim - 60. - 192. lpp.
Vēsturniekam profesoram Rihardam Treijam - 70. - 193. lpp.
Arheoloģei Annai Zariņai - 80. - 194. lpp.
Vēsturniekam Konstantīnam Metigam - 150. - 195. lpp.4. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Grāvere Rita. Zvejnieku kapulauka neolīta iedzīvotāju odontoloģiskais raksturojums un daži somugru ģenēzes odontoloģiskie aspekti. - 5. - 27. lpp.
Loze Ilze. Akmens laikmeta zveja Latvijas lielāko ezeru baseinā. - 28. - 50. lpp.
Vasks Andrejs. Par tekstilās keramikas izplatību bronzas un dzelzs laikmetā. - 51. - 62. lpp.
Stikāne Vija. Lauku sabiedrības sieviete sabiedriskajā sfērā viduslaikos un jauno laiku sākumā. - 63. - 83. lpp.
Ozoliņa Dzidra. Par Latvijas pilsētu pašvaldību finansiālo stāvokli parlamentārās republikas laikā 1918. - 1934. gadā (Kredīts un parādsaistības). - 84. - 103. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Baltkrievi Latvijā 1918. - 1940. gadā. - 104. - 133. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Lorencs Klāvs. Mans ceļš uz padomju zemes bargā režīma koncentrācijas nometni (1951. - 1955. g.) (Nobeigums). - 134. - 158. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Pavlovičs Juris. 4. Baltijas studiju konference Eiropā, Tartu. - 159. - 161. lpp.
Evarts Edvīns. Herdera institūta Marburgā starptautiskā vasaras skola: "Struktūra un salīdzinājums. Saturs un metodes Austrumviduseiropas vēstures pētīšanā". - 161. - 163. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Aizvēstures un agrīnās vēstures zinātņu starptautiskās savienības 14. kongress Beļģijā. - 163. - 166. lpp.
Zemītis Guntis. Latvijas senlietas Oslo. - 166. - 167. lpp.
Loze Ilze. "Dzintara konference Baltijā". - 167. - 169. lpp.
Ose Ieva. Simpozijs "Castella maris Baltici 6". - 170. - 171. lpp.
Aizvēstures un agrīnās vēstures zinātņu starptautiskās savienības pastāvīgajā padomē. - 172. lpp.
Fēliksa balvas piešķiršana. - 172. lpp.
Latvijas Republikas Ministru kabineta balva. - 172. lpp.

RECENZIJAS
Autoritäre Regime in Ostmittel- und Südosteuropa 1919. - 1944 (aut. J. Bērziņš). - 173. - 177. lpp.
Harder-Gersdorff E. Zwischen Rubel und Reichstaler: Soziales Bezugsfeld und geographisches Reichweite des Revalar Wechselmarktes (1762 - 1800) (aut. G. Straube). - 178. - 180. lpp.
Latvija padomju režīma varā, 1945 - 1986: Dokumentu krājums (aut. J. Riekstiņš). - 181. - 183. lpp.
Latvijas izlūkdienesti 1919 - 1940: 664 likteņi (aut. Ē. Jēkabsons). - 183. - 185. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Vana Tallinn X (XIV) (aut. I. Ose). - 186. - 187. lpp.
Köler M. Die Narvafahrt. Mittel- und westeuropäischer Russlandhandel 1558 - 1581 (aut. M. Jakovļeva). - 187. - 190. lpp.
Apine I., Dribins L., Jansons A., Vēbers E., Volkovs V., Zankovska S. Etnopolitika Latvijā: Pārskats par etnopolitisko stāvokli Latvijā un tā ietekme uz sabiedrības integrāciju (aut. I. Šneidere). - 191. - 193. lpp.
Holokausta izpētes problēmas Latvijā: Starptautiskās konferences referāti, 2000. gada 16. - 17. oktobris, un pētījumi par holokaustu Latvijā (aut. A. Lerhis). - 193. - 196. lpp.

PERSONĀLIJAS
Arheoloģei Zigrīdai Apalai - 65. - 197. lpp.
Etnogrāfei Ainai Alsupei - 75. - 198. lpp.
Vēsturniekam Jānim Babrim - 90. - 199. lpp.
Vēsturniekam profesoram Augustam Tentelim - 125. - 200. lpp.

1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji