LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
2000. gads
SATURS


1. numurs


Greitjāne Regīna. 19. un 29. gadsimta mija latviešu preses skatījumā. - 5. - 16. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Denisova Raisa. Somugru ģenēzes problēma Austrumeiropas senākās apdzīvotības kontekstā. - 17. - 45. lpp.
Vasks Andrejs. Baltu izcelsme un agrīnā vēsture - uzskatu plurālisms vai metodoloģijas krīze?. - 46. - 67. lpp.
Jansone Aija. Krustdūriens Latvijā. - 68. - 82. lpp.
Žeikare Austra. Statņu lādes Latvijā 19. gadsimtā. - 83. - 96. lpp.
Stradiņš Jānis, Cēbere Dzintra. Neuzrakstīta Rīgas augstskolu vēstures lappuse. - 97. - 125. lpp.

ĪSZIŅAS
Sloka Jānis. Zivju kaulu atradumi Cēsu mūra pilī (13. - 18. gs.). - 126. - 129. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Fotoattēli stāsta par Melngalvju nama vēsturi 20. gadsimtā. - 130. - 137. lpp.
Labsvīrs Jānis. Atmiņu skices par Vilhelmu Munteru. - 138. - 140. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bērziņa Ināra. Pārskats par Latvijas vēstures institūta darbību 1999. gadā. - 141. - 144. lpp.
Stradiņš Jānis. Sēlijas 1. kongress Aknīstē un Viesītē. - 144. - 150. lpp.
Ose Ieva. Simpozijs "Castella Maris Baltici" Dānijā. - 150. - 152. lpp.
Zunde Māris. Eiropas dendrohronologu konference Malborkā. - 153. - 155. lpp.
Bērziņa Ināra. Tikšanās Vernigerodē. - 155. - 156. lpp.
Ose Ieva. Hanzas pilsētu arheologu 3. kolokvijs Trāvemindē. - 156. - 157. lpp.
Dobele Santa. Starptautiska studentu konference Obržickā. - 158. - 159. lpp.
Lerhis Ainārs. Edgara Dunsdorfa 95 gadu jubilejai veltīta zinātniskā konference. - 159. - 162. lpp.
Ērglis Dzintars, Žvinklis Arturs. Konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". - 162. - 165. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Starptautiska konference par apdzīvotību, misiju un cisterciešiem Baltijas reģionā viduslaikos. - 165. - 167. lpp.
Šneidere Irēne. A. Ezergaiļa monogrāfijas "Holokausts vācu okupētajā Latvijā, 1941 - 1944" izdevuma latviešu valodā atvēršana. - 167. - 168. lpp.
Latvijas Zinātņu akadēmijā. - 168. lpp.

RECENZIJAS
Latvijas Brīvības cīņas 1918 - 1920 (aut. I. Butulis). - 169. - 172. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Vēsturnieks profesors Dr. oec. Dr. hist. h.c. Edgars Dunsdorfs. Biobibliogrāfija (aut. Dz. Ozoliņa). - 173. - 174. lpp.
Niedre U. Tīrums mežā (aut. L. Vanaga). - 174. - 175. lpp.
Valk H. Rural cemeteries of southern Estonia 1225 - 1800 AD (aut. V. Muižnieks). - 175. - 177. lpp.
Zariņa A. Apģērbs Latvijā 7. - 17. gs. (aut. V. Bebre). - 177. - 179. lpp.
Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules (Sēr. Vēstures avoti) (aut. M. Jakovļeva). - . - 180. - 182. lpp.
Latvijas viduslaiku pilis: I. Pētījumi par Rīgas arhibīskapijas pilīm (aut. I. Šterns). - 182. - 184. lpp.
Latviešu jūrnieka traģēdija Krievijā. 1941 - 1942: Friča Spales dienasgrāmata (aut. Dz. Ērglis). - 184. - 185. lpp.

PERSONĀLIJAS
Etnogrāfei Dr. habil. hist. profesorei Lindai Dumpei - 70 (aut. L. Vanaga). - 186. - 190. lpp.
Baltijas viduslaiku vēstures pētniekam Latvijas ZA Ārzemju loceklim Dr. phil. Frīdriham Beninghofenam - 75 (aut. Ē. Mugurēvičs). - 191. - 192. lpp.
Arheologiem Elvīrai Šnorei - 95, Harijam Mooram - 100. - 193. - 194. lpp.

IN MEMORIAM
Arheologs Pēteris Stepiņš (27.04.1914. - 24.11.1999.) (aut. A. Caune). - 195. - 196. lpp.2. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Zagorska Ilga. Daži savācējsaimniecības aspekti Austrumbaltijā. - 5. - 23. lpp.
Šterns Indriķis. Tālavas Tālivalža ticība. - 24. - 33. lpp.
Auns Muntis. Johans Vilhelms Krauze un Latvija. Dažas epizodes. - 34. - 52. lpp.
Šalda Vitālijs. Jaunlatvieši Maskavā. - 53. - 73. lpp.
Bērziņš Jānis. Bezdarbs un bezdarbnieku kustība Latvijā 1900. - 1914. gadā. - 74. - 92. lpp.
Ērglis Dzintars. Latvijas Centrālās padomes darbība Latvijā pēc nacistiskās Vācijas kapitulācijas. - 93. - 118. lpp.
Cimermane Ieva. Burinieku kapteinis Pēteris Šnore. - 119. - 128. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Atmiņas par 1905. - 1907. gada revolūciju Latvijā (publicēšanai sagatavojusi L. Vanaga). - 129. - 137. lpp.
Caune Andris. Latvijas 20. gadsimta sākuma pastkartes - 1905. gada revolūcijas vēstures avots. - 138. - 145. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Zagorska Ilga. Pētnieki apspriežas par vēlā paleolīta laiku Eiropā. - 146. - 147. lpp.
Zelče Vita. Austrumeiropai veltītā konference Sentluisā. - 148. - 149. lpp.
Šneidere Irēne. Otrā pasaules kara laika ebreju glābēju apbalvošana un Žaņa Lipkes godināšana. - 149. - 150. lpp.
Bramnika-Vulfsone Emma. Latviešu Rauls Vallenbergs. - 150. - 151. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Vēstures avoti par Latvijas - Anglijas attiecībām agrajos jaunajos laikos Londonas arhīvā. - 152. - 154. lpp.

RECENZIJAS
20. gadsimta Latvijas vēsture. I: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai. 1900 - 1918 (aut. I. Butulis). - 155. - 157. lpp.
Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā: 1941 - 1944 (aut. A. Žvinklis). - 157. - 164. lpp.
Jākobsons F. Austrumbaltijas dzelzs laikmeta pētījumi (aut. A. Caune). - 165. - 166. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Arheologu pētījumi Latvijā 1998. un 1999. gadā (aut. I. Loze). - 167. - 168. lpp.
Heapost L. Genetic Heterogeneity of Finno-Ugrians (Heaposta L. Somugru ģenētiskā daudzveidība) (aut. I. Loze). - 169. - 171. lpp.
Krastiņa M. Vendu izcelsmes sarežģītā vēsture (aut. Ē. Mugurēvičs). - 171. - 172. lpp.
Räty J. "Ulfberht" - ja muita mestarileimoja Suomen ja Tyrvään viikinkiajan miekkalöydöissä (Reti J. "Ulfberht" un citas meistarzīmes Somijā un vikingu laika zobenu atradumi Tirvē) (aut. M. Atgāzis). - 172. - 174. lpp.
Vankina L. The Collection of Stone Age Bone and Antler Artefacts from Lake Lubāna. Catalogue (Lubāna ezera akmens laikmeta kaula un raga senlietu kolekcija. Katalogs) (aut. I. Loze). - 174. - 176. lpp.
Čakste J. Taisnība vienmēr uzvarēs. Atziņas. Runas. Dokumenti. Raksti. Vēstules (aut. Ē. Jēkabsons). - 177. - 178. lpp.
Dokumenti liecina: Latvijas vēstures dokumentu izlase skolām. 1939 - 1991 (aut. A. Lerhis). - 178. - 180. lpp.
Policy of Occupation Powers in Latvia: 1939 - 1991. A collection of documents (Okupācijas varu politika Latvijā: 1939 - 1991. Dokumentu krājums) (aut. I. Šneidere). - 180. lpp.
Zeterbergs S. Somija neatkarības gados (aut. L. Lapa). - 181. lpp.

PERSONĀLIJAS
Vēsturniecei Dzintrai Vīksnai - 60. - 182. lpp.
Vēsturniekam Latvijas ZA akadēmiķim prof. Valdim Bērziņam - 65. - 183. lpp.
Vēsturniekam Latvijas ZA goda loceklim prof. Heinriham Strodam - 75. - 184. lpp.
Vēsturniekam Latvijas ZA akadēmiķim Aleksandram Drīzulim - 80. - 185. lpp.
Vēsturniekam prof. Edgaram Andersonam - 80. - 186. lpp.
Arheoloģei Jolantai Daigai - 80. - 187. lpp.
Rīgas vēstures pētniekam Rūdolfam Šīrantam - 90. - 188. lpp.
Arhitektam, etnogrāfam, kultūrvēsturniekam Pēterim Ārendam - 100. - 189. lpp.

IN MEMORIAM
Etnogrāfe Lidija Jefremova (15.11.1929. - 10.03.2000.) (aut. L. Vanaga). - 190. lpp.3. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Gerhards Guntis. Bronzas laikmeta iedzīvotāji no paleoekoloģiskā viedokļa. - 5. - 26. lpp.
Spirģis Roberts. Daugavas lībiešu arheoloģisko pieminekļu izpēte 19. - 20. gadsimtā. - 27. - 54. lpp.
Kursis Arnolds. Borchsokinge - vīkingu termins zviedru meslu zemēm Latvijā?. - 55. - 68. lpp.
Straube Gvido. J. K. Broce un viņa zīmētās personas. - 69. - 78. lpp.
Zanders Viesturs. Humanitāro zinātņu izdevumi Rīgas Latviešu biedrības apgādā. - 79. - 96. lpp.
Krēsliņš Uldis. Aktīvais nacionālisms Latvijā (1922 - 1934). - 96. - 117. lpp.
Greitjāne Regīna. Latgales nacionālās atmodas izpēte latviešu historiogrāfijā (20. gs. sākums - 1989. g.). - 118. - 134. lpp.
Lerhis Ainārs. Zigfrīds Anna Meierovics (1887 - 1925). - 135. - 148. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Pastkartes kā ikonogrāfisks vēstures avots par Z. A. Meierovica traģisko bojāeju un bērēm 1925. gadā. - 149. - 157. lpp.
Latvijas Republikas ārlietu ministra Z. A. Meierovica dienesta lieta (publicēšanai sagatavojis A. Lerhis). - 158. - 162. lpp.
Atgāzis Māris. Atmiņas par Jāņa Apala hidroarheologa gaitu sākumu. - 163. - 169. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Grāvere Rita. Jēkaba Prīmaņa anatomijas muzeja un Anatomijas un antropoloģijas institūta 80. gadskārtai veltīta zinātniskā konference. - 170. - 171. lpp.
Berga Tatjana, Grīnberga Laima, Ozoliņa Anda. 8. numismātu konference Krievijā. - 172. - 175. lpp.
Zemītis Guntis. Starptautiskā konference par arheologu pētījumiem Baltijā 1998. un 1999. gadā. - 175. - 178. lpp.
Dribins Leo. "Pretrunīgās historiogrāfijas". - 178. - 180. lpp.
Loze Ilze. Starptautiskais arheometrijas simpozijs Meksikā. - 180. - 182. lpp.
Jakovļeva Mārīte. Starptautiska zinātniska konference "Kurzemes un Zemgales hercogiste - pētniecībā sasniegtais un perspektīvas". - 182. - 185. lpp.
Spirģis Roberts. Starptautisks vēstures un arheoloģijas seminārs Tartu. - 185. - 186. lpp.
Zagorska Ilga. 17. starptautiskā konference par arheoloģiskās datēšanas jautājumiem. - 187. - 188. lpp.
Baltijas vēstures komisijā. - 188. lpp.

RECENZIJAS
Квятковская А. В. Ятвяжские могилъники Беларуси (к. ХI-ХVII вв) (aut. V. Muižnieks). - 189. - 192. lpp.
Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata: 1999. Genocīda politika un prakse (aut. I. Šneidere). - 192. - 196. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Ab Aquilone. Nordic Studies in Honour and Memory of Leonard E. Boyle, O. P. (No Ziemeļiem. Skandināvu pētījumi par godu un piemiņu Leonardam E. Biolem) (aut. M. Mugurēvičs). - 197. - 198. lpp.
Arheologs Dr. hist., hist. h.c. Jānis Apals. Biobibliogrāfija. Darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā (aut. I. Loze). - 199. - 200. lpp.
Kirby D., Hinkkanen M.-L. The Baltic and the North Seas (Kirbijs D., Hinkanena M. L. Baltijas un Ziemeļu jūra) (aut. V. Zelče). - 200. - 201. lpp.
Courtais S., Werth N., Panné J.-L. Paczkowski A., Bartošek K., Margolin J.-L. The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression (Kortuā S., Verts N., Panē J. L., Pačkovskis A., Bartošeks K. Komunisma Melnā grāmata; noziegumi, terors, represijas) (aut. V. Zelče). - 201. - 202. lpp.

PERSONĀLIJAS
Arheologam Latvijas ZA goda doktoram Jānim Apalam - 70. - 203. lpp.
Antropoloģei Latvijas ZA goda loceklei profesorei Raisai Denisovai - 70. - 204. lpp.
Vēsturniecei Aurorai Ūdrei - 70. - 205. lpp.

IN MEMORIAM
Atvadu vārdi vēsturniekam Jānim Babrim (26.10.1911. - 24.06.2000.) (aut. V. Bērziņš). - 206. lpp.4. numurs

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Loze Ilze. Mezolīta atradumi Užavas upē. - 5. - 17. lpp.
Berga Tatjana. Krāslavas Augustinišķu monētu depozīts (17. gs. pirmais ceturksnis). - 18. - 28. lpp.
Karlsone Anete. Nepublicētie Augšzemes materiāli apģērbu vēsturē. - 29. - 40. lpp.
Rozenbergs Jānis. Poļi latviešu klasiskajās tautas dziesmās kultūrvēsturisko sakaru skatījumā. - 41. - 59. lpp.
Zelče Vita. Jaunstrāvnieki. - 60. - 82. lpp.
Lerhis Ainārs. Latvijas ārpolitikas veidošanās (20. gadu pirmā puse). - 83. - 97. lpp.
Balodis Ringolds. Latvijas Baznīca komunistu okupācijas laikā. - 98. - 108. lpp.
Ose Ieva. Viduslaiku piļu pētniecība Čehijā. - 109. - 119. lpp.

ĪSZIŅAS
Bērziņš Valdis. Latgales atbrīvošana 1920. gada janvārī. - 120. - 126. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Caune Andris. Senas fotogrāfijas stāsta par Latgales atbrīvošanu pirms 80 gadiem. - 127. - 135. lpp.
Labsvīrs Jānis. Muntera laiks Latvijā. - 136. - 144. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Dumpe Linda. Konference "Uzturs un svētki" Slovēnijā. - 145. - 147. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. Kolokvijs "Baltijas reģions un kontinentālā Eiropa (1100 - 1600). - 148. - 149. lpp.
Vīksne Rudīte. Trīs nedēļas Amerikā. - 149. - 152. lpp.
Mugurēvičs Ēvalds. 19. starptautiskais vēstures zinātņu kongress Oslo. - 152. - 154. lpp.
Gerhards Guntis. Starptautiska konference "Zemgaļu akadēmija" Lietuvā. - 154. - 156. lpp.
Zagorska Ilga. 6. starptautiskā konference, veltīta Eiropas mezolīta problēmām Stokholmā. - 156. - 158. lpp.
Jansone Aija. Starptautiskais tautas mākslas simpozijs Turcijā. - 158. - 160. lpp.
Berga Tatjana. 4. starptautiskā numismātu konference Polijā. - 160. - 161. lpp.
Loze Ilze. Konference par Baltijas mākslu Viļņā. - 161. - 163. lpp.
Šimkuva Helēna. Konference "Paula Šīmaņa vēsturiskais devums etniskās saskaņas veidošanā Eiropā un Latvijā". - 164. - 165. lpp.
Ērglis Dzintars. Konference "Holokausta izpētes problēmas Latvijā". - 165. - 167. lpp.

RECENZIJAS
Jānim Čakstem 140 (Zinātniskās konferences materiāli) (aut. Dz. Ozoliņa). - 168. - 171. lpp.
Labsvīrs J. Latvijas lauksaimniecības kolektivizācija: 1944 - 1956 (aut. I. Šneidere). - 171. - 173. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Antropoloģe profesore Dr. habil. hist. LZA goda locekle Raisa Denisova. Biobibliogrāfija. Darba biedru veltījumi 70 gadu jubilejā (aut. G. Zariņa). - 174. - 175. lpp.
Dribins L., Spārītis O. Vācieši Latvijā (aut. L. Lapa). - 176. lpp.
Lacuaniai - 70. Studentu korporācija Lacuania (aut. J. Stradiņš). - 176. - 177. lpp.
Larsen. C. S. Bioarchaeology (interpreting behaviour from the human skeleton (Larsens K. S. Bioarheoloģija (cilvēka dzīvesveida interpretācija pēc skeleta) (aut. G. Gerhards). - 178. - 179. lpp.
Senā Rīga 2: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē (aut. I. Šterns). - 179. - 181. lpp.
Staecker J. Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitliche Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden (Štekers J. Karaļu karalis un kungu kungs. Vikingu laika krustiņu un krucifiksu piekariņi - senās Dānijas un Zviedrijas misijas izpausme) (aut. Ē. Mugurēvičs). - 181. - 183. lpp.
Archivbestände zur Geschichte Est-, Liv- und Kurlands in der Dokumentsammlung des Herder-Instituts (Igaunijas, Vidzemes un Kurzemes vēstures liecības Herdera institūta dokumentu kolekcijā (aut. M. Jakovļeva). - 183. - 185. lpp.
Kõrgemad Võimu Vahendajad ENSV-s: Eastimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee sekretärid 1940 - 1990 (Varas augstākie pārstāvji IPSR: Igaunijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas sekretāri (aut. I. Šneidere). - 185. - 186. lpp.
Nationalising and Denationalising European Border Regions, 1800 - 2000: Views from Geography and History (Eiropas robežu reģionu nacionalizācija un denacionalizācija, 1800 - 2000) (Aut. V. Zelče). - 186. - 187. lpp.
Straube G. Latvijas brāļu draudzes diārijs: (Jaunākais noraksts) jeb hernhūtiešu brāļu draudzes vēsture Latvijā (aut. J. Bērziņš). - 187. - 188. lpp.

PERSONĀLIJAS
Vēsturniekam Latvijas ZA ārzemju loceklim profesoram Andrejam Plakanam - 60. - 189. lpp.
Arheoloģei Dr. hist. Ilgai Zagorskai - 60. - 190. lpp.
Arheologam Mārim Atgāzim - 65. - 191. lpp.
Vēsturniekam Ērikam Žagaram - 65. - 192. lpp.
Vēsturniekam Latvijas ZA ārzemju loceklim profesoram Andrievam Ezergailim - 70. - 193. lpp.
Lietuvas arheologam Latvijas ZA goda doktoram Ādolfam Tautavičam - 75. - 194. lpp.
Latvijas metāla vēstures pētniekam Aleksim Anteinam - 85. - 195. lpp.
Vēsturniekam Robertam Malvesam - 95. - 196. lpp.
Vēsturniekam arhīvistam Jurim Jenšam - 100. - 197. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji